Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 43 >> 

1Israélié, mappakkuwaiyé adanna PUWANGNGE, "Iyya ritu mappancaji sibawa tappako, aja’ mumétau, pasti Upassalama’ko! Purano uwobbi sibawa asemmu, appunnangek-Ku iyanaritu iko.

2Rékko léttoko uwai, Usibawakko matu, dé’ mutallémme matu ri laleng asukkarakemmu. Rékko molako api, dé’ mumangu matu, paccobang-paccobang matane’é dé’ nacilakaiko matu.

3Saba’ Iyya ritu PUWANG, Allataalamu, Allataala mapaccinna Israélié, Pappassalama’-Mu. Uwabbéréyangngi Maséré selaku pakkamajamu, Sudan sibawa Syéba selaku passullému.

4Mangke’ko ri matak-Ku, Uwangke’ko sibawa Uwamaséiko; na-Uwabbéréyangngi tolinoé selaku passullému, bangsa-bangsaé selaku passuléna nyawamu.

5Aja’ mumétau, saba’ Iyya linrungiko. Polé ri yajang sibawa ri alau Usuroi ana’ eppomu polé maddeppungeng.

6Uparéntangngi manorang sibawa yattang, kuwammengngi namasitta mennang rileppessang. Leppessanni ana’-ana’ worowanému lisui polé mabéla, sibawa ana’-ana’ makkunraimmu lisui polé ri cappa-cappa linoé.

7Saba’ pura manenni mennang riyobbi sibawa asek-Ku, Upancajiwi mennang untu’ pakarajaka."

8Makkedai Allataala, "Suroi malluru liyolo bangsa-Ku iya butaé, namuni mappunnaiwi mata; iya mataru-tarué, namuni mappunnaiwi daucculing.

9Suroi sininna bangsaé maddeppungeng sibawa sininna sukué sipulung. Nigana ri yelle’na déwata-déwatana mennang pura mappaissengengngi aga iya kajajiyangngé makkekkuwangngé? Niga ri yelle’na mulléi botoi wettu mangoloé? Leppessanni sabbi-sabbinna mennang malluru, sibawa pabuttiwi makkedaé tongengngi mennang, kuwammengngi sininna iya méngkalingaéngngi mennang makkedai, makkedaé mémeng makkuwairo!

10Eh umma’-Ku, iko ritu sabbi-sabbik-Ku, iko Upilé mancaji ata-atak-Ku, kuwammengngi naissek-Ka sibawa mateppe’i ri Iyya, sibawa majeppuiwi makkedaé Iyya’na Allataala. Iyya Allataala Iya Posséuwaé, dé’gaga laingngé ri yolona sibawa puraku-Na.

11Iyya’na ritu PUWANG, ri lainnaé Iyya dé’gaga mappassalama.

12Purani Uwappaissengeng lao ri iko, Iyya ritu passalama’ko, sibawa tenniya déwata laing iya engkaé ri yelle’mu; iko ritu mancaji sabbi-sabbik-Ku. Na Iyya, Iyya’naé Allataala,

13untu’ mannennungeng tette’-Ka Allataala. Dé’gaga mulléi leppe polé ri akuwasak-Ku, iyaré’ga lawa-lawaiwi rancana-Ku."

14PUWANG Pappassalama’mu, Iya Mapaccingngé Israélié, makkedai, "Nasaba iko, kirik-Ka tentara lao ri Babél, na-Usorongngi paccala-cala tange’na tarungkué; gora-gorana tau Kasdingngé Upinrai mancaji wating.

15Iyya ritu PUWANG, Allataalamu iya mapaccingngé, Arummu, iya pancajiyékko, éh Israélié!"

16PUWANGNGE pura mébbu séddi laleng molai tasi’é, molai uwai iya mabbombangngé.

17Nasuroi tentaraé sibawa parawira-parawirana mammusu, sibawa mallurui mennang sibawa karéta makkinnyarang. Iyakiya menrungngi mennang, dé’na naulléi tokkonna, matéi mennang pada-pada sumbung iya peddé.

18Makkedai PUWANGNGE, "Dé’gaga gunana méngngerangngi wettu labe’é, paracuma sénge’i iya puraénna.

19Pénessaiwi mébbu-Ka séuwa iya barué; mammulani makkekkuwangngé, dé’ga muwitai? Maélo-Ka mébbu laleng ri padang kessi’é, sibawa salo-salo ri padang makkale-ale’é.

20Nabengngari-Ka matu olokolo liyaé; napoji-Ka matu serigalaé sibawa manu’-manu’ untaé saba’ passolo’-Ka uwai ri padang kessi’é, sibawa salo-salo ri padang makkale-ale’é untu’ mpéréngngi uwai umma upilé-Ku.

21Mennang ritu bangsa iya Utappaé untu’ alé-Ku, kuwammengngi naulléi mabbirittangngi pappojiyangngé untu’ alé-Ku."

22Makkedai PUWANGNGE, "Iyakiya iko Israélié, dé’ musompa-Ka, sibawa dé’tona muwattumani lao ri Iyya.

23Dé’ mutiwi bimbala untu’ akkarobangeng ritunummu, dé’ mupakalebbi-Ka sibawa pakkasiwiyamu. Padahal dé’ Upatiwiriko sibawa akkarobangeng, iyaré’ga sussaiko sibawa tuntu kamennyang.

24Dé’ muwelli dupa bau untu’ alé-Ku, dé’ mupagélléri-Ka sibawa lunra akkarobangeng rigérému. Sibalé’na mupatiwiri-Ka sibawa dosa-dosamu, sussai-Ka sibawa asalang-asalammu.

25Iyakiya Iyya Allataala iya leddaéngngi dosamu, Uwaddampengekko nasaba makkuwaniro sipa’-Ku; dé’ uwéngngerangngi dosamu.

26Paréngngerangi-Ka, laono mai talao ri pengadilangngé, parape’i parakaramu kuwammengngi namanessa makkedaé tongekko.

27Néné-nénému iya mammulangngé madosani, sining pamimpimmu purai maronta lao ri Iyya,

28imang-ngimammu purai nacarépai Bola-Ku. Na-Uwabbéréyangngi Israélié untu’ ripakatuna, wija-wijanna Yakub Uleppessangngi ripaccappu." <<  Yesaya 43 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran