Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

1SUBARMULA adapun kita yang ada kuat itu, maka patutlah kita munanggong sagala kalumahan orang yang lumah, maka janganlah munyukakan diri kita sundiri.

2Bahwa handaklah tiap tiap sa'orang deripada kita munyukakan samanya manusia, supaya mundatangkan kabajikan yang burfiedah bagienya.

3Maskipun Almasih tiada munyukakan dirinya sundiri; mulainkan sapurti yang sudah tursurat, Bahwa kachelaan marika itu yang munchelainya akan dikau, iya itu tulah jatoh atasku.

4Kurna barang apa yang tulah tursurat dahulukala, maka itulah tursurat kurna pulajaran kita, supaya dungan sabar dan hiburan kitab Allah kami burulih pungharapan.

5Adapun biarlah kiranya Allah yang pohon sabar dan punghiboran itu mungurniakan munjadi kamu bursamaan hati sa'orang dungan sa'orang, iya itu sapurti Isa Almasih:

6Supaya kamu dungan suatu hati dan satu suara mumuliakan Allah, iya itulah Bapa Tuhan kita Isa Almasih.

7Subab itu trimalah kamu sa'orang dungan sa'orang, sapurti Almasih itu pun tulah munurima iya akan kita supaya mumuliakan Allah.

8Adapun skarang aku burkata bahwa Isa Almasih itu, tulah jadi sa'orang utusan bagie orang yang bursunat ulih kabunaran Allah, iya itu supaya munutapkan akan purjanjian yang dipurbuat kapada sagala nenek moyang adanya:

9Dan supaya orang susat bulih mumuliakan Allah kurna rahmatnya; sapurti yang tulah tursurat, Kurna subab itulah aku kulak mungaku akan dikau diantara orang orang susat, surta munyanyikan namamu.

10Dan lagi pula iya burfurman, Bahwa sukachitalah kamu, hie sagala orang susat, bursama sama dungan kaumnya.

11Dan lagi pula furmannya, Bahwa pujilah akan Tuhan, hie sagala orang susat; dan nyanyikanlah ulihmu akan dia, hie sagala kaum.

12Dan lagi pula kata nabi Jesia, Bahwa akan jadi kulak satu akar Jesse, maka iya itulah akan burbangkit mumrentahkan orang orang susat; maka kapadanyalah kulak orang susat itu akan harap.

13Adapun Allah pohon pungharapan itulah mumunohi kamu dungan sagala kasukaan dan slamat dalam purchaya, supaya kamu burtambah tambah harap, dungan kuasa Roh Alkudus.

14Bahwa aku sundiri pun yakinlah juga akan kamu, hie saudara saudaraku, bahwa kamu pun adalah punoh dungan kubajikan, surta dipunohi pula dungan sagala pungatauan, dan dapat pula mumbri nasihat sa'orang akan sa'orang.

15Kundatilah, hie saudara saudaraku, bahwa dungan braniku juga aku mungirimkan surat ini dungan suatu macham juga kapada kamu, supaya aku mungingatkan kamu ulih subab anugrah yang dikurniakan Allah kapadaku,

16Supaya aku munjadi surohan Isa Almasih kapada orang orang susat, iya itu akan munjalankan injil Allah, supaya kulak orang orang susat itu munjadi pursumbahan yang dipurkunankan, kurna iya itu tulah disuchikan ulih Roh Alkudus.

17Maka subab itulah munjadi suatu subab supaya bulih aku kamugahan diriku dungan burkat Isa Almasih, dalam sagala purkara munuju jalan Allah.

18Bahwa tiadalah aku brani burkata kata deripada purkara purkara yang tiada dilakukan Almasih ulih aku, akan munjadikan orang susat itu munurut dungan purkataan dan purbuatan,

19Dungan tandah yang amat kuasa dan ajaib, ulih kodrat Roh Allah; hingga Jerusalem, burkuliling sampie kapada Illyrikum, bahwa aku sudah mumbri tau injil Allah dungan sampornanya.

20Bahkan, dumkianlah aku tulah munguasakan diriku mumbri tau injil, bukannya ditumpat yang nama Almasih dikutaui orang, asal jangan aku mumbangunkan rumah diatas kaki tembok orang lain:

21Mulainkan sapurti tulah tursurat, Bahwa kapada orang yang bulom dikatakan akan halnya, maka marika itu kulak akan mulihat: dan orang yang bulom munungar itupun kulak akan mungarti.

22Maka deri subab itulah juga aku pun tulah banyak sangkutan handak datang kapada kamu.

23Tutapi skarang aku tiada lagi burtumpat disublah sini, tutapi banyaklah hajatku bubrapa tahun lamanya yang handak mundapatkan kamu;

24Maka bila bila aku purgi kanugri Ispaniol, aku nanti singga kapadamu: kurna haraplah aku handak burtumu dungan kamu dalam purjalananku ini, supaya mungantarkan aku kasana, sutlah puaslah sudah aku mula burkampong kampong dungan kamu.

25Tutapi skarang ini aku handak purgi kaJerusalem burkhadam kapada orang orang salih.

26kurna tulah munjadi kasukaan pada orang orang Makedonia dan orang orang Akaia handak munghimpunkan wang ulih subab sagala orang orang yang salih ada miskin diJerusalem.

27Sa'sunggohnya munjadi kasukaanlah pada marika itu: kurna marika itu ada burhutang kapadanya. Maka jikalau kiranya orang susat pun mundapat bhagian bursama sama deri hal purkara ahkirat, maka patutlah marika itu pun munulong akan dia dungan purkara dunia.

28Maka sutlah sudah aku muntuntukan ini, dan kusimpulkan kapada marika itu buah ini, maka aku kulak akan singga kapadamu munuju kaIspaniol.

29Maka tutaplah sudah padaku apabila aku datang kapadamu kulak, nuschaya kubawalah dungan sa'punoh punohnya burkat injil Almasih.

30Maka skarang pun aku muminta kapada kamu, saudara saudara, demi burkat Isa Almasih Tuhan kita, dan pungasihan Roh, supaya kamu burusahakan bursama sama dungan aku mumintakan doa akan daku kapada Allah:

31Supaya bulih turlupas deripada orang orang yang tiada purchaya dalam tanah Yahuda; dan supaya pukurjaan yang ada padaku diJerusalem itupun bulih ditrima kulak ulih orang orang salin itu;

32Insha Allah supaya aku datang dungan kasukaan kapada kamu, dan supaya bulihlah sugar bursama sama dungan kamu.

33Maka skarang pun biarlah kiranya Allah pohon slamat itu busurta dungan kamu skalian. Amin. <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran