Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 

PEMBITJARAAN STEFANUS

1Bertanjalah imam agung kepadanja: benarkah demikian?

2Maka Stefanus mendjawab:

3Orang-orang Israel, saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, dengarkanlah: Allah Jang Mahamulia telah menjatakan DiriNja kepada bapa kita Abraham, semasa ia berdiam di Mesopotamia, dan sebelum ia berpindah ke Charan, dan berpesan kepadanja: Tinggalkanlah tanah air dan kaum keluargamu dan pergilah ketanah jang akan Kutundjukkan kepadamu.

4Maka keluarlah ia dari tanah orang Kaldea lalu bermukim di Charan. Dan sesudah wafat ajahnja, ia disuruh Allah berpindah dari Charan ketanah jang kini kamu diami.

5Dan ditanah ini, walaupun Allah tidak memberikan kepadanja sesuatu milik, bahkan tanah setapakpun tidak, namun Ia berdjandji akan memberikan kepada dia dan kepada kaum keturunannja, meskipun ia tidak berputera.

6Allah telah menjatakan pula kepadanja, bahwa anak-anak tjutjunja kemudian akan tinggal sebagai penumpang dalam suatu negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudakkan dan dianiaja oleh orang-orang disitu, sampai empatratus tahun lamanja.

7Tetapi Allah berfirman pula: Bangsa jang akan memperbudakkan mereka akan Kuhukumkan, dan sesudah itu mereka akan keluar dari negeri itu dan akan berbakti kepadaKu ditempat ini.

8Lagipula diberikan Allah kepadanja perdjandjian sunat. Kemudian Abraham berputera Isaak, dan dia disunatkannja pada hari jang kedelapan. Demikian pula Isaak berbuat terhadap Jakub, dan Jakub terhadap keduabelas bapa-bangsa kita.

9Dan karena iri-hati bapa-bapa-bangsa kepada Josep, maka mereka mendjual dia ketanah Mesir.

10Tetapi Allah ada sertanja, telah meluputkannja dari segala sengsara, dan membuat dia dipandang bidjaksana dan sangat disajangi oleh Farao, radja Mesir itu. Dia telah melantiknja mendjadi pengurus tanah Mesir dan seluruh isi istananja.

11Kemudian dari itu seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan ditimpa bentjana kelaparan, sampai terdjadi sengsara jang hebat, dan bapa-bapa-bangsa kita tidak mempunjai makanan lagi.

12Tetapi setelah terdengar oleh Jakub, bahwa di Mesir ada gandum, dikirimnja bapa-bapa bangsa kita kesana untuk pertama kalinja.

13Dan pada kedua kalinja Josep memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranja,

14djumlahnja kira-kira tudjuhpuluh lima orang.

15Dan Jakubpun turun ke Mesir, kemudian wafat, dan djuga bapa-bapa-bangsa kita wafat.

16Mereka dibawa ke Sichem dan dimakamkan dalam makam, jang pernah dibeli oleh Abraham dengan perak dari putera-putera Hemor di Sichem.

17Kian hari kian dekatlah djandji itu ditepati, jang dengan sumpah didjandjikan Allah kepada Abraham, sedang kaum di Mesirpun bertambah,

18sehingga djumlahnja mendjadi amat besar. Demikianlah hingga pada masa seorang radja lain memegang kuasa di Mesir, jang tidak kenal akan Josep.

19Dengan tipu muslihat dia merintangi dan menganiaja para leluhur kita, sampai mereka dipaksa membuang baji-bajinja, supaja djangan hidup terus.

20Pada masa itu Mosespun dilahirkan, dan elok sekali parasnja. Selama tiga bulan ia diasuh dalam rumah bapanja,

21lalu iapun dibuang, tetapi dipungut oleh puteri Farao jang mengasuhnja sebagai puteranja sendiri.

22Demikianlah Moses mendapat didikan dalam segala matjam ilmu pengetahuan bangsa Mesir, dan bidjaksana dalam bitjara dan tindakannja.

23Tatkala ia berumur empatpuluh tahun, timbullah hasrat dalam hatinja hendak memperbaiki nasib saudara-saudaranja kaum Israel itu.

24Dan pada suatu hari dilihatnja seorang dari antara mereka disiksakan, maka pergilah ia membela dia, dan membalas dendam dengan membunuh orang Mesir itu.

25Ia harap saudara-saudaranja akan mengerti, bahwa Allah hendak menjelamatkan mereka dengan perantaraannja, tetapi mereka tidak mengerti.

26Pada hari berikutnja ia melihat dua orang sedang berkelahi dan ia tjoba memperdamaikan, katanja: Hai orang-orang Israel, bukankah kamu bersaudara? Mengapa kamu saling menjiksa?

27Tetapi orang, jang sedang menghantam temannja itu, menolak dia, katanja:

28Siapakah jang menentukan engkau mendjadi pemimpin dan hakim atas kami? Maukah engkau barangkali membunuh aku seperti kemarin kauperlakukan orang Mesir itu?

29Setelah didengarnja perkataan itu, Mosespun lari, mengungsi ketanah Median. Disitu ia kemudian berputera dua orang.

30Dan empatpuluh tahun kemudian kelihatan padanja dipadang gurun, dekat gunung Sinai, seorang Malaekat didalam pokok belukar jang sedang bernjala.

31Moses amat heran akan penglihatan itu, tetapi ketika ia mendekati untuk menengok, kedengaranlah suara Allah jang berfirman:

32Akulah Tuhan leluhur kamu, Tuhan Abraham, Isaak dan Jakub. Maka gementarlah Moses karena takut dan tak berani menengok lagi.

33Tetapi Allah bersabda kepadanja: Tanggalkanlah kasutmu, karena tanah tempat engkau berdiri adalah kudus.

34Sudah Kulihat sengsara kaumKu di Mesir, dan keluh-kesah mereka telah Kudengar, dan Aku turun membebaskannja. Dan engkaulah jang hendak Kuutus ke Mesir.

35Dan Moses jang telah mereka tolak dengan berkata: Siapakah jang telah menentukan engkau mendjadi pemimpin dan hakim atas kami, Moses inilah disuruh Allah mendjadi pemimpin dan penjelamat mereka, jaitu dengan perantaraan Malaekat, jang kelihatan kepadanja dalam belukar itu.

36Dan dialah jang kemudian menghantar mereka keluar, sambil mengadakan mukdjizat-mukdjizat dan tanda-tanda ditanah Mesir, di Laut-Merah dan dipadang gurun sampai empatpuluh tahun lamanja.

37Dan Moses ini pula jang telah berkata kepada kaum Israel: Allah akan membangkitkan dari antara saudara-saudaramu seorang nabi sebagai aku ini.

38Dan Moses ini pula ditengah umat dipadang gurun adalah perantara antara Malaekat jang berbitjara kepadanja digunung Sinai, dan para leluhur kita. Dan diterimanja sabda penghidupan, untuk disampaikan kepada kamu.

39Akan tetapi nenek-mojang kita tidak mau takluk kepadanja melainkan menolaknja dan hati mereka berpaling pula ketanah Mesir.

40Karena mereka berkata kepada Aaron: Buatkanlah kami dewa-dewa, supaja mereka memimpin kami, karena kami tidak tahu apa jang menimpa Moses, jang telah mengeluarkan kami dari Mesir.

41Dan mereka mentjiptakan patung anak lembu, lalu mempersembahkan kurban-kurban kepada berhala itu, dan dengan meriah mereka memudja buatan tangannja.

42Dan Allah berpaling dari mereka dan menjerahkan mereka kepada pemudjaan balatentera langit, seperti tersurat dalam kitab nabi-nabi: Wahai kaum Israel: adakah dipadang gurun, sampai empatpuluh tahun lamanja itu, kamu persembahkan kepadaKu kurban-kurban sembelihan dan bakaran?

43Kamu telah mengarakkan kemah Moloch dan bintang dewa Rompa; kamu telah membuat patung-patung untuk mendjadi pudjaanmu. Maka Aku akan membawa kamu lebih djauh dari Babylon.

44Para nenek-mojang kita mempunjai kemah tanda saksi dipadang gurun, seperti telah dipesan oleh Allah dengan firman kepada Moses, bahwa haruslah dikerdjakan menurut tjontoh jang telah dilihatnja.

45Dan mereka telah menerima kemah itu, lalu membawanja masuk dibawah pimpinan Josue, kedalam tanah jang direbutnja dari kaum kafir, jang dihalaukan Allah didepan mata mereka. Demikianlah halnja sampai pada zaman David.

46David berkenan pada Allah, dan David minta diperkenankan untuk membangun suatu tempat kediaman bagi Tuhan Jakub.

47Tetapi Salomonlah jang kemudian membangunkan tempat kediaman bagi Allah.

48Namun Allah jang Mahatinggi tidak mendiami rumah buatan tangan manusia, sebagaimana nabi telah bersabda:

49Langit adalah singgasanaKu dan bumi tumpuan kakiKu. Rumah matjam apakah jang kamu bangunkan bagiKu? Atau tempat manakah dapat mendjadi tempat istirahat bagiKu? Demikianlah firman Allah.

50Bukankah tanganKulah jang mentjiptakan segala itu?

51Aduhai kamu jang tegar-hati dan tak bersunat budi dan telingamu, kamu selalu masih menantang Roh Kudus, sama seperti nenek-mojangmu.

52Nabi manakah jang tidak dihambati oleh nenek-mojangmu? Mereka telah membunuh nabi-nabi, jang bernubuat tentang kedatangan Orang jang Besar, jang telah kamu serahkan dan bunuh.

53Kamu telah menerima buku taurat dengan perantaraan Malaekat, namun kamu tidak mentaati taurat itu.

STEFANUS DIRADJAM

54Mendengar perkataan itu, mereka sangat geram dan menggertakkan geraham terhadapnja.

55Namun Stefanus jang penuh Roh Kudus itu menengadah kesurga dan melihat kemuliaan Allah dan Jesus berdiri disebelah kananNja.

56Berkatalah Stefanus: Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Putera manusia berdiri disebelah kanan Allah.

57Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menjumbat telinganja, dan serempak mereka menjerbu dia.

58Mereka menjeret dia keluar kota, lalu meradjamnja.

59Saksi-saksi meletakkan pakaian mereka didepan kaki seorang pemuda bernama Saul.

60Dan sedang mereka meradjamnja, ia berdoa, katanja: Tuhan Jesus, terimalah rohku. Lalu ia berlutut dan berseru dengan suara njaring: Tuhan, djanganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka. Dan setelah berkata demikian, ia meninggal. <<  Kisah Para Rasul 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran