Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 9 >> 

1Labi ba digat meida labe Yesus Aba vi tau meedam damti iho godam labe dat na aam biemda ab aaham. Gi am oiat faaha di labet fako na aam biemna faaha dat ab aaham.

2Lahamda aahemu Aba vi tau meedam dam labe ab gagoham. “Ai Guru oa, dat etei faaha di labet fako na am biemda lam akati modi labihahela? Aho faina modem bak labet labihahe? Gi am aiti oiti faina modem bak labet labihahe? Akatihahela?”

3Lahahat Yesusat fa gago, “Vabà! Ba ame da nibe faina modehe labe labihaha vabak. Labi laha am aiti oiti laha faina modehe labe labihaha vabak. Ala bisi im feàna meedam Alat modem labe Aho ame da niba modi fa neàdem bak lam, ‘Damat fà aame ozobohudese,’ lahame ame baket modehe bak.

4Um nasi ozomale. Aibu bak ab fuseo vabaleham bak. Aibu bak fumeam ba iho na meedam biem bak. Labihàmu di fauha neà lahasdam di nim Eba gagu oluhu Ala labe Aho Eba gagoho im lam iho meedam neà di am bak.

5Em bak niba ehe lahasuhu di dam bakda labe im ahu ad laba modi Fauhaedamda Em am bak.”

6Lahame labi gagu neàdi Yesusat Am keha bak laba ab nom doham. Labi vi uhulame bak vaobedi neàdi Am anekehàt visoi dat na aam biemda labe am fakode laba ab noiham.

7Noime gago, “Om nasi le Vao Nobu Siloam laba le dauha kikele.” (“Siloam,” lahaha bak lam Ibrani dae ozom di gi, “Gagu olum bak,” laham bak.) Lahame labi gagohemu dam aheda labe ame da lam ve Vao Nobu Siloam laba vou le naedat am dauha it kikeme modeha ab neàdeham. Gi na aam bak neàdi am num bake fa ab laham.

8Labi modeha am num obe esuhu dam lamti labi am ozobohu dam totbaho lamti dam labihasu amu ame da labe aho nusu iba na tauledam bak ozobohu dam labe iho gut aaha àvodi ot gagoida. “Uho ozom, da lam ana dàt mode? Ne, da lam gi fako na aam bili niba nusu iba na tauledamda am taia?”

9Lahahat dam totbaho labe vedi neha, “Vabo, ame da labe modem kaio. Gi am alihiti ulohonali modem bak.” Lahahat ame da labe ahamo vi aime fa ab gagoham. “Lo, em ame da am bak.”

10Lahahat dam labe fa neha, “Làhà om fako akati modi fa neàdehela?”

11Lahahat ame da labe fa neha, “Dat ee gagom Yesus lahamda labe Aho bak vaobena modi Am anekehàt visoi em fakode niba noime gago, ‘Om nasi le Vao Nobu Siloam laba le dauha kikele,’ lahame eba labi gagohemu eho ame bak laba le dauha kikeme modeha em fako na aam bak ab neàdeham bak.”

12Lahahat ame dam labe fa neha, “Oba modi fa neàdeheda akete?” Lahahat ame da labe fa neha, “Em bie. Le seteho.”

13Yesusat Am kehati bakti valiheme bak vaobena visoi dat fako na aam biemda labe am fakode laba noime modi fa neàdehe bak lam gi hari Sabat modehemu ame dam labe dat fako faidehena fa na aam neàdeheda ve Farisi dam bake ab vou laham.

14(9:13)

15Vou le modeha ame Farisi dam labe iho neo vi ailo ame da laba ab gut vameadamam. “Om fako faidehe bak akati modi om etei fa na aam neàdehela?” Lahame labi gut gagoha ame da labe fa gago, “Ame Da labe bak vaobena modi Am anekehàt visoi em fakode niba noihemu eho em dauha le valo kikeme modeha em etei fa na aam bak ab neàdeham bak.”

16Lahame etei labi gagoha ame Farisi dam totbaho labe aime ab gagoham. “Ame Da Yesus lam ba Alat gagu oluhu vab Dàt modem bak. Im Yahudi damat hari Sabat na modem fi ham digat lam Aho ozahigeàmu fa na meedam bak.” Lahana ame Farisi dam totbaho labe vedi neha, “Mm, ne da nim faina modemeam làhà na damat ihimo modem biem im feàna damat fet aame ozobohudemna nim ba amat Aba vizi Aho teudi im lamohoda meedàla?” lahame labi gagoha ame Farisi dam labe ihimo ab otesi otesidamam.

17Labi ihimo otesi otesidaha vabamu fa neo ame dat fako faidehena fa na aam neàdeheda laba neo ab gagoham. “Ne, om akatiha? Fako faidehena fa na aam neàdeheda om am taia? Om ame Da laba gagom im ehe?” Lahahat ame da labe fa gago, “Eho ozoha, Am abo Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Am am bak.”

18Lahame labi gagu modeha ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe ihimo ot gagoida. “Iho ozoha, ame da lam amu fako na aam bili meedam bak lam meit aba modi fa neàdehe bak lam gi giomim. Gi am oiat fako aam neàna faaha bak lahasdam bak,” lahame labi ozohemu da labe aho vameadaha im laba ba tuhu vabak. Làhàmu dam gagome ame dat fako faidehena modi fa neàdeheda labe am aiti oiti, “Ve vou lele,” lahame ab gagu oluham.

19Le ve fa vou li ab gut gagoham. “Ne, da nim uho neha, ‘Uho etei faaha di labe fako na aam biemna faaho,’ lahamda nim um adat mode? Làhà akati modi etei fa na aam neàdehela?”

20Lahahat am aiti oiti fa gago, “Lo, im adat am bak. Labi laha iho am faaha di gi fako na aam biemna faaha bak.

21Lahana, ‘Am akati etei fa na aam neàde? Amat fa aba modi neàde?’ laham bak lam im bie. Uho gi da laba gagu aima. Da lam gi busaolehena ahamo fa uba gagometa.”

22Ame da lam am namti nehame iedi labi gagoho bak. Amu ame Yahudi dam busaoda eeda zi labe im nehasu gagu vàmadi esuhu bak ehet. “Meit neha, ‘Ame Da Yesus lam Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda am tame,’ lahame labi gagomeam làhà ame da lam ba im Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba ba tau vahem vabak,” lahame gagu vàmadi esuhu labe ame etei iba gut uloodam dam laba ab gagoham. “Da lam gi busaolehena ahamo fa uba gagometa,” lahame lab gagoho im lam ab gagoham.

23(9:22)

24Lahame labi gagu neàdi ame Yahudi dam busaoda zi labe fa dat fako faidehena modi fa neàdeheda laba neo gagome lehe bak ab behàsdeham. Li duzu neàdi ab gut gagoham. “Alat oba nom aasdalo. Oho nasi ohu vame, ‘Yesus akatihasu meedam dàt modela?’ laham bak imbo bak gagole. Iho ozoha, ame Da Yesus lam gi faina meedam dàt modem bak.”

25Lahahat ame da labe fa gago, “Ne, ame Da labe, ‘Debu faina modem Dàt modeo, faina modem vab Dàt modeo,’ laham bak lam em biem bak. Em gi im nimota ozobohu bak. Em amu fako na aam biemna ame Da labet fa eba modi em etei fa na aam neàdehe bak.”

26Lahahat ame dam labe fa neo gago, “Ame Da labe oba ana mode? Oba akati modi om fa na aam neàdehela?”

27Lahahat ame da labe fa gago, “Ne, eho amu uba gagohona taia? Um aim vaba? Um ana modi fa bak lam neo bisi vi ailo gagodàla? Làhà uho laha ame Da labe Aba Aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam damalelo mode?”

28Lahahat ame dam labe dae meot feàtàme vameada. “Vabo. Im ame Da laba vi tau meedam damat modem vabak. Ame Da laba bisi vi tau meedamda om am bak. Im gi im tai ahamda Musa bake vi tau im abada meedam damat modem bak.

29Alat aham di iube im abada Musa bake tàhi vameame fi gatei aho fa ot vai im dedateli iba fa vou vamea usehe bak lam im ozobohu bak. Lahana Ame Da Yesus nim, ‘Amat Aba modi im dedateli lehela?’ laham bak lam im biem bak.”

30Lahahat ame da labe fa ame dam busaoda laba im vahokeda. “Ne, ame Da Yesus labe Aho em fako faidehena Aho modi fa neàdehenàme akati modi uho neha, ‘Amat Aba modi im dedateli lehela,’ lahame labi gagodàla? Aiee! Em uho etei lab gagodam bak lam em aiha àvodeha.

31Bak nim im ahebu ozobohuna taia? Dam faina meedam dam labe iho Ala bake, ‘Iba taule,’ lahame gagom di Ala ba ame dam laba taum vabak. Gi dam Aba deeli vou baedam dam abo Aba Aho ozoho baket uledi meedam dam lamota ibi iho gagom im aime taum meo bak. Bak lam im ahebu ozobohuna taia?

32Labi laha dat etei faaha di labe fako na aam biemda modi fa neàdehe bak lam im amu aaha vabak. Abo Alat ahamte alimeat na ahebu meedaha di labe faasi etei vou fuhu di nim im ame bak lam aaha vabak. Gi etei alimeat ab aaham bak.

33Ame Da Yesus lam Alat gagu im dedatelem vabameam ba im feàna nimohona ba modem vabak.”

34Lahahat ame dam labe fa gago, “Vabo. Om oiat om faaha di labe faasi om gi faina meedume etei vou fuhu bak. Baka akati modi oho iba im vahokedà?” lahame ame da laba dae meona bebet fa im num mali ab gagu futoi itaham.

35Labi ba neo Yesusat aiha Farisi dam labe dat fako faidehena Aho modi fa neàdeheda lam im Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam mali bebet futoi itaha bak aihemu le nabidume ab vi aaham. Vi aahemu gago, “Dat Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda laba om tu vuzehi meedào?”

36Lahahat ame da labe fa gago, “Dat Busao, ame Da lam akete? Oho etei eba fa gagole. Labi em ame Da laba eho tu vuzehese.”

37Lahahat Yesusat fa gago, “Ne, Em ame Da oho ab aaham bak. Oba etei im ab vameadamam bak.”

38Lahahat ame da labe fa gago, “Ai Boehàda, em etei Oba ab tu vuzeheham bak,” lahame ahit ogomasu biti ab vou baedamam.

39Labi Yesusat neo vi vameada, “Eho bak niba lehe bake gi neham bak ozome lehe bak. Dam bakda labe iho na im meedaha bak laba ozome Eho dam totbaho laba, ‘Git modeho,’ labi dam totbaho laba, ‘Im vamdesu meedaho,’ laham bak laba ozome ozobohudi neàdi gagodalo bak niba lehe bak. Em gi damat neha, ‘Im fako na aam bieho,’ laham dam lam Eho modi fa na aam neàdeda. Labi laha damat neha, ‘Fako ibida na aam neà bak,’ lahame ahobat gagodam dam laba Eho modi fako ibida fa na aam bieda. Eho gi labihasu modelo bak niba lehe bak.”

40Yesusat etei lab gagoho bak lam Farisi dam laba tau doudam dam totbaho labe ame bak aihemu fa Yesus bake ab gagoham. “Làhà, im laha fako na aam biem dam im ame?”

41Lahahat Yesusat fa gago, “Uho neha, ‘Bisi im vamdesu meedam bak akete?’ laham bak um biem bak lam imbodemeam làhà ba Alat uba neha, ‘Um git modeho,’ lahame ba vàlu gagom vabak. Lahana uho etei neha, ‘Fako ibida neàte,’ lahamnàme Fauhaedamda imboda nim uho moudaha bak. Labiha labe Alat ubu uho faina meedam bak lam ba ozahigeàmu um fa vei neàdedam vabak,” lahame ab gagu esuham. <<  Yohanes 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran