Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 18 >> 

1Makkedai PUWANGNGE lao ri Harun, "Iko, ana’-ana’mu sibawa sining tau Léwié harusu tanggungngi addimonrinna sining asalang iya kajajiyangngé ri laleng Kéma-Ku, iyakiya banna iko sibawa ana’-ana’mu bawang iya harusu’é tanggungngi asalangngé ri laleng jama-jamanna sining imangngé.

2Sumpulolomu, suku Léwié, harusu’i mupaccowé selaku pabbantu ri laleng napogau’na jamanna sibawa jamanna ana’-ana’mu.

3Harusu’i napogau’ kewajibanna suku Léwié lao ri iko sibawa jamai jamanna mennang ri Kéma-Ku, iyakiya dé’ nawedding mennang maddeppériwi mézbaé iyaré’ga géssai barab-barang iya mapaccingngé ri Bili’ Mapaccingngé. Rékko najjalékkaiwi paréntaéro, muwi mennang iyaré’ga iko matéko matu.

4Harusu’i mennang majjama sibawakko enrengngé pogau’i sining jamang iya engkaé assisumpungenna sibawa sininna attumaningngé ri laleng Kéma-Ku, iyakiya iya dé’é nariwéréng ha’ untu’ iyaro, riyattéyang majjama silaong iko.

5Banna iko, Harun sibawa ana’-ana’mu ritu iya harusu’é pogau’i jamangngé ri Bili’ Mapaccingngé sibawa ri mézbaé, kuwammengngi aja’na Umacaisi lao ri bangsa Israélié.

6Sitongenna purani Upilé sumpulolomu sining tau Léwié polé ri yelle’na sining tau Israélié selaku pabbéré untu’ iko. Purani ripallaing mennang untu’ Iyya, untu’ mattumani ri Kéma-Ku.

7Iyakiya banna iko sibawa ana’-ana’mu bawang iya weddingngé pajoppai jamangngé selaku imang, ri laleng sininna jama-jamang iya engkaé assisumpungenna sibawa mézbaé nenniya aga iya engkaé ri Bili’ Pommapaccingngé. Iyanaro tanggung jawa’mu, nasaba purano uwéréng tudangeng selaku imang. Tungke tau iya dé’é nappunnaiwi ha’éro rihukkung matéi matu rékko naddeppériwi iyaro barab-barang mapaccingngé."

8Makkedai PUWANGNGE lao ri Harun, "Engngerangngi! Sininna pakkasuwiyang ripallaingngé iya riwéréngngékka iya dé’é naritunu iyanaritu untu’ iko. Iyanaro bagiyammu iya puraé ripattentu untu’ mannennungeng. Uwérékko iyaro sibawa wija-wijammu.

9Polé risining pakkasuwiyang iya kaminang mapaccingngé iya dé’é naritunu ri yasé’na mézbaé, iya mangoloéwé iyanaritu untu’ iko: Akkarobangeng ripatalaé, akkarobangeng paddampengeng dosaé sibawa akkarobangeng passullé arogingngé. Iya manennaro pakkasuwiyang mapaccing iya mancajiyé bagiyammu sibawa ana’-ana’mu.

10Iyaro mapaccingngi untu’ alému, jaji harusu’i muwanré ri onrong iya mapaccingngétto. Banna tau worowané wedding manréi.

11Sininna pakkasuwiyang ripallaing iya laingngé iya nakkasuwiyangengngé tau Israélié lao ri Iyya, iyanaritu untu’ ikoto. Uwérékko silaong ana’-ana’mu worowané sibawa makkunraié. Iyaro peraturangngé takkennai untu’ mannennungeng. Tungke anggota kaluwargamu iya dé’é nanajisi’ weddingngi manréi.

12Uwérékko sininna iya kaminang makessingngé polé ri éngngalammu bunge-bunge’é iya nakkasuwiyangengngé tau Israélié lao ri Iyya tungke taung, iyanaritu minnya zaitun, uwai anggoro sibawa gandong.

13Iya manennaro iyanaritu untu’ iko. Tungke anggota kaluwargamu iya dé’é nanajisi’ weddingngi nanré.

14Sininna séuwa-séuwaé ri tana Israélié iya puraénna ripallaing untu’ Iyya, iyanaritu untu’ iko.

15Sininna iya bunge jajiyé ri yelle’na rupa tauwé iyaré’ga olokolo’é iya nakkasuwiyangengngé tau Israélié lao ri Iyya, iyanaritu tawamu. Iyakiya harusu’i mucéra’ ana’-ana’mu iya macowaé, makkuwatoro ana’ olokolo harang iya bunge jajiyé.

16Harusu’i ricéra’ ana’-ana’é wettunna mennang makkéumuru siuleng. Paccéra’ iya ripattentué untu’ iyaro iyanaritu lima dowi péra’, situru paccéra’ iya takkennaé ri Kéma-Ku.

17Iyakiya sapingngé, bimbala’é sibawa bémbé iya bunge jajiyé, dé’ nawedding ricéra’. Iyaro olokolo’é harusu’i untu’ Iyya sibawa harusu’i riyakkarobangeng. Abbolorengngi darana ri mézbaé sibawa tunui lunra’na selaku akkarobangeng. Baunna pésennangiwi atik-Ku.

18Jukuna iyanaritu untu’ iko, pada-pada muto dadana sibawa poppang ataunna polé ri pakkasuwiyang iya ripaénré’é lao ri Iyya.

19Untu’ mannennungeng, sininna pakkasuwiyang iya ripallaingngé iya natiwié tau Israélié lao ri Iyya, Uwérékko sibawa ana’-ana’mu worowané nenniya makkunraié. Iyaro peraturangngé takkennai untu’ mannennungeng sibawa mancajiwi passiyo assijancing iya dé’é nawedding rilura’ ri yelle’ta, Iyya sibawa iko sibawa wija-wijammu."

20Makkeda towi PUWANGNGE lao ri Harun, "Iko dé’gaga mana mulolongeng. Ri wanuwa iya Uwajjanciyangngéro dé’ gaga muwi sikonrong tana iya mancajiyé appunnangemmu. Iyya, PUWANG, iyanaritu bagiyang manamu."

21Adana PUWANGNGE lao ri Harun, "Sininna pakkasuwiyang tawa seppulona tau Israélié uwéréngngi sining tau Léwié. Iyanaro bagiyang manana mennang untu’ jama-jamanna mennang ri Kémaku.

22Sining tau Israél laingngé dé’na nawedding maddeppériwi Kémaéro kuwammengngi dé’na mennang nappapolé dosa sibawa pahukkungeng maté ri yasé’na aléna mennang.

23Mappammulai makkekkuwangngé banna tau Léwié iya weddingngé murusu’i Kéma-Ku sibawa tanggung jawakiwi jama-jamangngéro. Iyaro peraturangngé takkenna towi untu’ wija-wijammu lettu mannennungeng. Tau Léwié dé’ nappunnai mana ri Israélié,

24nasaba untu’ manana mennang purani Uwéréng sininna pakkasuwiyang tawaseppuloé iya nakkasuwiyangngé tau Israélié lao ri Iyya selaku pabbéré iya ripallaingngé. Iyanaro saba’na passalenna tau Léwié Upowadai makkedaé dé’ matu mennang nalolongeng bagiyang mana ri Israélié."

25PUWANGNGE suroi Musa

26palettu’i iyaé paréntaé lao ri tau Léwié: Rékko tarimako polé ri tau Israélié pakkasuwiyang tawa seppulo iya nabbéréyangngé PUWANGNGE lao ri iko untu’ tawamu, harusu’ko mabbéréyangngi tawa seppulona lao ri PUWANGNGE untu’ pakkasuwiyang ripallaimmu.

27Iyaro pakkasuwiyang ripallaingngé riyangga padai sibawa pakkasuwiyang gandong barué sibawa uwai anggoro barué.

28Nanallalengiro harusu tokko makkasuwiyang untu’ pakkasuwiyang ripallaing lao ri PUWANGNGE sibagiyang polé ri pakkasuwiyang tawa seppulona tau Israélié. Iyaro pakkasuwiyang ripallaingngé harusu’i muwabbéréyang lao ri Imang Harun.

29Abbéréyangngi bagiyang iya kaminang makessingngé polé ri aga iya mutarimaé.

30Puranana muwabbéréyang iyaro bagiyangngé, weddinni muwala sésana, pada-pada séddié patani mala towi aga nasésa purana natiwi pakkasuwiyanna.

31Iya nasésaéro weddingngi muwanré kégi-kégi silaong kaluwargamu, selaku sarona jama-jamammu ri Kémana PUWANGNGE.

32Dé’ mupasala rékko muwanréi, assaleng bagiyanna iya kaminang makessingngé purani muwakkasuwiyangeng lao ri PUWANGNGE. Aja’ mupanajisi’i pakkasuwiyang mapaccinna tau Israélié ri laleng muwanréna séuwa polé ri pakkasuwiyangngéro ri wettu dé’napa bagiyang iya kaminang makessingngé ripallaing untu’ PUWANGNGE. Rékko muwajjalékkaiwi paréntaéro, matéko matu. <<  Bilangan 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran