Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Ri laleng jema’é ri Antiokhia engka nabi-nabi sibawa guru-guru, iyanaritu Barnabas, Siméon iya ritellangngé Si Bolong, Lukius polé ri Kiréné, Menahém iya ripawekke’é silaong Arung Hérodés, sibawa Saulus.

2Wettunna mennang massompa lao ri Puwangngé sibawa mappuwasa, makkedani Rohna Allataala lao ri mennang, "Piléi Barnabas sibawa Saulus untu’ Iyya, kuwammengngi napogau’i mennang jamang iya puraé Upattentungengngi mennang."

3Puranana mappuwasa sibawa massempajang napalénne’ni mennang limanna ri yasé’na Barnabas sibawa Saulus nainappa nakiring sipadduwa.

4Nasaba rikiringngi ri Rohna Allataala, joppani Barnabas sibawa Saulus lao ri Seléukia. Polé kuwaro sompe’ni mennang lao ri pulo Siprus.

5Wettunna lettu ri Salamis, nabbirittanni mennang ada-adanna Allataala risining bola assompang Yahudié. Yohanés Markus bantui mennang ri laleng allalengenna.

6Najalajja’ni mennang sininna puloéro lettu ri Pafos. Siruntu’ni mennang kuwaro séddi tau Yahudi, asenna Bar Yésus. Séddiwi passéhéré’ iya mangakué nabi.

7Sergius Paulus, gubernurna puloéro iyanaritu sellao maréppé’na iyaro passéhéré’é. Iyaro gubernur-é séddiwi tau macca namapanré. Purai naobbi Barnabas sibawa Saulus saba’ macinnai méngkalingai ada-adanna Allataala.

8Iyakiya riyéwai Barnabas sibawa Saulus ri Elimas passéhéré’éro, nasaba Elimas (iyaro asenna ri laleng basa Yunani) makkuragai kuwammengngi iyaro gubernur-é aja’ namateppe’ lao ri Yésus.

9Iyakiya Saulus — iya riyasengngétto Paulus — rikuwasaiwi ri Rohna Allataala, angkanna naita iyaro passéhéré’é,

10nainappa makkeda, "Eh pabbelléng senna’, ana’ madoraka! Iko balinna sininna makessingngé. Magi namutéya mappésau solangiwi rencanana Allataala untu’ passalama’i rupa tauwé?

11Itai makkekkuwangngé, Puwangngé maélo hukkukko! Butako matu, angkanna dé’ mulléi mitai tappa essoé siyagangngaré ittana." Iyatoro wettué napéneddingiwi Elimas engka saléwu iya mapettangngé tongkoi matanna, angkanna makkapése’ni joppa sappa tau untu’ rénréngngi.

12Wettunna naita iyaro gubernur-é aga pura kajajiyang, mateppe’ni lao ri Yésus; saba’ bengnga senna’ni lao ri pappagguruwanna passalenna Puwangngé.

13Polé ri Pafos, Paulus sibawa sining sellaona sompe’ni lao ri Pérga ri Pamfilia. Kuwaniro Yohanés Markus salaiwi mennang, nainappa lisu ri Yérusalém.

14Polé ri Pérga napatteruni mennang joppana lao ri Antiokhia ri Pisidia, nainappa ri Esso Saba’é laoni mennang tudang ti laleng bola assompangngé.

15Puranana nabaca Kitta’na Musa sibawa Kitta’na Nabi-nabié, iyaro sining pamimpinna bola assompangngé nasuroni tauwé makkutana lao ri Paulus sibawa sellao-sellaona, "Saudara-saudara, rékko engka pangajana saudara untu’ sining tauwéwé, tapalettu’ni iyaro pangajaé."

16Tettonni Paulus, nainappa mabbéré tanra-tanrang sibawa limanna, nainappa makkeda, "Saudara-saudara bangsa Israélié sibawa sininna saudara-saudara laingngé kuwaé iya matinulué ri Allataala! Cobasai méngkalingaka:

17Allataalana bangsa Israélié pura piléi néné-nénéta, sibawa napancajinna bangsaéwé bangsa battowa wettunna mennang monro ri Maséré’ selaku topolé-polé. Nainappa nasibawang akuwasanna Allataala iya battowaé tiwii mennang massu polé ri Maséré’.

18Sabbara’i lao ri ampé-ampéna mennang ri padang kessi’é patappulo taung ittana.

19Pitu bangsa Napaccappu ri wanuwa Kanaan untu’ bagé-bagéi iyaro wanuwaé lao ri bangsa Israélié kuwammengngi iyaro wanuwaé mancajiwi appunnangenna.

20Iya manennaro ittana eppadatu limappulo taung. Puranana nabagé iyaro wanuwa Kanaan nabbéréyanni Allataala lao ri mennang haking-hakingngé. Haking paccappurengngé iyanaritu Nabi Samuél.

21Nainappa méllau mennang séddi arung. Nabbéréyanni Allataala lao ri mennang Saul ana’ Kish polé ri suku bangsa Bényamin untu’ arunna mennang patappulo taung.

22Puranana napaésa’ Allataala polé ri tudangenna, nakkani Allataala Daud mancaji arunna mennang. Na iyanaé naseng Allataala passalenna Daud, ‘Ulolongenni Daud ana’na Isairo séddi tau iya sennangiyéngngi atik-Ku. Iyanaé tau pogau’éngngi matu Uwéloriyé.’

23Polé ri wija-wijanna Daud, Allataala pura passadiyangengngi bangsa Israélié séddi Arung Pappassalama’é, pada-pada pura najjanciyangngé. Na Yésus ritu Arung Pappassalama’éro.

24Riwettu dé’napa napammulai Yésus jamanna, purani nappallebbangeng Yohanés lao risining tau Israélié kuwammengngi natoba mennang polé ri dosana sibawa ricemmé.

25Namacawé’nana maccappa jama-jamanna, makkedani Yohanés lao risining tauwé, ‘Niga iyya’é manuru’ pallolongemmu? Tenniyaka Tau iya mutajengngé. Engngerangngi, iyaro Tauwé poléi matu ri munrikku; namuwi untu’ ludungngi sapatun-Na dé’to usitinaja.’

26Saudara-saudara wijanna Abraham, sibawa sininna Saudara-saudara laingngé kuwaé iya matinulué ri Allataala! Allataala pura kiringngi lao ri idi karéba asalamakengngéro;

27saba’ sining tau iya monroé ri Yérusalém sibawa sining pamimpinna dé’ najeppuiwi makkedaé Aléna ritu pappassalama’éro. Dé’ napahangngi mennang pappagguruwanna nabi-nabié iya ribacaé tungke’ Esso Saba’. Angkanna mennang nahukkung Yésus. Iyakiya mala nasaba napogau’i mennang makkuwaéro nassabariwi makkedaé aga naboto iyaro nabi-nabié kajajiyangngi.

28Namuni dé’gaga mennang wedding nalolongeng ri Aléna iya sitinajaé rihukkung sibawa pahukkungeng maté, iyakiya naéllauwi mennang ri Pilatus kuwammengngi nariyuno.

29Na puranana napogau’ maneng mennang iya tarokié ri laleng Kitta’é passalenna aléna, napanonnoni mennang uju-Na polé ri aju sallié, nainappa napalésso ri laleng tampungngé.

30Iyakiya Allataala patuwoi paimeng polé ri amaténgngé.

31Nainappa siyagangngaré esso ittana poléi mappaitangngi Aléna lao risining tau iya naéwaé silaong polé ri Galiléa lao ri Yérusalém. Iyanaro mennang makkekkuwangngé mancaji sabbi-sabbi untu’ Aléna lao ri bangsa Israélié.

32Jaji, makkekkuwangngé ripalettu’ni iyaro Karéba Madécéngé lao ri Saudara-saudara: Aga pura najjanciyang Allataala lao ri néné-nénéta,

33iyaro purani Napogau’ ri aléta ri laleng napatuwona Yésus paimeng polé ri amaténgngé. Saba’ ri laleng Mazmur maduwaé engka taroki, ‘Ikona Ana’-Ku, iyaé essoé Umancaji Ambo’-Mu.’

34Allataala pura patuwoi paimeng polé ri amaténgngé, makkekkuwangngé dé’na napéneddingiwi matu amaténgngé ri laleng tampungngé. Passalenna iyaro gau’é makkedai Allataala; ‘Maélo-Ka mpérék-Ko janci mapaccingngé iya mattentué rirupai matu, iya pura Uwajjanciyangngé lao ri Daud.’

35Makkuwatoro ri laleng aya’ laingngé ripowadai, ‘Dé’ Muleppessangngi matu Atam-Mu iyaro matinulué makebbong ri laleng tampungngé.’

36Maténi Daud sibawa purana tona ritampung silaong néné-nénéna, puranana napogau’ aga iya nassurowangngé Allataala ripogau’. Ancuru’ni cappu maneng ujuna Daud.

37Iyakiya Yésus, iya napatuwoé paimeng Allataala polé ri amaténgngé, iyaro Yésus dé’ nacappu ancuru.

38Rimakkuwannanaro Saudara-saudara, harusu’i muwisseng iko makkedaé naolai iyaé Yésus biritta passalenna addampengeng dosaé riyabbirittangngi lao ri iko; makkedaé tungke’-tungke’ tau iya mateppe’é ri Aléna, ripaleppe’i polé ri sininna dosa iya dé’é nawedding riledda naolai sining paréntana Allataala iya napalettu’é Musa.

39(13:38)

40Iyanaro saba’na naharusu’ko pénessaiwi madécéd-décéng, aja’ narapii kajajiyang ri iko aga iya napowadaé nabi-nabié,

41‘Pénessaiwi madécéd-décéng, éh iko sining tau iya pojiyéngngi maccella-cella! Hérakko matu, nainappa maté! Saba’ iya wettuéwé engka séuwa Upogau’ iya dé’é muwatepperiwi matu, namuni engka tau pakatajangekko.’"

42Wettunna Paulus sibawa Barnabas salaiwi bola assompangngéro, sining tauwé ri bola assompangngéro méllauwi mennang lisusi ri Esso Saba’ paimenna, untu’ pakatajangngi matteru gau’-gau’éro.

43Massunana sining tauwé polé ri bola assompangngéro, riyaccowérini Paulus sibawa Barnabas ri maéga tau Yahudi sibawa tau bangsa laing iya muttama’é agama Yahudi. Naripangajarina mennang ri rasul-rasul-é kuwammengngi natteru mennang sanré ri pammaséna Allataala.

44Ri Esso Saba’ paimennana, mawé’ engka maneng sininna tauwé ri kotaéro polé méngkalingai ada-adanna Puwangngé.

45Wettunna sining tau Yahudié naita tau maégaéro, mangémpuru senna’ni mennang. Nacellani mennang Paulus sibawa naéwana sininna iya napowadaé.

46Iyakiya pédé’ lebbi baraniwi Paulus sibawa Barnabas mabbicara terus terang. Makkedai mennang, "Ada-adanna Allataala mémeng harusu’i ripalettu’ lao ri iko riyolo. Iyakiya nasaba dé’ mumaélo tarimai, iko muto pura pattentui makkedaé dé’ musitinaja tarima atuwong tongengngé sibawa mannennungengngé. Namakkekkuwangngé risalaiko natalao ri bangsa laingngé.

47Saba’ iyanaé paréntana Puwangngé lao ri idi; makkedai Puwangngé, ‘Purano Upattentu mancaji séddi tajang lao risining bangsa laing tenniyaé Yahudi, kuwammengngi mumappapolé asalamakeng lao risininna linoé.’"

48Wettunna bangsa-bangsa laing tenniyaé Yahudi naéngkalinga iyaro, masennang senna’ni mennang, napoji-pojiwi ada-adanna Puwangngé. Nasining tau iya puraé napattentu Allataala untu’ lolongeng atuwong mannennungengngé, iyaro sining tauwé mateppe’i.

49Mallebbang toni ada-adanna Puwangngé lao ri kégi-kégi risininna daéraéro.

50Iyakiya sining tomarajana kotaéro sibawa sining makkunrainna iya polé ri golongang sining tomatanré iya métaué ri Allataala, ripakiri-kiriwi risining tau Yahudié. Papoléi mennang assimusureng lao ri Paulus sibawa Barnabas, sibawa narukkana mennang iya duwa polé ri daéraéro.

51Nanakkeppikenni iyaro rasul-rasul-é awué ri ajéna ri yolona sining tauwéro selaku papparéngngerang, nainappa lao ri Ikonium.

52Sining tau maccowériyéngngi ri Antiokhia marennu senna’ni sibawa rikuwasai ri Rohna Allataala. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran