Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

Ida H

1Nem rahina sadurung Rerainan Paskah, Ida Hyang Yesus lunga ka kota Betania, ka umah Lasaruse sane sampun uripang Ida.

2Irika Ida katurin rayunan, kayahin antuk Marta. Lasarus taler ngiring Ida marayunan.

3Duk punika Maria raris ngambil minyak wangi abotol sane mawasta minyak narwastu sane mael pisan pangarganipun. Minyak wangine punika kasreokang ring cokor Ida Hyang Yesus, raris kasusutin antuk bokipune. Gandan minyake miik ngalub ngebekin umahe punika.

4Nanging salah tunggil sisian Idane sane mapesengan Yudas Iskariot, sane pacang alpaka ring Ida Hyang Yesus, mabaos sapuniki:

5“Napi awinanipun minyak wangine puniki tan kadol aji tigang atus jinah perak tur jinahnyane kapadanaang ring anake tiwas-tiwas?”

6Dane mabaos kadi asapunika boyaja sangkaning madalem anake tiwas-tiwas, nanging sangkaning dane mapakayun corah; dane dados juru raksa jinah tur dane biasa nyeled jinah sane raksa dane.

7Nanging Ida Hyang Yesus masaur, sapuniki pangandikan Idane: “Depang ia keto! Depang ia nglaksanayang buka keto pinaka buat pangupakaran pamendeman Gurune.

8Sawireh anake tiwas-tiwas tansah ada di pantaran ceninge, nanging Guru tusing lakar setata bareng-bareng teken cening.”

Rerin

9Akeh anak Yahudine sane miragi, mungguing Ida Hyang Yesus wenten ring kota Betania; raris pada mamargi mrika; boyaja ulihan Ida Hyang Yesus kewanten, nanging taler buat ningalin Lasarus, sane sampun kauripang antuk Ida Hyang Yesus.

10Punika awinan parapangageng panditane taler ngrincikang jaga ngamademang Lasarus.

11Santukan malantaran ipun akeh anak Yahudine sane ngutang pamimpinipune, tur pracaya ring Ida Hyang Yesus.

Ida H

12Benjangipun anake sane sampun pada rauh buat marerainan Paskah sami pada miragi, mungguing Ida Hyang Yesus sedek mamargi ngungsi kota Yerusalem.

13Punika awinannya ipun pada ngrereh papah pakis aji, raris medal mendakin Ida, sarwi ngucap sapuniki: “Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ida ngamertanin Anake sane rauh sajeroning parab Ida Sang Panembahan! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Sang Prabun Israele.”

14Ida Hyang Yesus nyingak godel jaran asiki, punika raris kalinggihin manut kadi kacaping Cakepan Sucine kadi asapuniki:

15“Ih kota Sion, edaja kita takut! Tingalinja, Ratun kitane rauh nglinggihin godel keledae!”

16Duk punika sisian Idane durung resep ring paindikane punika; nanging sasampune Ida Hyang Yesus nyeneng tur munggah ka suargan, wau dane pada eling, mungguing kecap Cakepan Sucine punika ngeniang indik Ida tur paindikane sane sampun kalaksanayang antuk anake akeh punika taler pabuat Ida.

17Anake akeh sane ngiring Ida daweg Ida ngandikain Lasarus medal saking pamendemane tur nguripang ipun, sampun nglumbrahang indik pakardin Idane punika.

18Punika awinan anake akeh punika pada medal mendakin Ida, santukan ipun sampun pada miragi mungguing Ida sampun ngardi praciri luih.

19Irika parapamimpin golongan Parisine pada mabaos ring pantaran timpalnyane sapuniki: “Tingalinja! Pocol pesan pakibeh iragane! Saisin gumine suba pada nututin Anake ento!”

Anak

20Ring pantaran anake sane munggah ka kota Yerusalem ring rahinane punika, pacang mabakti, wenten taler makudang-kudang anak Yunani.

21Anake punika maranin Dane Pilipus (sane kawitnyane saking kota Betsaida, wewengkon Galilea) raris mabaos sapuniki: “Jero, punapi kalugra, tiang sareng sami tangkil ring Ida Hyang Yesus?”

22Indike punika raris kapitauang antuk Dane Pilipus ring Dane Andreas, tur dane sareng kalih tumuli nguningayang ring Ida Hyang Yesus.

23Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane sapuniki pangandikan Idane: “Ane jani suba teka panemayanne mungguing kaluihan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang.

24Sujatinne Guru ngorahin cening: Yen bibit gandume tuara ulung ka tanahe tur mati, bibite ento tileh tuah abesik. Nanging yen bibite ento mati, ia lakar tumbuh tur liu mesuang pamupon!

25Aketo masih nyenja ane madalem uripne dini di jagate, anake ento lakar kelangan urip, nyenja ane tusing madalem uripne, anake ento lakar muponin urip langgeng.

26Nyenja mabudi ngayahin Guru, anake ento patut nututin Guru, tur dijaja Guru nongos, pangiring Gurune masih lakar bareng ditu. Sawireh anake ane ngayahin Guru lakar kajiang baan Ajin Gurune.”

Ida H

27“Ane jani keneh Gurune kaliput baan kaduhkitan. Kenken jani baan Guru? Apake Guru mapinunas teken Ida Sang Aji kene: ‘Duh Aji, rahayuangja Titiang saking panemayan sangsarane puniki!’, nanging tusingja buka keto pinunas Gurune sawireh tekan Gurune mula tuah buat nandang kasangsarane ene!

28Duh Aji, parab Palungguh Aji mangda kaluihang!” Irika raris wenten sabda saking ambarane kadi asapuniki: “Ulun suba ngluihang, tur buin lakar luihang Ulun!”

29Anake akeh sane wenten irika sane miragi suara punika pada ngucap sapuniki: “Ada munyin krebek makerug!” Wenten sane lianan mabaos sapuniki: “Ada malaekat ngandika teken Ia!”

30Irika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh punika sapuniki: “Sabdane ento tusing pabuat Tiang, nanging pabuat ragane.

31Ane jani suba teka masanne jagate lakar katepasin; buina ane jani pangreh jagate lakar kasurudang lungguh.

32Yen Tiang suba kabancut uli gumine ene, sakancan anake lakar daut Tiang, apanga teka sig Tiange.”

33(Ida ngandika asapunika buat ngelepang pariindik sedan Idane.)

34Anake akeh punika raris nimbal matur sapuniki: “Manut kecap Cakepan Torat iragane, Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang urip salami-laminipun. Punapi awinan Ragane dados maosang mungguing Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga kabancut? Sapasirake Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika?”

35Pasaur Idane: “Tuah buin akejep dogen galange enu macaya di pantaran ragane. Lautangja ragane majalan mungpung galange enu nyunarin ragane, mangdane ragane tusing kapetengan; sawireh anake ane majalan di petenge tusing nawang kija lakuna pajalanne.

36Pracayaja ragane teken galange ento, mungpung galange ento enu sig ragane, apanga ragane dadi paraputran Sang Galang.”

Anak

Wusan ngandika sapunika, Ida Hyang Yesus makaon, tumuli nyingidang raga saking pantaran anake akeh punika.

37Yadiastu Ida sampun ngardi praciri-praciri agung ring arepanipune, nanging ipun tan pracaya ring Ida.

38Malantaran punika kenginan kadagingin sabdan Nabi Yesayane sane kadi asapuniki: “Duh Sang Panembahan, sapasirake sane pacang pracaya ring pidartan titiange? Ring sapasirake Sang Panembahan jaga nyinahang kawisesan Palungguh IRatune?”

39Ipun tan mrasidayang pracaya, santukan malantaran Nabi Yesaya, Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun masabda sapuniki:

40“Matanne suba dadiang Ulun buta, apanga matanne tusing ningalin, tur pepinehne suba dadiang Ulun belog bengkung, tur pepinehne tusing ngresep, apanga ulihan keto ia tusing nyidayang mabalik sig Ulune laut segerang Ulun.”

41Nabi Yesaya maosang indike punika, santukan dane sampun nyingak kaluihan Ida Hyang Yesus tur dane maosang indik Idane punika.

42Ngawit saking punika, akeh pangageng bangsa Yahudine sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus; nanging malantaran ajerih marep ring pamimpin golongan Parisine dane tan purun maosang indike punika gegalangan, mangda dane tan kasepekang saking pasamuan.

43Dane kuduan kajiang antuk manusa, bandingang kajiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Sabda

44Irika Ida Hyang Yesus ngandika sada jangih sapuniki: “Nyenja pracaya teken Tiang, anake ento tusing pracaya teken Tiang dogen, nanging ia masih pracaya teken Ida ane ngutus Tiang.

45Nyenja ningalin Tiang, anake ento masih ningalin Ida ane ngutus Tiang.

46Tekan Tiange ka jagate minakadi galang, apanga makejang anake ane pracaya teken Tiang tusing enu di petenge.

47Nyenja ane madingehang pitutur Tiange, nanging tusing nyak nglaksanayang, Tiang tusing lakar nepasin ia sawireh tekan Tiange tusingja buat nepasin jagate, nanging buat ngrahayuang.

48Nyenja tusing nyak nampi Tiang tur tusing nampi pitutur Tiange, ada anak ane lakar nepasin ia. Nah ento pitutur Tiange, pitutur ane suba ucapang Tiang ento ane lakar nepasin ia kayang dina pamragat jagate.

49Sawireh pitutur Tiange tusingja uli dewek Tiange niri, nanging uli Ida Sang Aji, ane ngutus Tiang. Ida ane mituduhin paundukan ane patut raosang muah dartayang Tiang.

50Tur Tiang nawang, mungguing pituduh Idane ento mamuat urip ane langgeng. Apa ane raosang Tiang, Tiang tuah nekedang paundukan ane suba kauduhang olih Ida Sang Aji teken Tiang.”Download Audio MP3 (Yohanes 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran