Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 2 >> 

1Maéga ri yelle’na sining tau ripalié salaiwi daéra Babél nanalisu ri Yérusalém sibawa Yéhuda, tungke-tungke lao ri kotana muto. Purani mennang tuwo ri appalirengngé ri Babél sipongenna ritiwi kuwaro ri Arung Nébukadnézar.

2Pamimping-pamimpinna mennang iyanaritu Zérubabél, Yésua, Néhémia, Séraya, Reelaya, Mordékhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Réhum sibawa Baana. Iyanaé daftarna appang kaluwarga Israélié, sibawa jumellana tau polé ri tungke appang iya lisué polé ri appalirengngé:

3Appang kaluwargana Paros — 2.172; Séfaca — 372; Arah — 775; Pahat-Moab (wija-wijanna Yésua sibawa Yoab) — 2.812; Elam — 1.254; Zatu — 945; Zakai — 760; Bani — 642; Bébai — 623; Azgad — 1.222; Adonikam — 666; Bigwai — 2.056; Adin — 454; Ater (riyseng towi Hizkia) — 98; Bézai — 323; Yora — 112; Hasum — 223; Gibar — 95;

4(2:3)

5(2:3)

6(2:3)

7(2:3)

8(2:3)

9(2:3)

10(2:3)

11(2:3)

12(2:3)

13(2:3)

14(2:3)

15(2:3)

16(2:3)

17(2:3)

18(2:3)

19(2:3)

20(2:3)

21Sining tau iya toriyolonaé monro ri kota-kota mangoloéwé lisu towi polé ri appalirengngé: Kota Bétléhém — 123; Nétofa — 56; Anatot — 128; Asmawét — 42; Kiryat-Arim, Kéfira sibawa Beerot — 743; Rama sibawa Gaba — 621; Mikhmas — 122; Bétel sibawa Ai — 223; Nébo — 52; Magbis — 156; Elam iya laingngé — 1.254; Harim — 320; Lod, Hadid sibawa Ono — 725; Yérikho — 345; Sénaa — 3.630;

22(2:21)

23(2:21)

24(2:21)

25(2:21)

26(2:21)

27(2:21)

28(2:21)

29(2:21)

30(2:21)

31(2:21)

32(2:21)

33(2:21)

34(2:21)

35(2:21)

36Iyanaé daftarna appang kaluwargana sining imang iya lisué polé ri appalirengngé: Yédaya (wija-wijanna Yésua) — 973; Imer — 1.052; Pasyhur — 1.247; Harim — 1.017;

37(2:36)

38(2:36)

39(2:36)

40Appang kaluwargana Léwi iya lisué polé ri appalirengngé iyanaritu: Yésua sibawa Kadmiél (wija-wijanna Hodawya) — 74; Sining pakkélongngé ri Bolana PUWANGNGE (wija-wijanna Asaf) — 128; Panganrowanna gerbangngé ri Bolana PUWANGNGE (wija-wijanna Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita sibawa Sobai) — 139;

41(2:40)

42(2:40)

43Iyanaé daftar appang kaluwargana sining pajjama-jamanaé ri Bolana PUWANGNGE iya lisué polé ri appalirengngé iyanaritu: Ziha, Hasufa, Tabaot, Kéros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Gahar, Réaya, Rézin, Nékoda, Gazam, Uza, Paséah, Bésai, Asna, Méunim, Néfusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Méhida, Harsa, Barkos, Siséra, Témah, Néziah sibawa Hatifa.

44(2:43)

45(2:43)

46(2:43)

47(2:43)

48(2:43)

49(2:43)

50(2:43)

51(2:43)

52(2:43)

53(2:43)

54(2:43)

55Appang kaluwargana sining pattumaninna Salomo iya lisué polé ri appalirengngé: Sotai, Soférét, Péruda, Yaala,Darkon, Gidel, Séfaca, Hatil, Pokhérét-Hazebaim sibawa Ami.

56(2:55)

57(2:55)

58Appang kaluwargana sining pajjama-jamaé ri Bolana PUWANGNGE sibawa sining pattumaninna Salomo iya lisué polé ri appalirengngé jumellana 392 tau.

59Sining tau iya joppaé polé ri kota-kota Tél-Mélah, Tél-Harsa, Kérub, Adan sibawa Imer, jumellana 652 tau. Muttama’i mennang appang kaluwargana Délaya, Tobia sibawa Nékoda, iyakiya dé’ naulléi mennang pabuttiwi makkedaé mennang iyanaritu wija-wijanna bangsa Israélié.

60(2:59)

61Siyagangngaré appang kaluwarga imang dé’to naulléi runtu’i catatanna passalenna toriyolona, iyanaritu appang kaluwargana Habaya, Hakos, sibawa Barzilai. (Toriyolona appang Barzilai kawingngi sibawa séddi makkunrai wija-wijanna appang Barzilai ri Giléad, nainappa pakéi aseng kaluwargana matuwanna.) Nasaba dé’ naulléi mennang pabuttiwi niga toriyolona, dé’na naritarima mennang selaku imang.

62(2:61)

63Gubernurna daéra Yéhuda mattéyangngi mennang manréi inanré iya riyakkasuwiyangengngé lao ri Allataala, narapi engka séddi imang iya mullééngngi méllau panunju sibawa paké Urim sibawa Tumim.

64Sining tau ripalié iya lisué ri wanuwanna iya manenna jumellana 42.360 tau. Ri lainnaéro lisu towi sining pattumaninna sijumella 7.337 tau sibawa pakkélong sijumella 200 tau. Natiwi towi mennang olokolo’na, iyanaritu: Anyarang — 736; Bagal — 245; Unta — 435; Kaleddé — 6.720;

65(2:64)

66(2:64)

67(2:64)

68Wettunna lettu sining tau ripalié ri Bolana PUWANGNGE ri Yérusalém, siyagangngaré pamimping appang mabbéré pakkasuwiyang cenning ati untu’ patettongngi paimeng Bolana PUWANGNGE.

69Mabbéréi mennang sumbangeng situru amampungenna tungke-tungke na wassélé’na iyanaritu 500 kilo ulaweng, 2.800 kilo péra’, sibawa 100 jumba untu’ sining imangngé.

70Sining imangngé, sining tau Léwié sibawa sibagiyang ra’ya’é mattette’ni ri Yérusalém sibawa ri kota-kotaé ri seddéna. Sining pakkélongngé, sining panganrowang gerbanna Bolana PUWANGNGE sibawa sining pajjama-jamaé ri Bolana PUWANGNGE enrengngé sining tau Israél lebbinna mattette’ni ri kota-kota onrong naonroiyé toriyolona riyolo. <<  Ezra 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran