Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1SABERMOELA, maka adalah dalam sidang jang di Antioki itoe beberapa orang nabi dan goeroe, ija-itoe Barnabas dan Simeon jang bergelar Nigar, dan Loekioes, sa'orang Sireni, dan Manahen, ija-itoe saoedara soesoean Herodis, radja saperempat negari, dan Sa'oel.

2Maka semantara mareka-itoe berboewat bakti kapada Toehan dan berpoewasa, bersabda Rohoe'lkoedoes: Asingkanlah bagaikoe Barnabas dan Sa'oel, soepaja kadoewanja melakoekan pekerdjaan, jang koe-oentoekkan kapadanja.

3Maka mareka-itoepon berpoewasa dan meminta-doa, laloe ditoempangkannja tangannja pada kadoewa orang itoe, dilepaskannja pergi.

4Hata, maka kadoewanja pon disoeroehkan olih Rohoe'lkoedoes laloe toeroenlah ija kanegari Saloekia dan darisana poela ija berlajar kapoelau Kiperoes.

5Satelah sampai kanegari Salamis di-adjarkannja sabda Allah dalam masdjid-masdjid orang Jehoedi, maka Jahja mendjadi kawannja.

6Satelah soedah dilaloeinja poelau itoe serta sampai kanegari Papos, didapatinja disana akan sa'orang hobatan, ija-itoe sa'orang nabi doesta, sa'orang orang Jehoedi, namanja Bar Jisoea;

7Adalah ija dengan Sergioes-Pa'oel, jang wali dinegari itoe, lagi sa'orang boediman; maka dipanggil Sergioes akan Barnabas dan Sa'oel, hendak menengar sabda Allah.

8Tetapi Elimas, orang hobatan itoe, (jang tersalin namanja demikian) membantahi mareka-itoe, hendak memalingkan wali daripada pertjajanja.

9Adapon Sa'oel (jang bergelar Pa'oel djoega) penoehlah hatinja dengan Rohoe'lkoedoes, direnoengnja akandia,

10Seraja katanja: Hai engkau, anak ibelis, jang penoeh dengan segala djenis tipoe dan semoe-daja, seteroe kapada segala jang benar, belomkah engkau berhenti daripada mendolak-dalikkan djalan Toehan jang betoel itoe?

11Sakarang ketahoeilah olihmoe bahwa tangan Toehan ada melawan dikau dan engkau akan boeta, tadapat melihat matahari beberapa lamanja! Hata, maka dengan sakoetika itoe djoega ija ditimpa olih kelam-kaboet dan kagelapan, laloe menggagaoe mentjehari orang jang memimpin tangannja.

12Demi dilihat olih wali akan perkara jang demikian, pertjajalah ija serta tertjengang-tjengang dari karena pengadjaran Toehan.

13Maka Pa'oel dengan segala orang jang sertanja pon berlajarlah dari Papos laloe sampai kanegari Perga dalam benoea Pampili, maka bertjerailah Jahja dengan kadoewanja laloe poelang ka Jeroezalem.

14Satelah menjaberang dari Perga sampailah kadoewanja kanegari Antioki dalam benoea Pisidia, maka pada hari sabat masoeklah kadoewanja kadalam masdjid laloe doedoek.

15Maka kemoedian daripada pembatjaan torat dan soerat segala nabi disoeroehkan olih penghoeloe masdjid kapada kadoewanja, katanja: Ja toewan, saoedara hamba, kalau kiranja ada pada toewan barang perkataan nasihat, katakanlah dia kapada orang banjak ini.

16Maka berdirilah Pa'oel, diberinja isjarat dengan tangannja, katanja: Hai orang Isjrail, dan kamoe jang takoet akan Allah, dengarlah olihmoe.

17Bahwa olih Allah bangsa Isjrail dipilih akan nenek-mojang kita, ditinggikannja bangsa itoe tatkala mareka-itoe lagi orang dagang dinegari Masir, dan dihantarnja kaloewar dari sana dengan tangan jang maha-koewasa.

18Maka kira-kira empat-poeloeh tahoen lamanja disabarkannja segala kalakoewan mareka-itoe dalam padang Tiah,

19Dan satelah soedah dibinasakannja toedjoeh bangsa orang dibenoea Kanaan, dibehagi-behaginja tanah itoe kapada mareka-itoe dengan diboewangkan oendi.

20Kemoedian dikaroeniakannja kapada mareka-itoe beberapa orang hakim, kira-kira empat-ratoes lima poeloeh tahoen lamanja, sampai kapada zaman nabi Semoeil.

21Kemoedian daripada itoe dipinta olih mareka-itoe sa'orang radja, laloe dikaroeniakan Allah kapada mareka-itoe Sa'oel bin Kisj, ija-itoe daripada soekoe-bangsa Boenjamin, empat poeloeh tahoen lamanja.

22Satelah soedah dipetjatkan Allah akandia, dibangkitkannja poela Da'oed akan radja mareka-itoe; maka di-akoeinjalah akandia, sabdanja: "Bahwa koedapat Da'oed bin Jesi, sa'orang jang satoedjoe dengan hatikoe, maka ijalah jang akan melakoekan segala kahendakkoe."

23Maka daripada benihnja dibangkitkan Allah akan Isa, Djoeroe-salamat itoe, bagai segala orang Isjrail, saperti jang didjandjinja.

24Maka dehoeloe daripada kadatangannja adalah Jahja mengadjarkan baptisan tobat kapada segala bangsa Isjrail.

25Maka tatkala dilakoekan Jahja djawatannja berkatalah ija demikian: Pada sangkamoe siapa akoe ini? Bahwa akoe boekan dia, tetapi sasoenggoehnja ija akan datang kelak kemoedian daripadakoe, maka akoe tapatoet akan memboekakan kasoet daripada kakinja.

26Hai kamoe sakalian saoedarakoe, bani bangsa Iberahim, ija-itoe barang-siapa di-antara kamoe, jang takoet akan Allah, kapadamoelah disampaikan sabda salamat ini.

27Karena orang jang doedoek di Jeroezalem dengan segala penghoeloenja, sebab takenal mareka-itoe akandia, digenapkannja sabda segala nabi, jang dibatjanja pada tiap-tiap hari sabat, tatkala dihoekoemkannja Isa.

28Djikalau tidak didapatinja akan barang sasoeatoe salah, jang patoet Isa mati diboenoeh sakalipon, dipintanja djoega kapada Pilatoes boenoeh dia.

29Satelah soedah digenapi olih mareka-itoe segala sasoeatoe, jang tersoerat akan perkaranja, ditoeroenkannja dari atas kajoe laloe dikoeboerkannja.

30Akan tetapi dibangoenkan Allah akandia dari antara orang mati,

31Dan beberapa hari lamanja kalihatanlah ija kapada orang, jang telah datang dengan dia dari Galilea naik kaJeroezalem, maka mareka-itoepon mendjadi saksinja kapada orang banjak.

32Maka kami pon memberi chabar kapadamoe akan perkara perdjandjian, jang diboewat dengan nenek-mojang kita, bahwa ija-itoe telah disampaikan Allah kapada kita ini, anak-tjoetjoe mareka-itoe, dengan membangoenkan Isa.

33Saperti jang tersoerat pon dalam mazmoer jang kadoewa, boenjinja: "Bahwa engkaulah Anakkoe; pada hari ini engkau koeperanakkan."

34Maka akan hal dibangoenkannja dari antara orang mati, soepaja djangan ija kembali kapada boesoek, adalah sabdanja demikian: "Bahwa akoe mengaroeniakan kapadamoe segala kabadjikan, jang kapada Da'oed dan jang tertentoe itoe."

35Sebab itoelah ija bersabda dalam mazmoer jang lain pon: "Tidak engkau akan membiarkan Kasoetjianmoe itoe mendjadi boesoek."

36Karena sasoenggoehnja satelah soedah dilakoekan Da'oed kahendak Allah pada zamannja, baginda pon mangkatlah beradoe dan dihimpoenkan dengan nenek-mojangnja, maka ijapon mendjadi boesoek djoega.

37Tetapi adapon Isa, jang telah dibangoenkan Allah, ija-itoe tidak mendjadi boesoek.

38Sebab itoe ketahoeilah olihmoe, hai toewan-toewan dan saoedara-saoedarakoe, bahwa olih karena ija inilah diberi tahoe kapadamoe perkara kaampoenan dosa.

39Maka olih karena Dia djoega barang-siapa jang pertjaja, ija-itoe akan dibilangkan benar dari pada segala sasoeatoe, jang tidak dapat dibilangkan benar akandia olih torat Moesa.

40Maka sebab itoe hendaklah kamoe ingat, asal djangan kelak berlakoe atasmoe barang jang terseboet dalam soerat segala nabi, demikian boenjinja:

41"Lihatlah olihmoe, hai segala orang jang bentji; hairanlah dan binasalah kamoe, karena pada zamanmoe djoega Akoe mengerdjakan soeatoe pekerdjaan, jang tadapat kamoe pertjaja, djikalau diberi-tahoe orang kapadamoe sakalipon."

42Hata satelah orang Jehoedi itoe kaloewar dari dalam masdjid, dipinta olih orang kapir, soepaja pada sabat jang datang ini perkataan itoe djoega di-adjarkan kapada mareka-itoe.

43Adapon satelah soedah berpetjah perhimponan itoe, ada banjak orang Jehoedi dan orang moealap jang beribadat pon mengikoet Pa'oel dan Barnabas, maka olih kadoewanja di-adjar mareka-itoe dan diberinja nasihat, soepaja tetaplah mareka-itoe dalam karoenia Allah.

44Hata, maka pada hari sabat jang datang itoe berhimpoenlah hampir-hampir sakalian orang isi negari, hendak menengar sabda Allah.

45Tetapi demi dilihat olih orang Jehoedi akan orang banjak itoe, djadi penoehlah hatinja dengan dengki, dibantah-bantahinja segala perkataan, jang dikatakan Pa'oel, ija-itoe dilawannja dan dinistakannja.

46Tetapi kata Pa'oel dan Barnabas dengan berani hatinja: Bahwa tadapat tidak sabda Allah itoe diberi-tahoe kapada kamoe terdehoeloe, maka sebab kamoe enggan akandia dan tidak kamoe kirakan dirimoe patoet akan berolih hidoep jang kekal, sasoenggoehnja berpalinglah kami kapada orang kapir.

47Karena demikianlah sabda Toehan kapada kami: "Bahwa engkau koedjadikan akan soeatoe terang bagai segala orang kapir, dan akan salamat sampai ka hoedjoeng boemi."

48Demi didengar olih orang kapir akan perkara jang demikian, bersoeka-tjitalah hati mareka-itoe dan dipermoeliakannja sabda Toehan, maka pertjajalah saberapa banjak orang, jang ditakdirkan akan berolih hidoep jang kekal.

49Maka berpetjah-petjahlah sabda Toehan kapada segala djadjahan itoe.

50Tetapi olih orang Jehoedi di-asoetlah akan segala perempoewan jang beribadat dan jang moelia dan akan segala orang besar-besar dinegari itoe, laloe didatangkannja aniaja atas Pa'oel dan Barnabas dan dihalaukannja daripada perhinggaan negarinja.

51Tetapi olih rasoel itoe dikebaskan haboe dari kakinja akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe, laloe sampailah ija kanegari Ikoniam,

52Maka segala moerid itoepon penoehlah hatinja dengan kasoekaan dan dengan Rohoe'lkoedoes. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran