Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [DURI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 : 4 >> 

Duri: Tangsipato' too kamu' mangkada carepa, mangkada tangkebattuan sola nnamboh bang kada. Apa la mangkurru sumanga'ra kamu' lako Puang Allataala.


AYT: Jangan ada perkataan kotor, perkataan bodoh, atau lelucon-lelucon kasar -- yang tidak pantas -- sebaliknya, ucapkanlah syukur.

TB: Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono--karena hal-hal ini tidak pantas--tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur.

TL: Demikian juga barang yang keji dan percakapan yang sia-sia dan jenaka, yaitu perkara yang tiada berlayak; melainkan lebih baik mengucap syukur.

MILT: juga yang memalukan dan perkataan bodoh atau olok-olok, hal-hal itu tidaklah sepantasnya, malah sebaliknya ucapan syukur.

Shellabear 2010: Begitu juga halnya dengan kata-kata atau lelucon yang kotor dan bodoh, yaitu hal-hal yang tidak pantas. Sebaliknya, lebih baik kamu memanjatkan syukur.

KS (Revisi Shellabear 2011): Begitu juga halnya dengan kata-kata atau lelucon yang kotor dan bodoh, yaitu hal-hal yang tidak pantas. Sebaliknya, lebih baik kamu memanjatkan syukur.

Shellabear 2000: Begitu juga halnya dengan kata-kata atau lelucon yang kotor dan bodoh, yaitu hal-hal yang tidak pantas. Sebaliknya, lebih baik kamu memanjatkan syukur.

KSZI: Jauhi kekotoran, percakapan tidak berakal dan lawak jenaka lucah, kerana segala ini tidak wajar, sebaliknya eloklah kamu mengucapkan kata-kata kesyukuran.

KSKK: Demikian juga kata-kata yang kotor, omongan kosong dan sembrono, yang tidak pantas; tetapi sebaliknya ucapkanlah doa syukur kepada Allah.

WBTC Draft: Juga, tidak boleh ada kata-kata jahat di antara kamu atau kata-kata yang tidak berguna, yang kotor, yang tidak sesuai bagimu, tetapi kamu harus bersyukur.

VMD: Juga, tidak boleh ada kata-kata jahat di antara kamu atau kata-kata yang tidak berguna, yang kotor, yang tidak sesuai bagimu, tetapi kamu harus bersyukur.

AMD: Demikian juga, jangan ada kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna, atau gurauan yang kasar di antara kamu. Sebaliknya, ucapkanlah syukur selalu.

TSI: Juga janganlah ada di antara kalian yang mengucapkan kata-kata jahat, kotor, atau kata-kata yang tidak berguna. Hal itu tidak pantas lagi bagi kalian. Tetapi hendaklah kalian bersyukur.

BIS: Tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah.

TMV: Kamu juga tidak patut menggunakan kata-kata yang lucah, cabul, atau tidak senonoh. Sebaliknya kamu harus bersyukur kepada Allah.

BSD: Kalian juga tidak pantas mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kotor, dan kasar. Sebaliknya, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah.

FAYH: Cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon kasar tidak patut bagi Saudara. Sebaliknya, hendaklah Saudara saling mengingatkan tentang kebaikan Allah dan bersyukur.

ENDE: Lagi pula kata-kata kedji, omongan sembrono dan lelutjon tak senonoh, semua itu tak lajak, sebaliknja utjapkanlah doa-doa sjukur.

Shellabear 1912: maka demikian juga kekotoran dan perkataan bodoh dan jenaka,yaitu perkara yang tidak layak, melainkan lebih baik mengucap syukur.

Klinkert 1879: Demikian pon katjemaran ataw perkataan jang kosong dan gila-gilaan jang tidak patoet; melainkan teroetamalah mengoetjap sjoekoer.

Klinkert 1863: Djangan perkataan kotor, atawa perkataan jang boekan-boekan, atawa main gila, jang tidak patoet; melainken terlebih baik kamoe mengoetjap soekoer.

Melayu Baba: dan perkara yang hina, atau perkata'an bodoh, atau chakap gila, yang smoa-nya t'ada manis: ttapi lbeh baik mnguchap shukor.

Ambon Draft: Dan djangan lagi perka-ta; an nedjis, bermajin gila-gila ataw sengadjah sija-sija, per-kara-perkara itu jang kurang bajik; tetapi dengan terlebeh, mengujap sukur.

Keasberry 1853: Baik purkataan kotor, atau bodoh, atau jinaka, yang tiada burpatutan: mulainkan turlebih baik munguchap shukor.

Keasberry 1866: Baik pŭrkataan kotor, atau bodoh, atau jŭnaka yang tiada bŭrpatutan, mŭlainkan tŭrlebih baik mŭnguchap shukor.

Leydekker Draft: Dan djangan kakidji`an, dan palitaran jang gila 2, 'ataw perguraw 2 an, barang jang tijaka sanunoh: tetapi lebeh djuga peng`utjap sjukur.

AVB: Jauhi kekotoran, percakapan tidak berakal dan lawak jenaka lucah, kerana segala ini tidak wajar, sebaliknya eloklah kamu mengucapkan kata-kata kesyukuran.

Iban: Anang bejaku kamah, tauka bejaku beli, tauka enda senunuh bejaku laban utai nya enda patut; tang beri terima kasih ngagai Allah Taala.


TB ITL: Demikian juga <2532> perkataan yang kotor <151>, yang kosong <3473> atau <2228> yang sembrono <2160> -- karena hal-hal ini <3739> tidak <3756> pantas <433> -- tetapi sebaliknya <235> ucapkanlah syukur <2169>. [<2532> <3123>]


Jawa: Samono uga aja ngucap kang saru-saru, clemang-clemong utawa geguyon sembranan -- marga iku kabeh ora pantes -- nanging luwih prayoga ngucapa sokur.

Jawa 2006: Samono uga aja ngucap tetembungan kang kotor, clemang-clemong utawa sembranan -- marga iku kabèh ora pantes -- nanging luwih prayoga ngucapa pamuji sokur.

Jawa 1994: Semono uga aja padha ngucapaké tembung sing saru, sing sembrana lan aja misuh. Aluwung padha saosa sukur marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Aja pisan-pisan kowé ngetokké tembung saru, tembung sing sembrana apa tembung plèsètan. Kuwi wis ora pantes kanggo kowé. Tenimbang ngono luwung ngetokké tembung maturkesuwun waé marang Gusti.

Sunda: Ulah ngucapkeun deui basa anu cawokah, kotor, atawa teu pantes, leuwih hade muji sukur ka Allah.

Sunda Formal: Ulah ngomong sugal, gagabah atawa cawakah, leuwih hade muji ka Allah.

Madura: Jugan ta’ pantes mon sampeyan abu-dhabu makalowar ca’-oca’ se kotor, cemmer ban ta’ patot. Sabaligga sampeyan kodu asokkor ka Allah.

Bauzi: Labi laha um Alam damalehe dam ba a im nehamda vi tau meedamule. Lahit modeo, damat modeo, im so laba modealahana vi ozome ahate faina gagom bak ame. Ostam im debu vabna gagom bak ame. Labi laha gi sikim damat modem bak vameame sikim bak ame. Um Alam damalehe dam ba ame im lam vi meedam vabak. Gi um aha labe Ala bake, “Am abo neàte,” lahame vou baedam bak.

Bali: Kadi asapunika taler indik bebaosan sane cabul, sane tan paguna, sane ngawag-awag, tan pisan pantes kabaosang ring pantaran semetone. Nanging tungkalikanipun, semeton patut matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Dia patut kea keton manyewut kare auh je papa, je harayap tuntang je dia pantas. Tapi keleh keton manarimakasih intu Hatalla.

Sasak: Ndẽqne patut ẽndah side ngucapang raos saq kotor saq ndẽq araq manpaatne dait saq ndẽq pantes. Sebalikne side pade harus ngucapang syukur tipaq Allah.

Bugis: Dé’to musipato powadai ada-ada iya majaé, mabbicara rota’, sibawa iya dé’é nasitinaja. Sibalé’na sitinajako sukkuru’ lao ri Allataala.

Makasar: Tena todong nasiratang nucarita nikanaya carita-carita gau’ bawang, yareka bicara ra’masaka, yareka a’bicara bonga-bonga tenaya nasiratang. Mingka paralluko appala’ sukkuru’ mae ri Allata’ala.

Toraja: Susi dukato tu apa pagi’giran sia ulelean tang kebattuan sia rongga, iamotu apa tang sielle’na, sangadinna la’bi’ ma’kurre sumanga’.

Gorontalo: Odito olo loiya u kotoro, u dila o adabu meyambo u dila ohunaliyo sababu pasali boyito dila patuti, bo lebe mopiyohu mosukuru ode Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Diila paatuti olo olimongoli moloi̒ya tataa-heyaalo u kootolo, u huloto wau udiila paatuti. Bolii̒o mao̒ mamusi timongoli molapali mola sukuru ode Allahu Taa̒ala.

Balantak: Koiya'a uga' i kuu, alia munguwurungkon men ba'idek, mompo'udul, ka' tumampakan gause men koiya'a sianta kana'. Porena i kuu tio basukuur na Alaata'ala.

Bambam: Susi toi duka', tä'koa' la sihatam umpassubum tula' kadake, tula' takeguna, anna ingganna tula' tää'na sipäto' ditula'. Sapo' la pahallu hia pudu'mua' umpassubum pa'kuhhusam sumanga' längäm olona Puang Allataala.

Kaili Da'a: Iwetu wo'u ante tesa-tesa njilaka bo tesa-tesa sambara bokuwawa-kuwawa to da'a masipato. Etu pura-pura da'a masipato ka komi. Tapi nabelopa komi manguli tarima kasi ka Alatala.

Mongondow: Naí doman tua, dika mosingog kon inta moromuí, inta mokotor bo inta diaí im baragunanya. Ta'e mo'ikow im mustidon mopoyaput in sukur ko'i Allah.

Aralle: Noa tunne' dakoa' la sihatang umpasohong tula' tahuhu, tula' takekuna anna ingkänna tula' tasampa'. Ampo' ang pahallua' untula' dianto pa'kuhhu'sumanga'ang dai' di olona Puang Alataala.

Napu: Inee worikau metatarahu ba mohowara lolita au bara mobundu ba au bara hintoto rahadi tauna. Agina tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala.

Sangir: Tawe lai hinone i kamene mẹ̌bera manga wawera kotorẹ̌, beran pẹ̌sasundal᷊ẹ̌ arau bawera tạ mangal᷊ene. Kaiso mạpiangbe i kamene makitarimakasẹ su Mawu Ruata.

Taa: Pasi taa seja masipato manganto’o gombo to balamas, gombo to ngkewanya, bara wongo to makasar. Wali ne’e manganto’o gombo to taa masipato etu, pei kasimbalinya yako etu, pake nganga ngkomi manganto’oka i Pue Allah tarima matao.

Rote: Emi boeo, ta mandaa kokolak dede'a-kokola mnggenggeok, sosoa-piaok, ma hata fo ta kandaak fa. Dede'a nasafali na, ela leo bee na, emi moke makasi neu Manetualain.

Galela: Komagena lo itiaiwa nakoso ngini o nyawa niadodoa, eko niatemo ifufuma, eko lo o demo qatotorou la o nyawa niasimaqe. Duma foloi qaloha la ngini kanaga nia uruno isupu nia sukuru ma demo niatide o Gikimoika.

Yali, Angguruk: Henele siyahon men sibiling-sibiling ane urukon men ininggali ane urukon men uk fug teg ane uruk lahe ulug obog toho embeseruk lit Allah fam Ninikni uruk lit sembahyang uruk lamuhup.

Tabaru: Mita koyadaenuwa ngini niosisupu 'o demo-demo gee 'ipa-pakisani, 'o demo-demo gee ma faedaa koi'iwa-'iwa, de gee koyadae-daenuwa posisupu. Ma 'ena ngini salingou nio'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka.

Karo: Bage pe la patut ibelaskenndu cakap caram, cakap si lang-lang ntah pe cakap si kemali. Tapi pujilah Dibata.

Simalungun: Sonai homa sihamelahononkon, hata sumsam, atap huria-huria na so patut, tapi sidearan ma sahap tarima kasih.

Toba: Songon i nasa sihailahononhon, hata barangsi dohot pargaitgaiton na so patut; alai mauliate ma nian dohonon.

Dairi: Ulang kènè uè mengerana rorang bak luhlah barang mengeruapken kata-kata meronah bang pè pergait-gaiten siso patut. Tapi lotiin mo dokken kènè mendok lias atè taba Dèbata.

Minangkabau: Indak patuik pulo angku-angku mangatokan kato-kato nan kumuah, nan cabul, sarato nan indak pado tampaiknyo. Tapi musti sabaliaknyo, andaknyo angku-angku batarimo kasih kapado Allah.

Nias: Tenga sinangeania khõmi wanõtõi fehede sogoro ita, ba ma fehede sanandrõsa ba wohorõhorõ, ba ma fehede si lõ enahõi. Si sõkhinia na mangandrõ saohagõlõ ami khõ Lowalangi.

Mentawai: Samba tá leú et mateú, nukua kam nga-nga pakata-kataí, elé nga-nga pakailaat samba nga-nga sitaimateú kuanen. Tápoi kau lé nukua kam surá ka tubut Taikamanua.

Lampung: Mak juga patut jama keti ngucakko cawa-cawa sai kamak, sai hajor rik sai mak pantas. Sebalikni hagani keti ngucapko syukor jama Allah.

Aceh: Meunan cit hana patot nibak gata tapeuteubiet tutoe haba nyang kutoe, nyang cabui dan nyang hana pantaih. Dan nyang sibiet jih bah kheueh gata peugah syukoe ubak Po teu Allah.

Mamasa: Tae' toi duka' la sipato' suun dio pudukmua' tula' meko'do'-ko'do', tula' tama'guna, anna angga tasipato'na dipokada. Sapo anggami pa'kurrusan sumanga' langngan Puang Allata'alla la suun dio pudukmua'.

Berik: Ula kapka ijama nasbabiyen maaryens gwebife. Olsin-olsini etam-etama maaryens eyebiliserem jem temawer ijama nasbiyen. Seyafter jeiserem jei kapka enggalfe aamei ijesa nasbife. Jengga aarema imnaiserem jem ga Uwa Sanbagiri tefner isa pujitene, ga isa bala "Ase samfer golmini."

Manggarai: Nenggitu kolé latang te curup da’at siot toé manga betuad, ko siot pina-naéng – ai sanggéd situ toé kopd – ata céwé di’an étan reweng wali di’a kamping Mori Keraéng.

Sabu: Adho lema do jhamma tu mu ta pali ne lipedai-lipedai do ra'i, do kerejhe nga do dho jhamma he. Ne do woie ne, do jhamma ke mu ta peha'e kolo lii ie-ae pa Deo.

Kupang: Jang omong kotor! Deng jang omong sambarang! Te Tuhan pung orang sonde pantas omong bagitu. Lebe bae bosong omong yang bae sa, deng minta tarima kasi sang Tuhan.

Abun: Sane dom, men njak ye yi nde, men ki sukdaret nde, men ki sukdu gato ibit nde. Men tepsu Yefun Allah bi rus-i, sane men do ki suk sane, bere siri re, wo ndo sa, men ki ndo mo Yefun Allah mo suk mwa gato An ben ne sor.

Meyah: Noba iwa tein inagot mar rot yuga ongga imahaisentima era inoubder mar ojgomuja tein jinaga guru. Tina iwa yagot mar erek ongkoska ongga ereita Allah odou eskeira rot iwa ojgomu. Koma bera erek iwa yuis oufamofa gu Ofa gij.

Uma: Uma wo'o natao ane metarahu-ta ba mpohowa' lolita to uma ria tuju-na ba mpo'uli' ore'–ore' to uma natao ra'epe hi tilinga doo. Agina tapake' wiwi-ta mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala.

Yawa: Vemo wapo ayao titarive raura nora, muno vemo wapo anaerere raura ti wapugoeno rai nora, weye omamo mamaisye ramu. Yara ngkovo wasai omamo wapo kove raura seo Amisye ai.


NETBible: Neither should there be vulgar speech, foolish talk, or coarse jesting – all of which are out of character – but rather thanksgiving.

NASB: and there must be no filthiness and silly talk, or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks.

HCSB: And coarse and foolish talking or crude joking are not suitable, but rather giving thanks.

LEB: and obscenity, and foolish talk, or coarse jesting (which [are] not proper), but rather thanksgiving.

NIV: Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.

ESV: Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving.

NRSV: Entirely out of place is obscene, silly, and vulgar talk; but instead, let there be thanksgiving.

REB: No coarse, stupid, or flippant talk: these things are out of place; you should rather be thanking God.

NKJV: neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks.

KJV: Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.

AMP: Let there be no filthiness (obscenity, indecency) nor foolish {and} sinful (silly and corrupt) talk, nor coarse jesting, which are not fitting {or} becoming; but instead voice your thankfulness [to God].

NLT: Obscene stories, foolish talk, and coarse jokes––these are not for you. Instead, let there be thankfulness to God.

GNB: Nor is it fitting for you to use language which is obscene, profane, or vulgar. Rather you should give thanks to God.

ERV: Also, there must be no evil talk among you. Don’t say things that are foolish or filthy. These are not for you. But you should be giving thanks to God.

EVD: Also, there must be no evil talk among you. You must not speak foolishly or tell evil jokes. These things are not right for you. But you should be giving thanks to God.

BBE: And let there be no low behaviour, or foolish talk, or words said in sport, which are not right, but in place of them the giving of praise.

MSG: Though some tongues just love the taste of gossip, Christians have better uses for language than that. Don't talk dirty or silly. That kind of talk doesn't fit our style. Thanksgiving is our dialect.

Phillips NT: The keynote of your conversation should not be coarseness or silliness or flippancywhich are quite not out of place, but a sense of all that we owe to God.

DEIBLER: Do not use obscene/shameful language when you talk to people. Do not talk foolishly. Do not use vulgar/indecent language, because it is not appropriate/fitting that God’s people should talk like that. Instead, tell people how much you thank God for all he does for you.

GULLAH: An e ain right fa oona taak bad, foolish, o doty wod. Steada dat, oona oughta tell God “Tankya.”

CEV: Don't use dirty or foolish or filthy words. Instead, say how thankful you are.

CEVUK: Don't use dirty or foolish or filthy words. Instead, say how thankful you are.

GWV: It’s not right that dirty stories, foolish talk, or obscene jokes should be mentioned among you either. Instead, give thanks to God.


NET [draft] ITL: Neither should there be vulgar speech <151>, foolish talk <3473>, or <2228> coarse jesting <2160>– all of which <3739> are out of character <3756> <433>– but <235> rather <3123> thanksgiving <2169>. <<  Efesus 5 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran