Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 22 >> 

Dosa-

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

2“Ih manusa, apake kita suba sedia nepasin kota ane bek misi jlema ane amati-mati? Tlehtehangja teken ia, sakancan laksanannyane ane cemer.

3Tekedang teken kotane ento, sabdan Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, kene: Sawireh iba suba liu pesan ngamatiang rakyat ibane muah suba ngletehin dewek ibane majalaran nyungsung arca, dadinne panemayan ibane suba teka.

4Iba pelih sawireh iba amati-mati tur iba cemer majalaran arca-arca ane gae iba, ento awanane panemayan ibane suba teka muah tuuh ibane suba pragat. Ento kranane Ulun suba nglugrain parabangsane pada minjulin iba muah gumine makejang pada ngadesem teken iba.

5Gumi-gumi ane paek muah ane joh ngadesem teken iba, sawireh iba tusing ngelah pidabdab.

6Sakancan pamimpin Israele pada andel teken kakuatan dewekne tur pada amati-mati.

7Di kota tusing ada anak ane bakti teken wong tuannyane. Iba nguluk-nguluk wong sunantara muah meres anake balu-balu muah anake ubuh-ubuh.

8Iba tusing ngajiang tongose ane suci, tur iba tusing ngamanggehang dina Sabate.

9Ada makudang-kudang rakyat ibane misunayang timpalne, apanga timpalne ento kena danda pati. Ada masih makudang-kudang diri di pantarannyane ane naar surudan arca-arcane. Ada makudang-kudang ane tusing suud-suud ngulurin indriannyane.

10Ada makudang-kudang ane medem ngajak somah bapanne. Ada masih anak maksa ngajak anak luh masanggama dikalane ia nuju sebel diawak.

11Ada ane mamitra muah ada masih ane mlegandang mantunne wiadin nyama kualonne.

12Ada makudang-kudang di pantaran rakyat ibane nanggap upah amati-mati. Ada ane mutranang pipis marep teken sesamannyane wong Israel muah nyugihang dewek malantaran ngae pocol marep teken anake ento. Ia suba pada engsap teken Ulun.” Sapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.

13“Ulun lakar ngwales teken iba sawireh iba suba ngrampok muah amati-mati.

14Apake iba ngaden iban ibane lakar enu ngelah kawanenan muah enu cukup ngelah kakuatan buat ningting liman ibane, dikalan Ulune mangseh marep teken iba? Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa ane masabda tur Ulun lakar nglaksanayang sabdan Ulune ento.

15Ulun lakar nyambehang rakyat ibane sig sakancan gumi muah bangsa tur lakar nyuudang laksanan ibane ane corah.

16Ditu bangsa-bangsane ane lenan lakar nganistayang iba nanging iba lakar nawang, mungguing Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.”

Prape

17Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

18“Ih manusa, wong Israele suba tan paguna buat Ulun. Ia waluya buka sisan logame, satmaka temaga, timah, besi muah timah selem, ane enu masisa di prapene, sasubane perake kasepuh.

19Sawireh keto, ane jani, Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, ngandika teken ia mungguing ia patuh tan paguna buka logame ento. Ulun lakar ngaba ia ajaka makejang ka Yerusalem,

20patuh buka perak, temaga, besi, timah selem muah timah putih ane kacelepang ka prapen panyepuhane. Pidukan muah bebendun Ulune lakar nglebur ia buka apine nglebur logame ento.

21Sasajaane, Ulun lakar munduhang ia di Yerusalem, laut ia borbor tur lebur Ulun aji pidukan Ulune.

22Ia lakar kalebur di Yerusalem, buka perake kalebur di prapene, tur sasubane keto ia lakar nawang, mungguing ia sedekan ngrasayang pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Dosa-

23Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring tiang, sapuniki:

24“Ih manusa, tekedang teken wong Israele, mungguing guminnyane ento tusing suci. Ento awanane Ulun lakar nyisipang gumine ento aji pidukan Ulune.

25Parapamimpinnyane waluya buka singane ane gerem-gerem sig burone ane sarapa. Ia pada ngamatiang anak, laut nyuang pipis muah kasugihan ane bakatanga tur malantaran solahne amati-mati ento liu ada anak balu.

26Parapanditane mamurug pidabdab Ulune, muah suba tusing ngajiang paundukan ane suci. Ia tusing maminayang paundukan ane suci muah ane tan suci. Ia tusing ngurukang apa binan barang-barang ane suci muah ane cemer, tur ia tusing rungu teken Rerainan Sabate. Pamragatne bangsa Israele laut tusing ngajiang Ulun.

27Paraprakanggon pamrentahe waluya buka cicing alasane ane mesbes buron ane suba matianga. Ia pada amati-mati buat ngulati kasugihan.

28Paranabine suba ngangkebin dosa-dosanne ento, buka anake nekepin temboke aji lelaburan putih. Ia maan wahyu palsu muah ngucapang ramalan ane bobab. Ia ngaku-aku ngwarahang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur, nanging Ulun Sang Hyang Widi Wasa tusing ada masabda teken ia.

29Anake sugih-sugih pada mamekel muah ngrampok. Ia nyakitin anake tiwas-tiwas muah meres wong sunantarane.

30Ulun ngalih-alihin anake ane nyidayang ngae tembok, ane nyidayang majujuk sig tongos-tongos ane laad kuugang. Ulun ngalih anak ane nyidayang nindihin gumine, dikalan pidukan Ulune lakar nguugang temboke ento. Nanging Ulun tusing maan angan aukud.

31Ento awanane Ulun lakar nibakang pidukan Ulune sig iane, waluya buka apine. Ulun lakar nguugang ia malantaran laksanannyane.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. <<  Yehezkiel 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran