Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

Urip

1Sane mangkin tan wenten pasisip buat anake sane urip sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus.

2Santukan pidabdab Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngawinang iraga urip sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus, sampun mebasang tiang saking pidabdab dosa miwah patine.

3Paindikane sane tan mrasidayang kalaksanayang antuk Pidabdab Torate, malantaran kalesuan kamanusan iragane, paindikane punika kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida nyisipang dosane sacara kamanusan, malantaran Ida ngutus Putran Idane manjadma pateh sakadi manusa sane madosa, buat mrastayang dosane punika.

4Paindikane punika kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda iraga sane nenten ninutin kamanusan iragane, nanging satinut ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, mrasidayang negepang saananing sane kapituduhang antuk Pidabdab Torate punika.

5Anake sane urip satinut ring parimanah kamanusanipune, manahipun kareh antuk paindikan sane kadotang antuk kamanusanipune. Anake sane urip satinut ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, pepineh ipune kareh antuk paindikan sane kakarsayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Yening pepineh semetone kawawa antuk paindikan-paindikan sane kadotang antuk kamanusan semetone, pamuputipun semeton pacang nemu padem; nanging yening pepineh semetone kawawa antuk paindikan-paindikan sane kakarsayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, wekasanipun semeton pacang nemu urip miwah karahayuan.

7Duaning asapunika anake sane wantah minehin paindikan-paindikan sane kadotang antuk kamanusanipune kewanten, ipun dados meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan ipun tan satinut ring pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mula ipun tan nyidayang ninutin.

8Anake sane wantah nglaksanayang paindikan sane kadotang antuk kamanusanipune, ipun nenten ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Yening sujati Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring ragan semetone janten semeton nenten urip satinut ring parimanah kamanusan semetone, nanging satinut ring pakarsan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja sane tan kalingganin antuk Roh Ida Sang Kristus, anake punika boya druen Ida Sang Kristus.

10Yening Ida Sang Kristus malingga ring ragan semetone, yadiastun ragan semetone pacang padem majalaran dosa, nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga wit urip buat semeton, santukan semeton sampun kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Yening Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun nangiang Ida Sang Kristus saking pantaran anake padem, malingga ring ragan semetone, kenginin Ida sane sampun nangiang Ida Sang Kristus saking pantaran anake padem punika, taler pacang ngurip ragan semetone sane sekala punika, malantaran Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malingga ring ragan semetone.

12Duaning punika parasemeton, iraga maderbe tetegenan, nanging boyaja malaksana satinut ring saparimanah kamanusan iragane.

13Santukan yen semeton urip satinut ring saparimanah kamanusan semetone, semeton pacang padem; nanging yening malantaran pitulungan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa semeton ngamademang laksanan semetone sane corah, semeton jaga molih urip.

14Sakancan anake sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Santukan Roh sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, boyaja mangda semeton dados panjak, sane ngawinang semeton takut; nanging tungkalikanipun Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika ngawinang semeton dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur malantaran kawisesan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika iraga kalugra matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Duh Aji, Ajin titiang.”

16Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nunggal ring roh iragane buat miaktayang, mungguing iraga puniki dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Santukan iraga puniki dados putran Idane, iraga pacang muponin mertan Idane sane kasediaang pabuat parakaulan Idane, tur iraga taler pacang muponin sareng Ida Sang Kristus, paindikan sane sampun kasediaang pabuat Ida antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan yening iraga sareng nandang sangsaran Ida Sang Kristus, iraga taler pacang sareng muponin kaluihan Idane.

Kalui

18Kamanah antuk tiang, mungguing kasangsaran sane tandangin iraga ring masane mangkin, tan pisan sida kabandingang ring kaluihan sane jaga kasinahang ring iraga.

19Santukan buana miwah sadagingipun sami pada ngaat pisan ngati-ati masan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nyinahang paraputran Idane.

20Santukan buana miwah sadagingipun sami, sampun kadadosang paindikan sane tan papuara, boyaja saking parimanahnyane, nanging mula saking pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakewanten sajeroning pangajap-ajap,

21mungguing buana miwah sadagingipun sami taler pacang kabebasang saking reh-rehan karusakane, tur sareng-sareng muponin kabebasan sane luih pabuat paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Sawetning iraga pada uning, mungguing rauh kayang kamangkin, buana miwah sadagingipun sami pada mataanan nandang sakit, sakadi anak nyakit ngembasang rare.

23Boya buana miwah sadagingipun kewanten sane mataanan; nanging taler iraga sane sampun nampi paica Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika minakadi paica sane pangawit saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, taler mataanan ring angen iragane, rikala iraga ngati-ati mangda iraga kadadosang paraputran Idane tur sikian iragane kabebasang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

24Santukan malantaran pangajap-ajap, iraga karahayuang; nanging yening iraga ngeton sane ajap-ajap iraga punika, kenginan indike punika boya pangajap-ajap sane sujati. Santukan sapasirake sane ngajap-ajap paindikan sane sampun panggihin ipun?

25Santukan yening iraga ngajap-ajap paindikan sane nenten panggihin iraga, kenginan iraga jaga sabar nyantosang.

26Kadi asapunika taler Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang tedun mapaica pitulungan ring iraga sane lemet puniki. Santukan iraga tan uning, asapunapi patutipun iraga ngastawa; nanging Ida Sang Roh ngraga ledang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat iraga, sajeroning panulame sane tan sida antuk maosang.

27Tur Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nyingak manah manusane, wikan ring daging pakayunan Ida Sang Roh; santukan Ida Sang Roh mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pabuat parakaulan Idane, satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

28Santukan iraga uning, mungguing ring saluiring paindikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang mapakardi sane becik pabuat sakancan anake sane astiti bakti ring Ida, inggih punika anake sane sampun kesengin satinut ring pakarsan Idane.

29Santukan sakancan anake sane sampun selik Ida, taler sampun pastiang Ida dados sakadi putran Idane, mangda Ida Sang Putra pacang dados sane pinih duura ring pantaran parasemeton Idane.

30Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngesengin anake sane sampun pastiang Ida; boya wantah kesengin kewanten, nanging Ida taler nameang ipun pamantuka ring anggan Idane; tur boya wantah kadameang pamantuka ring anggan Idane, nanging taler Ida ngedumang kaluihan Idane ring ipun.

Sih p

31Duaning punika, sane mangkin punapike sane nyandang baosang iraga malih? Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa maroang ring iraga, sapasirake sane purun nglawan iraga?

32Yening Ida nenten madalem Putran Idane ngraga, nanging nyerahang Putran Idane punika buat iraga sareng sami, punapike Ida tan pacang maicayang taler saluiring paindikan ring iraga?

33Sapasirake sane pacang purun nalih kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa puniki? Tan wenten. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane sampun nyinahang ipun nenten iwang.

34Yening kadi asapunika sapasirake sane pacang nyisipang ipun? Tan wenten! Santukan Ida Sang Kristus Yesus sampun seda, samaliha sampun katangiang tur sampun nyeneng, tur kalinggihang ring singasanane sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sane mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat iraga sareng sami!

35Yening kadi asapunika, sapasirake sane nyidayang malasang iraga saking sih pasuecan Ida Sang Kristus? Punapike kamewehan, wiadin kaberatan, wiadin kasangsaran, wiadin katunan pangan miwah sandang, wiadin baya, wiadin padem, nyidayang malasang iraga saking sih pasuecan Idane punika?

36Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine, asapuniki: “Malantaran Palungguh IRatu, titiang nyabran rahina nandang baya pati, titiang tan bina sakadi biri-birine sane jaga katampah.”

37Boyaja kadi asapunika. Ring saluiring paindikane punika, iraga molih kamenangan sane sampurna malantaran Ida sane sampun sih sueca ring iraga.

38Santukan tiang marasa andel pisan, mungguing tan wenten paindikan sane nyidayang malasang iraga saking sih pasuecan Idane; yadian padem wiadin urip, yadiastun paramalaekat wiadin parapanguasa wiadin kawisesan sane lianan sane wenten ring suargan, yadiastun paindikan-paindikan sane wenten ring masane mangkin wiadin sane wenten ring masane sane jaga rauh,

39yadiastun buanane sane wenten ring luur wiadin buanane sane wenten ring sor, cutetipun ring sakuub buanane makasami tan wenten sane jagi mrasidayang malasang iraga saking sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun tampi tur puponin iraga, malantaran Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane.Download Audio MP3 (Roma 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran