Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1ADAPUN subab tampaknya kita skalian ini ada dikupong burkuliling dungan saksi saksi yang sapurti awan awan ramienya, maka biarlah kita sublahkan sagala kabrahatan, dan dosa yang munyumakkan kita dungan mudahnya, maka biarlah kita lari dungan sabar pada purlombaan yang tulah ditarohkan dihadapan kita ini,

2Surta mumandanglah kapada Isa yang purmulaan dan kasudahan iman kita; dan ulih subab kasukaan yang ditarohkan dihadapannya iya tulah munanggong salib, dan tiada mungindahkan malu, maka iyalah juga yang duduk disublah kanan arash Allah.

3Maka timbanglah ulihmu akan halnya yang tulah munanggong sakian pursulusihan orang orang burdosa mulawan akan dia, asal jangan jadi punat dan lumah hatimu.

4Maka bulomlah kamu mulawan sampie kluar darah, tutkala burpukul pukulan dungan dosa.

5Maka turlupalah sudah angkau akan nasihat yang ada burkata kata padamu sapurti kapada kanak kanak, katanya, Anakku, janganlah kiranya angkau mumbunchikan susah pungajaran Tuhan itu, atau burluteh tutkala angkau ditugornya:

6Kurna kapada barang siapa yang dikasihi Tuhan itu disusahnya, dan lagi dipukolnya tiap tiap anak yang ditrimanya.

7Shahadan jikalau kamu munahani susah pungajaran itu, maka Allah burlaku pada kamu sapurti kapada anak anak; kurna anak manakah yang tiada kuna susah ulih bapanya?

8Tutapi jikalau kamu dungan tiada disusah, kurna itulah pundapatan sagala kanak kanak, nuschaya kamulah anak haram, dan bukannya anak halal.

9Tambahan lagi pada kita sudah ada bapa didunia yang susah kita, maka kita tulah mumbri hormat akan dia: bukankah bubrapa pula lagi grangan patut kita tundukkan diri kita kapada Bapa sagala roh, supaya kita hidup?

10Kurna sungguhlah bapa bapa dunia ini tulah munyusah kita dalam sudikit hari sahja munurut kasukaannya; tutapi Allah itu kurna untung kita, iya itu supaya kami mundapat bagian kasuchiannya.

11Adapun skarang tiadalah barang susah itu tampaknya kasukaan, mulainkan kasusahan: kundatilah kumdian kulak iya mundatangkan buah buahan purdamiean deri hal kabunaran kapada marika itu yang biasa dalam itu.

12Subab itu tadahkanlah tangan yang turgantong, dan lutut yang lumah;

13Dan ratakanlah lurung lurung bagie kakimu, supaya jangan yang tempang itu turplechuk; mulainkan turlebih baik iya itu disumbuhkan.

14Maka lakukanlah purdamiean kapada sagala manusia, dan lagi akan kasuchian, maka dungan tiada itu tiadalah bulih sa'orang juapun dapat mulihat Tuhan:

15Rajin rajin lihatlah asal jangan burkurangan bagie sa'orang juapun anugrah Allah; supaya jangan barang akar yang pahit burtumboh kulak munyusahi kamu, maka deri subab itulah kabanyakkan orang munjadi nujis;

16Asal supaya jangan ada barang sa'orang yang burzinah, atau yang burchabol, sapurti klakuan Esau, yang tulah munjualkan warith sulungannya subab sa'suap makanan.

17Kurna kamu tulah mungataui bahwa kumdian deripada itu kulak, tutkala iya handak mumpusakai burkat itu, maka iya ditolakkan: kurna iya tiada mundapat tumpat akan burtaubat, muskipun dicharinya dungan burchuchuran ayer matanya.

18Kurna tiadalah kamu mundapatkan bukit yang dapat dijabat itu, dan yang burnyala nyala dungan api, atau bukannya pula kapada awan yang klam, dan kapada kabut, dan kapada taufan,

19Dan kapada bunyi nafiri, dan suara furman; adapun suara yang didungar ulih marika itu dipintanya supaya jangan furman itu dikatakan padanya lagi:

20(Kurna tiadalah marika itu dapat munahani purkara yang dititahkannya itu, Bahwa jikalau skiranya sa'ekor binatang skali pun munyuntoh akan bukit itu, maka iya itu dirujam dungan batu, atau ditikam trus dungan limbing:

21maka dumkianlah hiebat adanya pumandangan itu, sahingga burkatalah Musa, maka aku tursangatlah katakutan surta gamuntar:

22Tutapi kamu mundapatkan bukit Sion, dan akan nugri Allah yang hidup itu, iya itu Jerusalem yang dishorga itu, dan kapada purhimpunan maliekat yang tiada turkira kira,

23Dan kapada sidang jumaat kabanyakkan, dan kapada majulis deripada anak sulung, yang ada turtulis dalam shorga, dan kapada Allah Hakim atas samusta skalian, dan kapada sagala roh orang yang bunar yang tulah disampornakan,

24Dan kapada Isa yang pungantara dalam waad bahru, dan kapada darah yang turpurchik, iya itu yang burkata kata purkara yang turlebih baik deripada darah Habel.

25Maka janganlah kamu unggan akan dia yang burkata kata itu, kurna jikalau kiranya tiada turlupas marika itu yang unggan akan dia yang burkata kata diatas bumi ini skalipun, estimewa pula kita kulak bulih turlupas, jikalau kita burbalik deripadanya yang burkata kata deri dalam shorga:

26Maka tutkala itu suaranya munggrakkan bumi ini; tutapi skarang iya tulah burjanji, katanya, Bahwa skali lagi tiadalah aku munggrakkan bumi sahja, mulainkan langit pun.

27Adapun purkataan yang skali lagi itu, iya itu munandai deri hal purpindahan purkara purkara yang digrakkan, sapurti purkara yang tulah dijadikan, supaya purkara purkara yang tiada digrakkan itupun tinggallah tutap adanya.

28Maka subab kita tulah mundapat satu krajaan yang tiada bulih digrakkan, maka biarlah kita mundapat anugrah, supaya dungan itu kita bulih burbakti kapada Allah dungan pri yang ditrima surta dungan hormat dan manakuti Allah:

29Kurna Allah kita itu api yang munghanguskan adanya. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran