Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1SUBARMULA maka sutlah itu ditangkap ulih Pilatus akan Isa, lalu dipalunya dungan chumiti akan dia.

2Maka ulih lashkar dianyamkannya mahkota deripada duri, lalu dipakiekannya pada kapala Isa, surta dikunakannya suatu baju yang ungu wornanya,

3Lalu bursorak, Hie Raja orang Yahudi! sambil ditampar ulih marika itu akan dia.

4Arkian maka kluarlah Pilatus pula, surta burkata pada marika itu, Lihatlah ulihmu, aku mumbawa dia kluar kapadamu, supaya kamu bulih tau bahwa suatupun kusalahan tiada kudapat akan dia ini.

5Maka kluarlah Isa dungan mumakie mahkota deripada duri, dan burbaju ungu wornanya. Maka kata Pilatus akan marika itu, Lihatlah ulihmu akan orang ini!

6Maka apabila dilihat ulih imam yang busar busar, dan sagala hulubalang akan dia, maka bursrulah marika itu, katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Maka kata Pilatus pada marika itu, Bawalah purgi kamu akan dia, salibkan: kurna aku tiada mundapat apa apa salahnya.

7Maka sahut orang orang Yahudi akan dia, katanya, Bahwa pada kami ada satu hukum, maka sapurti bunyi hukum kami itu patutlah dia ini dibunoh, subab iya munjadikan dirinya Anak Allah.

8Adapun apabila didungar Pilatus akan purkataan itu, maka burtambahlah takutnya;

9Maka masoklah pula iya kudalam tumpat bichara, lalu burkata kapada Isa, Angkau ini derimana? Maka tiadalah disahut Isa akan dia.

10Maka tutkala itu burkatalah Pilatus kapadanya, Ta'maukah angkau burkata kata padaku? maka tiadakah angkau kutaui bahwa aku burkuasa munsalibkan angkau, dan burkuasa pula mulupaskan angkau?

11Maka disahut Isa, Bahwa tiada angkau bulih mumugang kuasa atasku ini, jikalau tiada dibri padamu deri atas: maka subab itulah orang yang munyurahkan aku kapadamu, maka iya itulah turlebih busar dosanya.

12Maka deripada kutika itulah Pilatus muncharikan jalan akan mulupaskan dia: maka bursrulah orang Yahudi, katanya, Jikalau angkau lupaskan orang ini, maka bahwasanya bukannya angkau sahabat Kesar: maka barang siapa yang mundawa dirinya raja iyalah burmusoh dungan Kesar.

13Burmula apabila Pilatus munungar purkataan itu, maka dibawanyalah Isa kluar, lalu duduklah diatas krosi hukuman pada suatu tumpat yang burnama, Hamparan batu, maka dungan bahsa Ibrani, Gabbatha namanya.

14Adapun pada masa itu waktu disudiakan orang kalangkapan hari raya langka, iya itu pada kaul yang kaanam: maka kata Pilatus pada orang Yahudi, Lihatlah akan Rajamu!

15Maka bursru srulah marika itu, Nyalahkanlah dia, nyalahkanlah dia, salibkanlah dia. Maka burkata Pilatus pada marika itu. Aku salibkankah Raja kamu? Maka sahut kupala kupala imam, Bahwa tiadalah yang lain raja kami, mulainkan Kesar juga.

16Sutlah itu maka Pilatus pun munyurahkan Isa kapada marika itu supaya disalibkannya akan dia.

17Burmulah maka kluarlah Isa dungan mumikul kayu salib itu, maka sampie kapada suatu tumpat yang burnama tumpat tungkorak, yang tursubut dungan bahsa Ibrani Golgotha:

18Maka di tumpat itulah disalibkan orang akan Isa, busurta dua orang lain pun disalibkan disublah munyablahnya, maka Isa ditungah tungahnya.

19Maka Pilatus munyurat suatu surat gularan, dilutakkannya pada kayu salib itu. Adapun surat itu dumkian bunyinya, iya itu ISA ORANG NAZARETH RAJA ORANG YAHUDI.

20Maka banyaklah deripada orang Yahudi ada mumbacha surat gularan itu: kurna tumpat Isa disalibkan itu dukat nugri: maka surat itu dituliskan dungan bahsa Ibrani, dan Grika, dan Rom.

21Maka burkatalah imam imam busar orang Yahudi kapada Pilatus, Janganlah dituliskan dia Raja orang Yahudi; mulainkan bahwa iya sundiri burkata, Aku ini Raja orang Yahudi.

22Maka disahut Pilatus, Adapun barang yang sudah kutuliskan itulah dia.

23Burmula sutlah sudah sagala lashkar itu munsalibkan Isa, maka diambilnyalah sagala pukieannya, lalu dibahgikannya itu ampat bahgian, iya itu pada sa'orang suatu bahgian; maka bajunya pun dumkian juga: adapun bajunya itu tiada burkulim, mulainkan ditunun sahja deri atas sampie kabawah.

24Maka burkatalah lashkar itu sa'orang kapada sa'orang, Janganlah kita charekkan, mulainkan baiklah kita buang undi, kita lihat siapa mundapat dia: maka tulah gunaplah purkataan yang tursubut dalam kitab, katanya, Marika itu mumbahgi pukieanku pada sama sundirinya, dan atas bajuku marika itu mumbuang undi. Adapun sagala purkara itu dipurbuat ulih lashkar itu.

25Maka adapun dukat salib itu adalah burdiri ibu Isa, dan saudara prumpuan ibunya, iya itu Muriam istri Kleofas, dan Muriam Magdali.

26Adapun sutlah Isa mulihat akan ibunya, dan sa'orang murid yang dikasihinya pun ada burdiri dukat, maka burkata Isa kapada ibunya, Hie prumpuan, lihatlah anakmu!

27Kumdian maka burkata Isa kapada sa'orang murid itu, Lihatlah ibumu! Maka deripada kutika itulah diambil ulih murid itu akan prumpuan itu dipliharakannya akan dia dirumahnya,

28Burmula kumdian deripada itu, maka tulah dikutaui ulih Isa, bahwa sagala sa'suatu tulah habis, supaya gunaplah purkataan kitab, maka katanya, Aku dahga.

29Maka adalah turlutak disitu sa'buah bajana yang burisi chuka: maka diisi ulih orang suatu lumut karang dungan chuka, dibubohkannya itu pada sa'batang gala kaya hisop, lain disampiekannya itu kamulut Isa.

30Sutlah sudah diminum Isa chuka itu, maka katanya, Sudah habis: lalu turtunduklah kapalanya, maka putuslah nyawanya.

31Maka subab kutika itu, kalungkapan hari sabtu, (adapun sabtu itu hari raya yang busar,) supaya jangan tinggal sagala tuboh itu turgantong disalib pada hari sabtu itu, maka dipintalah ulih orang Yahudi kapada Pilatus supaya kaki orang orang yang tursalib itu dipatahkannya, dan mayatnya pun handak diturunkan.

32Maka datanglah lashkar itu, lain dipatahkannya kadua kaki orang yang purtama, dan kadua kaki orang yang lain yang ada tursalib surtanya.

33Maka datanglah lashkar itu kapada Isa, maka dilihatnya iya sudah mati, maka tiadalah dipatahkannya kakinya:

34Mulainkan sa'orang lashkar munikam rusok Isa dungan tombaknya, lalu kluarlah darah dan ayer.

35Adapun orang yang tulah mulihat itu bursaksi, maka bunarlah saksinya: maka iyalah tau bahwa iya burkata yang bunar, supaya kamu purchaya.

36Adapun sagala purkara ini tulah jadi, supaya gunaplah purkataan kitab, Yaani suatu tulangnya tiada di patahkan.

37Shahadan lagi suatu purkataan kitab mungatakan, Bahwa marika itu akan mumandang kapada yang ditikam ulih murika itu.

38Burmula kumdian deripada itu, maka Yusof orang Arimathea, iya itu sa'orang murid Isa juga, pintalah kapada Pilatus diam diam ulih subab kutakutannya akan orang Yahudi, handak mungambil mayat Isa itu: maka dibrilah izin ulih Pilatus akan dia. Subab itu lalu datanglah iya mungambil mayat Isa.

39Adapun Nikudimus yang mula mula datang kapada Isa pada malam itu, maka datanglah pula iya dungan mumbawa mor dan khalambak yang sudah burchampur, ada kira kira sa'ratus kali banyaknya.

40Arkian maka diambil ulih marika itu akan mayat Isa, lalu dikafankannya dungan kain puteh surta dungan rumpah rumpah, sapurti adat pukuboran orang Yahudi.

41Adapun dukat tumpat Isa disalibkan itu ada suatu kubon; maka dalam kubon itu ada suatu kubor bahru, maka sa'orang pun bulom purnah ditanamkan dalamnya.

42Maka disitulah ditanamkan ulih marika itu akan Isa subab kutika itulah kalungkapan hari sabtu orang Yahudi; maka kubor itupun ada dukat. <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran