Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1Makkekkuwangngé dé’na gaga pahukkungeng lao ri mennang iya tuwoé masséddi sibawa Kristus Yésus.

2Saba’ hukkunna Rohna Allataala iya mébbuékki tuwo masséddi sibawa Kristus Yésus pura paleppe’ka polé ri hukkung iya nassabariyé dosaé sibawa amaténgngé.

3Aga iya dé’é naulléi napogau’ hukkung agamaé, nasaba idi tau malemmaki, iyaro pura napogau’ni Allataala. Allataala caui akuwasanna dosaé ri laleng sipa’na tolinoé sibawa kiringngi Ana’na, iya polé ri laleng keadaang iya padaé sibawa tolinoé iya madosaé, untu’ leddai dosaé.

4Napogau’i Allataala iyaro kuwammengngi élo-Na iya napannessaé ri laleng hukkunna agama Yahudiéro weddingngi ripajoppa ri laleng aléta iya tuwoé situru Rohna Allataala sibawa dé’ nasituru’ sipa’na tolinoé.

5Sining tau iya tuwoé situru sipa’ tolinoé, mappikkiri’i matteru-teru aga nacinnai iyaro sipa’ tolinoé. Iyakiya sining tau iya tuwoé situru Rohna Allataala, mappikkiri’i matteru-teru aga nacinnaiyé Rohna Allataala.

6Rékko pikkirammu rikuwasaiwi ri sipa’ tolinoé, addimonrinna amaténg. Iyakiya rékko pikkirammu rikuwasaiwi ri Rohna Allataala, addimonrinna iyanaritu atuwong sibawa assidaméngeng sibawa Allataala.

7Tau iya rikuwasaiyé pikkiranna ri sipa’ tolinona, iyaro tauwé simusui sibawa Allataala; nasaba iyaro tauwé dé’ natunru’ lao ri hukkunna Allataala; na mémeng dé’ naulléi tunru’ lao ri hukkunna Allataala.

8Sining tau iya tuwoé situru sipa’ tolinoé, iyaro sining tauwé dé’ naulléi pésennangiwi Allataala.

9Iyakiya dé’ mutuwo situru sipa’ tolinoé. Tuwoko situru Rohna Allataala — rékko, Rohna Allataala tonget-tongengngi makkatenning peranang ri laleng alému. Tau iya dé’é nappunnai Rohna Kristus, iyaro tauwé tenniya appunnangenna Kristus.

10Iyakiya rékko Kristus tuwoi ri laleng alému, namuni watakkalému matéi matti nasaba dosa, iyakiya Rohna Allataala mabbéré atuwong lao ri iko, saba’ assisumpungengngé sibawa Allataala makessinni.

11Rékko Rohna Allataala, iya patuwoéngngi Kristus polé ri amaténgngé, tuwoi ri laleng alému, tentu iya patuwoéngngi Kristus polé ri amaténgngéro, patuwo towi matu watakkalému iya weddingngéro maté. Napogau’i iyaro sibawa Roh-Na iya tuwoé ri lalemmu.

12Iyanaro saba’na, Saudara-saudara, mappunnaiki tanggung jawa’; iyakiya tenniya tanggung jawa’ lao ri sipa’ tolinoé; dé’ naparelluki tuwo situru élona.

13Nasaba rékko tuwoko situru sipa’ tolinoé, matéko matu; iyakiya rékko nasibawang akuwasanna Rohna Allataala, matteruko bawang mpunoi pangkaukeng-pangkaukemmu iya madosaé, tuwoko matu.

14Sining tau iya ripimpingngé ri Rohna Allataala, iyanaritu ana’-ana’na Allataala.

15Saba’ Roh iya nabbéréyangngé Allataala lao ri iko, dé’ napancajiko ata angkanna tuwoko ri laleng amétaurengngé. Sibalé’na iyaro Rohna Allataala napancajiko ana’-ana’na Allataala. Nasibawang akuwasanna iyaro Rohna Allataala riyobbii iyaro Allataala, "Ambo’, Ambo’ku!"

16Rohna Allataala silaong iyaro rohta pannessai makkedaé idi iyanaritu ana’-ana’na Allataala.

17Nah, rékko idi iyanaritu ana’-ana’-Na, tentu idi’to iyanaritu ahli warisi’-Na iya tarimaé matu barakka-barakka iya napassadiyaé Allataala untu’ ana’-ana’-Na. Tarimaki matu silaong Kristus aga iya puraé napassadiyangengngi Allataala; saba’ rékko manrasa-rasaki silaong Kristus, ripakalebbi tokki silaong Aléna.

18Sininna anrasa-rasang iya ripéneddingiyé makkekkuwangngé, manuru’ pallolongekku, dé’ sises-siseng nawedding ripasibanding sibawa alebbireng iya maéloé ripannessa lao ri idi.

19Sininna alangngé mattajeng sibawa muddani senna’ lao ri wettunna Allataala pannessai ana’-ana’-Na.

20Nasaba pura rileppessanni alangngé untu’ mancaji marapo, tenniya nasaba élo aléna, iyakiya nasaba Allataala malleppessangngi makkuwaro. Namuni makkuwaro engka muto paddennuwangngéwé:

21makkedaé riséuwaé wettu ripaleppe’i matu alangngé polé ri akuwasang iya paancuru’é sibawa maccowéto matu ripaleppe’ sibawa ripakaraja silaong ana’-ana’na Allataala.

22Riissenni makkedaé lettu makkekkuwangngé sininna alangngé maddarékéi nasaba manrasa-rasai pada-pada séddié indo’ mapeddi ri wettunna jajiyang ana’lolo.

23Sibawa tenniya sininna alangngé bawang maddaréké, idi paimeng maddaréké ri laleng batétta. Purani ritarima Rohna Allataala selaku pabbéréna Allataala iya pammulangngé, iyakiya ritajeng mupi Allataala paleppe’i sininna aléta sibawa pancajiki ana’-ana’-Na.

24Nasaba amménasang naripassalama’ki. Iyakiya rékko aga iyaro riyamménasaiyé purani riita, iyaro tenniyana amménasang. Nasaba nigana maddennuwangi mupi séuwaé iya puraénna naita?

25Iyakiya rékko maddennuwangiki séuwaé iya dé’éppa nariita, ritajengngi sibawa sabbara’.

26Makkuwatoro Rohna Allataala poléi tulukki rékko malemmaki. Saba’ dé’ taissengngi pékkugi sitongennaki massempajang; aléna iyaro Roh-é mangolo ri Allataala untu’ méllaungekki sibawa uddaning iya marilaleng senna’é angkanna dé’ nariyullé pau.

27Na Allataala, iya missengngéngngi lise atinna tolinoé, napahang élona iyaro Roh-é; saba’ iyaro Roh-é méllauwi ri Allataala untu’ umma’na Allataala, sibawa situru élona Allataala.

28Taisseng makkedaé Allataala matoro’i sininna gau’é, angkanna napowassélé iya makessingngé untu’ sining tau iya mamaséiyéngngi sibawa iya Naobbié situru rancana-Na.

29Mennang iya puraé ripilé ri Allataala, pura toni ripattentu polé ri pammulanna untu’ mancaji sinrupa sibawa Ana’-Na, iyanaritu Yésus Kristus. Rimakkuwannanaro iyaro Ana’é mancajiwi iya mammulangngé ri yelle’na maéga saudara.

30Makkuwaniro Allataala mobbii mennang iya pura Napattentué lebbi riyolo; sibawa mennang iya Naobbiéro, Nakkulléngiwi nasimadécéngeng paimeng sibawa Allataala. Sibawa mennang iya puraé nakkulléngiwi nasimadécéngeng paimeng sibawa Allataala, malani bagiyang ri laleng atuwonna Allataala.

31Agana wedding ripowada makkekkuwangngé passalenna iya manennaro? Rékko engkai Allataala ri idi, nigana mulléi méwaki?

32Ana’ ri Aléna paimeng dé’ Nacarinnaiwi, sangadinna nabbéréyangngi untu’ apentingetta maneng; masa’ dé’ nabbéréyangngi matu lao ri idi sininna séuwa-séuwaé iya laingngé?

33Nigana mulléi lura’ki umma’ puraé ripilé ri Allataala, rékko aléna Allataala pura pannessai makkedaé dé’ tappasala?

34Engkaga tau maélo pasalaki? Kristus Yésus matti bélaki! Aléna ritu iya puraé maté, iyaré’ga mala Aléna ritu iya puraé ripatuwo paimeng polé ri amaténgngé sibawa engkani ri Allataala ri onrong iya makuwasaé.

35Engkaga mulléi pésangkaiwi Kristus mamaséiki? Naulléga asussangngé pésangkaiwi, iyaré’ga asukkarakengngé, iyaré’ga paccallangngé, iyaré’ga akkadérengngé, iyaré’ga akasiyasingngé, iyaré’ga bahayaé, iyaré’ga amaténgngé?

36Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Puppu esso tuwoki ri laleng bahaya amaténgngé nasaba Iko. Rigaukekki pada-pada bimbala’ iya maéloé rigéré."

37Dé’! Mala ri laleng iya manennaro lolongekki apakalang iya sukkué polé ri Aléna iya mamaséiyékki!

38Saba’ mateppe’ senna’ka makkedaé ri sininna linoé, muwi amaténgngé iyaré’ga atuwongngé; muwi malaéka’ iyaré’ga panguwasa; muwi sining paancangngé makkekkuwangngé iyaré’ga ancamang-ancamang ri wettu mangoloé iyaré’ga awatangeng-awatangeng laingngé;

39muwi sining anu ri langié, iyaré’ga sining anu ri laleng linoé, iyaré’ga agi-agi laingngé, iya manenna dé’ naulléi pésangkaiwi Allataala mamaséiki, pada-pada iya pura Najjellokengngé naolai Kristus Yésus, Puwatta. <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran