Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Lahana ame di labe Saulus aho gi kota Yerusalem laba azimda labe vedi nehi ozo, “Dat Boehàda Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe aba fà iedese,” lahame, “Dam nim aho akatihasu modi oddàla?” lahame dihasi odoada. Dihasi odoada. Gi labihadamna bohu vuusda. Labihadam dàt aho Yahudi Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo laba le ab gagoham.

2“Um eba sunitva modi veiale. Eho Yahudi dam num debu Damsik laba azihi dam labe damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num zi laba vuusu im gagu faheme modiam dam laba le lodume ame dam labe gut ve aame ozobohudi uledelo modem sunit eba lodale. Labi eho Damsik laba le nabidume aameam dam Yesus Aho amu vahokedume vou esmoho im laba tu vuzehi meedam dam modeo, lahi modeo, aameam làhà eho si fa kota Yerusalem niba fa vou li uho gut uloome aime neàdi beose. Laham sunitva toeme eba lodale,” lahame gagu sunit lam ab vaham. Labi aho ve dam aba tau lamda lamti vazisi Damsik zie laba ab ladamam.

3Labi ladam labe Damsik laba fuseo vabali modeha na fako iedemna fauha Alat azihi asum labe Saulusat ladam bak laba ab nom belu fauhaleham.

4Labi belu fauhali Saulus edehesi bake ab biteham. Bake biti bak laba bisu aiha meit aba gagodam dae aida. “Saulus oa, om akati Eba vabidàla?”

5Lahame labi gagoha Saulusat vabi vi ailo ab gagoham. “Boehàda, oho amat mode?” Lahahat ame lab gagodamda labe fa gago, “Em abo Yesus oho vabidamda am tame. Oho dam Eba tu vuzeheda vabidameam làhà oho gi Eba vabidam bak.

6Lahana ba a vabidamule. Om gi Damsik laba nasi ladume lafule. Labi, ‘Om ba ana im meedàla?’ laham im lam damat oba gut vameadam bak ehete,” lahame gagu ab seteham.

7Ame Saulus bake lab tau ladam dam labe aiha ame daeta ai. Lahana ame da so aam kai. Labiha labe iedi meedàmu im gagom vabi gi bak laba daleà dozeadume vou faoda.

8Labi Saulusat fa usai fako keesi modeha ame na fako iedemna labe aba beoho bake am fako na aam ab bieham. Labihàmu aba tau ladam dam labe fa am anekehà vuusu vou ladume num debu Damsik laba ab fuham.

9Labi ame lab modehe bak labet fako na aam bili vou aidume usi ab làteladeham. Labi laha ahit na àm moh. Vao udem moh. Gi labihasu meedume usi ab làteladeham.

10Labi ame di lam num debu Damsik laba dat amu Yesus bake tu vuzehi meedamda Ananias labe num meida laba aida. Ame di lam aho edehesi fako bakamta aasdume ahamo aamna aada. Aho aaha Boehàda Yesus labe aba li duzu im nehame vameada. “Ananias oa.” Lahame gagoha Ananias fa gago, “Oa. Boehàda, Om eba anate?”

11Labi Boehàdat aba neha, “Om nasi le num debu Tarsus labe leheda Saulusat aho zie ee gagom Vamdesu lahame taluhu zie obe laba modesuhu num abo Yudasam num laba azi Eba tom gagodalo.

12Ame da labe ahamo edehesi fako bakamta aasdume aho aamna aadalo. Oho aba li om anekehàt am fakode laba ulasi fa neàdelo meedam bak fet aadalo. Làhàmu oho, ‘Saulus labao?’ laham bak oho laba le gagu aile.” Damsik Yerusalem GAH U LAUT TENGAH

13Lahame labi gagoha Ananias fa gago, “Ne lahana Boehàda oa, Om ozom vaba? Da lam aho meedam bak damat vameadamna eho aihi bak. Oba tu vuzehi meedam dam kota Yerusalem laba azim dam laba aho duana vabidume fai bak tadedam bak lam em abo aihi bak.

14Labi laha damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam labe neha, ‘Saulusat dam Yesus bake tu vuzehe dam ahebu sim neàte,’ lahame toehe sunit lam aho etei ve Damsik niba vou lehe bak. Laham bake em da laba lam moho bak.”

15Lahame labi gagoha Boehàdat fa neo Ananias bake neha, “Vabo. Gi ozahit Saulus bake lale. Ame da lam Eho gi ozahit Em im gagu modiamda modelo modem bak. Aho im Eho meedahada lam fa Yahudi damat modem vab dam labe im boehàda zi lamti om Israel dam debuti labihasu dam duada laba vou vameatedalo modem bak.

16Labi oho ame da laba le im vameadume neàdi Eho fa neo, ‘Ame da labe na Eho gagohoda aho modem datelehe labe meit aba fai bak vabimna abo duate,’ laham bak Eho fet vi vameadalo mozo,” lahame Boehàdat aba li im vameadamna Ananias aho ab aame seteham.

17Làhàmu Boehàdat etei lab gagoho baket Ananias fa uledi ame baket ab modeham. Ame num laba le oli Saulusam fakode laba anekehà ulasi gago, “Saulus, om etei emti Yesus bake tu vuzeheda oa, Boehàda Yesus oho amu zie niba ledam di oba tàhàda labe eba neha, ‘Oba lele,’ lahame eba gagome em ab leham bak. Aho eba neha, ‘Eho oba li ulasi fako fa na aam neàdele. Labi Alam Aha Nutabe Neànat oba modi vizi teudese,’ lahame eba gagome em ab leham bak.”

18Lahame labi ulasi gagoha na bohe feeti ulohona Saulusam fako labe vuazi bake biteha fako fa na aam ab neàdeham. Labi usai Ananiasat am ve vou le valo ab baptisleham.

19Labi valo baptisli neàdi na àme alihi fa ab teudeham. Labi afoezobe Saulus gi Yesus bake tu vuzehi meedam dam Damsik laba azihi dam laba teohe tau aida.

20Damsik laba teohe aidam di labe aho gi dihasi Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num meida laba oli, “Yesus abo Alam Adat am tame,” lahame Yesus Aho amu meedume vou esmoho im lam dam laba vameadume fi deda. Labi neo dihasi ame num meida neo oli ame im lam dam laba neo vameadume fi deda. Gi labihasu ab faasi meedamam.

21Labihasu faasi meedam di labe dam ahebu Saulusat lab vameadaha im aime àvodi ab ototo gagoidamam. “Aa! Ame da lam amu Yesus bake tu vuzehe dam kota Yerusalem laba azihi dam vabidume oddamda am taia? Labi laha Yesus bake tu vuzehe dam abo Damsik niba azihi dam neo si fa damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam kota Yerusalem laba fa vou lalo Damsik niba leheda am taia? Lahana akati labi meedà?” lahame ab àvodi ototo gagoidamam.

22Labihamnàme ame da Saulus aho Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam dam bake vou vameatedam di lam am gi vi modi teude lada. Labi laha aho ame Damsik azihi Yahudi dam laba neha, “Ame Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam Yesus ame Da am tame,” lahame aho im meida vouhome vameada. Labi neo im meida vouhome vameada. Labihada. Labihadam labe ame dam labe Saulusat lab vameadaha bak lam ba ot vai vi gagu daetesum ab bieham.

23Labi ba di iube Damsik laba azihi Yahudi busaoda boehàda zi labe vahi, “Saulus otese,” lahame im aa odoadume ahu ab vàmadeham.

24Labihàmu dam amomoi gagome ame num debu natàh bàhàgoda vabousu ot odosiahana labe am futom doo ahebu laba olu Saulus aahazobe si otem bak ozome aa vou aasda. Abo digad diat vou aasda. Labi aibu diat vou aasdume vou diha. Labihada. Lahana ame dam labe iho im aa lab odoadaha bak lam meit aime vi ozobohudi fa Saulus bake le ab fi deham.

25Fidesi neàdi aibu meida labe Saulus bake deelehe dam totbaho labe Saulus ve natàh bàhàgoda laba vou le vou zisi ame natàh bumat labe vou ub dalu vou futoi Saulus gagome lodebu buduana laba aa nom ousu fa loa vuusu vousdume bake ab nom esuham. Labihazobe Saulus lodebu labe futoi ab itaham.

26Labi Saulus itame fa kota Yerusalem bake ab lafuham. Fa lafusi, “Yesus bake tu vuzehi meedam dam laba im fa ot deeliame tau vahese,” lahame le vameaha dam totbaho lam iedi ab moham. Vedi nehame ozoda, “Ame da lam aho Yesus bake tu vuzehi Aho gagoho im uledi meedaho,” lahaha bak lam, “Imbo kaio,” lahame git ozoho labe iedi tau vahem moh.

27Lahana dat meida Barnabas lam ba labiham kai. Aho gi neha, “Saulus gi imbo im vameadam bak,” lahame ozome Saulus bake gut tau vou ali ab godamam. Labi Barnabas fa Saulus ve ahili Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam laba ab vou laham. Labi vou le Barnabas labe aho Saulusat amu Damsik laba le meedaha im ahum lam dam laba ab faasi vameadamam. Abo Saulusat aho amu Damsik laba ladam di labe zie doni laba Boehàda Yesusat aba vameadaha bak aho aihi bak lamti labi aho aaha bak lamti Barnabasat fa dam laba vameada. Labi laha ame Damsik laba azihi Yahudi dam labe Saulus bake mohonàme aho gi ozahigeàmu iedehe vab dàt Yesusat Aba Aho amu meedume vou esmoho im lam Saulus bake modi vizi aho im dedateli dam bake dihasi vameadume fi deda. Labi dihasi gi neo ame baket meeda. Lahadam im lam abo Saulusat amu meedaha bak lam ahebu Barnabasat ame dam laba ab vameadaham.

28Labihàmu ame dam labe fa uledehemu, “Saulus fa imti vahem neàte,” lahame labi gagohemu Saulus fa dam laba tau vahi kota Yerusalem num laba godume uloholeda. Labihadam di labe aho gi Boehàda Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam aho im dedateli ba meia iedehebeat vameadam vaba abo gi keàtet vou vameateda.

29Labi laha Saulusat aho ame Yahudi busao dam totbaho labe fa Yunani dae vameadam dam laba Yesus Aho amu meedume vou esmoho im lam vameadam labe daet otesi otesida. Lahana ame dam labe vedi, “Saulus abo otese,” lahame meeda.

30Labihàmu Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho labe ame Yahudi dam busao dam totbaho labe Saulus otelo meedam bak aihemu vou faovoi Saulus ve itea feàna obe modesuhu num debu Kaisarea laba ab vou laham. Laba vou le lafusi fa neo Saulus bake im vi vameadume fa bak aba bake Tarsus laba ab oluham.

31Labihadam di labe dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe abo Yudea bak laba azihi dam lamti Galilea bak laba azihi dam lamti Samaria bak laba azihi dam lamti labihasu ahebu gi ame Yahudi dam busao dam labe iba vabidam vaba gi neàna esda. Labi laha, “Ame dam labe iho Yesus Aho gagoho im aime modem mom vaba abo ule neàt meedase,” lahame Alam Aha Nutabe Neàna labe fa ame dam laba tau vabededam labe modi vizi teudeda. Labi ame dam labe laha, “Boehàda Ala abo feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedamna bohu vou meeda. Labihasu meedam di labe dam amomoi ame dam laba vi taui vi tauidume Yesus bake tu vuzehi meedam dam debu ab dualedamam.

32Ame di labe Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam meida Petrusat aho gi dam Yesus bake tu vuzehi meedam damat esuhu bak iuba le im Yesus Aho amu meedume vou esmoho im ahum lam vameada. Labi bak meida iuba le ame im lam neo vameada. Labihada. Labihadam digat meida labe ame dam labe iho esuhu num debu meida Lida laba neo ab laham.

33Ame num debu Lida laba azihi dat ee gagom Eneas lahamda laba aida. Ame da lam abo nao zoho nutabedehe dàt moz. Am abo usam bi gi bisdume tahun delapan folehe dàt moz. Petrusat ame da lam Lida laba tàh.

34Tàhi gago, “Eneas oa, Yesus abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe Aho oba modi om fa ab neàdeham bak. Om nasi usai oho ousu bisumna lam iademe vabieme esule,” lahame labi gagoha ame di labe da lam fa neàdi ab usaham.

35Labi modeha ame num debu Lida laba azim dam lamti num debu Saron laba azim dam lamti aaha ame da labe fa neàdehe bak lam aahemu damat Boehàda Yesus bake tu vuzehi meedam bak lam ab uledi vi tau meedamam. 0,20,40 km Gaza LAUT TENGAH Asdod Yerusalem Lida Samaria Kaisarea Yope U

36Labihadam di labe Lida obe modesuhu num debu Yope laba nam Yesus bake tu vuzehi meedam nam ee gagom Tabita laham nam laha laba azi. Tabita fa Yunani dae gagom di, “Dorkas,” laham bak. Na fi ho ibida rusa laham bak ozome, “Dorkas,” lahame taluhu bak. Ame nam lam abo gi meia im neàna meedam namet moz. Abo na vab dam laba tau na lodam meo namet moz.

37Laham nam labe ame di labe gaili bisdume ab eloham. Labi elohemu am koei damat vao vohume neàdi am koei visoi num zuhuba laba vou zisi ab esuham.

38Labi ame Yesus bake tu vuzehi meedam dam Yope laba azim dam labe aiha Petrusat iba netàdi gi Lida laba aidam bak aihemu dam behàsu utasi olu, “Petrus taho Yope lele,” lahame ab gagu oluham.

39Làhàmu le gagu Petrusat uledi dam behàsu laba tau Yope niba ab leham. Tau li lefusi damat am gagu vou zisi koei esdam zuhuba laba ab vou ziham. Labi vou zisi duzu modeha maboe zi labe aho duzuhu bak laba li vabousu vou medao. Vou medaom labe lahi sue sona ahoba dumna bohu ziti soa dusumda buuda ziti vuusualame vou medaom labe gagoda. “Sue zi nim etei koei nibe ahe diat tadehe sue am tame,” lahame gagu vou medao.

40Lahana Petrusat lahi maboe zi lam gagome fa futodume aho Ala bake tom gagolo modemu ogomasu biti ab tom gagodamam. Tom gagodume neàdi koei laba avaesu gago, “Tabita oa, fa usale,” lahame gagoha Tabita am fako fa ab keeham. Keesi Petrus bake aaha fa ab usai nusuham.

41Labi Petrusat Tabitam anekehà vuu vousai vou duzu neàdi fa dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho lamti aho amu gagu futodaha lahi maboe zi lamti labihasu, “Tabita elohona fat ahedi usai duzuho,” lahame dam bake gagu fa ab oedaham. Labi modeha dam ab aame àvodeham.

42Labi ame im lam dam Yope azim dam lam ahebu vou fi desi uloholi modeha dam dua totbaho labe Boehàda Yesus bake ab tu vuzehi meedamam.

43Labi ame da Petrusat gi Yope laba dat ee gagom Simon lahamda abo na fi ho sokba modeme dehali nazoh meedamda labe am num laba ab tau aziham. <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran