Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1O wange moiku o Yesus wodoto de o habari qaloloha wasihabari o nyawa yadadala kagena o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka. De imatodoka o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama, de lo o Yahudika manga roriri yahino Unaka.

2De ona wisano itemo Unaka, "Hika nomisingangasu ngomika, naguuna wonisulo de naguuna o haku wonihike Ngonaka, so kagunugo o Gikimoi Awi Tahu ma rabaka naaka komagena."

3De Una wosango wotemo, "Ngohi lo tinisano kasi. Hika ngini niasango,

4o Yohanes o nyawa waosi gena naguuna o haku wihike, o nyawano eko o Gikimoino."

5Kagena de ona manga sidongirabaka imatekebicara moi de moika itemo, "Nakoso ngone potemo o haku o Gikimoino, done Una wonasitemo, 'Nako komagena, de qadoohaso o Yohanes Wooosi niwipiricayawa.'

6Duma isusali nako potemo de o haku o nyawano, upa sidago o nyawa yadadala de o bi teto gena ngone inasipapaka, sababu ona itemo o Yohanes una magena o nabi moi."

7So cawali isango itemo, "Ngomi mianakowa o haku magena kiano una wamake."

8So kagena de Una wotemo onaka, "Nako komagena, Ngohi lo toholu todedemo nginika de naguuna awi haku so Ngohi taaka o moi-moi qangodu manena."

9So komagena qabolo de o Yesus wadoto o bi nyawa yadadalaka, de wotemo onaka to Una Awi ade-ade komanena, "Kanaga o nyawa moi awi anggur raki wosidato. Qabolo de o anggur ma raki magena wosisewaka o nyawa yamuruo naga yamomanaraka, kagena de una womajoboka o doku ma somoaka, de ka iteka poli kagena wogoge.

10Ma orasi yaadoka o anggur ma sopo yautu, o nyawa una magena wisidingo awi nyawa wogogilalo moi la wotagi kadoka to una awi raki yamomanaraka de ma ngale waqehe to una awi raki ma gimina. Duma wogogilalo gena awi rakika imomanara ona magena wingangapoka, de wisulo una woliho ka womamuruoye.

11La o raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo moili. Duma una magena lo yomomanara ona magena wingangapo kali, gila-gila witotadi de widodoa so wisulo una lo woliho ka womamuruoye.

12O raki ma duhutu una magena wisidingo kali o nyawa wogogilalo ma saangeka, duma una wogogilalo magena iwingangapoli de lo iwiumo o raki ma nokika.

13Kagena de o raki ma duhutu magena wotemo, 'Ngohi o kiali taaka. Ngohi asa tasidingo kali ai ngopa masirete towidododara. Igogou, done ai ngopa masirete so iwihoromati.'

14Duma imomanara ona magena wikelelo de itemo moi de moika, 'Una magena bai! Una o warisi ma jojoho. Hino la ngone una powitoomaka, ma ngale ngone pamake to una awi warisi.'

15Kagena de o ngopa magena iwisoroma so o raki ma duduka de kagena asa ona iwitoomaka." So kagena de o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wasano wotemo, "So o raki ma duhutu una magena asa o kia una waaka.

16Bilasu una wahino de watooma o bi nyawa imomanara ona magena, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka." Ma orasi o nyawa magena o ade-ade manena yoise, de ona itemo, "Upa sidago ka idadi komagena bai!"

17Magena de o Yesus wakeri-keri onaka de wotemo, "Nako komagena, de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma.'

18O bi nyawa la kanaga Ngohi iholuka, ona magena imatero maro o rube moi kanaga o tetoku itura so ipoloteka, eko lo o rube moiku kanaga o teto moi yodutura so o rube gena imeremoka."

19O bi guru agama de lo o imamka ma bi sahe to Una Awi ade-ade gena yoise, de ona yanako Una wasimeta onaka. So kagena de ona imasikadailako la o orasi magenaka tanu Una iwitago. Duma ma ngale ona yamodo o bi nyawa yadadala, so ona idadi kawa yaaka.

20So ona magena o ngeko moi yosari la aku Una witago. Ona asa o nyawa yabaja de yasulo la ona magena itagi imaaka maro o nyawa manga sininga ibolowo, duma de manga edekati Una iwisabatolo de o sosano moi, ma ngale Una iwisisala de iwikalaki ma gubernurka.

21So ona yababaja magena yahino de itemo Unaka, "Baba Guru, ngomi mianako igogou Ngona nadedemo de nasidoto itiai nagoonaka bato maro o kia o Gikimoi Awi dupa bilasu paaka.

22Komagena so hika nomisingangasu, ka qaloha o balastengi pofangu ma Kolano Wilalamo ma Kaisarka, eko upa."

23Duma o Yesus wanako to ona manga sihaga so wotemo ona magenaka,

24"Hika niaahono la tanano o pipi ngai moi. Ma dulada de ma lefo to naguuna manena." De ona yosango itemo, "To ma Kaisar awi dulada de awi lefo."

25Kagena de Una wotemo, "So o kia naga la igogou to ma Kaisar gena bilasu niahike ma Kaisarka, de o kia naga la igogou to Gikimoi magena bilasu niahike o Gikimoika."

26Kagena o bi nyawa manga simaka de ona Awi saturu magena ka Awi demo moi lo yaakuwa iwisabatolo. Awi demo magena yoise qabolo de ona yangodu yosawangi, so ona ka imapopongoka.

27O Sadukika ma nyawa yamuruo naga yahino o Yesuska, ma ngale manga edekati Una wisabatolo. Ona magena yopiricayawa o dodoto maro o nyawa isoneka de asa ioho kali, so wisano Unaka, de itemo komanena,

28"Baba Guru, o bobita o Musa walelefo ma ngale ngone inangoduka, nakoso yanau moi la wosone de o ngopa wamake waasi, bilasu ma nongoruku asa womikawi kali ma ria ma balo muna magena, la o ngopa yamake de o ngopa magena wisikagena imatero de ka ma ria wososone awi buo.

29Kanaga idadika ona magena o gianongoru yatumudingika. Woriria wokawi qabolo duma awi ngopa ihiwasi de wosoneka.

30Bolo, de ma nongoruku womikawi kali ma ria ma balo magena, duma o ngopa yamake waasi de wosone kali.

31Komagena idadi de imaaka imakoketero sidago ma nongoru yaruwange, de itagi gila-gila sidago ma bati awi gianongoru yatumudingi ma kawi ma mata-mataka, duma o ngopa yamake waasi de wosone kali.

32De ma dodoguku o ngopeqeka muna magena lo mosoneka.

33So ma orasi imasidiado o nyawa isosone ioho kali done naguuna womasipeqeka. Ena momongo, yatumudingi magena yangodu makawika."

34Kagena de Una wosango wotemo, "O bi nyawa o dunia manenaka imasipeqeka de lo imasiroka.

35Duma o nyawa isosoneka la o Gikimoi wahiri itiaika bilasu o orasi ma simaka o dunia qamomuaneka de ioho kali, ona magena he ikawi kawa.

36Sababu ona magena ioho maro o malaikat, so komagena ona lo asa isone kawa. Ona magena o Gikimoi Awi ngopa-ngopa, sababu Una wasioho kali.

37De lo ma ngale o nyawa isosoneka yasioho kali, o Musa awi lefo ma rabaka wosikelelo itiai o nyawa asa ioho kali. Ena gena, o jarita ma ngale o ngangaru de o uku ma sora duma o ngangaru magena qaukuwa. Ma orasi magegena o Jou Gikimoi Una magena wipeto 'o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de lo o Yakub awi Gikimoi.'

38So bilasu o demo magena niasahe o Abraham, o Ishak, de lo o Yakub ngaroko iqoqomaka yosoneka, duma ona ka yooho. Sababu upa o nyawa isosone la o Gikimoi wisuba, duma o nyawa iooho gena ka wisuba-subasi. To Una Awi simaka o bi nyawa yangodu ka yoooho."

39So qabolo de o guru agama yamuruo naga yotemo Unaka, "Baba Guru, Ani sango gena foloi qaloha bai!"

40Kagena de o nyawa moi lo yobarani kawa wisano Unaka.

41So o Yesus wotemo o bi guru agama ona magenaka, "Qadoohaso aku nitemo o Salamati ma Kolano Una magena Awi sihino o Daud awi ahelino.

42Salanta o Daud masirete lo de o Gurumi Qatetebi ma kuasa sidago lo wipeto Unaka 'Ai Jou'. Kanaga isilefo o Mazmur ma Bukuka o Daud wotemo, 'O Jou Gikimoi wotemo ai Jouka: Nomatamiye to Ngohi Ai girinaka la Ai horomati namake sidago Ani saturu taaka la yahino inisuba Ngonaka.' So nakoso igogou o Daud wiaso Una awi Jou, done imaaka idodooha so ona itemo, o Salamati ma Kolano Awi aheli ma sihino o Daudno."

43(20:42)

44(20:42)

45Ma orasi o bi nyawa ona magena kanaga o Yesus Awi demo yoise, de Una watemo wimomote ona magenaka,

46"Nimasisitiari o bi guru agama ona magena. Ona yodupa manga juba ikukuruku imasitibaka de itagi yakahika o pasarka la o nyawa yahoromati. Ona magena lo yodupa imatami ma simaka o puji ma tahuka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai!

47Ona magena o ngopeqeka ibabalo yasihaga de o damato yasiosi so ma duuru de manga tahu lo yakooraka. Ma ngale manga sala de manga dorou yodidu, so ona isumbayang de ma demo yakuru-kuru la o nyawa yasigiliri. Igogou, totemo nginika! Done to ona manga manara magena o Gikimoi wafanggali qatubuso icarawa." <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran