Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA2006]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 : 21 >> 

Jawa 2006: iya Panjenengané iku kang sayogya kasaosan kamulyan turun-tumurun nganti salawas-lawasé ana ing pasamuwan lan ana ing Kristus Yésus. Amin.


AYT: Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Yesus Kristus bagi seluruh generasi sampai selama-lamanya. Amin.

TB: bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.

TL: Bagi-Nyalah kemuliaan di dalam sidang jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun selama-lamanya. Amin.

MILT: bagi Dialah kemuliaan dalam gereja, di dalam Kristus YESUS, bagi segenap generasi dari zaman ke zaman. Amin.

Shellabear 2010: bagi-Nyalah kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Isa Al-Masih, turun temurun sampai selama-lamanya. Amin

KS (Revisi Shellabear 2011): bagi-Nyalah kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Isa Al-Masih, turun temurun sampai selama-lamanya. Amin

Shellabear 2000: bagi-Nyalah kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Isa Al Masih, turun temurun sampai selama-lamanya. Amin.

KSZI: kepada-Nya kemuliaan dalam jemaah melalui Isa al-Masih zaman-berzaman selama-lamanya! Amin.

KSKK: kemuliaan kepada-Nya di dalam umat dan di dalam Kristus Yesus selama turun temurun sepanjang segala masa. Amin.

WBTC Draft: Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus sepanjang zaman untuk selama-lamanya. Amin.

VMD: Bagi Dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus sepanjang zaman untuk selama-lamanya. Amin!

AMD: Sebab itu, bagi Dialah kemuliaan, dalam jemaat dan dalam Yesus Kristus, pada semua generasi, sampai selama-lamanya. Amin.

TSI: (3:20)

BIS: Hendaknya Allah dimuliakan turun-temurun di dalam jemaat, melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah selama-lamanya! Amin.

TMV: (3:20)

BSD: Semoga Ia selalu dipuji di dalam jemaat. Semoga Ia dipuji selama-lamanya melalui Yesus Kristus! Amin.

FAYH: Semoga kepada-Nya diberikan kemuliaan selama-lamanya sepanjang segala abad karena rencana-Nya yang besar tentang keselamatan jemaat di dalam Yesus Kristus.

ENDE: bagi Dia kemuliaan didalam umat dan dalam Kristus Jesus, turun-temurun, sepandjang segala zaman. Amin.

Shellabear 1912: maka baginya juga kemuliaan dalam sidang dan dalam Isa Al Masih zaman-berzaman sampai selama-lamanya. Amin.

Klinkert 1879: Maka bagai Toehan djoega segala kamoeliaan dalam sidang olih Almasih Isa, ija-itoe toeroen-temoeroen sampai kekal salama-lamanja. Amin!

Klinkert 1863: Maka sama Toehan djoega segala kamoeliaan dalem pakoempoelan olih Kristoes Jesoes toeroen-temoeroen sampe salama-lamanja. Amin.

Melayu Baba: k-pada dia kmulia'an dalam eklisia dan dalam Isa Almaseh berjman-jman sampai s-lama-lama-nya. Amin.

Ambon Draft: Kapadanja djuga adalah kiranja kamuliga; an di dja-ma; et, itupawn di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS, pada san-tijasa waktu, dan deri segala kakal sampe kakal. Amin.

Keasberry 1853: Maka kapadanyalah juga biar kamuliaan dalam sidang jumaat ulih Isa Almasih sampie kapada sagala masa dunia, dungan tiada burkasudahan. Amin.

Keasberry 1866: Maka kapadanyalah juga kiranya kamulian dalam sidang jŭmaah ulih Isa Almasih, sampie kapada sagala zaman duma yang tiada bŭrkasudahan: Amin.

Leydekker Draft: Bagi dija djuga 'adalah kiranja kamulija`an didalam djamaxat, 'awleh 'Elmesehh Xisaj datang kapada sakalijen bangsa, deri pada kakal sampej kakal. 'Amin.

AVB: kepada-Nya kemuliaan dalam jemaah dan dalam Kristus Yesus zaman-berzaman selama-lamanya! Amin.

Iban: awakka semua turun-menurun dalam eklisia, enggau dalam Jesus Kristus, ngemuliaka Iya belama-lama iya. Amin.


TB ITL: bagi Dialah <846> kemuliaan <1391> di dalam <1722> jemaat <1577> dan <2532> di dalam <1722> Kristus <5547> Yesus <2424> turun-temurun <1074> sampai <165> selama-lamanya <165>. Amin <281>. [<1519> <3956>]


Jawa: iya Panjenengane iku kang sayogya kacaosan kamulyan ana ing pasamuwan lan ing sajrone Sang Kristus Yesus, turun-tumurun nganti salawas-lawase. Amin.

Jawa 1994: Panjenengané kasaosana kamulyan ana ing pasamuwan, lan ana ing patunggilané Sang Kristus Yésus, turun-tumurun nganti selawas-lawasé. Amin.

Jawa-Suriname: Mulané, jalaran awaké déwé wis dadi siji ing pasamuan lan dadi siji karo Kristus, hayuk pada ngluhurké Gusti Allah slawas-lawasé! Amèn.

Sunda: Mulyakeun Allah ku sakur anu satunggal jeung Kristus Yesus, nya eta gareja. Mulyakeun salalanggengna! Amin.

Sunda Formal: Mantenna wajib dimulyakeun di jamaah sarta dina kamanunggalanana jeung Isa Al Masih, turun-tumurun, salalanggengna. Amin.

Madura: Ngereng amolja’agi Allah ron-temoron e dhalem jema’at, kalaban parantara’anna Isa Almasih, salanjangnga, saterrossa! Amin.

Bauzi: Alat Aho Kristus bake modi vizi Aho meedaha im lamti labi Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba Aho modi vizi iho meedaha im lamti labihasu meedam labe Alat Am feà bak lam damat fà aame ozobohudi gi Ala bake vou baedam bohu meedase. Labihadase.

Bali: Dumadak pasamuane, malantaran Ida Sang Hyang Yesus Kristus muji Ida, turun-temurun salami-laminnya. Amin!

Ngaju: Keleh Hatalla impahai turon-manuron huang ungkup, mahalau Kristus Yesus. Tara akan Hatalla sampai katatahie! Amen.

Sasak: bagi Ie kemuliean lẽq dalem jemaah dait lẽq dalem Deside Isa Almasih turun temurun jangke selaẽq-laẽqne! Amin.

Bugis: Memmuwaré Allataala ripakalebbi massossoreng ri laleng jema’é, naolai Kristus Yésus. Ripojiwi Allataala mannennungeng! Aming.

Makasar: Poro nipakala’biri’mi Allata’ala sa’genna a’lapi’-lapisi’ sossorang lalang ri jama’aka, tete ri Isa Almasi. Nipujimi Allata’ala satunggu-tungguna! Aming.

Toraja: lu lako duka tu mintu’na kamala’biran lan kombongan sia lan Kristus Yesu tontong siosso’ sae lakona! Amin.

Duri: Iamo joo, ia to kita' tomatappa', to memmesa'mo sola Puang Isa Almaseh, la mpakala'bih tarruhki' Puang Allataala te'da cappa'na! Amin.

Gorontalo: Allahuta'ala hepopomasahuruwo lo umati-Liyo moli oli Isa Almasih mololayita monto waliya ode waliya wawu monto jamani ode jamani. Amin.

Gorontalo 2006: Wajibulio Allahu Taa̒ala polai@oolo wawaalia mola todelomo jamaa̒, motimbulude li Isa Almasi. Ilopujialo mola Allahu Taa̒ala ohiheo-hiheolo mao̒! Amin.

Balantak: Sulano ngaanna Alaata'ala pobalaki'onmuu bi sunsun ka' sunsun na Jama'at men moto kantang tii Kristus Yesus, mau koini'i pataka sidutu. Amin.

Bambam: Dadi sihatam anna sipäto' inggannakia' to matappa' la umpa'kasallei Puang Allataala umpolalam sanganna Kristus Yesus mengkalao lapi'taa' sule lako salako-lakona! Abana inna la diua.

Kaili Da'a: Jadi kamaimo kita mantoiya Alatala ri tatongo ntodeana topomparasaya sabana powia Yesus Kristus! Kamaimo kita mombabila sangana we'i-we'i pade sampe ri kasae-saena! Amin!

Mongondow: Ki Allah musti umuran dayowon, turun-tumurun kom bonu in jama'at, pongin i Yesus Kristus. Dinayo-dayowdon ki Allah modapot ing kopaḷutannya! Amin.

Aralle: Dahi sihatang pano di ingkännaingkea' to mampetahpa' la umpa'käyyängngi Puang Alataala ungngolai Kristus Yesus mengkalao dinoa lambi' sapano-panona! Aming.

Napu: Ido hai hintoto mpuu ane ikita au mepoinalai i Yesu mopakahile hangaNa. Tatoyami anti kamaroana Kerisitu Yesu, mepongka ide-ide duuna kamahae-haea. Amin.

Sangir: Karimạko Ruata e mang bẹ̌bantughang bọu hěnto sarang hěnto su ral᷊ungu jamaatẹ̌, ual᷊ingu i Kristus Yesus. Dalo su Ruata wọu kakal sarang kakalẹ̌! Aming.

Taa: Wali masipato Ia nabarong ngkita samparia to mangaya to rato’oka tauNya pasi to samba’a pei i Kerisitu Yesu. Masipato Ia rabarong ri tempo si’i pasi ri tempo to darata pasi rataka singkasaenya. Amin.

Rote: Ela leo bee na Manetualain nanakoa-kiok neme bobongik-leo bobongik neu, nai hataholi kamahehele ka dalek, tunga Kristus Yesus. Kokoa-kikiok neu Manetualain losa dodoo na! Amin.

Galela: Komagena ngone gena to Una Awi gogobu sababu de ma Kristus lo pomarimoika, so hika la o Gikimoi Awi ronga posilamo ka sidutu ikakali. Amin.

Yali, Angguruk: At suwon ulug wene holtuk inap ketiya werehon men Yesus Kristus unuk fam fobik welamuhubon menen oho Allah mondabi wel turuk lamuhup. Amin.

Tabaru: Nou, ngone 'o jamati ma sigoronaka kaitaurika powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu, ma ngekomo pomarimoi de ma Kristus Yesus. Powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu kaisi'ado-'adonika! 'Amin. Koge'enau.

Karo: Kemulian man BaNa i bas perpulungen ras i bas Kristus Jesus, rasa lalap seh rasa lalap. Amin.

Simalungun: Bani ma hasangapon ibagas kuria in ampa ibagas Kristus marsundut-sundut ronsi sadokah ni dokahni. Amen.

Toba: Di Ibana ma hasangapon di tongatonga ni huria i jala di bagasan Kristus Jesus ro di saluhut sundut salelenglelengna! Amen.

Dairi: Mermulia mo Dèbata i tengah-tengah kuria soh mercundut-cundut merkitè-kitè Jesus Kristus. Poji mo Dèbata soh mi amman sumendah! Amèn.

Minangkabau: Andaknyo Allah dimuliekan malalui Isa Almasih turun-tamurun, di dalam jamaat. Tapujilah Allah untuak salamo-lamonyo! Amin.

Nias: Ya nifosumange Lowalangi ba mbanua Niha Keriso sagõtõ fa'ara, ba khõ Yesu Keriso. Nisuno Lowalangi irugi zi lõ aetu! Yaduhu.

Mentawai: Bulé sarat Taikamanua tuumun'aké simariu-riu, pat paninínangan tubunia ka paamian, kalulut Jesus Kristus. Tuumun'aké lé Taikamanua, teret buru-burú! Amen.

Lampung: Hagani Allah dimuliako turun-temurun di delom jemaah, liwat Isa Almasih. Terpujido Allah selama-lamani! Amin.

Aceh: Seumoga Allah teupeumulia tron meutron lam jeumaáh, rot Isa Almaseh. Teupujoe kheueh Allah siumu masa! Amin.

Mamasa: La sipato' umpakasalle Puang Allata'alla to mangngorean illalan kombonganna anna la nasiossoranni peampoanna ura'na pengkaranganna Kristus. La sipato' dipakasalle Puang Allata'alla sae lako-lakona. Amin.

Berik: Uwa Sanbagiri aa jes mwangbisilim nem temawer jeba unggwandwasusum! Neiba angtane Jelemanaiserem, ane neiba Kristusfar daamfennaberam. Jega jem temawer nei Uwa Sanbagiri ganma pujite, namwer aas jepserem, ane jamer abak-abaksus! Amin, jes gamserem ga gamfener.

Manggarai: Bong koé ngasang de Mori Keraéng oné weki serani dengkir agu anak wan, létang laing hi Kristus Yésus. Naring ga Mori Keraéng dengkir tédéng lén. Amén.

Sabu: Do jhamma ke Deo ta pedhede-pekelodo ti hehuhu la hehuhu pa dhara jemaat, do pelake jhara Kristus Yesus. Lua dhida nga ketutu tu Deo lohe la lodho do nami mii ne! Amin.

Kupang: Tagal itu, mari ko kotong yang taꞌika deng Yesus Kristus, angka tinggi-tinggi sang Dia! Puji-puji tarús sang Dia, dari sakarang sampe salamanya. Batúl bagitu!

Abun: Sane men yé gato onyar kem mo Yesus Kristus mo bur ré, men bes Yefun Allah gum kok, men bes An gum kok mo suk gato Yesus Kristus ben ne sor. Men si men bi datu si datok bes An gum kok su ré to kapyo mato kapyo et. Sangge.

Meyah: Erek koma jefeda didif dum diteij jeskaseda rusnok nomnaga gij mona deisef noba gij mona kahma tein rimesitit Ofa rot efen ofoka ongga aksa eteb ojgomuja. Noba mar ongga oufamofa insa koma nomnaga en oisouska Yesus Kristus Efena Ebsi ongga engker gij mudou efesi tein (Ainsoma).

Uma: Toe pai' masipato' lia tapomobohe hanga'-na sabana ahi'-na hi kita' to mpopangala'-i. Une'-imi hante hanga' Kristus Yesus, ngkai wae lau duu' kahae–hae-na. Amin.

Yawa: Anugano Amisye wamamo wamo Amisye ararimbe weye wambe intabove Yesus Kristus ai! Wame wama susyo miridije nto nawe wamare wangkangkamambe Amisye aija ntoa nuge nuganui. Amin.


NETBible: to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.

NASB: to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.

HCSB: to Him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.

LEB: to him [be] the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.

NIV: to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, for ever and ever! Amen.

ESV: to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.

NRSV: to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.

REB: to him be glory in the church and in Christ Jesus from generation to generation for evermore! Amen.

NKJV: to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen.

KJV: Unto him [be] glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

AMP: To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen (so be it).

NLT: May he be given glory in the church and in Christ Jesus forever and ever through endless ages. Amen.

GNB: to God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever! Amen.

ERV: To him be glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen.

EVD: To him be glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen.

BBE: To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations for ever and ever. So be it.

MSG: Glory to God in the church! Glory to God in the Messiah, in Jesus! Glory down all the generations! Glory through all millennia! Oh, yes!

Phillips NT: to him be glory in the Church and in Christ Jesus for ever and ever, amen!

DEIBLER: Because of our relationship with Christ Jesus, may all …believers/those who belong to him† praise him forever. …Amen!/May it be so!†

GULLAH: Leh we gii glory ta God! Leh all we people wa een de choch an wa one wid Christ Jedus gii glory ta um, fa all time, fa eba an eba! Amen.

CEV: (3:20)

CEVUK: (3:20)

GWV: Glory belongs to God in the church and in Christ Jesus for all time and eternity! Amen.


NET [draft] ITL: to him <846> be the glory <1391> in <1722> the church <1577> and <2532> in <1722> Christ <5547> Jesus <2424> to <1519> all <3956> generations <1074>, forever <165> and ever <165>. Amen <281>. <<  Efesus 3 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran