Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

1MAKA sa'bagie lagi, istri istri, handaklah kamu talok kapada swamimu sundiri; supaya jikalau barang sa'orang swami yang tiada munurut purkataan itu, bulihlah dungan tiada purkataan itu, dialakan dungan klakuan istri istri itu;

2Tutkala dilihat marika itu klakuanmu yang pursih surta burchampur dungan takot itu.

3Yang ampunya purhiasaan janganlah jadi dungan barang purkara yang lahir dungan munganyam rambut, dan mumakie mas, atau mungunakan pakiean;

4Tutapi biarlah jadi orang yang batin dalam hati, yang bukan binasa iya itu roh yang lumah lumbut, dan pundiam, pada fiak Allan harganya busar

5Kurna dumkianlah juga zaman dahulu pun sagala istri yang baik itu, yang tulah harap kapada Allah itu, tulah munghiasi dirinya, subab munalokkan dirinya kapada swami swaminya sundiri:

6Muskipun Sara tulah munurut purkataan Ibrahim, dipanggilnya akan dia tuan: maka kamu pun anak chuchunya juga, slama kamu burbuat baik, dungan tiada takut barang turkujut lagi.

7Dan dumkianlah pula, swami swami, handaklah kamu tinggal bursama sama dungan marika itu sapurti pungatauan, surta hormatilah akan istri itu, sapurti kapada bujana yang lumbut, dan lagi slaku orang yang muwarithi akan anugrah slamat itu; supaya jangan doa doamu itu turtugah.

8Kasudahannya, biarlah kamu skalian suatu hati, munaroh kasihan sa'orang akan sa'orang, burkasih kasihanlah sapurti saudara bursaudara, sayangkanlah, surta buradap:

9Janganlah balas jahat dungan jahat, atau maki dungan maki: mulainkan balas dungan lawannya, iya itu mintakan burkat; subab kamu tulah mungataui dalam hal dumkianlah kamu tulah dijumput, supaya kamu mumpusakai suatu burkat.

10Maka barang siapa yang suka hidop, dan mundapat hari hari baik, maka biarlah ditahaninya lidahnya deripada kajahatan, dan bibirnya jangan burtutur tipu daya:

11Maka biarlah iya munjauhkan kajahatan itu, dan burbuat baik; biarlah munchari damie, surta ikutlah akan dia,

12Kurna mata Tuhan itu ada diatas orang yang bunar, dan tulinganya pun ada turbuka kapada doa doanya: tutapi muka Tuhan itu mulawan akan orang yang burbuat jahat.

13Siapakah yang dapat mumbinchanakan kamu, jikalau kamu munurut purkara yang baik?

14tutapi jikalau kamu murasai sangsara subab kabunaran, slamatlah kamu: maka janganlah takut ugutnya, atau janganlah bursusah;

15Tutapi suchikanlah Tuhan Allah dalam hatimu: dan sudialah slalu akan mumbri jawab pada sagala orang yang burtanya pada kamu satu subab deri hal harap yang ada dalammu itu dungan lumah lumbut dan takut:

16Subab adalah angan angan yang baik padamu; supaya, apabila diumpat ulih marika itu akan dikau, sapurti orang orang yang burbuat jahat, bulihlah marika itu munjadi malu subab munchela akan klakuanmu yang baik itu kapada Almasih.

17Kurna turlebih baik, jikalau dungan kahandak Allah, dumkian kamu murasai sangsara deri kurna burbuat baik, deri pada burbuat jahat. pada orang burbuat jahat.

18Kurna Almasih pun skali tulah murasai sangsara deri subab dosa, iya itu sa'orang bunar ganti orang yang tiada bunar, iyalah kulak mumbawa kami kapada Allah, subab iya tulah dibunuh dalam pri manusia, tutapi sudah dihidopkan ulih Roh:

19Maka dungan itulah juga iya tulah purgi mungajar pada sagala nyawa yang dalam punjara;

20Yang tulah durhaka dahulu kala, iya itu tutkala panjang sabar Allah tulah burtanggoh zaman Noh, sumantara bahtra itu disudiakan, maka dalamnya itulah sudikit orang sahja, iya itu dulapan orang yang tulah turplihara deripada ayer itu.

21Surasa baptisan itu mumliharakan kami skarang (bukannya deri hal munghilangkan kachumaran tuboh, mulainkan munjawab deri hal ungan ungan yang baik pada fiak Allah,) ulih subab kabangkitan Isa Almasih deripada mati:

22Yang tulah naik kashorga, dan ada pada kanan Allah; maka muleikat muleikat dan pumrentahan pumrentahan dan kuasa kuasa turtaloklah kabawanya. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran