Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1SUBARMULA maka subab itulah skarang tiada lagi kasalahan bagie orang yang ada dalam Isa Almasih, yang tiada munurutkan hawa nafsu jahat itu, mulainkan munurut kahandak Roh adanya.

2Kurna hukum Roh kahidopan itu yang ada dalam Isa Almasih itu tulah mumbebaskan aku deripada hukum dosa dan kamatian.

3Kurna barang purkara yang tiada dapat dipurbuat ulih tauret itu, subab iya tulah lumah ulih kurna kahandak nafsu jahat itu, maka Allah tulah munyurohkan Anaknya sundiri dungan rupa tuboh manusia yang burdosa, maka subab dosa itu, dihukum dosa dituboh manusia:

4Supaya kabunaran tauret itu bulih digunapkan dalam kita, yang tiada munurut kahandak nafsu jahat itu, mulainkan munurut kahandak Roh.

5Kurna orang yang munurut kahandak nafsu jahat itu, iya mungindahkan purkara nafsu jahat itu; tutapi orang yang munurut kahandak Roh itu, maka iya mungindahkan purkara Roh adanya.

6Kurna dalam hal nafsu jahat itu, iya itu kamatian adanya; tutapi dalam hal munurut roh itulah kahidopan dan slamat adanya.

7Kurna nafsu jahat itulah bursutru kapada Allah: kurna iya itu tiada taalok kapada hukum Allah, skali kalipun ta'bulih.

8Dumkian adanya orang yang munurut nafsu jahat pun tiada munyukakan Allah.

9Tutapi kamu ini bukannya dalam nafsu yang jahat, mulainkan dalam nafsu Roh, jikalau kiranya Roh Allah itu ada dalam kamu. Maka barang siapa yang tiada padanya Roh Almasih, maka bukanlah iya milik Almasih.

10Dan jikalau kiranya Almasih itu ada dalam kamu, maka tuboh kamu itu matilah subab dosa; tutapi Rohmu itu hidoplah juga adanya subab kabunaran.

11Tutapi jikalau Roh dia yang mumbangkitkan Isa deripada mati ada dalam kamu, maka iya yang mumbangkitkan Almasih deripada mati itu juga kulak munghidopkan tuboh kamu yang mati itu dungan burkat Rohnya yang ada dalam kamu.

12Maka subab itulah, hie sagala saudaraku, bahwa bukannya kita burhutang kapada nafsu jahat itu, akan hidop munurutkan nafsu jahat.

13Kurna jikalau kamu hidop munurutkan nafsu jahat itu, maka kamu kulak mati: tutapi jikalau kamu mumatikan purbuatan nafsu jahat itu dungan burkat Roh, maka kamu akan hidop.

14Kurna sa'brapa orang yang dipimpin ulih Roh Allah itu, iya itulah anak anak Allah adanya.

15Kurna kamu tiada munurima roh yang tiada kabebasan itu supaya kamu munjadi takut pula; mulainkan kamu tulah munurima Roh anak angkat, maka subab itulah kamu burtreak, Abba, Ya Bapa.

16Maka Roh itu sundiri juga munjadi saksi bursama sama dungan roh kita, bahwa kita skalian itu kanak kanak Allah adanya:

17Adapun jikalau kiranya kita ini kanak kanak, bahwa kita pun warith warithlah, iya itu warith warith Allah, dan warith yang burskutu dungan Almasih; maka jikalau kiranya kita munanggong sangsara bursama sama dungan dia, maka kita pun kulak akan dipurmuliakan juga bursama sama,

18Kurna pada sangkaku adapun sangsara yang ada pada masa ini tiadalah layak dibandingkan dungan kamulian yang akan dinyatakan pada kita itu.

19Kurna harap dungan yakin deripada mahlok itu munantikan kanyataan sagala kanak kanak Allah.

20Kurna sagala mahlok itu tulah taaloklah kapada sia sia adanya, bukannya dungan sungajanya, mulainkan tursubab ulih orang orang yang tulah munalokkan iya itu kapada harap,

21Kurna mahlok itu sundirinya pun akan dilupaskan deripada tawanan kabinasaan itu, masok kapada kamulian bebas kanak kanak Allah.

22Kurna kita tulah mungataui, bahwa sagala mahlok itu mungurang dan kulok kusak dalam kasakitan sampielah skarang ini.

23Dan bukannya marika itu sahja, mulainkan diri kita pun, yang tulah mundapat buah bungaran sulong Roh itu, kita sundiri pun mungurang dalam diri kita sundiri, surta munantikan akan diangkat anak, iya itu tubusan tuboh kita.

24Kurna kita dipliharakan ulih subab harap: tutapi harap yang klihatan itu bukannya harap: kurna barang yang dilihat ulih manusia itu, mungapakah diharapkan lagi?

25Tutapi jikalau kita harap akan purkara yang tiada kita lihat itu, maka tutkala itu patut kita munantikan dia itu dungan sabar.

26Dan dumkian lagi Roh itu pun munulong akan kalumahan kita: kurna tiada kita kutaui apakah yang handak kita burdoa dungan spatutnya: mulainkan Roh itu sundiri mumohonkan akan ganti kita dungan mungurang yang tiada dapat dibunyikan.

27Adapun orang yang munyilidik akan sagala hati itu, dikutauinyalah akan kahandak Roh itu, subab iya mungantikan surta mumohonkan kurna orang orang suchi itu, sapurti yang dikahandaki Allah.

28Dan kita mungataui bahwa tiap tiap suatu itu bukurja sama sama kurna munjadi kabajikan bagie orang orang yang mungasihi Allah, iya itu bagie orang yang dipilih sakudar kahandaknya.

29Adapun yang tulah dikataui turdahulu itu, maka marika itulah ditahkdirkannya supaya dirupakannya munurut tuladan Anaknya, supaya iya munjadi anak sulong diantara saudara saudara yang banyak itu.

30Tambahan pula orang yang tulah ditahkdirkannya itu, maka iyalah juga yang dipilih: maka orang orang yang dipilehnya itu, maka iyalah juga yang dibunarkannya; dan orang yang dibunarkannya, itulah juga dipurmuliakannya.

31Maka apakah grangannya yang handak kita katakan atas sagala purkara ini? Maka adapun jikalau Allah ada busurta dungan kita, siapakah yang dapat mulawan kita?

32Adapun iya yang tiada sayang akan Anaknya sundiri, sahingga disurahkannya dia akan ganti kita skalian, maka bagimanakah iya pun tiada bursama sama dungan dia surta mumbri dungan kamewahannya kapada kita sagala purkara?

33Maka siapakah yang dapat munchelai akan orang yang dipileh Allah? Mulainkan. Allah juga mumbunarkan.

34Siapakah iya itu yang munghukumkan? Mulainkan Almasih yang tulah mati, bahkan turutama, iya itu yang tulah dibangkitkan pula, maka dialah juga yang pada kanan Allah, dan lagi yang mumohonkan surta munjadi ganti kurna kita.

35Maka siapakah kulak yang munchuriekan kita deripada kasih Almasih itu? ta'kan kasukaran, atau kasusahan, atau anyaya, atau kulaparan, atau kutulanjangan, atau bahya, atau pudangkah?

36Sapurti yang tulah tursurat, Ulih subab angkaulah kita dibunoh dalam sa'panjang panjang hari; dan kita pun dibilangkan sapurti domba yang akan disumbleh.

37Bukan, dalam skalian ini kita turlebih pula munang dungan burkatnya dia yang mungasihi kita.

38Kurna yakinlah aku, bahwa baik mati, atau hidop, baik maliekat, atau krajaan, baik kuasa, atau purkara purkara yang haler, baik purkara purkara yang akan datang,

39Atau tinggi, baik dalam, atau barang suatu mahlok yang lain pun tiada dapat munchuriekan kita deripada kasihan Allah, yang ada dalam Isa Almasih Tuhan kita. <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran