Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1MAKA pada skali purstua, tungah iya purgi kudalam rumah sa'orang punghulu orang Faresia mumakan roti pada hari sabtu, maka marika itu munjagai dia.

2Maka sasunggohnya, disana adalah sa'orang anu dihadapannya yang tulah mundapat punyakit busong.

3Maka Isa pun burkatalah kapada hakim hakim dan orang orang Faresia, katanya, Adakah patut munyumbohkan pada hari sabtu?

4Maka diamlah marika itu. Lain diambilnya akan dia, surta disumbohnya, dan disurohnya purgi;

5Maka dijawabnya akan marika itu katanya, Siapakah deripada kamu yang ada sa'ekor kaldie atau lumbu jatoh kudalam paret, tiadakah ditarek kluar akan dia dungan sugranya pada hari sabtu?

6Maka tiadalah dapat dijawah ulih marika itu akan dia pula atas purkara purkara ini.

7Maka dikluarkan Isa suatu purumpamaan kapada orang orang yang tulah dijumput, tutkala diprahatikannya bagimana marika itu tulah mumilih tumpat yang mulia mulia; katanya kapada marika itu,

8Maka apabila kamu dijumput ulih orang kapada purjamuan khawen, janganlah kamu dudok pada tumpat yang mulia; kalau kalau ada orang yang lubih mulia deripada angkau dijumput itu.

9Maka orang yang munjumput akan dikau itu surta orang itu datang burkata kapadamu. Brilah tumpat akan orang ini; maka angkau kulak dungan malumu mulei mungambil tumpat yang hina.

10Tutapi apabila angkau dijumput, handaklah angkau purgi duduk ditumpat hina; supaya apabila yang munjumput angkau itu kulak datang, iya akan burkata kapadamu, Sahabat, naiklah kaatas: maka pada masa itu angkau kulak akan mundapat kamulian dihadapan orang orang yang ada duduk makan bursama sama angkau.

11Kurna barang siapa yang muninggikan dirinya, iya akan dirundahkan; dan orang yang murundahkan dirinya itu akan ditinggikan.

12Dan lagi pula katanya kapada orang yang dijumput itu, Apabila angkau mumbuat purjamuan tungah hari atau malam, janganlah angkau jumput akan sahabatmu, atau adek kakahmu, atau kalorgamu, atau orang orang sa'kampongmu yang kaya kaya; supaya kulak marika itu pula munjumput dikau surta mumbalas akan dikau.

13Tutapi apabila angkau mumbuat purjamuan, panggillah akan orang orang miskin, dan orang burok burok, dan tempang, dan buta:

14Maka angkau kulak akan dibri burkat; kurna marika itu tiada bulih mumbalas angkau: kurna angkau kulak akan dibalas pada hari dibangkitkan orang orang bunar.

15Maka apabila sa'orang deripada marika itu yang ada duduk makan bursama sama dungan Isa, munungar akan purkara purkara ini, maka jawabnya, Burbahgialah kiranya orang yang makan makanan dalam krajaan Allah.

16Sutlah itu maka kata Isa kapada orang itu, Adalah sa'orang anu itu tulah mumbuat purjamuan yang busar, dan dijumputnya banyak orang:

17Lalu disurohnya hambanya pada waktu handak makan itu supaya burkata kapada marika itu yang dijumputnya, Marilah; kurna sudah sudia.

18Maka adalah sagala marika itu dungan sa'fakat burdaleh daleh. Yang purtama kata aku tulah mumbuli sa'potong tanah, maka patutlah aku purgi mulihat dia: maka aku mintalah maaf.

19Maka kata pula yang lain, Aku tulah mumbuli lima pasang lumbu, aku handak purgi munchoba akan dia: aku mintalah maaf.

20Maka kata pula yang lain, Aku bahru khawen, maka subab itulah aku ta'bulih datang.

21Maka dungan hal yang dumkian datanglah hamba itu, mungatakan kapada tuannya sagala purkara ini. Sutlah itu maka marahlah tuan rumah itu, lalu katanya kapada hambanya, Purgilah chupat dijalan jalan dan dilorong lorong nugri, bawalah kamari orang orang miskin, dan orang orang burok, dan tempang, dan buta.

22Maka jawab hamba itu, Tuan, sudahlah kupurbuat sapurti surohanmu, akan tutapi adalah lagi tumpat.

23Maka kata tuan kapada hamba itu, Purgilah angkau dijalan jalan raya, dan sumak Sumak, maka krasilah akan marika itu suroh datang, supaya rumahku ini punoh.

24Maka subab itu aku burkata kapadamu, Sa'orang pun deripada orang yang dijumput itu tiada kulak akan mungachap purjamuanku ini.

25Maka purgilah banyak bulantantara bursama sama dungan dia: lalu burpalinglah iya, suraya burkata kapada marika itu,

26Maka jikalau barang siapa datang kapada aku, yang tiada mumbunchikan ibu bapanya, dan istrinya, surta anak anaknya, dan saudara saudara laki laki, dan prumpuan, bahkan, maka jiwanya pun, maka iya itupun tiada bulih munjadi muridku.

27Dan barang siapa yang tiada mungangkat salibnya, surta mungikut aku, tiadalah bulih munjadi muridku.

28Kurna siapakah diantara kamu, burniat handak mumbangunkan suatu munara, tiada duduk dahulu, surta mumiker blanjanya, kalau kalau ada chukop handak munghabiskan dia?

29Untah barangkali, sutlah sudah iya mumbuboh alas, tiada iya chukop munghahiskan dia, sagala orang yang mulihat itu kulak mungolok olokkan dia,

30Katanya, Orang ini mumuliei mumbangunkan rumah, tutapi tiada chakap mungabiskan dia.

31Atau raja manakah handak burprang mulawan raja lain, tiada duduk dahulu burfakat kalau kalau bulih iya dungan spuloh ribu orang itu burhadapan dungan musohnya dua puloh ribu itu?

32Atau tungah musoh itu lagi sangat jau, disuruhkannya suluh munghandaki supaya munchari jalan burdamie.

33Dumkianlah juga barang siapa yang tiada munyangkali sagala purkara yang ada kapadanya, tiadalah bulih munjadi muridku.

34Garam itu baik: tutapi jikalau garam itu tulah hilanglah rasanya, dungan apakah handak dipulangkan rasanya?

35Maka iya itu tiadalah kulak burguna kapada tanah pun, atau dibuat bajak; mulainkan dibuangkan orang. Maka barang siapa yang ada burtulinga handaklah iya munungar. <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran