Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

1Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, uho amu eba neha, “Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nibe fa dam Ala bake tu vuzehem vab dam labe iho ostam alalehena laba vou baedam di na nubu lodamna lam àm di iho fa tau vahi ame na àm neào? Tau àm fi hào?” lahame uho eba gagu vi ailo modem im lam eho fa neo uba nehi vameadalo mozo. Uho im Yahudi dam nibe im tai ahobada zi labe Mesir bak vou esmozi fa dat ahamda Musa bake tau vi vuladam di labe ibi iho amu meedaha im laba uho mahate vi ozome ozobohudele. A fa vabiemule. Im tai ahobada zi labe gi nehasu meedaha bak. Ame dam lam, “Alat im vou ladà?” laham bak biem bak labna zohàme Alat ahit ulo nom olu nasi duzu dam labe ba vuladam bak. Labi ame dam zi lam Itea Feàna laba fusi Alat modi fa fatahivai tombali ame dam ahebu gi ahe neàna biodume dozeadaha bak.

2Labi ame bak lam im dam bada nibe, “Iho Kristus bake tu vuzehi im Abada meedam dam im ame?” laham bak lam dam giidat aame ozobohudem bake meit im vuu valo baptislehe bakti ulohote. Nehaha bak. Im tai ahobada zi labe ulo labe vi vuladaha bak lamti Itea Feàna ahe neà biodume dozeadaha bak lamti labihasu meedam labe iho ozo, “Làhà dam lam ahebu Musa bake tu vuzehi im abada meedam dam ame?” lahame aame ozobohudehena am bak.

3Labi im tai ahobada zi labe laha Alat iba asum ahoba iube fa bak niba nom goagoadamna lam vahi àda. Labi laha dam labe iho valo àhàki meedàmu Alat Musa bake gagu Horeb sibu modesuhu ke laba fu vao futoi ame dam ahebu laha vahi vao lam uddaha bak. Gi labihadam bohu meedaha bak. Iho ozom, ame Horeb sibu modesuhu ke labet modehe bak lam gi Kristusat dam laba tau godaha bak fet vouhoho bak. Nehaha bak. Ame ke labe vao futoi damat uddume ahedi godaha bak lamti ulohona Kristusat iba ba Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak ab modeham bak.

4(10:3)

5Alat ame dam laba gi neà bakta meedamnàme ame dam dua zoho labe iho ba Am im aim mu voedume fa faina meedàmu Aho ame dam laba ba deelehe vaba gi fakehe bak. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Ame dam labe im koei gi ame bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba vou voe ladaha bak.

6“Im dam badate, ‘Im nehasu a meedamule,’ lahame vahokedase,” lahame Alat ahit ame aham di iube meedaha im zi lam nasi fet vouhome esuhu bak. Im tai ahobada zi labe iho bisi fai bak modelo àhàkedam bak lam im ahu a it ozome meedamule.

7Labi uho ame dam ahamda zoho labe im ahu adat iedi na ostam alalehena zi laba, “Im Ala zi am tame,” lahame vou baedam bakti ulohona a vi meedamule. Ame dam labe ibi iho amu meedaha im lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehena vi ozodale. “Ame Israel dam debu labe ibi iho auet modehena ostam alalehena lam vou baedalo modemu ame na labe am obe laba ab nusualadaham. Labi nusualadume na lam àda. Labi anggur oo vaksa udda. Labihadume ahu veimdi damti lahiti ostame sikidalo ab usnadaham.” Lahame labihasu toehemu uho ame bak lam a vi tau meedamule.

8Labi im laha ame dam ahamda zoho labe iho amu di iube ostame fi loholi ot vai ot vaidam bak lam a tau meedamule. Ame dam zoho labiha labe digat vàmtea labe dam dua puluh tiga ribu fai elodaha bak. Labiha bake im a dam lamti ulohona meedamule.

9Labi ame dam ahamda zoho labe iho neha, “Iho faina meedam bake, ‘Alat iba fakeo?’ laham bak imo neo Ala bake modi aamase,” lahame gagu ai. Labi fa neo vi gagu ai. Labihadam bak lamti ulohona im bada nim a Kristus bake labihadamule. Ame dam zoho labihadaha labe Alat ozba zi oudume dam lam veedume elodaha bak.

10Labi laha ame dam ahamda zoho labe Alat iba na lu àdamnàme iho vedi faki voe voedam bak lamti ulohona iho a vi meedamule. Nehaha bak. Ame dam zoho labiha labe Alat Am im gagu vou usemda abo meia beome vàhàdedamda labe nom olu ame dam zoho ahebu oddume elodaha bak.

11Alat aham di iube im tai ahobada zi labe lab vou beo ledaha bak lam gi, “Im dam ba dàt fà aidume ozobohudedase,” lahame Alat ahit fet vouhoidume esuidaha bak. Labi iho dam bada nibe digat folelo vabali ba novalo modem dam nibe iho neo git meedume, “Ame baket neo meeda moio?” lahame iho vi aidume ozobohudem bake dat ahamda Musat aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba ab toedume esuham bak.

12Labihàmu uho iademe meedale. Neham bak. Uho vedi neha, “Im abo Kristus bake tu vuzehi im Abadata keàtedi meedam dam im am bak. Im ba biti faina meedam vabak,” lahame bisi it daetbadam damat modemu uho ba im tai ahobada Musa bake tau vuladam dam labe iho biti faina meedam bak lamti ulohona neo meedam bak labna zohàme uho iademe it vou faovoi vi ozome meedale.

13Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Ahu adat faina modelo àhàkemna labe iba ootedàmu iho uledi meedam bak lam gi iba dam bakdate labaha bohu meedam im am bak. Lahana naat iba li lab modi ozolo modidam bak lam im bedem vaba vei teudedam bak ehe bak. Neham bak. Alat amu neha, “Na im ahebu uba modi ozolo modem di Eho uba taum bak,” lahame amu iba labi fet gagu esu vàmadehe bak lam Aho ba iba ozahigeàmu voom vabak. Gi labaha bohu vuusdam labe ame na iba modi ozolo modem bak lam Aho ba bisi ahebu uledi modi ozolo meedam vabak. Gi iho bedi vi uledi faina meedam vaba abo teudi duzum bak lamota Aho uledi meedam bak.

14Ebe eho deeli vou alem dam oa, im tai ahobada zi labe im ahu adat iedi ostam alalehena laba vou baedàmu Alat faki na asimbuna modi beodaha bak. Labihàmu meit ostam alalehena vou baedam bak laba uho a vi tau vou baedamule.

15Eho etei lab gagoho bak lam uho mahate vi ozodale. Eho ozoha, um em sunit nim ve aam dam lam ba ahusobu vabak. Um abo im ozobohu damat modem bak. Labihàmu eho uba git gagodào? Git gagom vabao? Laham bak lam uhumo vi ozodume neàdehezobe eba gagodale.

16Neham bak. Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nibe iho vahi ame Da Kristus eloho bak laba vi ozome vahi na àdam bak lam, “Akati modemna modela?” laham bak lam vi ozodale. Neham bak. Iho faina meedam bake gohali Kristus ahit uledi damat Am ve ut tetehesuhunaso laba paku dou am vasea veàtoho bak laba iho vi ozome Ala bake neha, “Ai Ala oa, oho na nim neàna modeho,” lahame labihasu tom gagodume neàdi iho ame anggur oo vaksa lam vahi uddam bak. Ame iho lab vahi uddam bak lam iho gi neham bak vi ozodume uddam bak. Dam giidat aame ozo, “Làhà dam labe iho faina meedam bake Yesusam vasea gohali modi fa neàdem dam zoho ame?” lahame aame ozobohudem bake iho vahi uddam bak. Labi laha damat Yesus Am so ut tetehesuhunaso laba esu paku doho bak laba iho vi ozome ame roti agube dam bake lodume uloholi vahi àdam di lam iho gi neham bak vi ozodume vahi àdam bak. Dam giidat aame ozo, “Làhà dam labe iho faina meedam bake Yesus damat ve Am so ut tetehesuhunaso laba esu paku dou eloi gohali modi fa neàdem dam zoho ame?” lahame aame ozobohudem bake iho vahi àdam bak.

17Uho iho ame roti lam àdam di vi ozodale. Ame beahuba laba esum roti gi bu vàmtea ve agube keobedi dam bake lodamnat modem bak. Labihàmu iho nehi ozo, “Ame dam zi gi debu vàmtea Yesus Am dam debut moz,” lahame ozom bak. Neham labe labihaha bak. Ame rotibu lam gi Yesus Am soti ulohona ozomomnat modemu iho vahi àdam labe neha, “Im Yesus Am damalehe dam im am bak,” lahame labi gagodam bak.

18Israel dam debu labe ibi iho meedaha bak laba uho laha vi ozodale. Ame dam lam laha labi modehe bak. Ame dam labe iho im ahu adat vei iedi Ala bake vou baedalo modem di im na fi ho vou le damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda labe aho ame na fi ho ve oteme vasea veàtoi neàdi zoho fa ame vua vahudam beahuba fi hamna laba vahuda. Labi zoho lam damat vahi àda. Labihadam bak. Ame lab meedam bak lam iho ozom di iho gi nehi ozom bak. “Dam lam gi tohedati vazisi Ala bake ahu adat iedi vou baedam damat mode?” lahame ozom bak.

19Eho etei lab gagoho bak lam um a git ozodamule. Meit am ahu adat iedi ame ostam alalehena laba vou baedalo na oteme lodamna fi ho lam gi modemnat modem vabak. Abo ozom bak ehe bak. Labi laha ame na ostam alalehena lam gi modemnat modem vabak. Abo ozom bak ehe bak.

20Eho gi neham bak ozome uba labi vameadam bak. Dam im ahu adat vei iedi Ala imboda laba vou baedam vab dam labe ibi iho auet modi ostam alalehena laba vou baedalo na fi ho oteme lodam bak lam ba Ala imboda laba na lam oteme lodume vou baedam vabak. Gi setan zi laba na oteme lodume vou baedam bak. Labiham bake ame dam labe iho ame setan zi laba vou baedalo ame na fi ho oteme zoho modi loda. Labi zoho gi dam vahi àda. Labihadam bak laba uho vi tau vahi àdam bak lam em malehe bak. Uho labi modemeam làhà um gi ame setan zi laba vou ali ahu vàmadi meedam dam zi um am bak.

21Um akati labi git ozodàla? Uho vedi dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba bakamta vahi neha, “Imo Yesus eloho bak laba vi ozome anggur oo vaksa vahi udda. Roti vahi àda. Labihadase,” lahame im Boehàda Yesusti vou ali ahu vàmadi meedam diale. Labi vedi fa neo dam setan zi laba vou baedam dam laba bakamta vahi neha, “Imo setan zi laba vi ozome anggur oo vaksa vahi udda. Na fi ho ibida vahi àda. Labihadase,” lahame ame setan zi lamti vou ali ahu vàmadi meedam diale. Ba uho neham bak modem vabiem bak. Im Boehàda Yesusti vou ali ahu vàmade. Labi neo setan zi lamti neo vou ali ahu vàmade. Labiham biem bak.

22Um ozom vaba? Uho ame setan zi laba vou baedalo modem bak labet modi Alat Am ahu adat faki teidi iba na asimbuna modi im beodam bak am taia? Uho ozom, im feà? Labi Ala beeda modemu iba ba beom vaba? Vabà! Beom bak. Labihàmu ame dam labe ibi iho ostam alalehena laba vou baedalo modemu ame na fi ho oteme lodamna zoho lam vahi àdam bak lam um a tau oli vahi àdamule. Uho gi fi hasi ahala modidale.

23Um dam totbahot labe vedi neha, “Ame Im Feàna lam iba ootedam bak lam vaitohemu Alat malehe vabna iho Kristus bake tu vuzehem dam nibe ahu ibida uledemeam làhà ame na modem neà bak tadehe taia?” lahame uho lab gagoho bak lam imbota imbot. Lahana Alat mali gagoho vabna totbaho ahebu lam iho vedi vi meedameam ba iba modi fa neàdemna vabak. Labi laha ba damat ame im lam vuusu meedam labe ibi iho Kristus bake tu vuzehi meedam bak lam ba modi im ahu teudi meedam bohu vuusdam vabak.

24Uho akati meit ahamo amota neàdem bak lamota ozome tombuli meedàla? A labihamule. Um gi fa neham vaba? Gi meit aba aho vou alemda labe aba aho neàdem bak tombuli taum vaba? Lam bisi neà bak am bak.

25Uho gi nehale. Uho na nubu àlo modemu damat na fi ho oteme aume doi ot loiam bak laba lam di ubu uho neha, “Eho meit ostam alalehena laba lohona zoho lam vi tau àmeam eho git modem bak am bak,” lahame ahu adat it tu ozodam bohu lahasdameam a neha, “Na nubu nim ostam alalehena laba lodamna zohot mode moio?” laham bak a gagu vi aimule. Gi gagoho vabna doi lu ostame vame àdale.

26Eho gi meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak laba vi ozome uba labi gagoho bak. “Bak nimti bak niba modealahana zi nimti ahebu naeda Boehàda Ala am bak.” Lahame labihasu toehe bak ehemu uho lab àlo ozohona nubu lam Ala naeda am bak. Àm neà bak.

27Uho im nidi nim laha vi ozomale. Meit Kristus bake tu vuzehi meedaha vabda labe ubu meida laba nehameam, “Lele. Im na nim vahi àlo mozo,” lahame uba gagu uho meit uledemeam làhà le aba aho esuhuna lam ve àle. Ame da laba a nehi vi gagu aimule. “Na nim ostam alalehena laba vou baedamna lodamna zohot mode moio?” laham bak a vi gagu aimule. Uho gagu aimeam làhà um ahu ad laba ab vizi it ozomna ab faidi vàhàdemam tame.

28Lahana um dat meida labe neha, “Ba oa, na nubu lam ostam alalehena laba vou baedamna lodamna zohot modem bak,” lahame uba nasi ahate gagomeam làhà ba a àmule. Uho geàmu àmeam oba im gagohoda lam fa ladi vi ozodam bak tame. Ame da labe aho am ahu adat it tu ozomta fi ha. Labi uho geàmu àmeam làhà am ahu adat vi ozome vàhàdehemu ab modi lademam bak.

29Em ba ubu uho um ahu adat it tu ozomna gagom kaio. Umota, “Fiham kaio,” lahame ozobohudi neàdehe labe um ba ladem vabak. Lahana ame da labe, “Fiham bak,” lahame am ahu adat it tu ozodam bohu lahasuhu labe ladem bak ehete. Eho labi gagomeam meit fa nehi gagoe moio? “Oo, em ahu adat nehi ozo, ‘Àm neà bak,’ lahame ozome neàdehena ba akati meit neha, ‘Fiham bak tame,’ lahame ozodamda labe ba eba gagu male?

30Meit eba lu esuhuna lam eho àlo modem di Ala bake neha, ‘Ai Ala oa, Oho modehena nim abo neàna modeho,’ lahame eho tom gagu neàdehena ba akati meit eba feàtàme mali eba gagoe? Ba labiham biem bak,” lahame uho labi gagoe moio?

31Labihàmu eho fa uba nehi gagom bak. Alat uba malehe vabna ahu ubuda uledemeam làhà ame na modem neà bak tademnàme um gi ozahit iademe meedale. Abo uho na àm bak modeo, anggur oo vaksa uddam bak modeo, abo na im ahebu meedam bak modeo, um gi iademe meedale. Dam totbahot uho modehe bak laba vi aame Alam ee vousai, “Am abo feàte,” lahame labi vou baedam bak fà modi bohulalese.

32Uho nehame meedam labe ame bak lam modi imbodem bak am tame. Uho meia modi faidi vàhàdem bak labna zohàme uho gi vou faovoi iademe it ozome meedale. Abo Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab damat modeo, dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam abo Alam damalehe dam modeo, labihasu vàhàdem bak labna zohàme it vou faovoi iademe it ozome meedale.

33Ebe eho meedam bak am bak. Eho na im ahebu meedam di meia modi vàhàdem bak labna zohàme eho gi vou faovoi iademe meedam bak. Em bisi emota neàdem bake it ozome meedam vab dàt modem bak. Em gi fa dam ahebu neàdedalo ozome meedam bak. Abo damat iho faina meedam bak lam Alat fa faamome soat vausu fa vei neàdedam bak laba ozome labihadam bak. <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran