Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1O wange moiku, o Sabat ma wange, de o Yesus wotagi wooqo o Farisi ma nyawa manga roriri moi awi tahuka. Kagena iwinanano gena isidodiahi la Awi sala yasari.

2De imatodoka kagena o nyawa moi wahino awi gia de lo awi qohu iqobo sababu wipusu.

3So kagenadahu o bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa, ona magenaka o Yesus wasano wotemo, "Idodooha. O Sabat ma wangeka ka qaloha nako o nyawa yasisiri pasiloha, eko hiwa."

4Duma ona magegena imapopongoka. Kagena de wopopanyake magena Una wicoho de wisiloha, qabolo de wisulo una wotagi woliho.

5So o Yesus wotemo onaka, "Tosiade, maro o Sabat ma wangeka de nia ngopa eko nia sapi moi itura o sumuku, done asa ngini niatide o sumu ma rabaye de nisidola, ngaroko o Sabat ma wangeka?"

6Duma ka o nyawa moi lo yaakuwa Una iwisango.

7O tahu magenaka de o Yesus wakelelo o bi nyawa yakokoro manga sidongirabaka kanaga yodupa imatami o riho foloi qalolohaka. Komagena so ona gena wadoto o ade-ade komanena,

8"Nakoso ngini inikoro o kawi ma rarameka, de upa sidago kagena ma simaka nimatami. Nagala yakokoro ma somoa kanaga ifoloi yahoromati de ngini.

9Nako komagena, de o tahu ma duhutu asa wahino de wotemo nginika, 'Upa ani sininga ikurangi, o riho manena isidailakoka ma ngale pahike yakokoro ona magena.' So de nia maqeka asa ngini nituluru ma duduka.

10So nakoso ngini nikoro la nitagi o rarameka, lebelaha nimatami ma duduka, ma ngale o tahu ma duhutu done asa wotemo nginika, 'Ai dodiao, hino la ngona nomatami kagena ma simaka.' Nako komagena, de ngini asa foloi nisilamo yakokoro ma somoa manga simaka.

11Sababu o nyawa la kanaga imasihie, ona magena o Gikimoi asa wasiceke, de lo o nyawa la kanaga imasiceke, ona magena o Gikimoi asa wasilamo."

12Qabolo de o Yesus lo wotemo o tahu ma duhutu una magenaka, "Ma orasi ngona o nyawa nakoro ani oqo ma rarameka, ngaroko o wangeka ma oqo eko o putuka ma oqo, upa sidago nakoro ani dodiao, ani gianongoru, eko ani awabira eko lo ikakaya o kotano. Sababu igogou ona magena done asa ngona inikoroli, so komagena ngona inifanggalika.

13So nakoso ngona o oqo ma rarame naaka, de hika naaso o bi nyawa isususa, o nyawa manga qohu isosoneka, ibilulugu, de lo ibipipilo.

14Nako komagena, de o Gikimoi asa Awi laha wonisidumu ngonaka, sababu o nyawa maro ona magena ani manara yaakuwa yafanggali. So ma orasi imasidiado o nyawa manga sininga itotiai done wasioho kali, de ngona ani manara ma sopo magena asa wafanggali."

15Ona yooqo, kagena de wikokoro moi ma orasi o Yesus Awi demo magena woise, de una magena wotemo, "Nakoso o nyawa yakoro la yooqo dede o Gikimoi kagena Awi pareta ma rabaka, done ona magena asa yosanangi bai!"

16De o Yesus woade-ade wotemo una magenaka, "Ma moiku o nyawa moi kanaga o oqo ilalamo moi waaka, de o nyawa yadadala wakoro.

17Wosidailako qaboloka, de una magena wasulo awi nyawa wileleleani moika la una wotagi wadedemo o nyawa yakokoro ona magenaka, 'Hino, la potagi o oqo ma rarameka, sababu qangodu isidailako qaboloka.'

18Duma yakokoro ona magena yangodu yoholu yahika. Ma nonoma wotemo, 'Ngohi kangano manena o tona taijaka, so bilasu totagi tatailako kasi. Upa lo ani sininga ikurangi.'

19Moili wotemo, 'Ngohi kangano manena o sapi sabi motoha taijaka, so todupa totagi kasi tadahake ai doro tapajeko. Upa lo ani sininga ikurangi.'

20De moili wotemo, 'Ngohi kangano manena asa tokawi, so idadiwa tahika.'

21So awi nyawa wileleleani una magena woliho awi tuangika wodedemo. Igogou, o tuangi una magena wongamo de wotemo woleleleanika, 'Notagi bato o bi ngeko ilalamoka de lo ipopenetoka, de o nyawa kia bato namamake ona isususa, ona manga qohu isosoneka, ibilulugu de lo ibipipilo yangodu nangaho la ona yahino nonena.' Magena de woleleleani una magena wotagi awi tuangi awi sulo gena waaka.

22Waaka qabolo, de woliho de wotemo awi tuangika, 'Baba, ani sulo qangodu gena taaka qaboloka, duma ani tahu ma rabaka iwedo waasi.'

23So o tuangi magena wotemo, 'Notagi bato o ngeko ilalamo o kota ma duduka de lo o bi soa-soaka, de o nyawa nagegego la ona yahino, la ai rarame ma tahu magena aku iwedo.

24Ngohi totemo igogou, takokoroka ona manga sidongirabano o nyawa moi lo ai rarame manena ma ino asa upa lo yaoqo.'"

25De o Yesus Awi dodagi ma rabaka kanaga o nyawa yadadala wimote. So womakiliho Awi duduka, de wotemo onaka,

26"O nyawa nagoona la Ngohi imote, duma manga siboso Ngohika gena ifoloiwa de manga siboso manga babaka, eko manga awaka, de manga peqeka, manga ngopa-ngopa, manga gianongoru, manga awabira eko lo manga rohe masireteka ona magena idadiwa to Ngohi Ai nyawa imomote.

27De lo o nyawa nagoona la imote Ngohi, ona magena imatero maro o nyawa moi la kanaga waqehe qaloha la ma ngale Ngohi woimote, so igogou o sangisara wamoku eko lo nagala wosone. So nagoona imasidailakowa yasangisara komagena, de yaakuwa ona magena yodadi to Ngohi Ai nyawa imomote."

28"Nakoso o nyawa moi nia sidongirabaka wodupa o tahu moi o falagaku ikukuruye wosigoko, una magena bilasu wogogeku la iqoma waeto kasi o tahu maro komagena ma ija o kiamoi, la aku wanako awi pipi gena igogou yaado eko hiwa.

29Sababu nakoso o tahu ma sosoqe la waakaka de awi pipi qamataka, so idadiwa o tahu magena wosibolo, de o bi nyawa yangodu la yakelelo, ona magena asa wisiihe unaka.

30Ona asa itemo, 'Gena bai! Una gena wodupa o tahu o falagaku moi ikukuruye wosigoko duma igogou awi pipi yaadowa.'

31Komagena lo nakoso o kolano moi kanaga de awi prajurit yacala mogiowo yotagi yokudoti de o kolano moili, kiaka de awi prajurit yacala monahalo, de una magena bilasu wiprajurit waeto kasi, la aku wanako awi saturu walawangi manga dala igogou yaado, eko hiwa.

32Nakoso wanako igogou done yaadowa, de ma orasi awi saturu magena yahino waasi, de una asa awi nyawa wasulo la itagi yogolo imakadame.

33So komagena lo ngini, nakoso o bi moi-moi nginika gena qangodu niapalako waasi, de yaakuwa ngini magena nidadi to Ngohi Ai nyawa imomote."

34"Ngini Ngohi nimomote gena imatero de o gasi, sababu de ma faida. So nakoso o gasi magena qamiri kawa so qahaoka, de niaaka niadodoohasi la aku qamiri kali.

35Ma faida gena ihiwaka, bai nanga tonaka bai lo niaaka nia pupuk. Lebelaha ka niaumo. He! Ngini de nia ngauka tanu niise la nianako." <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran