Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1JADILAH kamu akan pungikutku, sapurti akupun pungikut Almasih adanya.

2Maka skarang pun aku pujilah akan kamu, saudara saudaraku, subab kamu ingat akan daku dalam skalian purkara, surta mumakie sagala adat, sapurti yang tulah kusurahkan kapadamu.

3Tutapi kumau kamu mungataui, bahwa Almasih itulah kapala bagie sagala laki laki; dan laki laki itu kupala bagie prumpuan; dan Allah itu kupala bagie Almasih.

4Maka adapun sagala laki laki yang minta doa atau mungajar, dungan mumakie tudong kapalanya, iya itu munghinakan kapalanya.

5Tutapi sagala prumpuan yang muminta doa atau mungajar itupun dungan tiada tudong kapalanya, iya itu munghinakan kapalanya: kurna sama juga halnya sapurti iya tulah munyukur rambutnya.

6Kurna jikalau prumpuan itu tiada burtudong, maka biarlah rambutnya digunting: tutapi jikalau munjadi kumaluan kapada prumpuan yang burgunting atau burchukur rambutnya, maka biarlah iya mumakie tudong.

7Kurna laki laki itu burtudong kapalanya, subab iya tuladan dan kamulian Allah: tutapi prumpuan itu kamulian laki laki.

8Kurna laki laki itu bukannya deripada prumpuan, mulainkan prumpuan itu deripada laki laki.

9Lagipun laki laki itu bukannya dijadikan subab prumpuan; mulainkan prumpuan itu tulah dijadikan subab laki laki.

10Adapun subab itulah harus prumpuan itu mumasok kuasa atas kapalanya deri kurna muliekat muliekat.

11Kundatilah, tiada laki laki dungan tiada burprumpuan, dan tiada juga prumpuan itu dungan tiada burlaki laki, ulih Tuhan.

12Kurna sapurti prumpuan itu deripada laki laki, dumkian juga laki laki itu ulih prumpuan; tutapi samuanya deripada Allah adanya.

13Timbanglah ulihmu sundiri: adakah patut sa'orang prumpuan burdoa kapada Allah dungan tiada burtudong?

14Bahwa maski bukankah tabiat itupun mungajar kamu, iya itu jikalau sa'orang laki laki itu munaroh rambut panjang itu, kahinaan padanya?

15Tutapi jikalau sa'orang prumpuan ada burambut panjang, iya itu munjadi kamulian padanya: kurna rambutnya itu tulah dibri padanya akan tudong.

16Tutapi jikalau barang sa'orang suka burbantah bantahan, maka tiada pada kita adat yang dumkian, dan tiada pula pada sagala sidang jumaat Allah.

17Maka dalam hal yang kunyatakan ini kapadamu, tiadalah aku bulih mumuji kamu, subab kamu burhimpun itu bukan subab lebih baik, mulainkan subab lebih jahat adanya.

18Kurna purtama tama, apabila kamu burhimpun dalam sidang jumaat, aku dungar ada purchidraan diantara kamu; maka stungah aku purchaya.

19Kurna ta'dapat tiada ada bubrapa kachaukan dalam agama diantara kamu, supaya sagala orang yang tulah dipatutkan itu bulih munjadi kunyataan diantara kamu.

20Maka subab itu apabila kamu burhimpun bursama sama dalam satu tumpat, iya itu bukannya akan mumakan purjamuan Tuhan.

21Kurna bila makan itu, maka masing masing mumakan makanannya sundiri dahulu: maka ada sa'orang yang lapar, dan sa'orang yang kunyang.

22Apa? tiadakah kamu burumah yang bulih makan dan minum dalamnya? atau kamu munghinakankah sidang jumaat Allah, surta mumbri malu akan orang yang tiada burmakanan itu? Maka apakah yang handak kukatakan pada kamu? kupujikah kamu deri hal itu? tiadalah aku puji kamu.

23Kurna barang yang kudapat deripada Tuhan itulah yang kusurahkan kapada kamu, Bahwa tutkala malam yang disurahkan orang akan Tuhan Isa, maka iya mungambil roti:

24Dan sutlah sudah iya munguchap shukur, maka dipuchahkannya roti itu, sambil burkata, Ambillah, makan: inilah tubohku, yang dipuchahkan ganti kamu: buatlah supaya munjadi puringatan akan daku.

25Maka dumkianlah juga diambilnya piala itu, sutlah sudah makan, maka katanya, Adapun piala inilah wasihat bahru dungan burkat darahku: maka buatlah kamu ini, sa'banyak kali kamu muminum itu, akan munjadi puringatan akan daku.

26Kurna bubrapa kali kamu makan roti ini, dan muminum piala ini, kamu unjukkan kumatian Tuhan sahingga iya datang kulak.

27Subab itu barang siapa yang makan roti ini, surta minum piala Tuhan itu dungan tiada sa'patutnya, iya itu kulak akan bursalah pada tuboh dan darah Tuhan.

28Tutapi biarlah sa'saorang mumreksai dirinya, dan dumkian juga biarlah iya mumakan roti, dan muminum piala itu.

29Kurna orang yang mumakan dan muminum itu tiada dungan sa'patutnya, maka iya mumakan dan muminum laanat atas dirinya, subab iya tiada mundapat kunyataan tuboh Tuhan.

30Maka ulih subab itulah kubanyakkan orang diantara kamu yang lumah dan sakit, dan kubanyakkan yang mati.

31Kurna jikalau kita handak munimbangkan diri kita, nuschaya tiada kita kulak ditimbangkan.

32Tutapi apabila kita ditimbangkan, maka kita diseksakan Tuhan, supaya jangan kita dihukumkan bursama sama dungan orang dunia.

33Maka subab itu, hie saudara saudaraku, apabila kamu burhimpun bursama sama makan, nantikanlah kamu sa'orang akan sa'orang.

34Tutapi jikalau barang siapa lapar, biarlah iya makan dirumahnya; supaya jangan kamu burhimpun bursama sama kapada kabinasaan. Adapun purkara yang lain lain itu aku akan mungatakan dia apabila aku datang kulak. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran