Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

1Bahoea salam doa dari Jakoboes, ija-itoe sa-orang hamba Allah dan Toehan Jesoes Kristoes, dateng sama kadoewa-blas soekoe bangsa, {Kis 8:1; 1Pe 1:1} jang tertjerei-berei.

2{Mat 5:11; Rom 5:3; 1Pe 1:6} Hei soedara-soedarakoe! bilangken kiranja kasoekaan besar, kaloe kamoe kena roepa-roepa pertjobaan;

3{Rom 5:3; 1Pe 1:7} Sebab kamoe soedah taoe, bahoea pertjobaan pertjajamoe itoe mendatengken sabar.

4Tetapi biar kiranja sabar itoe ada kerdjanja jang samporna, sopaja bolih kamoe mendjadi samporna dan langkap, tiada berkoerangan satoe apa.

5{Ams 2:3} Maka kaloe kiranja barang sa-orang dari kamoe koerang akal boedi, biar dia minta itoe sama Allah, jang kasih sama segala manoesia dengan moerahnja, dan tidak Toehan membangkit-bangkit; {Yer 29:12; Mat 7:7; 21:2; Mar 11:24; Yoh 16:24; 1Yo 3:22; 5:14} maka tentoe ija-itoe nanti dikasih sama dia.

6Tetapi biar dia meminta itoe dengan pertjaja, djangan dengan bimbang hati, karna orang jang bimbang hati itoe saperti ombak dilaoet, jang ditoelak serta digontjang-gantjingken angin.

7Maka djangan itoe orang kira jang dia nanti terima barang apa-apa dari Toehan.

8Maka orang jang ada ingetan bertjabang itoe, dia tidak tentoe dalem segala djalannja.

9Maka biar soedara jang dalem karendahan itoe bersoeka-tjita sebab tingginja;

10Tetapi soedara jang kaja itoe sebab karendahannja; karna dia nanti lenjep saperti kembang roempoet.

11{Yak 4:14; Yes 40:6; 1Ko 7:31; 1Pe 1:24; 1Yo 2:17} Karna matahari serta terbit dengan panas keras, melajoeken itoe roempoet, dan kembangnja goegoer, dan kaelokan roepanja hilang; bagitoe djoega itoe orang kaja nanti lajoe didjalannja.

12{Ayu 5:17} Slamat kiranja bagi orang jang menahan sama pertjobaan, karna kapan soedah ditjobai, dia nanti terima {2Ti 4:8; 1Pe 5:4; Wah 2:10} makota slamat, jang soedah {Mat 10:22; 19:28,29} didjandji Toehan sama segala orang, jang tjinta sama Dia.

13Djangan ada orang, kaloe ditjobai, dia berkata bagini: akoe ditjobai olih Toehan, karna Allah tra-bolih ditjobai dengan djahat, dan tidak djoega Toehan mentjobai sama satoe orang.

14Tetapi segala orang ditjobai kaloe ditarik dan diboedjoek olih hawa-napsoenja sendiri.

15Serta soedah hawa-napsoe itoe mengandong, lantas dia beranakken dosa;maka dosa, kapan soedah diboewat, lantas beranakken mati.

16Maka djangan kamoe salah, hei soedara-soedarakoe jang kekasih!

17{Ams 2:6; 1Ko 4:7} Bahoea segala kasihan jang baik, dan segala pembrian jang samporna, itoe datengnja dari atas, dan toeroen dari Bapa jang ampoenja trang, {Yes 14:27; 46:10; Mal 3:6; Rom 11:29} maka sama Toehan trada barang kaobahan, atawa bajang-bajang pertoekaran.

18{1Ko 4:15; Gal 4:19; 1Pe 1:23} Maka dengan kahendaknja sendiri djoega Toehan soedah beranakken kita dengan perkataan kabeneran, sopaja kita-orang djadi saperti boewah-boewah boengaran dari segala kadjadiannja.

19{Ams 17:27; Pengk 5:1} Maka sebab itoe, hei soedara-soedarakoe jang kekasih! biar segala orang pantes akan menengar, dan lambat akan berkata-kata, dan lambat djoega akan marah.

20Karna kamarahan manoesia itoe tidak mengadaken kabeneran Allah.

21{Rom 13:12; Kol 3:8} Sebab itoe, biar kamoe sabelahken segala kotor dan pakoempoelan kadjahatan, serta terima dengan haloes hati sama perkataan, jang ditaboer dalem hatimoe, jang bolih mendjadiken slamat djiwamoe.

22{Mat 7:21; Luk 11:28; Rom 2:13; 1Yo 3:7} Tetapi biar kamoe djadi penoeroet itoe perkataan, boekan penengar sadja, dengan menipoe dirimoe sendiri.

23{Luk 6:47} Karna kaloe barang sa-orang djadi penengar itoe perkataan sadja, boekan penoeroet, dia itoe saperti sa-orang jang melihat roepa moekanja jang asal itoe dalem katja;

24Karna habis dia melihat dirinja sendiri, dia pergi, dan sabentar djoega dia loepa bagimana roepanja.

25{Mat 5:19} Tetapi barang-siapa jang menilik sama itoe hoekoem kabebasan jang samporna, dan tinggal tetep dalemnja, sampe boekan dia penengar jang loepa, melainken penoeroet pakerdjaan, maka itoe orang nanti slamat dalem berboewat bagitoe.

26{Yak 3:6; Maz 34:14; 1Pe 3:10} Maka barang-siapa dari antara kamoe jang kiraken dirinja beribadat, dan tidak dia pegang lidahnja, melainken dia menipoeken hatinja sendiri, maka ibadatnja itoe orang sia-sia adanja.

27Bahoewa ibadat, jang soetji dan jang tidak berkatjelaan dihadepan Allah dan Bapa, itoe bagini: menilik sama anak piatoe dan perampoean djanda dalem kasoesahannja, dan peliaraken dirinja sendiri daripada katjemaran doenia. <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran