Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mikha 6 >> 

Palapuran, pepundhutan lan paukumane Pangeran Yehuwah marang umate

1Padha ngrungokna kang dadi pangandikane Pangeran Yehuwah: Ngadega, lapura nganti gunung-gunung padha krungu, lan tengger-tengger kareben krungu swaranira!

2He gunung-gunung, rungokna tan-trimahe Sang Yehuwah, lan padha ngrungokna, he, dhasar-dhasaring bumi! Marga Pangeran Yehuwah tan-trimah ing ngatase umate, sarta prakawisan karo Israel.

3“He, umatingSun, apa kang wus Suntandukake marang sira? AnggoningSun damel keselira srana apa? Mara ngunjukana wangsulan marang Ingsun!

4Awitdene sira rak wus Sunentasake saka ing tanah Mesir, Sunluwari saka ing pangawulan sarta Ingsun rak wus ngutus Musa lan Harun, sarta Miryam minangka pangarepira?

5He umatingSun, padha elinga apa kang karancang dening Balak, ratu ing Moab, lan kapriye kang dadi wangsulane Bileam bin Beor, tuwin apa kang kelakon wiwit saka ing Sitim nganti tekan ing Gilgal, supaya sira ngakonana pandamel-pandameling Yehuwah kang adil.”

6“Kalawan sesaosan apa anggonku lunga sowan ing ngarsane Pangeran Yehuwah, lan anggonku sujud marang Gusti Allah kang Mahaluhur? Anggonku sowan ing ngarsane apa kalawan nyaosi kurban obaran, kalawan pedhet kang umur setaun?

7Apa wedhus gembel lanang ewon lan kalen lenga leksan ndadekake keparenge sang Yehuwah? Apa anakku pembarep daksaosake marga saka panerakku, sarta wohing wetenganku marga saka dosaku dhewe?”

8He manungsa, kowe wus kaparingan sumurup apa kang becik, lan apa kang dadi pepundhutane Pangeran Yehuwah marang kowe: kajaba mung tumindak adil, lan tresna marang laku setya, apamaneh andhap-asor ana ing ngarsane Allahmu!”

9Rungokna, Pangeran Yehuwah nguwuh marang kutha: -- wedi marang asmane iku kawicaksanan. -- “Padha ngrungokna, he, talering bangsa lan wong kutha!

10Ingsun mangsa kasupena marang raja-brana kang saka kadursilan ing omahe wong duraka, lan marang takeran efa kang cidra sarta kang kena ing ipat-ipat iku!

11Apa iya Ingsun kendel bae ora paring paukuman marang wong kang nggawa traju palsu, utawa kanthong isi watu timbangan kang cidra?

12Wong-wong sugih ing kutha iku padha kebak panganiaya, wong kang manggon ing kono padha ngucapake paracidra, sarta ilate ing cangkeme iku tukang ngapusi.

13Mulane sira Sungebagi, sira Sundamel samun marga saka dosanira

14Sira bakal mangan, nanging ora bisa dadi wareg, sarta wetengira ajeg ngamuk marga luwe; sira bakal nyingkirake apa-apa, nanging ora bisa nyimpen, sarta sapira kang sira simpen, iku bakal Sunulungake marang pedhang.

15Sira bakal nyebar wiji, nanging ora ngundhuh, bakal meres woh jaitun, nanging ora bisa nganggo lengane; lan iya mipit woh anggur, nanging ora ngombe anggure.

16Awitdene pranatane Omri kang sira tetepi, sarta pokale brayate Akhab kang sira tiru, apadene rancangane kang sira tindakake: satemah sira Sundadekake samun, lan para wongira Sundadekake poyokan; kalawan mangkono sira bakal nyangga panacading para bangsa.” <<  Mikha 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran