Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1Maka sebab itoe sakarang trada lagi pahoekoeman bagi orang jang dalem Kristoes Jesoes, jang tiada menoeroet hawa-napsoe djahat, melainken jang menoeroet Roh.

2{Rom 6:18,22; Yoh 8:36; Gal 5:1} Karna hoekoem Roh kahidoepan, jang ada dalem Kristoes Jesoes, itoe soedah melepasken akoe dari hoekoem dosa dan kamatian.

3{Rom 3:28; Kis 13:39; Gal 2:16; Ibr 7:18} Karna barang perkara jang tiada dapet diperboewat olih toret, sebab dia soedah lembek dari karna kahendak napsoe djahat itoe, maka dari itoe Allah soedah menjoeroehken Anaknja sendiri dengan roepa badan manoesia jang berdosa, maka sebab dosa itoe {2Ko 5:21; Gal 3:13} Dia hoekoemken itoe dosa dalem badan manoesia.

4Sopaja kabeneran toret bolih digenepken dalem kita, jang tiada menoeroet maoenja napsoe djahat, melainken menoeroet maoenja Roh.

5{1Ko 2:14} Karna orang jang menoeroet maoenja napsoe djahat, dia memikirken perkara napsoe djahat; tetapi orang jang menoeroet maoenja Roh, maka dia memikirken perkara Roh.

6Karna memikirken perkara napsoe djahat, ija-itoe kamatian adanja; tetapi memikirken perkara Roh, ija-itoe kahidoepan dan salamat adanja;

7Karna kapikiran napsoe djahat, ija-itoe bersatroe sama Allah, karna ija-itoe tiada talok sama hoekoem Allah, dan tra-bolih djoega.

8Maka segala orang jang ada dalem napsoe djahat itoe tiada bolih disoekai Allah.

9Tetapi kamoe ini boekan dalem napsoe jang djahat, melainken dalem Roh, kaloe kiranja Roh Allah {1Ko 3:16} ada dalem kamoe. Maka barang-siapa jang tra-poenja Roh Kristoes, boekan dia Kristoes poenja.

10Dan kaloe kiranja Kristoes ada dalem kamoe, maka badanmoe mati djoega sebab dosa, tetapi Roh itoe hidoep adanja sebab kabeneran.

11Maka kaloe Rohnja Dia, jang membangoenken Jesoes dari mati, ada dalem kamoe, {Rom 6:4,5; 1Ko 6:14; 2Ko 4:14; Efe 2:5; Kol 2:13} maka jang membangoenken Kristoes dari mati, Dia djoega nanti menghidoepken badanmoe jang mati itoe olih Rohnja, jang ada dalem kamoe.

12Sebab itoe, hei segala soedarakoe! boekan kita berhoetang sama napsoe djahat, akan hidoep menoeroet maoenja napsoe djahat.

13Karna kaloe kamoe hidoep menoeroet napsoe djahat, kamoe nanti mati; tetapi kaloe kamoe mematiken perboewatan napsoe djahat itoe dengan berkat Roh, maka kamoe nanti hidoep.

14{Gal 5:18} Karna sabrapa banjak orang jang ditoentoen Roh Allah, ija-itoe anak-anak Allah adanja.

15{1Ko 2:12; 2Ti 1:7} Karna kamoe tiada menerima roh perhambaan itoe, sopaja kamoe djadi takoet kembali; {Yes 56:5; Gal 3:26; 4:5,6} melainken kamoe soedah menerima Roh anak-angkat, sebab itoe kamoe menjeboet: Abba, ja Bapa!

16{2Ko 1:22; 5:5; Efe 1:13; 4:30} Maka itoe Roh sendiri djoega mendjadi saksi bersama-sama dengan roh kita, bahoewa kita-orang samowa anak-anak Allah.

17Maka kaloe kiranja kita ini anak-anak, lantas kita ali-waris djoega, ija-itoe ali-waris Allah, dan temen waris sama Kristoes; {2Ti 2:11,12} maka kaloe kiranja kita menanggong sangsara bersama-sama dengan Dia, maka kita nanti dipermoeliaken djoega bersama-sama.

18{Mat 5:12; 2Ko 4:10,17; Fil 3:20; 1Pe 4:18; 1Yo 3:1,2} Karna pada kirakoe sangsara, jang ada sakarang ini, tiada bolih ditimbang dengan kamoeliaan, jang nanti dinjataken sama kita.

19Karna segala kadjadian dengan mengangkat kapalanja menantiken kanjataan segala anak-anak Allah.

20Karna segala kadjadian itoe soedah ditalokken sama jang sia-sia, boekan dengan maoenja sendiri, melainken sebab dia, jang soedah menalokken dia.

21Dengan harap jang segala kadjadian itoe sendiri djoega nanti dilepasken dari perhambaan karoesakan, masok dalem kamardahekaan kamoeliaan segala anak-anak Allah.

22Karna kita taoe, jang segala kadjadian itoe bersama-sama mengeloh, dan saperti dalem kasakitan beranak sampe sakarang ini.

23Dan boekan ini sadja, melainken kita sendiri djoega, jang soedah mendapet boewah soelong Roh itoe, kita sendiri djoega mengeloh dalem diri kita, serta menantiken kita di-angkat anak: {Luk 21:28} ija-itoe teboesan badan kita.

24Karna kita dipiaraken dengan harap: tetapi harap jang kalihatan itoe boekan harap; karna barang jang dilihat orang, kenapa itoe diharapken lagi?

25Tetapi kaloe kita harap sama perkara jang tiada kita lihat itoe, patoet kita menantiken dia dengan sabar.

26Bagitoe lagi Roh djoega menoeloeng sama kalembekan kita; {Mat 20:22; Yak 4:3} karna tiada kita taoe apa jang patoet kita pinta, melainken Roh sendiri meminta-doa akan kita dengan keloh jang tiada bolih dikataken.

27Maka jang memriksai segala hati, Dia taoe sama maoenja Roh, sebab Roh memintaken itoe orang-orang soetji sama Allah.

28Dan kita taoe jang segala perkara djadi kabetjikan sama orang jang mengasihi Allah, ija-itoe orang jang dipilih toeroet kahendaknja.

29Karna jang Dia ketaoei terdoeloe itoe, Dia takdirken djoega, sopaja dia-orang djadi sama saperti toeladan Anaknja, sopaja Anaknja djadi {Kol 1:18} anak-soelong di-antara soedara-soedara jang banjak.

30Maka orang jang soedah Dia takdirken, itoe djoega jang Dia pilih; maka orang jang Dia pilih, itoe djoega jang Dia benerken; dan orang jang Dia benerken, itoe djoega Dia permoeliaken.

31Maka apatah jang bolih kita kataken atas segala perkara ini? {Kej 14:8} Kaloe Allah ada beserta dengan kita, siapatah jang bolih melawan kita?

32Maka Toehan djoega tiada sajang akan {Kej 22:12; Yes 53:5; Yoh 3:16} Anaknja sendiri, sampe Toehan serahken Dia ganti kita-orang samowa; bagimana Toehan tiada kasih djoega sama kita-orang segala perkara bersama-sama dengan Dia?

33Siapatah jang bolih menoedoeh sama orang jang dipilih Allah? {Yes 50:8} Bahoea Allah djoega jang membenerken.

34Siapatah jang nanti menghoekoemken? Ija-itoe Kristoes, jang soedah mati; lebih dari itoe, jang soedah dibangoenken kembali, dan jang doedoek dikanan Allah djoega, dan lagi {Ibr 7:25} jang meminta-doa akan kita-orang.

35Siapatah jang bolih mentjereiken kita-orang dari tjinta Kristoes? kasoekaran, atawa kasoesahan, atawa aniaja, atawa kalaparan, atawa katelandjangan, atawa bahaja, atawa pedang?

36(Saperti jang tersoerat: {Maz 44:23; 1Ko 4:9; 2Ko 4:11} "Dari sebab Toehanlah kita diboenoh dalem sapandjang-pandjang hari; dan kita dibilangken saperti kambing jang nanti disembelih)."

37Boekan; karna dalem segala perkara ini kita terlebih lagi menang dengan berkatnja Dia, jang tjinta sama kita-orang.

38Karna akoe taoe tantoe, bahoewa baik mati atawa hidoep, baik malaikat atawa karadjaan atawa koeasa, baik perkara-perkara jang sakarang, atawa perkara jang besoek,

39Baik tinggi atawa dalem, atawa barang satoe kadjadian jang lain itoe tiada bolih mentjereiken kita dengan kasihan Allah, jang ada dalem Kristoes Jesoes, Toehan kita! <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran