Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

Panga

1Pangayu bagia saking tiang Yakobus, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Hyang Yesus Kristus, buat kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pada sumebar ring sakuub jagate.

Indik

2Parasemeton, yening semeton katempuh antuk gegodan mawarni-warni, semeton patut marasa aget.

3Santukan parasemeton sami sampun pada uning, yening kapracayan semetone mrasidayang ngarepin gegodan-gegodane punika, pamuputipun semeton pacang molih kapagehan.

4Pracayaja mungguing kapagehan semetone punika jaga nuntun semeton ring salampah lakun semetone, saha semeton tan pacang labuh, mangdane semeton prasida sampurna tur jangkep, samaliha tan kakirangan punapa-punapi.

5Nanging yening wenten ring pantaran parasemeton sane kirang wicaksana, mangda ipun ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pacang ngicen ipun kawicaksanan; santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang dana tur tan madue pamrih ring jadmane makasami.

6Nanging yen semeton ngastawa, mangda semeton sawiakti pracaya, tur tan pisan-pisan dados bingbang ring kayun. Santukan anake sane bingbang, tan bina sakadi ombak segarane, sane kampehang antuk angine mrika-mriki.

7Jadmane kadi asapunika sampunang ipun mitaenang pinunasipune pacang kadagingin antuk Ida Sang Panembahan.

8Santukan anake sane mapi-mapi, tan pacang marasa tentrem ring uripnyane.

Indik

9Buat parasemeton sane tiwas ipun patut suka bungah yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ningtingang ipun.

10Asapunika taler buat semeton-semeton sane sugih, ipun patut suka bungah yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ngasorang ipun. Santukan anake sugih punika pacang ical sakadi bungan padange.

11Rikala sang surya sampun endag panesnyane ngranayang padange layu, bungannyane aas tur kaasriannyane kasirnayang. Kadi asapunika waluyane kawentenan anake sugih. Ipun pacang kasirnayang sajeroning ipun repot ngetangang kasugihanipune.

Papin

12Bagia pisan anake sane pageh satia tuu sajeroning gegodan. Santukan yening ipun mrasidayang nglintangin gegodane punika, ipun jaga molih upah, inggih punika urip sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat sawatek anake sane astiti bakti ring Ida.

13Yen wenten anak sane katempuh gegodan sane kadi asapunika, sampunang ipun mabaos: “Gegodane puniki saking Ida Sang Hyang Widi Wasa rauhnya.” Santukan Ida tan pisan prasida kagoda antuk dursila, tur Ida tan pisan-pisan mintonin isapasira jua.

14Nanging jadmane punika keni gegodan, yening ipun kapaid tur keni kajeet antuk indrianipune sane corah.

15Raris indrianipune sane corah punika mobot tur ngembasang dosa, samaliha idosa punika, yen sampun tutug wulananipune raris ngembasang pati.

16Parasemeton, sampunangja semeton keni kauluk-uluk!

17Saluiring paicane sane becik miwah wara nugrahane sane sampurna, punika rauhnya saking suarga tumurun saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi galang suargane. Ida ngraga tan obah-obah; tur lawat peteng taler tan wenten ring anggan Idane.

18Malantaran pakarsan Idane ngraga Ida ngadakang iraga antuk sabda jati, mangdane iraga puniki molih genah sane pamucuk ring pantaran saluiring sane kakardi antuk Ida.

Indik

19Parasemeton sane tresnain tiang, elingang pisan atur tiange puniki: Semeton suang-suang mangda gelis mirengang, nanging mangda tan gegison mabaos tur sampunang gelis duka.

20Santukan pedihe punika tan pacang muponin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane patut.

21Duaning punika bebasangja ragan semetone saking kabiasaan sane cemer miwah sakatahing parisolahe sane dursila. Sumungkemja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tampija sabda sane sampun celekang Ida ring telenging pakayunan parasemetone, inggih punika sabda sane kuasa ngrahayuang semeton.

22Sampunangja semeton mamelog, malantaran wantah mirengang sabdan Idane. Nanging laksanayangja sabdane punika.

23Sapasiraja miragiang sabdane punika, nanging ipun nenten nglaksanayang sabdane punika, ipun tan bina sakadi anak sane masuluh ring mekane tur manggihin lawatipune niri.

24Ipun mrasidayang uning ring rupannyane, nanging wau ipun makaon, ipun lali ring rupannyane niri.

25Nanging sapasiraja sane yakti nlektekang pidabdabe sane sampurna, inggih punika pidabdab sane ngawinang jadmane merdeka, tur ipun pageh puguh nyungkemin, samaliha boyaja wantah miragi tur raris lali, nanging puguh taler nglakonin, anake punika kamertanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning laksananipune.

26Yening wenten anak sane mitaenang dewek sampun ngamargiang agama, nanging ipun tan majangka-jangka sajeroning mabaos, ipun ngapus awakipune niri tur nirguna agamanipune.

27Pangubakti sane patut miwah sujati ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane, inggih punika: nelokin anak ubuh miwah parabebalu sane kaliput antuk kakewehan. Ping kalih nyaga dewek mangda sampunang kantos karusak antuk jagate puniki.Download Audio MP3 (Yakobus 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran