Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 16 >> 

1Maténana iya duwa ana’na Harun wettunna makkasuwiyangeng api iya dé’é naéloriwi PUWANGNGE, mabbicarani PUWANGNGE lao ri Musa,

2adan-Na, "Palettukengngi silessuremmu Harun makkedaé banna ri wettu iya ripattentué weddingngi muttama ri laleng Bili’ Pommapaccingngé iya rilacce’é sibawa kaing paddenring, nasaba kuwaniro uwappaitang alé-Ku sibawa ellung ri yasé’na pattongkona Petti Assijancingngé. Rékko najjalékkaiwi Harun iyaro paréntaé, matéi matu.

3Banna nasibawang cara makkasuwiyangeng saping lai lolo untu’ akkarobangeng paddampengeng dosaé sibawa sikaju bimbala lai untu’ akkarobangeng ritunu, nawedding Harun muttamakiwi Bili’ Pommapaccingngé."

4Harusu towi napuriyati Harun iyaé sining peraturangngé. Ri wettu dé’napa nauttamakiwi Bili’ Pommapaccingngé, harusu’i cemmé nainappa mappakéyang imang, iyanaritu waju, saluwara ponco, babbang sibawa passapu, iya manenna poléi ri lénangngé.

5Nainappa harusu’i mabbéréyang umma Israélié lao ri Harun duwakkaju bémbé lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa sibawa sikaju bimbala lai untu’ akkarobangeng ritunu.

6Harusu’i Harun makkasuwiyangeng saping lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa untu’ aléna muto sibawa kaluwargana.

7Iya duwa kajunna bémbé lai polé ri umma Israélié harusu’i natiwi ri yolona sumpanna Kémana PUWANGNGE.

8Harusu’i naloteréi kuwaro sibawa makkégunang duwa batu, iya séddié natanrangiwi "untu’ PUWANGNGE," na iya laingngé "untu’ Azazél".

9Bémbé iya napilé untu’ PUWANGNGE harusu’i riyakkasuwiyangeng untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa.

10Bémbé iya tappilé untu’ Azazél harusu’i ritaro tuwo-tuwo ri yolona PUWANGNGE nainappa rirukka lao ri padang kessi’é untu’ Azazél, kuwammengngi nariledda dosa-dosana umma Israélié.

11Puranana Harun makkasuwiyang sibawa nagéré saping laié untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa untu’ aléna sibawa untu’ kaluwargana,

12harusu’i mala onrong api polé ri mézbaé nanalisekiwi gangka penno sibawa bara api, sibawa duwakkemmo dupa nenné, nainappa natiwi ri Bili’ Pommapaccingngé.

13Iyaro dupaé harusu’i ritunu ri yolona Petti Assijancingngé, angkanna rumpunna nasalipuriwi pattongkona Pettiéro, nadé’ naulléi Harun mitai, saba’ rékko naitai matéi matu.

14Nainappa harusu’i Harun malai céddé dara sapingngé, nanakkeppikengngi sibawa jarinna iyaro daraé lao ri bagiyang yolona pattongkona Petti Assijancingngé sibawa wékkapitu ri yolona Pettié.

15Purairo harusu’i Harun maggéré bembé untu’ akkarobangeng paddampengeng dosana umma Israélié. Iyaro dara bémbé’é harusu’i natiwi ri Bili’ Pommapaccingngé, nainappa nakkeppikeng ri bagiyang yolona pattongkona Petti Assijancingngé sibawa ri yolona Pettié, pada-pada iya puraé nagaukengngi dara saping laié.

16Nasibawang caraéro napaccingiwi Bili’ Pommapaccingngé polé ri anajisikenna bangsa Israélié sibawa polé ri sininna dosana mennang. Harusu’i ripaccingi Kémana PUWANGNGE nasaba engkai ri tengnga-tengngana akkémanna bangsa Israélié nanakennai anajisikenna mennang.

17Mappammulai nauttamakinna Harun Bili’ Pommapaccingngé untu’ pogau’i upacara pappépaccingngé narapi massu, muwi séddi tau dé’to nawedding engka ri laleng Kémaéro. Puranana napogau’ upacaraé untu’ aléna, untu’ kaluwargana sibawa untu’ sininna bangsa Israélié,

18harusu’i Harun massu sibawa lao ri mézba akkarobang ritunué untu’ paccingiwi iyaro mézbaé. Harusu’i mala céddé dara saping sibawa dara bémbé, nanassapuwangngi ri tanru-tanru sunna mézbaé.

19Nasibawang jarinna harusu’i makkeppikengngi céddé iyaro wékkapitu ri yasé’na mézbaé. Nasibawang caraéro napaccingiwi mézbaé polé ri anajisikenna bangsa Israélié, kuwammengngi namancaji mapaccing.

20Puranana napakangka upacara pappépaccinna Bili’ Pommapaccingngé sibawa bagiyab-bagiyang laingngé polé ri Kémana PUWANGNGE enrengngé mézbana, harusu’i Harun makkasuwiyang lao ri PUWANGNGE bémbé tuwoé iya ripilé untu’ Azazél.

21Harusu’i napalénne iya duwa limanna ri yasé’na ulunna bémbé’éro nanaakuiwi sininna asalanna, dosana sibawa pelanggaranna bangsa Israélié. Nanallalengiwi sininna asalanna bangsa Israélié ripalétté’i ri yasé’na ulunna bémbé’éro. Nainappa séddié tau iya ritugaskangngé harusu’i rukkai iyaro bémbé’é lao ri padang kessi’é.

22Iyaro bémbé’é natiwi manengngi dosana bangsa Israélié ri daéra makabuttué iya dé’é narionroi sibawa harusu’i rileppessang ri padang kessi’é.

23Purairo harusu’i Harun muttama ri laleng Kémaé, ludungngi pakéyang imang iya napaké wettunna muttama ri Bili’ Pommapaccingngé, sibawa salaiwi iyaro pakéyangngé kuwaro.

24Nainappa harusu’i cemmé riséuwaé onrong iya ripallaingngé sibawa pakéi pakéyanna muto. Puranana harusu’i massu sibawa makkasuwiyangeng akkarobangeng ritunu untu’ paddampengeng dosana muto sibawa dosana bangsa Israélié.

25Lunra olokolo untu’ paddampengeng dosaé harusu’i ritunu ri mézbaé.

26Tau iya paleppe’éngngi bémbé’é untu’ Azazél ri padang kessi’é harusu’i nasessa pakéyanna sibawa cemmé ri wettu dé’napa nalisu ri akkémangngé.

27Saping lai sibawa bémbé untu’ akkarobangeng paddampengeng dosaé, iya daranaé riputtama ri laleng Bili’ Pommapaccingngé untu’ paddampengeng dosa, harusu’i ritiwi massu ri akkémangngé sibawa ritunu. Bingkulanna, jukuna sibawa lise babuwana iya duwa olokolo’éro harusu’i ritunu maneng.

28Tau iya tunuéngngi harusu’i sessa’i pakéyanna sibawa cemmé ri wettu dé’napa nalisu ri akkémangngé.

29Iyaé sining peraturangngé harusu’i riturusi lettu mannennungeng. Ri tanggala seppulona uleng pitu, tau Israélié sibawa tau laing iya mattette’é ri yelle’na mennang harusu’i mappuwasa sibawa riyattéyangngi mappallaung, nasaba iyaro essoé mapaccing senna’i. Ri essoéro harusu’i ripakangka upacara untu’ pépaccingiwi bangsa Israélié polé risininna dosana mennang kuwammengngi namapaccing.

30(16:29)

31(16:29)

32Imang Lompo, iya puraé rilanti sibawa ripallaing untu’ Allataala untu’ sulléiwi ambo’na, harusu pogau’i upacara pappépaccingngéro. Harusu’i paké pakéyang ripattentué,

33nainappa napogau’ upacara pappépaccinna Bili’ Pommapaccingngé, bagiyab-bagiyang laingngé ri Kémana PUWANGNGE, mézbaé, imang-ngimangngé sibawa sininna bangsa Israélié.

34Iyaro upacaraé harusu’i ripogau’ siseng sitaung untu’ pépaccingiwi bangsa Israélié polé risininna dosana mennang. Iyanaro sining peraturang iya harusu’é riturusi lettu mannennungeng. Napogau’ni Musa pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri aléna. <<  Imamat 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran