Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

1Lahi dat eheda oa, uho eho etei lab gagoho bak lam ame baket laha meedale. Uho um dat labe vameadam im lam laha iademe aime uledi meedam tadele. Lahana Yesus Kristus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam abo iho vou lehe Alam im lam um vadaha dam totbaho ame im laba tu vuzehem momda ehelemeam làhà, gi ozahit ame baket meedale. Neham bak. Uho um dam laba lab iademe aime uledi meedam bak ame. Labi uho lab neàbodi meedam bak ame. Labihasu meedam bak lam um damat vi aadam labe ozo, “Im lahi ba git modem vaba?” lahame vi ozodam labe, “Alam im imbote,” lahame Yesus Kristus bake tu vuzehem bak am tame. Ba uho um dat im vahokedam labe Kristus bake tu vuzehem vabak. Gi dam ihimo uho lab meedam bak laba vi aame ozobohudi tu vuzehem bak.

2(3:1)

3Labi uho laha neha, “Damat iba fà aame deelese,” lahame um ahulat it ozome sis visoi ohuta gome naem bak ame. Labi um soa naem bak ame. Labi doi duana vaha sue dum bak ame. Labihasu ahebu a it ozome ahumdi ahobata neàdemule.

4Abo um ahu ad iumti neàdem bak laba it ozome meedam labe damat fà aame deelese. Abo lahi dae vabda ahu nemahubada modem bakti ulohona meedale. Um soa naehena lam veimdi setem meote. Lahana aam neà bak bada nim ba setem gikina gi labahanat modem bak. Im bada nim Alat aam di bisi feàda am bak.

5Lahi ahamda Ala bake tu vuzehi im Abadata meedam lahi abo git modehe vab lahi labe laha ibi iho modi damat iba aame deelehe bak am. Lahi lada lam im damat vameadam im iademe aime uledi meedam tadehe bak labet modi damat iba aame deelehe bak.

6Abo Abrahamam nam Sarat labihaha bak. Sarat am dat Abrahamat aba im gagom di gi aime uledi meedam tadem namet modem bak. Labi laha Sarat am dat bake ozom di aho gi nehada. “Eba im gagu modiamda am bak,” lahame labi ozome gagoda. Labi uho etei Sarat lab neà bak meedaha bak lamti ulohona ozome meit uba fai bak vabidameam uho iedem vabna gi ozahit im vamdesu meedameam làhà, um Saram adnamat ozomom lahi um am bak.

7Dam lahi eheda oa, um laha um ahu adat iedi lahi bake deeli iademe vabiedam labe vou aidale. Neham bak. Lahi bee bak. Labi im dam teu bak. Labi laha Alat ozahit aame faobekesi neà bak meedam di gi um damta meedam vabak. Alat uba lab modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak lam um lahiti vahi ame baket modehe bak. Labihàmu um ahu adat iedi um lahi bake deeli iademe vabiedale. Uho labiham vabameam làhà, uho Ala bake tom gagodam di Alat ba aim vabak.

8Eho uba neo nehi vi vameadase. Um ahebu ahu vàmadi vabademsu meedale. Labi laha ubu uho ozoho bak gi labihasu esu fa im meibada nasi ozome meedale. Labi laha uho dae vab damalele. Labi laha ahu nemahubat dam giida totbaho bake aame faobekesi amedamalem bak ozomom baket ot deeliame meedale.

9Alat ahamte uba neha, “Am damalese,” lahame gagu fi hasi vaha di labe, “Uho gi im nehasu meedase,” lahame Aho labihaha bak. Meit uba fai bak modemda laba a modi fa vi vatau neàdemule. Labi laha meit uba feàtàdam di a modi fa ot feàtàiamule. Fa gi nehale. Dam uba fai bak meedaha dam laba uho gi fa Ala bake im nehasu tom gagodale. “Ai Ala oa, Oho fa ame dam laba gi im neà bakta meedale,” lahame tom gagodale. “Labihasuse,” lahame Alat labi ozome uba gagu fi hasi vaha bak. Uho ame baket meedam labe Alat uba aame faobekesi uba neà bak meedam bak am tame.

10Meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba im meida nehasu toehena ehemu eho uba labi gagoho bak. “Uho meit neha, ‘Em abo digat ahebu ahu faidem vaba gi neà bak tadese,’ laham bak it ozome meedamda lam fa gi im nehasu meedale. Am aha it vou faovoi ba fai bak a gagomule. Ba meia laha a ahi vagedamule.

11Ba meia laha fai bak a modemule. Fa gi neà bakta ozome meedale. Labi ame da labe laha dam totbahoti fa vahem bak laba ozome mahate keàtedi meedume fa vahi neàdi bohu vuusdale.

12Neham bak. Dam im vamdesu meedam dam lam Boehàda Alat vou aasdume vabiedam dam am bak. Labi laha ame dam labe iho tom gagodam di Aho laha dogoi balesu vou faodam dam am bak. Lahana dam faina meedam dam lam Aho odosi mom dam am bak.” Lahame labihasu toehemu eho amu uba neha, “Alat Aba Aho ozoho bak laba vi ozome meedale,” lahame labi gagoho bak.

13Uho neà bak bohu keàtedi meedameam làhà, ba uba amat fai bak mode? Uba fai bak modemda vabak.

14Lahamnàme uho im vamdesu meedam labe meit uba modi geàdameam làhà gi, “Neà bak,” lahame deelehe bohu vuusdam damalele. Labi meit, “Um fà iedese,” lahame meedam di a bisi vi ozodume iedemule.

15Fa gi nehale. Fa Kristus bake, “Am abo feàte,” lahame ahu adat iedi Aba vou baedam labe nehale. “Ebe eho ozom bak fa vei seti Obo Oho ozom bak fa meedase. Oho Boehàdatebo labe fa eba im gagu modiam datelese,” lahame gagu fi hasi vàmadi esule. Labi laha uho Yesus Kristus bake tu vuzehi meedam bak lam meit uba neha, “Uho ana modi bisi Yesus Kristus bake tu vuzehi ahumdi vou faodàla?” laham bak uba vi ailo gagom di, “Uho im akatihasu fa iademe gagoe?” laham bak biem bake nasi uhumo fet ozome ozobohudi ahumdi vou faodale.

16Lahana uho fa gagom di a dae meona gagodamule. Uho gi Alat Aba Aho ozoho bak lamota meedam labe uho gi damat aime deelem bak ozome ba ahu gelevam vaba gi ahu adat iedi dae nemahuba neàt vameadale. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Uho Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi gi im neà bakta meedàmu damat uba feàtàdam dam labe iho vi aam di uho lab neà bak meedam bak lam vi aame fa ladem bak am tame.

17Mahate ozodale. Alat neha, “Uho im nehasu meedale,” lahame Aba Aho ozoho bak lam Aho meia modi fa vuusu ame im neà bak meedam labe meit fa ame da laba modi geàdameam làhà bak lam bisi neà bak am bak. Lahana iho faina meedam labe meit iba modi geàdam bak lam bisi fai bak am bak.

18Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Kristus laha faina meedaha vabda damat modi geàdaha bak. Aho gi iho faina meedam bak fa faamome vei neàdedam bak laba vi ozome gi ot vai eloho vàmadehe bak. Abo ame Da lam faina meedaha vabda abo gi im vamdesu meedamda fa iba dam faina meedam dam abo im vamdesu meedaha vab dam niba ot vai eloho bak. Umti fa Alati vahem bak laba ozome labihaha bak. Am soabota damat oteme eloho bak. Lahana Alat Am Aha Nutabe Neàna labe Am eloho bak labet modi fa ahedi usaha bak.

19Labi usai godume amu aham di iube Nuh am namti im adam làtela lamti am taai làtela lamti labihasu dam delapan lam ihe feàna laba ziddume vao deili vousaha di labe dam dua bak ahebu vaot beodume elodume it oazi le simtedi lam bi esdam bak laba le, “Am feà dateleho,” laham im vou vameatedaha bak. Ame dam it oazi le simtedi esdamda zi lam amu Nuhat ihe feàna moadam di labe Alat, “Aba tueo?” laham bak laha vou faodaha Aba tum vabamu moho dam it oazi le simtedi esdam dam zi feà am bak. Ame vao deili vousaha di lam dam dua bak ahebu vaot beodaha bak. Gi ame ihe feàna laba ziddaha dam delapan lamota ame vao labe vousai modesdume ame ihe vou ladume fa ab ahedeham bak.

20(3:19)

21Ame da Nuh am damti aham di iube ziddaha ihe feàna lam vousai modesdume vou ladume fa dam ahedehe vao lam etei nim dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam meit uba vuu valo vou baptisleidam bak nasi fet vouhohona am bak. Ame lab baptisleidaha bak lam ba dam labe im so gihobulehe bak lam modi fa boz neàdem bake it ozome baptisleidaha vabak. Gi neham bak. Meit um vuu valo baptisleidam di uho gi Ala bake neha, “Iho faina meedam bak lam fa voou gi Yesus labe Aba Aho ozoho bak bohu meedalo mozo,” lahame um ahu im meidem vaba gi ahu vàmadi Ala bake fet gagu esum bak am bak. Ame bak labet Alat etei uba soat vausu fa vei neàdedam bak am bak. Alat Am Adat Yesus Kristus eloho bak labet modi fa ahedehe labe labihaha bak.

22Alat neha, “Em Adatti ahili feà datelese,” lahame Yesus Kristus lam Alat modi fa ahedi fa asum ahoba iuba vousai tom ilu Am ahi totbaho laba ab vou nusuham bak. Labi vou nusu fa Aba modi Boehàdateboli Alat Am im gagu vou usem dam zi lamti labi eeda totbaho zi lamti labi asum doni beaba laba modealadaha boehàda zi lamti labihasu modi uledi Am Adat labe ab Am im aime modiam damaleham bak. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran