Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1SABERMOELA, maka datanglah beberapa orang dari tanah Joedea, di-adjarnja segala saoedara itoe, katanja: Kalau tidak kamoe disoenatkan, satoeroet adat Moesa, tabolih kamoe salamat.

2Maka djadilah soeatoe perselisehan dan perbantahan boekannja ketjil antara Pa'oel dan Barnabas dengan mareka-itoe, laloe ditentoekannja hendak menjoeroehkan Pa'oel dan Barnabas dengan beberapa orang lain dari antara mareka-itoe kaJeroezalem mendapatkan segala rasoel dan segala toewa-toewa jang disana akan bertanjakan soeal ini.

3Hata satelah soedah mareka-itoe dihantarkan olih sidang itoe kaloewar, berdjalanlah ija melaloei negari Poeniki dan Samaria sambil ditjeriterakannja peri hal orang kapir pon bertobat, sahingga di-adakannja kasoekaan besar kapada segala saoedara.

4Satelah sampai mareka-itoe kaJeroezalem, disamboetlah olih sidang dan segala rasoel dan toewa-toewa akan mareka-itoe, laloe ditjeriterakannja segala perkara besar, jang di-adakan Allah serta dengan mareka-itoe.

5Tetapi berbangkitlah beberapa orang daripada medzhab orang Parisi jang pertjaja, katanja bahwa saharosnja mareka-itoe disoeroeh bersoenat dan menoeroet torat Moesa.

6Laloe berhimpoenlah segala rasoel dan toewa-toewa hendak membitjarakan perkara ini.

7Maka serta mendjadi soeatoe perbantahan besar, bangkitlah berdiri Peteroes seraja berkata kapada mareka-itoe demikian: Hai toewan-toewan dan segala saoedara, kamoe tahoe bahwa lamalah soedah dipilih Allah akan dakoe di-antara kamoe sakalian, soepaja orang kapir dapat menengar sabda indjil daripada moeloetkoe laloe pertjaja akandia.

8Maka olih Allah, jang mengetahoei akan segala hati, diberi kasaksian kapada mareka-itoe dan dikaroeniakannja Rohoe'lkoedoes kapadanja, saperti jang dikaroeniakannja kapada kita;

9Tidak djoega dibedakannja kita daripada mareka-itoe, disoetjikannja hati mareka-itoe olih pertjaja.

10Sakarang mengapa kamoe mentjobai Allah, hendak mengenakan penggandaran pada tengkok segala moerid itoe, jang tadapat ditanggoeng olih nenek-mojang kita ataw olih kita pon tidak?

11Melainkan pertjajalah kita bahwa dengan karoenia Toehan Isa Almasih kita berolih salamat saperti mareka-itoe djoega.

12Maka diamlah segala orang jang berhimpoen itoe menengarkan Barnabas dan Pa'oel bertjeritera akan beberapa tanda dan moedjizat besar, jang di-adakan Allah serta dengan dia di-antara segala orang kapir.

13Maka kemoedian daripada kadoewa ini soedah berdiam dirinja, menjahoetlah Jakoeb, katanja: Hai toewan-toewan dan saoedara-saoedara, dengarlah olihmoe akan perkataankoe.

14Bahwa ditjeriterakan olih Simon, bagaimana pada moelanja ditilik Allah akan mengambil bagai namanja soeatoe kaum dari antara segala orang kapir.

15Maka perkara ini pon satoedjoe dengan sabda segala nabi, saperti jang tersoerat.

16Boenjinja: "Bahwa kemoedian daripada ini Akoe akan balik dan mendirikan poela chaimah Da'oed, jang roeboeh itoe, dan segala petjah-petjahannja akan koebaiki samoela dan koebangoenkan poela akandia."

17"Soepaja orang jang lagi tinggal itoe mentjehari Toehan, danlagi segala orang kapir pon, jang namakoe diseboet atasnja; demikianlah sabda Toehan, jang mengadakan segala perkara ini."

18Bahwa dehoeloe daripada awal zaman diketahoei Allah akan segala perboewatannja;

19Sebab itoe pada bitjarakoe baik, djangan kita menjoesahkan orang, jang telah balik kapada Allah dari antara segala orang kapir,

20Melainkan hendaklah kita berkirim soerat kapada mareka-itoe, soepaja didjaoehkannja dirinja daripada barang jang dinedjiskan olih berhala dan daripada zina' dan daripada barang jang mati modar dan daripada darah.

21Karena daripada zaman dehoeloe kala pon adalah bagai Moesa orang jang mengadjarkan dia dalam tiap-tiap negari dan dibatjakan oranglah toratnja dalam segala masdjid pada sabilang hari sabat.

22Hata maka tatkala itoe pada bitjara segala rasoel dan toewa-toewa dengan sagenap sidang, baik ija memilih orang dari antaranja dan menjoeroehkan dia kanegari Antioki dengan Pa'oel dan Barnabas, laloe dipilihnja Joedas jang bergelar Barsabas dan Silas, kadoewanja itoe pengandjoer di-antara segala saoedara.

23Maka dikirimnja poela pada tangan mareka-itoe sapoetjoek soerat, demikian boenjinja: Bahwa salam doa daripada segala rasoel dan toewa-toewa dan segala saoedara, ija-itoe datang apalah kapada segala saoedara jang daripada orang kapir dinegari Antioki dan Sjam dan Kilikia.

24Wabadhoe, maka kadengaranlah kapada kami chabar mengatakan beberapa orang, jang terbit dari antara kami, mengharoekan kamoe dengan perkataan, jang membimbangkan hatimoe, katanja: Patoetlah kamoe disoenatkan dan menoeroet torat; maka jang demikian itoe boekannja perentah kami kapadanja.

25Sebab itoe pada bitjara kami, jang ada berhimpoen dengan sahati, baik memilih orang dan menjoeroehkan dia pergi mendapatkan kamoe serta mengiringkan kadoewa orang kekasih kami, ija-itoe Barnabas dan Pa'oel.

26Maka ijalah orang jang telah menjerahkan njawanja karena nama Toehan kita Isa Almasih.

27Sebab itoe kami menjoeroehkan Joedas dan Silas, maka kadoewanja pon akan mentjeriterakan kapadamoe dengan lidahnja akan segala perkara ini.

28Karena telah dibenarkan olih Rohoe'lkoedoes dan olih kami pon, bahwa djangan kami tanggoengkan pada kamoe barang tanggoengan jang berat daripada perkara jang perloe ini:

29Ija-itoe hendaklah kamoe mendjaoehkan dirimoe daripada barang jang dipersembahkan kapada berhala dan daripada darah dan daripada barang jang mati modar dan daripada zina'. Djikalau kamoe mendjaoehkan dirimoe daripada perkara jang demikian, djadilah padamoe. Bilchair.

30Arakian, maka mareka-itoepon bermoehoenlah. Satelah sampai ka Antioki, dihimpoenkannja orang banjak, laloe di-oendjoekkannja soerat itoe.

31Satelah dibatjanja, maka bersoeka-tjitalah hati mareka-itoe olih sebab penghiboerannja.

32Adapon Joedas dan Silas itoe nabilah adanja, diberinja nasihat kapada segala saoedara dan dengan beberapa perkataan dipertetapkannja hati mareka-itoe.

33Satelah beberapa lamanja mareka-itoe berhenti disana, segala saoedara pon melepaskan mareka-itoe pergi dengan salamat kapada segala rasoel.

34Akan tetapi soeka djoega Silas tinggal disana.

35Maka Pa'oel dan Barnabas pon diamlah di Antioki sambil mengadjar dan mengchabarkan sabda Toehan serta dengan beberapa orang lain.

36Maka kemoedian dari beberapa hari kata Pa'oel kapada Barnabas: Baiklah kita balik pergi melihat segala saoedara kita dalam tiap-tiap negari, tempat telah kita chabarkan sabda Toehan, entah bagaimana hal mareka-itoe.

37Maka pada bitjara Barnabas baik membawa akan Jahja, jang bergelar Markoes pon, sertanja.

38Tetapi pada kapikiran Pa'oel ta baik membawa akandia, sebab dehoeloe ditinggalkannja kadoewanja dinegari Pampilia, tidak ija pergi dengan kadoewanja kapada pekerdjaan itoe.

39Sebab itoe djadilah soeatoe perselisehan antara kadoewanja, sahingga bertjerailah sa'orang dengan sa'orang; maka olih Barnabas dibawa akan Markoes sertanja laloe berlajar ka Kiperoes;

40Tetapi dipilih Pa'oel akan Silas. Satelah soedah diserahkan segala saoedara akandia kapada karoenia Allah, berdjalanlah kadoewanja,

41Dilaloeinja segala benoea Sjam dan Kilikia sambil mempertetapkan hati segala sidang itoe. <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran