Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

SURAT RASUL PAULUS KEPADA UMAT ROMA KATA PEMBUKAAN PAULUS MEMPERKENALKAN DIRI DAN MEMBERI SALAM

1Paulus, hamba Kristus Jesus, jang dipanggil mendjadi rasul, dan dipentjilkan untuk pemakluman Indjil Allah,

2jang dahulu kala telah didjandjikan dengan perantaraan para nabi didalam buku-buku jang kudus,

3mengenai PuteraNja, jang menurut daging dilahirkan sebagai turunan David,

4dan menurut Roh pengudusan sesudah kebangkitanNja dari antara orang mati, dilantik sebagai Putera Allah dalam kekuasaan, Jesus Kristus Tuhan kita.

5Dengan perantaraan Dialah kami telah dikurniai rahmat djabatan rasul, untuk mewudjudkan ketaatan kepertjajaan bagi namaNja diantara bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa,

6didalamnja kamupun tergolong, kamu jang telah dipanggil mendjadi murid Kristus.

7Kepada kamu sekalian, orang-orang tertjinta oleh Allah dan dikuduskan karena terpanggil, jang tinggal di Roma: rahmat dan damai bagimu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Jesus Kristus.

KERINDUAN PAULUS MENGUNDJUNGI ROMA

8Pertama-tama aku mengutjap sjukur kepada Allahku, dengan perantaraan Jesus Kristus, karena kamu sekalian, sebab kepertjajaan kamu sudah mendjadi masjhur diseluruh dunia.

9Allah jang kuabdi dalam rohku dengan memaklumkan Indjil PuteraNja, adalah saksiku, betapa tak henti-henti aku ingat akan kamu,

10dan senantiasa berdoa, supaja achirnja kudapat suatu kesempatan untuk mengundjungi kamu, kalau dikehendaki Allah.

11Aku rindu melihat kamu sekalian, agar dapat sekedar memberi kamu suatu kurnia rohani, guna meneguhkan imanmu.

12Atau sebenarnja, supaja aku diantara kamu turut disegarkan oleh kepertjajaan kita bersama, kepertjajaan kamu dan kepertjajaan aku.

13Saudara-saudaraku, aku tidak mau kamu kurang mengetahui, bahwa sudah kerap kali aku berniat - tetapi hingga kini selalu dirintangi datang padamu, agar pada kamu djuga kuperoleh hasil, seperti telah kuperoleh diantara bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa jang lain.

14Aku berutang kepada orang-orang Junani dan orang-orang biadab, orang-orang tjerdik-tjendekia dan orang-orang taktjerdas,

15maka aku bersedia memaklumkan Indjil diantara kamu jang di Roma djuga.

ATJARA POKOK SELURUH SURAT

16Dan akan Indjil aku tidak merasa malu, sebab ia adalah kekuatan Allah, untuk menjelamatkan semua orang jang pertjaja, pertama-tama orang-orang Jahudi, lagipun orang-orang Junani.

17Karena didalamnja kebenaran Allah menjatakan diri, berpokok pada kepertjajaan dan menudju kepertjajaan, seperti ada tertulis: "Siapa benar berdasarkan kepertjajaan, akan hidup".

URAIAN TENTANG POKOK, DJALAN DAN HAKEKAT PENJELAMATAN Seluruh umat manusia tanpa Kristus meringkuk dalam perhambaan dosa 1:18-3:20 KAUM PENJEMBAH DEWA-DEWA BERTANGGUNG-DJAWAB ATAS KEDJAHILANNJA.

18Karena murka Allah menampakkan diri dari surga, menantang segala kedurhakaan dan kedurdjanaan manusia jang menindas kebenaran dalam kedurdjanaannja.

19Karena apa jang dapat diketahui orang tentang Allah, memang njata diantara mereka. Allah sendiri jang menjatakannja kepada mereka.

20Karena sedjak djadinja dunia semesta, wudjud Allah jang tidak kelihatan, menampakkan diri didalam tjiptaan-tjiptaanNja, kalau diselidiki dengan akal-budi: jaitu kekuasaanNja jang kekal dan hakekat IlahiNja, sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk berdalih-dalih.

21Karena meskipun mereka tahu tentangNja, namun mereka tidak memuliakanNja sebagai Allah, dan tidak mengutjap sjukur kepadaNja, melainkan mendjadi bebal dalam segala pemikirannja, dan hati mereka jang tidak mau mengerti itu mendjadi gelap.

22Mereka menamakan diri orang bidjaksana tetapi mendjadi bodoh,

23menukarkan kemuliaan Allah jang tak dapat mati, dengan gambaran berupa manusia fana, unggas, binatang berkaki empat dan jang melata.

AKIBAT KEDJAHILAN ORANG KAFIR, IALAH KERUNTUHAN ACHLAK

24Oleh sebab itu Allah telah menjerahkan mereka kepada segala kemesuman, selaras dengan keinginan hati mereka, sampai mereka memperkosa kehormatan tubuhnja sendiri.

25Mereka menukarkan kebenaran Allah dengan kebohongan, dan beribadat kepada tjiptaan ganti Pentjiptanja, jang terpudji untuk selama-lamanja. Amin.

26Oleh sebab itu Allah telah menjerahkan mereka kepada hawa-nafsunja jang hina. Kaum isteri telah menukarkan persetubuhan kodrati dengan jang bertentangan dengan kodrat.

27Demikian pula kaum suami meninggalkan hubungan kodrati dengan isterinja, dan bernjala sjahwat antara mereka sendiri, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan kedji, laki-laki dengan laki-laki. Demikian mereka sudah menerima balasan jang pantas dari kesesatannja pada tubuh mereka sendiri.

28Dan sebab mereka mengabaikan pengetahuan jang benar akan Allah, maka Allah telah menjerahkan mereka kepada tjita-tjitanja jang serba djahat, sehingga mereka melakukan jang tak senonoh.

29Mereka penuh dengan segala matjam kedjahatan: kebusukan hati, loba, kedurdjanaan, tjemburu, pembunuhan, perkelahian, penipuan, kepalsuan, pengumpatan.

30Mereka adalah pemfitnah, memusuhi Allah, menghina orang, angkuh hati, sombong, tjerdik dalam berbuat djahat, durhaka terhadap orang tuanja,

31sembrono, tidak setia, tidak tahu belas-kasihan, tidak tahu mengampuni.

32Dan walaupun mereka tahu baik akan ketetapan-ketetapan Allah, bahwa siapa sadja jang melakukan hal-hal jang demikian itu, pantas dihukum mati, namun mereka bukan sadja sendiri melakukannja, tetapi malahan memudji orang-orang jang mengerdjakannja. <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran