Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1So nako ngone gena, kanaga inasigilolino ona yadalali iqoqomaka isingangasu igogou o Gikimoi wipiricayaka. So komagena lo ngone nanga piricaya posiputuru o Gikimoika, imatero maro o goguule ma rabaka de o bi moi-moi o kia naga inafafati gena qangodu ngone paumo la pomagogora. So hino la o dorou lo paumo, upa sidago ngone jai-jai bato inasabatolo. De o ngeko kiaka o Gikimoi wositatapu nanga simaka gena, ngone lo bilasu nanga sininga posiputuru la pomagogora.

2Bilasu ngone popiricaya la pomagogora powimeta o Yesuska, sababu Una magegena o gogora manena ma ngeko wosidumu ngoneka de lo womagogora itiai sidago ma batika womasidiado. Una o sangisara wamoku sidago lo wisangahadika. Ma ngale wisangahadi so wisimaqe komagena o nyawa manga simaka, duma Una wosidoohawa, sababu wososininga o nali kiaka done asa wamake o orasi ma simaka. De o orasi manena kadaku o sorogaka Una womatamiye o Gikimoi Awi girinaka la Awi horomati wamake.

3(12:2)

4Komagena ma orasi o Yesus o nyawa ma dorou iwiholu gena, o sangisara foloi qatubuso wamoku sidago lo witooma. Nako ngini gena, igogou kanaga lo o nyawa ma dorou ngini iniholu, duma nia kudoti kiaka o dorou niahoholu gena ma rabaka ngini moi lo nitooma waasi, imatero maro o Yesus. So hika o Yesus niwisosininga, la upa ngini nia sininga qaceke eko lo nia ngongano itola.

5Upa niawosa o siduduga ma demo kiaka o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka wodedemo nginika maro Awi ngopa masireteka, so wotemo, "Ai ngopa, hika o Jou Awi dodoto nosininga qaloha, de nakoso Una wonisidapano, de upa ani sininga qaceke.

6Sababu o nyawa la kanaga Una wadododara de waqeqehe maro Awi ngopa, ona yangodu wadoto de lo wasangisara gena foloi icarawa."

7So ngini o sangisara niamoku la ma ngale o Gikimoi aku ngini winidoto. Komagena Una ngini winiaka maro to Una Awi ngopa masirete, sababu panako igogou o bi ngopa yangodu o dunia manenaka, gena manga baba bilasu yadoto.

8So Una lo Awi ngopa yangodu wadoto, duma nakoso ngini winidotowa, gena ma ngale ngini Awi ngopa ma duhutu nisowo.

9De lo o dunia manena nanga baba ngone inadoto, de ngone ona gena pahoromati de pasigise. Nako komagena, igogou ngone bilasu powisigise o Gikimoi de ma boloika, Una gena nanga Baba o sorogaka, la ngone aku pooho ka sidutu ikakali.

10Sababu ngone nanga baba o duniaka ona magena inadoto ka o orasi ma cunu, mote ka o ngeko o kia naga ona yamalo qaloha. Duma o Gikimoi Una magena ngone wonadoto, sababu magena o ngeko foloisi qaloha ngoneka, ma ngale ngone nanga sininga idadi qatebi imatero maro to Una Awi sininga.

11Igogou, nakoso ngone inadoto gena inasisanangiwa, duma ka to ngone nanga sininga yapeleso. Ngaroko komagena, ma duuruka nakoso ngone o dodoto magena paqehe qalohaka, de nanga oho de nanga manara gena kanaga asa de ma sopoka kiaka isosanangi de itotiai.

12Komagena so ngini nia sininga gena upa qaceke, duma hika nisilamo kali.

13De lo o ngeko ibobolowo gena hika niaaka de niomote. La nakoso to ngini nia dodiao kanaga manga piricaya qaputuru waasi, de ona magena asa upa itura, duma tanu manga piricaya ma buturu gena aku idogo-dogo.

14Ngini bilasu niaaka ifoloisi nikaeli la nia oho ma rabaka gena idadi ka cawali nimakadame de o nyawa yangodu. De lo bilasu nileleani ifoloisi nikaeli o Gikimoika, sababu nako ihiwa done idadiwa o Jou niwikelelo.

15De lo bilasu nimasidodiahi. Upa sidago nginino kanaga o nyawa moi nimakiliho so o Gikimoi Awi laha gena niaholu. Upa sidago lo niadoosa o nyawaka, sababu o doosa gena asa foloi idogo so nia rimoi yabiau de nidadala o dorou niaakaka, maro o gisisi moi ioho sidago ilamo kanaga idadi ka o raci moi so o nyawa yadala yasibodito.

16De lo nimasidodiahi la upa sidago nginino kanaga o nyawa moi lo o nyafusu ma dorou nidupa niaaka. De upa sidago lo niaaka maro o Esau iqoqomaka, sababu o Gikimoi Awi laha unaka he wafaduliwa, so awi ria ma haku o Gikimoi Awi laha wamake gena wositagali de ma nongoru awi ino o kupuo.

17Komagena ngini nianakoka, ipasaka, de una ma babaka wogolo la o Gikimoi Awi laha gena una widogo, duma asa una wihike kawa. Ngaroko una wogolo gena woari womatotoore, duma una o ngeko wamake kawa ma ngale awi manara iqoqoma kiaka qatotorou gena watagali.

18Ngini gena nimaketerowa de nia ete de nia topora iqoqomaka, ona magena o Yahudika ma nyawa. Ma orasi o Gikimoi Awi jaji iqoqoma wadedemo onaka, de ona yahino yorisima o Sinai ma Talaka gena, o kia naga moi gena aku ka papaqa. We! Kagena yakelelo o uku isora-sora la ma qopo yasao, o lobi qatataro, de qakokipiri so o bubutu yatalakeka de lo o paro qasosihiloka.

19Ona yoise o trompet ma ili de ma kuguru foloi ilamo de lo o ili moi yoise yadedemo onaka. Awadede! Ma orasi o ili magena yoise, de ona gena foloisi yamodo imasidotirineku, so itemo o ili magenaka, "Kodo! Upa he ngomika nomidedemo."

20Ona yapohawa yoise o bobita kiaka o ili magena itetemo, gena komanena, "Nagoona bato yahino o tala manena yapaqa, bai o nyawa eko lo manga haiwani, de ona magena bilasu yasifanggali de ka o teto yasipapaka sidago isone."

21Ona igogou yamodo. We! O Musa lo wimodo womasidotirineku.

22Duma nako ngini gena, ka komagenawa. O Gikimoi o sorogaka de ma Ngopa Awi ili winidedemo nginika. Magena maro ngini niahino Awi simaka o Sion ma Talaka de lo o Yerusalem ma kota o sorogaka, kiaka o Gikimoi woooho Awi goge. Ngini niarisima o bi malaikat yadala icarawa la kagena imatolomu de manga nalika.

23De ngini lo niarisima o dolomu moi kali o bi nyawa o Gikimoi wipipiricaya ona gena maro Awi ngopa ma domo de manga ronga kanaga isilefo o sorogaka to Una Awi buku ma rabaka. Ngini lo niwirisima o Gikimoika, Una o nyawa yangodu manga manara ma sopo wahihiri. Ngini niarisima lo o bi nyawa de manga sininga itotiai to ona manga gurumi, ona gena kanaga isone iqomaka de manga siningaka o dorou yasisa.

24De ngini lo niwirisima o Yesuska, Una magena wodadi maro o Gikimoi Awi dagali moi o jaji qamomuane gena waaturu. O Yesus wosone de Awi au ikopolaka, de Awi au gena foloisi qaloha de o Habel awi au iqoqomaka, sababu o Habel awi au gena isinako bilasu yafanggali, duma o Yesus Awi au magena isinako igogou nanga dorou aku yaaponguka.

25So ngini gena bilasu nimasidodiahi. Upa sidago ngini o Gikimoi winidedemoka de Una gena niwiholu bai! Sababu o Yahudika ma nyawa iqoqomaka, ma orasi o Sinai ma Talaka o Gikimoi Awi sitiari ma demo onaka gena yoholu yoise, de ona magena asa yasangisaraka. So, ma boloika, ngone o orasi manena bilasu poise o Gikimoi o sorogaka to Una Awi demo ngoneka. Igogou! Nakoso ngone to Una Awi demo poholu poise gena, de ngone lo asa upa o sangisara ma rabano inasirese.

26Iqoqomaka, o Sinai ma Talaka o Gikimoi Awi ili walamo-lamo, so o dunia manena lo asa yahiti. Duma o orasi manena de kanaga Awi jaji moi itemo, "Ma moili done Ngohi asa o dunia tahiti sidago maena lo isisa. De upa ka o dunia gena tahiti, duma komagena lo o dipa."

27O demo "ma moili" gena ma ngale o bi moi-moi wosidadadika magena o wange moiku asa wahiti de lo wasisa. So cawali o bi kia naga kiaka yaakuwa yahiti magena asa kanaga ka sidutu ikakali.

28Mutuwade, ngone gena hika potemo, "Ya Jou! Ani laha ka ilamo poli." Sababu Una Awi pareta, kiaka yaaakuwa yahiti, magena ngone wonahike la aku podadi Awi pareta ma nyawa. So hino la ngone o Gikimoi powisuba, pamote o ngeko Una masirete wodudupa, ena gena Una powisigise de powihoromati.

29Sababu igogou o Gikimoi powisusuba, Una magena asa o nyawa ona Awi laha yahoholu gena wasangisara, imatero maro o uku la kanaga o bi moi-moi qangodu yatupu. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran