Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 11 >> 

1Wettunna naddeppéri Yérusalém, lettu’ni mennang ri kota Bétfagé sibawa Bétania, ri émpenna Bulu-bulu Zaitun. Kuwaro engka duwa tau ana’ gurunna Yésus risuro lebbi riyolo ri Yésus.

2Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Laono ri kampong ri yolomuro. Muttama’mu ri kampongngéro, muwitai matu sikaju ana’ kaleddé riyassiyoreng, iya dé’éppa naengka natonangiwi tauwé. Leppessangngi iyaro kaleddé’é namutiwii kumaiyé.

3Narékko engka tau makkutana ri iko, aga saba’na mupaleppe’i iyaro kaleddé’é, powadangngi, ‘Napparelluwangngi Puwangngé, cinampe’pi napalisui.’"

4Nalaona iya duwaro ana’ gurunna Yésus, nanapoléini sikaju ana’ kaleddé tassiyo ri sumpanna bolaé ri wiring lalengngé. Naleppessanni iyaro kaleddé’é.

5Makkutanani sining tau tettongngé kuwaro lao ri mennang, "Eh, aga mupogau? Magi muleppessangngi iyaro ana’ kaleddé’é?"

6Mappébalini mennang pada-pada iya puraé ripowadangngi mennang ri Yésus. Narileppessanna mennang risining tauwéro tiwii iyaro kaleddé’é.

7Lettu’nana ri Yésus, nalapikini lekke’na iyaro kaleddé’é sibawa jumbana mennang, nainappa natonangi Yésus.

8Maéga tau pallebba’i jumbana ri lalengngé, engkato tale’ ri tengnga lalengngé takké-takké aju iya nalaé polé ri dare’é.

9Sining tau joppaé ri yolo, sibawa sining tau iya maccowériyéngngi polé monri, gora-gora maneng, "Pojiwi Allataala! Ribarakkakiwi Aléna iya polé ri laleng asenna Puwangngé!

10Tuwoi apparéntan-Na mangoloé — apparéntanna Daud néné-nénéta! Pojiwi Allataala iya Pommatanré!"

11Angkanna lettu’ni Yésus ri Yérusalém, nainappa muttama’ ri Bolana Puwangngé. Kuwaniro napénessai mattulili. Iyakiya nasaba mawé’ni mapettang, najoppana lao ri Bétania silaong iya seppulo duwa ana’ gurun-Na.

12Pappa bajanana, wettunna mennang joppa massu polé ri Bétania, malupuni Yésus.

13Naitani polé mabéla engka sipong ara iya maworongngé daunna. Jaji laoni ri pong ajuéro untu’ mitai engkaga buwana. Iyakiya wettunna lettu ri pong ajuéro, dé’gaga agaga nalolongeng sangadinna daud-daung bawang, saba’ iyaro wettué tenniya wettunna mabbuwa araé.

14Nanakkeda Yésus lao ri pong araéro, "Mappammulai makkekkuwangngé dé’ séddi tau manréi matu buwamu!" Naéngkalingai ana’-ana’ gurunna Yésus iyaro adaé.

15Nainappa lettu’ni mennang ri Yérusalém, nalaosi Yésus ri Bolana Puwangngé. Nappammulana kuwaro rukkai sininna tau iya mabbalu’é sibawa mangelliyé ri onrongngéro. Nabalé’ni sining méjanna passélé-sélé dowié, sibawa bangko-bangkona pabbalu jangang-jangangngé.

16Nadé’ séddi tau napalalo tiwi aga-aga molai seddé Bolana Puwangngéro.

17Nainappa napagguruni Yésus sining tauwé kuwaro. Makkedani, "Ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé: Makkedai Allataala, ‘Riyasengngi matu Bola-Ku onrong massempajang sininna bangsaé.’ Iyakiya iko mupancajiwi saranna paddampo’é!"

18Naéngkalingani sining kapala imangngé sibawa guru-guru agamaé. Nappammulana sappa laleng untu’ mpunoi Yésus. Métauni mennang ri Aléna, nasaba sininna tauwé hérang maneng méngkalingai pappagguruwan-Na.

19Mawé’nana wenni, nasalaini Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na iyaro kotaé.

20Pappa bajanana éléé, wettunna mennang nalaloi iyaro pong araé, naitani mennang iyaro pong ajué maté lettu ri ure’-ure’na.

21Naéngngeranni Pétrus kajajiyangngé ri iwenni’na. Nakkedana Pétrus lao ri Yésus, "Bapa’ Guru, coba mitai! Pong ara iya natanroiyé Bapa’ maténi!"

22Nappébali Yésus, "Ateppe’ko ri Allataala.

23Tongeng, weddikko makkeda lao ri bulué, ‘Tarakkano namusempé ri tasi’é!’ naripogaukekko matu iyaro gau’é; assaleng dé’ mubata-bata, sibawa mateppe’ko makkedaé iya mupowadaéro kajajiyang tongengngi matu.

24Rimakkuwannanaro éngngerangngi iyaé: Rékko massempajakko sibawa engka muwéllau, ateppe’ko makkedaé purano nawéréng Allataala aga muwéllau, namutarimai matu.

25Narékko massempajakko, iyakiya atimmu dé’ namasennang lao riséddié tau, addampengengngi riyolo’ iyaro tauwé, kuwammengngi Ambo’mu ri surugaé naddampengeng towi dosa-dosamu.

26[Rékko dé' muwaddampengengngi tau laingngé, Ambo'mu ri surugaé dé'to naddampengengngi matu dosa-dosamu.]"

27Lisuni mennang ri Yérusalém. Na wettunna Yésus joppa mattulili ri laleng Bolana Puwangngé, kapala-kapala imangngé, guru-guru agamaé sibawa sining pamimpinna Yahudié poléni ri Aléna.

28Makkutanani mennang, "Aga nassabari Mupogau’i iya manennaé? Niga mpérék-Ko iyaro ha’é?"

29Nappébali Yésus, "Maélo tokka makkutana ri iko. Balini na-Upowadang tokko ha’ niga nassabari Upogau’i iyaé gau’-gau’é.

30Yohanés cemméi tauwé sibawa ha’na niga, Allataala iyaré’ga tolinoé?"

31Nainappa kapala-kapala imangngé sibawa sining pamimpinna Yahudié mammulani barunding ri yelle’na mennang. Makkedai mennang, "Rékko makkedaki, ‘Sibawa ha’na Allataala’, makkedai matu, ‘Magi palé dé’ mumateppe ri Yohanés?’

32Iyakiya mawatatto untu’ makkeda, ‘Sibawa ha’na tolinoé.’" Saba’ métaui lao ri tau maégaé, nasaba sininna tau maégaé nangga’i Yohanés séddi nabi.

33Jaji, mappébaliwi mennang, "Dé’ narisseng." Nanakkeda Yésus lao ri mennang, "Rékko makkuwaitu, Iyya dé’to Umaélo powadakko nasibawang ha’ niga Upogau’i iya manennaé."



 <<  Markus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran