Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1SUBARMULA maka Saul pun, lagi tungah munyalakan gurtaknya, dan handak mumbunoh umat Tuhan, maka purgilah iya kapada imam busar.

2Maka dipintanya. deripada marika itu surat prentah akan dibawanya kanugri Damaskus kapada sagala kunisa, supaya jikalau iya mundapat orang dalam jalan agama itu, baik laki laki atau prumpuan, akan dibawanya marika itu kaJerusalem.

3Maka apabila iya burjalan itu, hampirlah iya kanugri Damaskus: tiba tiba mumancharlah deri langit suatu chaya yang gilang gumilang munglilingi dia:

4Maka jatohlah turjurumus dibumi, didungarnya suatu suara mungatakan padanya, Saul, Saul, mungapa angkau munganyayai aku?

5Maka jawabnya, Siapakah angkau, Tuhan? Maka burkatalah Tuhan, akulah Isa yang angkau anyayakan itu: maka sukarlah angkau munundang kapada yang tajam.

6Maka burkatalah iya dungan gumuntar dan dashatnya, Ya Tuhan, apakah angkau handak kupurbuat? jawab Tuhan padanya, Bangunlah angkau, purgi masok kudalam nugri, maka disanalah kulak akan dikatakan kapadamu apa yang patut angkau purbuat.

7Adapun orang yang burjalan surtanya itupun burdirilah dungan kulunya, didungar akan suara itu, tutapi sa'orang pun tiada dilihatnya.

8Maka Saul pun burbangkitlah deri bumi itu; surta dibukanya matanya, maka tiadalah bulih klihatan sa'orang pun lagi: maka dipimpin oranglah tangannya, dibawa orang masok kudalam nugri Damaskus.

9Maka tiga hari lamanya iya tiada mulihat, dan tiada makan dan minum pun.

10Subarmula maka adalah dinugri Damaskus sa'orang murid Isa, yang burnama Ananias; maka burkatalah Tuhan kapadanya dungan suatu punglihatan, Ananias. Maka jawabnya, Sahya Tuhan.

11Maka kata Tuhan kapadanya, Bangunlan angkau, purgi mungikut lurong yang burnama Butul, maka tanyalah angkau dirumah Yahuda akan sa'orang yang burnama Saul, orang nugri Tarsus: kurna sunggohnya adalah iya itu muminta doa,

12Dan adalah iya tulah mulihat dalam suatu punglihatan akan sa'orang yang burnama Ananias masok, surta mulutakkan tangan kaatasnya, supaya klihatan pula matanya.

13Maka munyahutlah Ananias katanya, Bahwa aku tulah munungar deripada banyak orang akan hal orang itu, bubrapa kahajatan yang tulah dipurbuatnya kapada sagala orangmu yang suchi diJerusalem:

14Maka skarang pun iya tulah mundapat kuasa deripada kupala kupala imam akan mungikat sagala orang yang muminta doa dungan namamu.

15Tutapi burkatalah Tuhan padanya, Purgilah juga angkau: kurna itulah kulak akan munjadi suatu pugawie yang turpileh padaku, akan mumashorkan namaku kapada orang susat, dan raja raja, dan buni Israel:

16Kurna aku akan mununjukkan padanya bubrapa kasukaran kulak akan ditangongkan subab namaku.

17Maka Ananias pun purgilah, lalu masok kudalam rumah itu; sambil mulutakkan tangan kaatasnya, surta burkata, Hie saudaraku Saul, bahwa Tuhan, iya itu Isa, yang tulah klihatan padamu dijalan yang angkau datang kumari, iyalah tulah munyurohkan aku datang kapadamu, supaya matamu bulih klihatan pula, dan hatimu pun dipunohi dungan Roh Alkudus.

18Maka skunyung kunyung gugorlah deripada mata Saul itu sapurti rupa sisek: maka dungan skutika itu juga tampaklah matanya, surta bangunlah iya, lalu dibaptisakanlah akan dia.

19Maka sutlah sudah iya makan, kuatlah iya pula. Maka tinggallah iya surta dungan sagala murid diDamaskus bubrapa hari lamanya.

20Maka dungan sugranya dimashorkannyalah nama Almasih dalam kunisa kunisa, bahwa iyalah Anak Allah.

21Maka turchungang chunganglah sagala orang yang munungar itu, katanya, Bukankah iya ini orang yang mumbinasakan sagala orang yang munyubut nama Isa itu diJerusalem, maka iya datang kamari pun dungan kahandak itu juga, supaya iya mumbawa sagala marika itu dungan ikatnya kapada kupala kupala imam?

22Maka makin lama makin lebih burtambah tambah kuat Saul itu, surta mumbingungkan sagala orang Yahudi yang duduk dinugri Damaskus, munyatakan bahwa iya itulah Almasih adanya.

23Sutlah sudah bubrapa hari lalu, maka burbicharalah orang Yahudi handak mumbunoh akan dia.

24Maka dikutaui ulih Saul akan niat marika itu. Maka orang pun munjagakan akan dia pada sagala pintu nugri siang dan malam, supaya mumbunoh akan dia.

25Maka tutkala itu diambil ulih sagala murid itu akan dia pada malam, surta dihulurkannya dia dalam suatu bakul diluar tembok.

26Adapun surta sampielah Saul kaJerusalem, maka dichobainya burdukat dukat dungan murid itu: maka takotlah samuanya akan dia, subab tiadalah marika itu purchaya bahwa iyapun sa'orang murid adanya.

27Maka diambil ulih Barnabas akan dia, surta dibawanya kapada sagala rasul, lalu dibrinya tau kapada marika itu bagimana hal Saul itu tulah mulihat Tuhan ditungah jalan, surta iya tulah burkata kata padanya, dan bagimana iya tulah mungajar nama Isa itu dungan brani hati diDamaskus.

28Maka adalah iya masok kluar bursama sama dungan marika itu diJerusalem.

29Maka dungan brani hati iya mungajar akan nama Tuhan Isa itu, surta burbantah bantahlah iya dungan orang Grika: tutapi marika itupun handak mumbunoh akan dia.

30Maka apabila dikutaui ulih sagala saudara akan hal itu, dibawanyalah akan dia kanugri Kesarea, surta disurohnya purgi kanugri Tarsus.

31Shahadan pada tutkala itu, sagala sidang jumahat yang ditanah Yahuda dan diGalilia dan diSamaria, suntosalah dungan burtambah tambah kubajikan; sambil mulakukan dirinya dungan takut akan Tuhan, dan punghiboran deripada Roh Alkudus, makinlah burtambah tambah banyaknya marika itu.

32Alkesah maka pada skali purstua tutkala Petros munjalani sagala tumpat itu, maka turunlah iya mundapatkan sagala orang orang suchi yang mungdiami nugri Lida.

33Maka disanalah iya mundapat akan sa'orang yang burnama Enias, iya itu tulah tepok dlapan tahun lamanya, turhantar diatas katilnya.

34Maka burkatalah Petros kapadanya, Hie Enias, Isa Almasih munyumbohkan dikau: bangunlah, butulkan tumpat tidormu itu. Maka dungan skutika itu juga bangunlah iya.

35Maka apabila dilihat ulih sagala orang yang diam dinugri Lida dan Saron akan hal itu, lalu burbaliklah hati marika itu kapada Tuhan.

36Subarmula maka adalah sa'orang murid diJopa yang burnama Tabitha, iya itu tursalin artinya Dorkas: bahwa prumpuan itu lampaulah purbuatannya yang baik dan mumbri sadukah.

37Maka pada masa itu, lalu jatohlah iya sakit paya, lalu mati: maka sutlah sudah dimandikan orang akan dia, lalu dibawanya naik kaatas loteng.

38Maka adalah nugri Lida itu dukat nugri Jopa, sutlah didungar ulih sagala murid bahwa Petros ada disana, lalu disurohnyalah dua orang purgi kapadanya, sambil muminta jangan lambat datang pada marika itu.

39Maka dungan sa'kutika itu juga Petros pun purgilah surta marika itu. Maka apabila iya sampie, dibawa oranglah akan dia naik kaatas loteng: maka adalah sagala prumpuan janda itu burdiri surtanya sambil munangis, surta mungunjukkan baju baju dan pukiean yang tulah dipurbuat ulih Dorkas itu, tutkala iya busurta dungan marika itu.

40Maka disurohlah ulih Petros kluar akan sagala marika itu, maka burtulutlah iya, surta muminta doa; lalu burpalinglah kapada mayat itu katanya, Tabitha, bangunlah angkau. Maka prumpuan itupun mumbukakanlah matanya: maka apabila dilihatnya akan Petros, lalu duduklah iya.

41Maka diunjukkan Petros tangannya, lalu mumbangunkan dia, hata maka dipanggilnya sagala orang yang suchi dan sagala prumpuan janda, maka diunjukkannyalah akan prumpuan itu dungan hidopnya kapada marika itu.

42Maka puchahlah khabar itu kapada sagala nugri Jopa; maka banyaklah orang purchaya akan Tuhan.

43Arkian maka tinggallah Petros bubrapa hari lamanya dinugri Jopa dirumah sa'orang tukang samak kulit yang burnama Simon. <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran