Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Riséuwaé esso, massempajangngi Yésus riséuwaé onrong. Pajanana massempajang, sala séddinna polé ri ana’-ana’ gurun-Na makkeda, "Puwang, pagguru tokki massempajang pada-pada Yohanés paggurui ana’-ana’ gurun-Na massempajang."

2Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Rékko massempajakko, powadai makkuwaéwé, ‘Ambo’, Iko ritu Allataala iya Séuwaé. Tennapodo risompa-Ko sibawa ripakalebbi.

3Wérékki esso-esso inanré iya tapparelluwangngé.

4Addampengengngi dosa-dosata, saba’ riyaddampengeng towi tungke’ tau iya pasalaé ri idi. Sibawa aja’ taleppessakki ateddéngeng ateppereng wettutta ricobai.’"

5Nakkeda Yésus lao ri ana’-ana’ gurun-Na, "Ebara’na engka séddi polé ri yelle’mu lao ri bolana sellaona ri tengnga bennié, sibawa makkeda, ‘Sellao, painrengika roti tellubbatu,

6saba’ sellaoku iya engkaé ri laleng allalengenna léppangngi ri bolaé nadé’ uwappunnai nanré untu’ aléna!’

7Akkalarapanna sellao iya mulokkaiyéro makkeda makkuwaiyé polé ri lalempolana, ‘Aja’ musussaika! Taccala’ni tange’é sibawa matinrona sibawa ana’-ana’ku. Dé’ uwulléi moto’ sibawa mpérékko agi-agi.’"

8Nakkeda Yésus patterui, "Napékkugini? Makkeda-Ka, iyyé! Namuni iko iyanaritu sellaona, dé’to namaélo moto’ sibawa mpérékko agi-agi. Iyakiya nasaba dé’ mumasiri untu’ méllau ri aléna matteru-teru, nanaoto’na matu sibawa mpérékko aga iya muwapparelluwangngé.

9Jaji, makkeda-Ka lao ri iko: Ellauni, nariwérékko matu; sappai, namulolongengngi matu; getto’ni, naritimpakekko matu.

10Nasaba tau iya méllauwé natarimai matu; tau iya massappaé nalolongengngi matu, sibawa tau iya maggettoé, ritimpakengngi matu tange.

11Engkaga ri yelle’mu ambo’ iya mpéréngngengngi ula ana’na rékko méllauwi balé?

12Iyaré’ga mpéréngngi dokkéng rékko méllauwi tello?

13Namuni majako, muwisseng towi mpéréngngi makessingngé lao ri ana’mu. Apalagi Ambo’é ri surugaé! Nabbéréyangngi matu Roh-Na lao ri mennang iya méllauwéngngi ri Aléna!"

14Riséuwaé esso, Yésus paddésu’i sétangngé massu polé riséddié tau pépé. Massunana iyaro sétangngé, mammulani mabbicara iyaro tauwé. Maéga tau hérang,

15iyakiya engkato makkeda, "Naulléi paddésu’i sétangngé, nasaba akuwasanna Béélzébul, kapalana sining sétangngé."

16Engkato tau laing iya maéloé palaiwi siyo Yésus, méllauwi mennang séuwa anu makalallaing selaku tanrang makkedaé poléi ri Allataala.

17Iyakiya naissengngi Yésus akkattana mennang. Nakkedana lao ri mennang, "Rékko séuwaé bangsa tabbagé-bagéi ri laleng golongang-golongangngé iya simusué, iyaro wanuwaé dé’ natahang. Na séuwaé kaluwarga iya tabbagé-bagé sibawa simusui séddié sibawa laingngé, ancuru’i matu.

18Makkuwatoro ri laleng akkarungenna sétangngé; rékko séddié kalompo mallagai sibawa kalompo laingngé, maruttungngi matu iyaro akkarungengngé. Makkedako makkedaé Upaddésu’i sétangngé nasaba akuwasanna Béélzébul.

19Rékko makkuwaitu, nasibawang akuwasanna niga ana’-ana’ gurummu paddésu’i sining sétangngéro? Aléna ana’-ana’ gurummu pabuttiwi ritu makkedaé pasalako!

20Iyakiya Iyya, Upaddésu’i sétangngé sibawa akuwasanna Allataala, na bettuwanna iyaro iyanaritu mappammulai Allataala mapparénta ri tengnga-tengngamu.

21Rékko séddié tau mawatang, massenjata sakke’i jagaiwi bolana, salama’ manengngi matu appunnangenna.

22Iyakiya rékko séddié tau iya lebbi mawatangngé luruiwi sibawa caui, iyaro tau iya lebbi mawatangngé narampasa’ manengngi matu senjata iya narennuwangngé punna bolaéro, nainappa nabagé-bagé sininna waramparanna.

23Tau iya dé’é naccowé ri Iyya, sitonget-tongenna naéwa-Ka, na tau iya dé’é nabantu-Ka, sitonget-tongenna nasolangi jama-jamak-Ku!"

24"Rékko roh majaé nasalaiwi séddié tau, iyaro roh-é mattuliliwi ri onrong-ngonrong iya marakkoé untu’ sappa onrong mappésau, iyakiya dé’gaga nalolongeng. Rimakkuwannanaro, makkedai, ‘Maéloka lisu ri bola iya puraé usalai!’

25Wettunna lettu kuwaro, napoléini iyaro bolaé mapaccing sibawa taratoro’.

26Nainappa lao sibawa tiwi pitu roh laing iya lebbi majaé polé ri aléna. Nainappa muttama’ mennang ri laleng tauwéro naonro kuwaro. Angkanna atuwo-tuwonna iyaro tauwé lebbi majapi naiya pammulanna."

27Puranana Yésus makkeda makkuwaro, engka séddi makkunrai polé ri yelle’na tau maégaéro makkeda lao ri Yésus, "Masennang tongeng makkunrai iya jajiyangngék-Ko sibawa pasusuék-Ko!"

28Iyakiya mappébaliwi Yésus, "Lebbi masennappi tau iya méngkalingaéngngi ada-adanna Allataala sibawa pajoppaéngngi!"

29Wettunna sining tauwé mattulilingiwi Yésus, napatteruni bicaran-Na, adan-Na, "Temmaka jana sining tauwé wettuéwé. Méllauwi mennang anu makalallaingngé, iyakiya dé’ nariwéréng matu mennang muwi séddi anu makalallaing, sangadinna anu makalallainna Nabi Yunus.

30Pékkugi Nabi Yunus sinrupai anu makalallaingngé lao risining tauwé ri kota Niniwé, makkuwatoro Ana’na Tolinoé mancajiwi matu séuwa anu makalallaingngé untu’ sining tauwé wettuéwé.

31Ri Esso Kiyame’, Arung makkunrainna wanuwa ri Yattang moto’i matu silaong sining tauwé wettuéwé, nanateppui mennang. Saba’ untu’ méngkalingai pappagguruwanna Salomo iya maccaé, iyaro Arung makkunraié mallalengngi mabéla senna’ polé ri cappa’na linoé. Iyakiya kuwaé makkekkuwangngé engka iya lebbi battowaé naiya Salomo!

32Ri Esso Kiyame’, tuwoi matu pabbanuwana Niniwé silaong sining tauwé makkekkuwangngé, sibawa teppui mennang, saba’ iyaro tau Niniwé toba’ni polé ri dosa-dosana wettunna Yunus makkatobba lao ri mennang. Iyakiya makkekkuwangngé kuwaé engka iya lebbi battowaé naiya Yunus!"

33"Dé’gaga tau tunuwi pajjennangeng nappa nasubbu iyaré’ga natongko sibawa baku. Nataroi matu iyaro pajjennangengngé ri ajé pajjennangengngé, kuwammengngi tau iya muttama’é naitai tajanna.

34Mataé iyanaritu lampunna watakkalé. Rékko macakkai matammu, sininna watakkalému matajangngi. Iyakiya rékko massalawui matammu, sininna watakkalému mancajiwi mapettakkape’.

35Rimakkuwannanaro, atutuko, aja’ nacakka iya engkaé ri alémuro nancaji mapettang.

36Rékko sininna watakkalému macakkai, sibawa dé’ namapettang muwi saisa’, tentu sininna watakkalémuro matajangngi pada-pada natappaé cahaya lampu."

37Pajanana Yésus mabbicara, engka séddi tau Farisi mobbii Aléna manré ri bolana. Nalaona Yésus manré kuwaro.

38Héranni iyaro tau Farisié mitai Yésus manré saba’ dé’ nabissaiwi liman-Na riyolo’ situru peraturanna agamaé.

39Rimakkuwannanaro makkedani Puwang Yésus ri tau Farisiéro, "Mémeng iko sining tau Farisié biyasana mupaccingiwi mangko’é sibawa penné ri saliwenna bawang, iyakiya ri laleng alému penno sibawa apéddarang enrengngé ja.

40Madonggoko! Tenniyaga Allataala mébbui iyaro saliwengngé, pura mébbu towi ri lalengngé?

41Iya engkaé ri laleng mangko’mu sibawa pennémuro, iyanaro harusu’ muwabbéréyang lao risining tau kasiyasié. Caraénnaro nallalengi namapaccing maneng matu untu’ iko.

42Cilakano iko sining tau Farisié! Wassélé tanet-tanemmu padaénna ébara’na talasi sibawa inggu enrengngé rampa-rampa laingngé, muwéréngngi tawa seppulona lao ri Allataala, iyakiya adélékengngé sibawa pammasé lao ri Allataala dé’ mujampangiwi. Padahal iyaro sitongenna harusu’ mupogau’, temmallupaiwi laing-laingngétto.

43Cilakano iko, sining tau Farisié! Mupoji sining onrong malebbié ri laleng bola assompangngé, sibawa mupoji ripakalebbi ri pasaé.

44Cilakano iko! Pada-padako tampung iya dé’é mésana, iya naléjja’-léjja’é tauwé dé’ naissengngi."

45Sala séddinna guru agama makkeda ri Yésus, "Pa’ Guru, Mupakatuna tokki sibawa ada-adaéro!"

46Nappébali Yésus, "Cilaka tono iko guru-guru agamaé! Mutuntu’i gau’-gau’ mawatangngé ri laleng mabbérému peraturang-peraturang matane’é, iyakiya dé’ mumaélo tulungngi muwi céddé lao ri tau iya pajoppaéngngi.

47Cilakano iko! Muwébburengngi tampung nabi-nabié, iya riyunoé ri néné-nénému.

48Jaji iko muto mangakuiwi makkedaé musitujuiwi aga iya puraé napogau’ néné-nénému saba’ mémeng mennang mpunoi iyaro nabi-nabié sibawa iko ritu mébbui tampunna.

49Iyanaro saba’na nakkeda Apanrénna Allataala, ‘Maélo-Ka kiring lao ri mennang nabi-nabi sibawa sining suro-Ku; sibagiyang nauno matu sibawa sibagiyang nacalla!’

50Napogau’i Allataala iyaro kuwammengngi narihukkung sining tauwé wettuéwé nasaba abbunowang iya napogau’é lao ri sininna nabié sipongenna ripancaji linoé,

51mappammulai riyunona Habél lettu riyunona Zakharia, iya kajajiyangngé ri pallawangenna mézbaé sibawa Bolana Puwangngé. Ateppe’no: Sining tauwé wettuéwé pasti rihukkungngi nasaba iya manennaro.

52Cilakano iko, guru-guru agamaé! Goncinna untu’ timpa’i tange’na pangissengengngé ritaroi ri iko, iyakiya dé’ mumaélo muttama’ ri laleng untu’ sappai iyaro pangissengengngé. Sibalé’na mulawa-lawaiwi sining tau iya makkuragaé muttama’ ri lalemmu!"

53Wettunna Yésus nasalai iyaro onrongngé, guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié nacella senna’i Yésus. Mammulani mennang makkuragaiwi Yésus kuwammengngi namaélo mabbicara maéga passaleng.

54Nanapénessai towi mennang madécéd-décéng untu’ tikkengngi iya tappasalaé Napowada. <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran