Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 23 >> 

Keadilan terhadap sesama manusia

1Djanganlah engkau menjiarkan kabar bohong. Djanganlah engkau bergabungan tangan dengan orang jang bersalah, sehingga mendjadi saksi untuk perkara jang tidak adil.

2Djanganlah engkau ikut-ikut sadja dengan kebanjakan orang dan demikianlah melakukan sesuatu jang djahat; pun pula djanganlah lemah hati dalam suatu perkara, dan tjondong menuruti orang terbanjak, sehingga memutarbalikkan hukum.

3Djanganlah engkau pilih kasih terhadap orang ketjil dalam hal mengadili perkaranja.

4Apabila engkau mendjumpai lembu atau keledai musuhmu jang sesat, maka binatang itu harus kaubawa kembali kepadanja.

5Djika engkau melihat keledai musuhmu rebah karena terlampau berat bebannja, djanganlah engkau meninggalkannja begitu sadja, melainkan haruslah engkau besertanja memberi pertolongan.

6Djanganlah engkau memutarbalikkan tuntutan orang miskin bawahanmu dalam perkaranja.

7Djauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang jang tak bersalah atau orang jang djudjur djanganlah kaubunuh; karena Aku tidak akan membenarkan pendjahat-pendjahat.

8Djanganlah engkau menerima uang suap, sebab uang suap itu membutakan orang jang terbuka matanja dan memutarbalikkan perkara-perkara orang jang djudjur.

9Seorang penumpang djanganlah kautindas. Sebab kamu sendiri tahulah sudah, bagaimana pengalaman penumpang, karena kamu sendiri pernah mendjadi penumpang dinegeri Mesir.

Hukum Sabbat

10Enam tahun lamanja haruslah engkau menaburi tanahmu dan memungut hasilnja.

11Tetapi dalam tahun ketudjuh tanah itu harus kaubiarkan dan kautanduskan, supaja orang-orang miskin dari bangsamu dapat makan daripadanja; dan apa jang mereka tinggalkan itu biarlah dimakan binatang-binatang liar. Demikianpun hendaknjalah kaulakukan djuga dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu.

12Enam hari lamanja engkau harus melakukan pekerdjaanmu, tetapi pada hari ketudjuh haruslah engkau beristirahat, agar lembumu dan keledaimu mengaso pula dan agar anak sahajamu dan penumpang dapat menjurutkan nafasnja.

13Perhatikanlah baik-baik semua jang telah Kufirmankan kepadamu, lagi djanganlah kamu sebut nama dewa-dewa asing; nama mereka djangan sampai kedengaran dari mulutmu!

Perajaan-perajaan besar

14Tiga kali setahun hendaklah engkau mengadakan perajaan bagiKu.

15Peliharalah hari raja roti tak beragi; tudjuh hari lamanja hendaklah engkau makan roti tak beragi, seperti telah Kuperintahkan kepadamu, itu pada waktu jang sudah ditetapkan dalam bulan Abib; sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Djanganlah orang menghadap hadiratKu dengan tangan hampa!

16Selandjutnja djuga hari raja panen gandum, dengan buah bungaran hasil taburanmu diladang. Achirnja hari pemungutan pada achir tahun, apabila engkau mengumpulkan dari padang hasil usahamu.

17Tiga kali setahun semua orang laki-laki diantaramu harus menghadap hadirat Tuhan Jahwe.

18Darah korban sembelihan bagiKu djanganlah kaupersembahkan bersama-sama dengan apa sadja jang beragi; dan lemak jang dipersembahkan pada perajaanKu djanganlah disimpan sampai hari berikutnja.

19Jang terbaik dari buah bungaran ladangmu harus kauantar kedalam rumah Jahwe Allahmu. Djanganlah anak-kambing kaumasak dalam susu induknja.

Perlindungan pada perdjalanan

20Lihatlah, Aku mengutus malaikat didepanmu untuk melindungimu didjalan dan mengantarkan ketempat jang telah Kutentukan.

21Indahkanlah ia dan dengarkanlah perkataannja; djangan mendurhaka kepadanja, sebab ia tidak akan membiarkan pelanggaranmu, karena namaKu ada padanja.

22Tetapi djika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannja dan melakukan semuanja jang Kufirmankan, maka Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawan-lawanmu.

23Sebab malaikatKu akan berdjalan didepanmu dan akan membawamu kepada bangsa Amori, Chitti, Perizzi, orang-orang Kanaan, kaum Chiwwi dan Jebusi; dan Aku akan menumpas mereka.

24Tetapi djanganlah engkau bersembah-sudjud kepada dewa-dewa mereka dan djanganlah engkau berbakti kepada mereka. Djanganlah engkau meniru perbuatan mereka, melainkan engkau harus membinasakan mereka dan menghantjurkan habis-habis tugu-tugu angker mereka.

25Tetapi apabila kamu berbakti kepada Jahwe Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu dan air minummu, dan Aku akan mendjauhkan penjakit daripadamu.

26Dinegerimu tiada wanita seorangpun jang keguguran atau mandul. Djumlah hari-hari hidupmu akan Kugenapkan.

27Rasa takut akan Kusiarkan mendahului datangmu, dan setiap bangsa jang kaudatangi akan Kukatjau-balaukan. Akupun akan mengusahakan, supaja segala musuhmu lari dari depanmu.

28Aku akan mendatangkan tabuhan-tabuhan jang mendahului engkau, untuk mengusir bangsa Chiwwi, orang-orang Kanaan dan orang-orang Chet daripadamu.

29Tetapi Aku tidak mengusir mereka daripadamu dalam waktu satu tahun, agar tanah djanganlah djadi padang belantara dan binatang liar berkembang biak merugikan engkau.

30Hanja sedikit demi sedikit akan Kuusir mereka daripadamu sampai saat engkau tjukup banjak untuk menguasai negeri itu.

31Aku akan meluaskan batas-batas wilajahmu dari Laut Buluh hingga ke Laut Filisti, dan dari gurun sampai kesungai Efrat; sebab Aku akan menjerahkan penduduk tanah itu kedalam tanganmu, sehingga engkau akan mengusir mereka daripadamu.

32Djanganlah engkau mengadakan perdjandjian dengan mereka maupun dengan dewa-dewa mereka.

33Djangan sampai mereka tinggal tetap dinegerimu, supaja djangan membudjukmu untuk berdosa kepadaKu, sebab seandainja engkau berbakti kepada dewa-dewa mereka, ini akan mendjadi perangkap bagimu!" <<  Keluaran 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran