Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1Nah, passalenna aléta, ri mattulilitta engka maéga senna’ sabbi! Rimakkuwannanaro, laono mai tabuwang manengngi iya tanekiyékki sibawa dosa iya matterué maddeppé ri idi. Sibawa laono mai tamattunru-tunru laloiwi akkabéttangengngé iya engkaé ri yolota.

2Sitinajai pakkitatta mattuju lao ri Yésus, saba’ Aléna ritu iya paoto’éngngi teppe’ta sibawa piyarai polé ri pammulanna lettu ri paccappurenna. Tahangngi Yésus manrasa-rasa ri aju sallié! Dé’ Napaduliwi makkedaé maté ri aju salliéro iyanaritu séuwa gau’ iya mappakasiri-sirié. Banna maréngngerangngi lao ri arennuwang iya Napérasaiyé matu ri munri. Makkekkuwangngé tudanni ri seddé ataunna akkarungenna Allataala, enrengngé mapparéntai silaong Aléna.

3Coba pikkiri’i pékkugi anrasa-rasanna Yésus moloiwi sining tau madosaé iya méwaéngngi Aléna sibawa makkuwamani serona! Rimakkuwannanaro aja’ mumarenni ati sibawa pettu paddennuwang.

4Saba’ ri laleng ammusuremmu méwai dosaé, dé’pa naengka mumammusu narapi harusu patabbollong dara.

5Sibawa aja’ muwallupaiwi pangajana Allataala, iyaé nawérékko selaku ana’-ana’-Na! "Ana’-Ku, pénessaiwi madécéd-décéng pappagguruwanna Puwangngé, na aja’ mumarenni ati rékko Nacairiko.

6Saba’ napaggurui Puwangngé tungke’ tau iya Namaséiyé, sibawa Nacambu’i tungke’ tau iya Naakuiyé selaku ana’-Na."

7Sitinajako tarimai paccambu’na Allataala selaku séddi pappagguruwang polé riséddié ambo’. Saba’ engkaga naengka séddié ana’ dé’ narihukkung ri ambo’na?

8Rékko dé’ muwaccowé rihukkung pada-pada sininna ana’-ana’na iya laingngé, iyaé bettuwanna tenniyako ana’ essa, sangadinna ana’ iya dé’é naessa.

9Mappunnaiki ambo’ ri linoé. Napagguruki, na idi pakalebbii. Nah, apalagi Ambo’ rohanitta iya risurugaé, tentu harusu’ki lebbi tunru’ ri Aléna kuwammengngi tatuwo.

10Tomatowatta ri linoé pagguruki banna ri laleng wettu iya engkaé paggangkanna, manuru aga iya napérasaiyé makessing. Iyakiya Allataala pagguruki untu’ adécéngeng ri aléta, kuwammengngi taulléi mancaji mapaccing silaong Aléna.

11Mémeng wettutta ripagguru, iyaro pahukkungengngé dé’ napésennangiwi atitta, sangadinna banna pamesséiwi bawang. Iyakiya ri munrinnaro, untu’ idi iya puraénna ripagguru, iyaro pahukkungengngé nassabariki tuwo situru élona Allataala, enrengngé powassélé’ pappénedding saléwangeng ri idi.

12Rimakkuwannanaro péwatangiwi limammu iya malemmaé sibawa uttumu iya ténréro!

13Tuli joppako ri laleng iya malappaé, kuwammengngi na ajému iya képpangngéro dé’ namalékko sangadinna mala majjappai.

14Akkuragano untu’ tuwo sipammasé-masé sibawa sininna tauwé. Akkuragatokko untu’ tuwo mapaccing, banna untu’ Puwangngé. Saba’ dé’ muwi séddi tau mulléi mitai Puwangngé rékko dé’ natuwo pada-padaéro.

15Jagaiwi aja’ lalo naengka muwi séddi tau iya massué polé ri laleng akessingeng atinna Allataala, kuwammengngi aja’ naengka iya mancajiyé pada-pada aju-kajungngé engkaé racunna ri tengnga-tengngamu angkanna paompo asukkarakeng enrengngé solangiwi maéga tau sibawa racunna.

16Jagaiwi kuwammengngi aja’ naengka iya tuwoé mappangaddi iyaré’ga dé’ naangke’i gau’-gau’ rohanié, pada-pada iya napogau’é Esau. Nabalu’i ha’na selaku ana’ macowa, banna untu’ simangko inanré.

17Muwisseng makkedaé rimunri macinnai Esau lolongengngi iyaro barakka’é polé ri ambo’na, iyakiya risampéyangngi. Saba’ muni teri sappa laleng untu’ pédécéngi asalanna, iyakiya kasempatang untu’ iyaro dé’na gaga.

18Saudara-saudara dé’ nalao moloiwi séuwaé pada-pada iya naoloiyé bangsa Israélié riyolo. Naoloiwi mennang séuwa iya weddingngé rikapése’, iyanaritu Bulu Sinai sibawa apinna iya malluwa’-luwa’é; moloiwi mennang pettang, akalemmengeng sibawa anginraja;

19moloiwi mennang oni tarompé’, sibawa oni iya héba’é. Wettunna sining tau Israélié naéngkalinga iyaro saddaé, naéllauni mennang sibawa masero kuwammengngi na iyaro saddaé dé’na nabbicarana lao ri mennang.

20Saba’ dé’ natahang mennang méngkalingai parénta iya napalettu’é iyaro saddaé. Nasaba makkedai iyaro saddaé, "Sininna iya géssaéngngi iyaé bulué, tenripaduli aga iyaro olokolo’ iyaré’ga muwi niga, harusu’i rigenrung sibawa batu narapi maté."

21Aga iya naitaé sining tau Israéliéro makkuwamani héba’na angkanna makkeda Musa, "Métauka sibawa ténréka!"

22Sibalé’na, laoko ri Bulu Sion sibawa kotana Allataala iya tuwoé, iyanaritu Yérusalém iya ri surugaé sibawa massebbu-sebbu malaéka’na.

23Muwaccowériwi séuwa addeppungeng iya marowaé — addeppungenna ana’-ana’ macowana Allataala, iya aseng-ngasennaé riyokii ri laleng surugaé. Laoko mangolo ri Allataala, Hakinna sininna rupa tauwé. Muwoloiwi roh-rohna tau iya makessingngé, iya puraénna ripassukku.

24Laoko mangolo ri Yésus, Pappasisumpung untu’ assijancingeng iya mabaruéro; muwoloiwi pecci dara iya tanggungngéngngi gau’-gau’ iya mabéla lebbi kessingngé naiya natanggungngé darana Habél.

25Rimakkuwannanaro, atutuko aja’ narapii dé’ mumaélo méngkalingai iya mabbicaraéro. Mennang iya dé’é namaélo méngkalingai Aléna iya laowé ri linoé palettu’i biritta polé ri Allataala, dé’ nawedding lari. Apalagi idi’é iya méngkalingaéngngi Aléna iya mabbicaraé polé ri surugaé! Rékko dé’ tamaélo méngkalingai, pékkugi makkulléki wedding leppe’.

26Iyaro wettué saddan-Na pawéwangngi tanaé. Iyakiya makkekkuwangngé majjanciwi, "Siseppi, maélo-Ka mappawéwang, tenniya bawang tanaé iyakiya langiétto."

27Ada-ada "siseppi" mappaitangngi makkedaé sininna linoé iya puraé ripancaji rigoccangngi matu sibawa ripaddésu, kuwammengngi iya monroé banna ritu iya dé’é naulléi taggoccang.

28Rimakkuwannanaro, sitinajaki mattarima kasi lao ri Allataala, nasaba tarimaki polé ri Aléna séuwa akkarungeng iya dé’é nawedding taggoccang. Sitinajaki mattarima kasi sibawa massompa ri Allataala sibawa mappakalebbi enrengngé métau, situru cara iya naéloriyé muto Allataala.

29Saba’ Allataalata pada-padai api iya paangurengngé. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran