Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1So ma ngale ngini nidadi o Gikimoi Awi ngopa winidododaraka, so hika ngini niamote imatero maro to Una Awi gogoho masirete, maro o ngopa la kanaga imadoto manga dodihimo manga gogoho itotiai.

2O orasi isigeto-geto ngini niadupa bilasu niadodara o nyawaka, imatero maro ma Kristus ngone wonadodaraka. Ena gena, ma ngale ngone Una wodupa wosone maro o suba qaloloha moi watide o Gikimoika de Una waqehe qaloha.

3So ma ngale ngini o Gikimoi Awi nyawa, so upa sidago o sababu moi idadi so done o nyawa aku itemo ngini gena kanaga nisundali, de o bi moi-moi qatotorou niodupa, de lo o arata niodesere.

4Komagena lo itiaiwa nakoso ngini o nyawa niadodoa, eko niatemo ifufuma, eko lo o demo qatotorou la o nyawa niasimaqe. Duma foloi qaloha la ngini kanaga nia uruno isupu nia sukuru ma demo niatide o Gikimoika.

5Igogou-gogou, o nyawa la kanaga isundali eko o bi moi-moi qatotorou yodupa, de ona magena yaakuwa ma Kristus de o Gikimoi Manga pareta ma rabaka o bi laha o Gikimoi wajajajika moi lo yamake. Komagena lo o nyawa la kanaga o arata yodesere, ngone aku potemo yosuba ka cawali o kia naga yodudupa.

6So upa sidago o nyawa de manga bicara ma faida ihihiwa gena, ngini inikulai de inibaja la o gogoho ma manara maro komagena de niaaka. Sababu igogou o nyawa nakoso yaaka komagena de o Gikimoi wisigisewa, ona magegena asa Una wangamo.

7Komagena so nakoso o nyawa yaaka komagena, de ngini upa lo ona niadodiao.

8Iqoqomaka, de ngini maro o nyawa o bubutu ma rabaka de itagi, duma o orasi manenaka de ngini de o Jou nimarimoika so ngini lo kanaga nitagi o nita ma rabaka. So ngini bilasu nitagi de nia gogoho kiaka itotiai, maro o nyawa la kanaga o nita ma rabaka itagi.

9Sababu nakoso nitagi o nita ma rabaka gena, kanaga niaaka o manara de ma sopo moi-moi qangodu kiaka qaloloha, itotiai, de lo igogou.

10Hika niatailako la nianako o manara kia gena kanaga o Gikimoi niwisisanangi.

11Upa sidago o nyawa la kanaga manga manara ma sopo qatotorou gena ngini niamote, maro o bubutu ma rabaka itagi. Duma manga manara qatotorou magena ngini bilasu nisikelelo de to ngini nia manara qaloloha, maro o nita moi kagena o bubutu ma rabaka isiwa.

12Sababu manga manara magena kiaka qatotorou ona isipongoka, so nakoso posibicara de ona asa yamaqe.

13Duma o kia bato kanaga o nita lo yododisiwaka gena done asa yakelelo itiai.

14De o kia bato la kanaga aku yakelelo itiai komagena, gena asa itagali la idadi o nita. Magena ma ngale o demo ma duuruka manena itemo, "Ngona nikokiolo gena hika nomomi, o sone ma rabano nosupu kasi, de ma Kristus Awi nita asa nidisiwa ngonaka."

15Komagena so ngini nimasidodiahi. Upa niaaka maro o nyawa ifufuma, duma maro ka o nyawa icocawaro la magena bilasu niaaka.

16O orasi de o riho kiaka bato nakoso ka idadi o loha niaaka, de hika la niaaka bato. Sababu o bi orasi manena naga asa o nyawa yodupa o dorou yaaka.

17So ngini gena upa nifuma, duma o kia naga o Jou wodudupa gena igogou nisihodaka.

18De upa nidalu, sababu o nyafusu ma dorou done isibao. Ka qaloha nakoso nginiku la o Gurumi Qatetebi ma kuasa qaasu-asu gena iwosa de nipareta,

19de ma ngale o Jou gena ngini ninyanyi la niwigiliri, de lo ngini de nia mazmur de nia giliri lo nisinyanyi so nia sininga gena nimatekesiputuru.

20De ma sababu nanga Jou Yesus Kristus Awi manara nginika, so o kia bato nia oho ma rabaka hika ngini salalu nia sukuru niatide o Baba Gikimoika.

21De nginika o Gurumi Qatetebi ma kuasa gena nipareta, so ngini lo bilasu nimatekesigiise, sababu komagena ngini asa ma Kristus niwihoromati.

22Ngini o ngopeqeka gena nako nia roka, hika niasigise, sababu ngini kanaga o Jou niwipiricayaka.

23Sababu ma Kristus gena ngone nanga dorouno wonasisalamatika de posiade-ade Una o gogobu nanga sahe de ngone gena Awi rohe, so maro Una gena ngone wonapareta komagena lo asa o roka de ma peqeka. Sababu una kanaga ma peqeka womipareta, imatero maro o rohe so o sahe gena o rohe yapareta.

24So maro ngone o gogobu inangodu kanaga ma Kristus powisigise, komagena lo o ngopeqeka moi bilasu ma roka modupa mowisigise.

25Nako ngini o roka gena, bilasu nia peqeka nimidodara, imatero maro ma Kristus ngone o gogobu gena wonadodaraka sidago Awi rohe lo wahike la witooma ma ngale ngone posalamati.

26Una Awi ngale gena, ngone podadi to Una Awi nyawa masirete. Ngone gena Awi demo popiricayaka so de o ake inasiosi gena, koloko wonatebi dede o ake so isinonako igogou nanga dorou Una wapikika.

27Waaka komagena la ma orasi ngone wonangoso to Una Awi simaka, de Awi nita ma rabaka ngone gena inatebika de nanga sala eko nanga dorou moi lo ihiwa, so o nyawa moi lo yaakuwa ngone inakalaki.

28So maro ma Kristus Awi dodara ngoneka, komagena lo o roka bilasu ma peqeka womidodara ka imatero maro to una awi rohe masirete so wododaraka. Naguuna la kanaga ma peqeka womidodara gena ma ngale awi rohe masirete so wododaraka.

29O nyawa la kanaga manga rohe masirete de yoduhudu gena pamakewa, duma ona imasidodiahi manga rohe gena yapalihara de yojaga, ka imatero maro ma Kristus lo ngone Awi gogobu wonapalihara de wonajaga,

30sababu ngone gena maro to Una Awi rohe masirete.

31O Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka isilelefo itemo, "Komagena so, ipasaka, de o nyawa yanau bilasu ma baba de ma awa wadongosa, la una de awi peqeka gena ona asa idadi ka ka moi."

32O demo manena gena ma ngale ilamo. Magena tositero maro ma Kristus dede o gogobu.

33Ngaroko, o demo manena yadahe o bi roka yangoduka. O bi roka bilasu ma peqeka womidodara imatero maro de awi rohe masirete wododara, de lo ma peqeka bilasu ma roka gena mowihoromati. <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran