Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 : 22 >> 

Klinkert 1879: Hata maka tatkala itoe pada bitjara segala rasoel dan toewa-toewa dengan sagenap sidang, baik ija memilih orang dari antaranja dan menjoeroehkan dia kanegari Antioki dengan Pa'oel dan Barnabas, laloe dipilihnja Joedas jang bergelar Barsabas dan Silas, kadoewanja itoe pengandjoer di-antara segala saoedara.


AYT: Lalu, dipandang baik oleh para rasul, dan penatua, dan seluruh jemaat, memilih orang-orang dari antara mereka untuk diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka mengutus Yudas yang disebut Barsabas, serta Silas, para pemimpin di antara saudara-saudara seiman,

TB: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu.

TL: Setelah itu, maka tampaknya baik kepada segala rasul dan ketua-ketua beserta dengan segenap sidang jemaat akan memilih beberapa orang dari antara mereka itu menyuruh ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang bergelar Barsabas, dan Silas, pemimpin di antara segala saudara.

MILT: Kemudian, dipandang perlu oleh para rasul dan para tua-tua beserta seluruh jemaat, untuk memilih orang-orang dari antara mereka untuk diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, yang memimpin orang-orang di antara saudara-saudara itu.

Shellabear 2010: Kemudian rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah bersama seluruh jemaah di Yerusalem itu memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka dan mengutus orang-orang itu untuk pergi bersama Pa’ul serta Barnabas ke Antiokhia. Mereka memilih dua orang, yaitu Yuda yang disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah bersama seluruh jemaah di Yerusalem itu memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka dan mengutus orang-orang itu untuk pergi bersama Paul serta Barnabas ke Antiokhia. Mereka memilih dua orang, yaitu Yuda yang disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu.

Shellabear 2000: Maka rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah bersama seluruh jemaah di Yerusalem itu memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka dan mengutus orang-orang itu untuk pergi bersama Pa’ul dan Barnabas ke Antiokhia. Lalu mereka memilih dua orang, yaitu Yuda yang disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah orang-orang yang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu.

KSZI: Selepas itu, para rasul dan tua-tua serta seluruh jemaah bersetuju memilih beberapa orang di antara mereka untuk ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Orang yang dipilih itu ialah Yudas yang bergelar Barsabas, dan juga Silas, yang mengetuai saudara-saudara itu.

KSKK: Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh umat memutuskan untuk memilih beberapa wakil dari antara mereka yang akan diutus ke Antiokia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Terpilih adalah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas; keduanya adalah orang terkemuka di antara saudara-saudara itu.

WBTC Draft: Rasul-rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh jemaat memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka, yang akan diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka memilih Yudas Barsabas dan Silas. Mereka adalah orang terhormat di antara saudara-saudara seiman di Yerusalem.

VMD: Rasul-rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh jemaat memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka, yang akan diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka memilih Yudas Barsabas dan Silas. Mereka adalah orang terhormat di antara saudara-saudara seiman di Yerusalem.

AMD: Kemudian, para rasul, penatua, dan seluruh jemaat memutuskan untuk mengutus beberapa orang dari mereka ke kota Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka memilih Yudas, yang juga disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah pemimpin di antara orang-orang percaya.

TSI: Kemudian para rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh jemaat memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang dari antara mereka ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Lalu mereka memilih Silas dan Yudas— yang juga disebut Barsabas. Kedua orang itu dihormati sebagai pemimpin di antara saudara-saudari seiman di Yerusalem.

BIS: Rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin, bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat itu memutuskan untuk memilih beberapa orang dari mereka yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama Paulus dan Barnabas. Maka mereka memilih Silas dan Yudas yang disebut juga Barsabas. Kedua orang ini adalah orang-orang yang terkemuka di antara orang-orang percaya di Yerusalem.

TMV: Kemudian para rasul dan pemimpin jemaah bersama-sama jemaah itu membuat keputusan untuk memilih beberapa orang di kalangan mereka dan mengutus mereka ke Antiokhia bersama-sama Paulus dan Barnabas. Lalu mereka memilih Silas dan Yudas yang juga disebut Barsabas. Kedua-dua orang itu sangat dihormati oleh pengikut Yesus di Yerusalem.

BSD: Para rasul dan pemimpin bersama semua anggota jemaat di Yerusalem memutuskan untuk mengutus beberapa orang dari antara mereka ke Antiokhia. Mereka memilih Silas dan Yudas. (Yudas disebut juga Barsabas.) Pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem sangat menghormati Silas dan Yudas.

FAYH: Kemudian para rasul, penatua, dan segenap sidang jemaat memilih beberapa utusan ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan keputusan yang telah diambil. Yang terpilih ialah dua orang pemimpin gereja bernama Yudas (juga disebut Barsabas) dan Silas.

ENDE: Lalu rasul-rasul dan para orang tua-tua beserta seluruh umat sepakat memilih dari antara mereka beberapa orang untuk diutus ke Antiochia bersama dengan Paulus dan Barnabas. Terpilihlah Judas Barsabas dan Silas, keduanja orang terkemuka dari para saudara,

Shellabear 1912: Setelah itu berkenanlah kepada rasul-rasul dan ketua-ketua dengan segenap sidang itu memilih beberapa orang dari pada orang-orangnya itu, lalu menyuruhkan dia ke-Antiokhia beserta dengan Paul dan Barnabas, yaitu Yudas yang bergelar Barsabas, dan Silas, yang mengepalakan saudara-saudara itu:

Klinkert 1863: Maka koetika itoe segala rasoel, dan segala orang toewa-toewa, serta dengan pakoempoelan itoe kiraken baik menjoeroehken bebrapa orang jang terpilih dari antaranja, pergi di Antiokia bersama-sama Paoel dan Barnabas, ija-itoe Joedas, jang bergelar Barsabas, dan Silas, maka kadoewa orang itoelah kapala di-antara segala soedara itoe.

Melayu Baba: Kmdian pada fikiran rasul-rasul dan ktua-ktua, dngan s-gnap eklisia, baik pileh orang deri-pada diri-nya, dan suroh pergi Antakiah sama-sama Paulus dan Bar-nabas; ia'itu Yudas yang berglar Bar-sabbas, dan Silas, yang jadi kpala-kpala antara murid-murid:

Ambon Draft: Bagitupawn Rasul-rasul dan Penatuwa-penatuwa deng-an saganap djamaet sudah kira bajik, memileh barang awrang deri antara marika itu, dan suroh dija awrang ber-sama-sama dengan Paulus dan Barnabas ka-Antiochia; ija itu: Judas, jang denamai Bar-sabas, dan Silas; laki-laki jang terutama antara segala sudara itu.

Keasberry 1853: Maka tutkala itu dipurkunankanlah ulih sagala rasul dan sagala orang tua tua, surta dungan sidang jumaat, lalu disurohkannya bubrapa orang yang turpileh deri antara mofakat itu, purgi kanugri Antiok surta dungan Paulus dan Barnabas; iya itu Yuda yang burgular Barsabas, dan Silas, adapun kaduanya itulah orang kupala diantara sagala saudara itu:

Keasberry 1866: Maka tŭtkala itu dipŭrkŭnankanlah ulih sagala rasol, dan sagala orang tua tua, sŭrta dŭngan sidang jŭmaah, lalu disurohkannya bŭbrapa orang yang tŭrpileh deri antara mufakat itu pŭrgi kanŭgri Antiok, sŭrta dŭngan Paulus dan Barnabas; iya itu Yudas yang bŭrgŭlar Bersabas, dan Silas: adapun kaduanya itulah orang kŭpala diantara sagala saudara itu.

Leydekker Draft: Tatkala 'itu sudah njata bajik pada segala Rasul dan segala Penatuwah serta dengan saganap djamaxet, menjuroh barang laki 2 jang terpileh deri 'antaranja, 'itu pergi ka-'Anthakija serta dengan Pawlus dan Barnaba: 'ija 'itu Jehuda jang bergalar Barsjaba, dan Sila: kaduwanja laki 2 jang peng`adjar di`antara segala sudara laki 2.

AVB: Selepas itu, para rasul dan tua-tua serta seluruh jemaah bersetuju memilih beberapa orang di antara mereka untuk ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Orang yang dipilih itu ialah Yudas yang bergelar Barsabas, dan juga Silas, yang mengetuai saudara-saudara itu.

Iban: Udah nya, sida rasul enggau bala tuai eklisia, disukung semua raban eklisia, lalu berunding deka milih orang ari raban sida lalu ngasuh orang nya bejalai ngagai Antiok nyempulang Paul seduai Barnabas. Sida lalu milih Judas (ke dikumbai Barsabas) seduai Silas, dua iku tuai orang ke arap,


TB ITL: Maka <5119> rasul-rasul <652> dan <2532> penatua-penatua <4245> beserta <4862> seluruh <3650> jemaat <1577> itu mengambil keputusan <1380> untuk memilih <1586> dari antara <1537> mereka <846> beberapa orang <435> yang akan diutus <3992> ke <1519> Antiokhia <490> bersama-sama dengan <4862> Paulus <3972> dan <2532> Barnabas <921>, yaitu Yudas <2455> yang disebut <2564> Barsabas <923> dan <2532> Silas <4609>. Keduanya adalah orang <435> terpandang <2233> di antara <1722> saudara-saudara <80> itu.


Jawa: Wasana para rasul tuwin para pinituwa sarta wong sapasamuwan kabeh padha mutus milih wong sawatara saka ing antarane kang bakal kautus menyang ing Antiokhia, bebarengan karo Rasul Paulus lan Barnabas, yaiku Yudas kang peparab Barsabas lan Silas. Iku wong kang padha kajen ana ing antarane para sadulur.

Jawa 2006: Wasana para rasul tuwin para pinituwa sarta wong sapasamuwan kabèh padha netepaké milih wong sawatara saka ing antarané kang bakal kautus menyang Antiokhia, bebarengan karo Paulus lan Barnabas, yaiku Yudas kang peparab Barsabas lan Silas. Iku wong kang padha kajèn ana ing antarané para sadulur tunggal pracaya.

Jawa 1994: Para rasul, para pinituwa lan para wargané pasamuwan nuli mutus, milih wong sawetara saka ing antarané wong sing padha mèlu ing pirembugan mau, diutus menyang kutha Antiokia, bebarengan karo Rasul Paulus lan Barnabas. Sing dipilih Yudas, sing uga karan Barsabas, lan Silas !!— wong loro mau diéringi banget déning para sedulur ing kono. —

Jawa-Suriname: Para rasul, para pinituwa lan para wargané pasamuan terus nggawé putusan milih wong siji-loro sangka tengahé wong sing mèlu rerembukan mau, dikongkon budal nang kuta Antioki, bareng karo rasul Paulus lan Barnabas. Sing dipilih kuwi Yudas, sing uga jenengé Barsabas lan Silas. Wong loro iki diajèni tenan karo para sedulur nang pasamuan kono.

Sunda: Geus kitu rasul-rasul jeung para kokolot, kitu deui sakumna jamaah, rempug seja milih dua jelema pikeun diutus ka Antioki, bareng jeung Paulus jeung Barnabas. Geus kapilih duaan, duanana jelema anu kacida dipandangna ku sakur anu palercaya, nya eta Yudas anu katelah Barsabas, jeung Silas,

Sunda Formal: Geus kitu, rasul-rasul jeung kokolot katut sakumna jamaah mutuskeun ngirim utusan ka Antioki, anu kudu indit bareng jeung Paulus sarta Barnabas. Anu kapilih jadi utusan teh, nya eta Yudas anu katelah Barsabas jeung Silas, duanana, jelema anu kapandang di jamaah.

Madura: Sul-rasul ban pin-pamimpin, abareng bi’ sakabbiyanna anggotana jema’at jareya motossagi meleya reng-oreng se eotosa ka Antiyokhiya epabarengnga bi’ Paulus ban Barnabas. Se kapele iya areya Silas ban Yudas aliyas Barsabas. Se kadhuwa jareya e antarana reng-oreng se parcaja e Yerusalim tamaso’ reng-oreng se ehormadi.

Bauzi: Labi Yakobusat aho lab vameadaha bak lam ame dam Yesus bake tu vuzehi vahe vahedaha dam zi lam abo Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam lamti labi Yahudi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam kota Yerusalem esuhu dam lamti ame Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti labihasu vahi ab aime uledeham. Labi uledehemu im dam totbaho fàsi Paulusti Barnabasti ame dam ahim laba vi tau fa Antiokia laba olum bak ab ozoham. Labi ozohemu ame Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam lam iba im vameame faheme modiam dam behàsu ab fi me vaham. Yudas ee meida taluhuda Barsabasti labi Silasti laham dam behàsu lam fi me utasi Paulusti Barnabasti tau Antiokia laba ab oluham.

Bali: Sasampune punika parautusane miwah parapanglingsire kasarengin antuk pasamuane makasami, raris sararem milih makudang-kudang anak saking pantaran pasamuane, jaga kutus ka kota Antiokia buat nyarengin Dane Paulus miwah Barnabas. Dane sareng sami milih Yudas, sane kapesengin Barsabas miwah Silas. Sang kalih puniki mula kajiang antuk parasemetone irika.

Ngaju: Kare rasul tuntang kare pamimpin, haya-hayak dengan kare hapus anak ungkup te mamutus handak mintih pire-pire biti bara marak ewen je kareh inyoho manalih Antiokhia haya-hayak dengan Paulus tuntang Barnabas. Maka ewen mintih Silas tuntang Yudas je inyewut kea Barsabas. Kadadue oloh toh uras oloh je basewut hong marak kare oloh percaya hong Yerusalem.

Sasak: Rasul-rasul dait pemimpin-pemimpin, bareng-bareng kance selapuq anggote jemaah nike mutusang jari milẽq pire dengan lẽq antare ie pade saq gen teutus ojok Antiokia bareng kance Paulus dait Barnabas. Make ie pade pilẽq Silas dait Yudas saq tesebut ẽndah Barsabas. Kedue dengan nike tokoh masyarakat lẽq antare dengan-dengan percaye lẽq Yerusalem.

Bugis: Napettuini rasul-rasul-é sibawa sining pamimpingngé, silaong sininna anggota jema’éro untu’ pilé siyagangngaré tau polé ri mennang iya maéloé risuro lao ri Antiokhia silaong Paulus sibawa Barnabas. Napiléni mennang Silas sibawa Yudas iya riyasengngétto Barsabas. Iya duwa tauwéwé iyanaritu sining tomariyolo ri yelle’na sining tau mateppe’é ri Yérusalém.

Makasar: Assamaturu’mi tunisuroNa Allata’ala, pamimping-pamimpinga, siagang sikontu anggota jama’aka, ero’ ampilei siapa are tau lanisuroa angngagangi Paulus siagang Barnabas a’lampa mange ri Antiokhia. Napilemi ke’nanga Silas siagang Yudas, nigallaraka todong Barsabas. Iaminne tau ruaya nibilang tutoa ri sikamma tau tappaka ri Yerusalem.

Toraja: Tonna iato nasangami tu mai rasulu’ sia penatua sia mintu’ to lan kombongan kumua melo ke dipilei tu tau nadisua lako Antiokhia sola Paulus na Barnabas, napileimi tu Yudas, diganti Barsabas sola Silas, panglalanna tu to sangsiuluran.

Duri: Mangkai joo too, mesa' kadami to rasulu' sola pekaamberan laen na jamaa jio kota Yerusalem, na mpilei dua tau todikasiri' lan tangnga-tangngana nadisua male lako kota Antiokhia sola Paulus na Barnabas. Ia joo tau disanga Silas na Yudas to disanga too Barsabas.

Gorontalo: Lapatao mongorasul wawu mongotauwa lo jama'ati wawu jama'ati nga'amila lomutusani molulawota ngololota to wolota limongoliyo wawu ahulaliyo ode kota lo Antiyokiya monao pe'e-pe'enta wole Pawulus wawu te Barnabas, deuwitoyito te Yudas ta hetanggulaliyo te Barsabas wawu te Silas. Dudulota timongoliyo otawa lo tawu ta otilanggulo to wolota lo mongowutata ngoimani teto.

Gorontalo 2006: Mongo rasulu wau mongo tau̒wa, pee̒-pee̒enta wolo ngoa̒amila pongawaa̒ lojamaa̒ boito lolantu u molulaoto dengolo lota towolota limongolio tamaa utoliyalo ode Antiokhia pee̒-pee̒enta wolei Paulus wau Barnabas. Yi timongolio malo lulaotao̒ olei Silas wolei Yudas tai̒lunte olo Barsabas Taduulota botie yito tahimuloa lo ulipu towolota lotau-tauwalo tapalacaya to Yerusalemu.

Balantak: Ari poposuu' tia motu-motu'a ka' giigii' mianna jama'at nosangadamo bo mungururuki toro pii mianna men bo posuu'on mae' na Antiokhia poololo' i Paulus tii Barnabas. Mbaka' i raaya'a nungururukimo i Silas ka' i Yudas men ngaanon i Barsabas. Raaya'a rua' ira tonsoop mian men angga'ionna mian parasaya na Yerusalem.

Bambam: Iya mualam kattuam ingganna suhona Puang Yesus sola pebaba ada' anna issinna jumaa' dio umpake'de' tau illaam mai alla'-alla'na la napasola Paulus anna Barnabas ma'pasule lako Antiokhia. Iya umpake'de'um Yudas si disangai Barsabas sola Silas, bassim to diangga' illaam alla'-alla'na to matappa'.

Kaili Da'a: Nangepe tesa Yakobus etu nasitujumo suro-suro bo topanggeniaka-topanggeniaka ntanina bo pura-pura topomparasaya. Jadi ira nompakatantu mompelisi bara sakuya mba'a tau nggari ja'i ira rapakau mpaka ri ngata Antiokhia mosanggani-nggani ante i Paulus bo i Barnabas ala ira mompasimbayu asele mpolibu ira ka topomparasaya ri setu. Nipelisi iramo i Silas bo Yudas to nidae wo'u i Barsabas. Romba'a tau etu tau-tau to nibila ri tatongo topomparasaya i Pue Yesus ri Yerusalem.

Mongondow: Rasul bo itoi mita in jama'at takin bayongan jama'at kon tua noyopakatdon kom momiliídon kon tongonumai in intau kon sigad monia inta potabaí mayak in Antiokhia moyotakin i Paulus bo i Barnabas. Daí pinilií monia ing ki Yudas inta dinonoi ki Barsabas bo ki Silas. Taya dua na'a intau inta totok ing ko'insim im bayongan intau inta mopirisaya kon Yerusalem.

Aralle: Ya' ungngalang kabohtuang ingkänna rasulna Puang Yesus sibaha pebulle ada' anna ihsinna jumaa' yaho, dianto la umpillei tau yaling mai di alla'-alla'naii ang la naposola Paulus anna Barnabas sumule pano di Antiokhia. Ya' sika umpilleing Yudas ang si disanga toe' ta Barsabas sibaha Silas, sahing dipakeangka' yaling di alla'-alla'na to mampetahpa'.

Napu: Roo indo, suro-surona Pue Yesu hai tadulako ntanina hai ope-ope to Sarani au teruhu inditi mopileihe bahangkia ranganda bona ratudu lao i Antiokia hihimbela hai Paulu hai Baranaba. Au rapilei iti, rodua tobalilo au rabila halalu hampepepoinalainda. Hangana au hadua Silas, hai au haduana hangana Yudasi, au rahanga wori Barsabas.

Sangir: Manga rarolohang dingangu manga pangahạ e, ringangkewelain kal᷊awọu ral᷊ohong jamaatẹ̌ němpamutusẹ̌ u měmile manga pirang katau wọu i sire apan nirolohẹ̌ sol᷊ong Antiokia ringang i Paulus dẹ̌duan Barnabas. Tangu i sire němile si Silas dẹ̌duan Yudas kụ isẹ̌sẹ̌bạ l᷊ai si Barsabas. I rẹ̌dua ini e kai taumata mapapiang jamaatẹ̌ e wọu tal᷊oarang taumata mạngimang su Yerusalem.

Taa: Wali ojo karoonya i Yakobus magombo etu, pomakau i mPue Yesu pasi ketua-ketua ntau to mangaya sindara-ndara pei samparia tau to mangaya to siromu nda’a ria, sira magombo-gombo panewa manganto’o, “Anu kita mangampilis tau yako ri oyo ngkita pei pokau sira damangalulu i Paulus sira dua i Barnabas yau ri kota Antiokhia.” Wali sira mangampilis i Silas sira dua i Yudas to rato’oka Barsabas. Tau dua etu sira tau to na’angga nu pua’inya to samba’a pangaya.

Rote: Boema hataholi nadedenu kala ma Penatua-penatua la lo basa hataholi salani kala, ala ho'i nakeketuk fo ala hele la sila hataholin de'ubee fo ladenus sama-sama lo Paulus ma Barnabas leo Antiokia leu. Boema ala hele Silas no Yudas fo loken soona lae, Barsabas boe. Hataholi kaduak ia la nde bee soona, hataholi nananita-nalelak nai hataholi kamahehelek manai Yerusale ma dalek.

Galela: So kagena o bi rasul de o Yerusalem ma gogobu de lo manga roriri manga sininga ka ngai moi isitatapuka, bilasu to ona manga sidongirabano o nyawa yahirika la ona, de o Paulus, de o Barnabas yasulo ma ngale itagi imakangaho o Antiokhiaka manga demo magena isingangasu. So ona o gogobu ma roriri yasinoto yahiri, ena gena o Silas de o Yudas wisironga lo o Barsabas.

Yali, Angguruk: Yakobusen ari ulug hiyag isibagma Yesus otsi men penatua men wene holtuk inap obog toho arimanowen Paulus men Barnabas men ambiyeg o Antiokhia lalusan ap eke yami enebul ulug enele sahalfareg Yudas unuk eke Barsabas men Silas men hiyag enepfareg mon enepfag. It piren hiyag enepfahon itano fahet onoriyen unubabut fano peruk latfag.

Tabaru: 'O su-suloko de 'o jamati ma balu-balusu de ma jamati yoodumu yomarimoi yakiiriki yamuruo naga 'onaka naga ma ngale dua yakisuloko 'o Antiokhiaku yosikauku yomasida'asa de 'o Paulus de 'o Barnabas. So yakiiriki 'o Silas de 'o Yudas gee wisironga mita 'o Barsabas. Yamididi no'ona ge'ena 'o nyawa yakiho-horomati naga 'o nyawa yongaku-ngakuoka 'o Yerusalemuoka.

Karo: Jenari ersada arih rasul-rasul, pertua-pertua ras kerina ngawan perpulungen guna netapken utusen si berkat ras Paulus bage pe Barnabas ku Antiokia. Itetapkenna Silas ras Judas si igelari Barsabas. Kalak enda duana ihamati i bas perpulungen.

Simalungun: Dob ai iputuskon apostel-apostel, pangintuai-pangintuai ampa haganup kuria ai ma mamilih piga-piga halak hun tongah-tongah ni sidea, sisuruhon hu Antiokia rap pakon si Paulus ampa si Barnabas, ai ma si Judas, na igoran homa si Barnabas, ampa si Silas, si pambobai bani sanina-sanina ai.

Toba: (II.) Denggan ma didok roha ni angka apostel dohot angka pangituai ro di sandok huria i: Pinillit ma sian nasida dongan sisuruon tu Antiokia mandongani si Paulus dohot si Barnabas, i ma si Judas na margoar si Barnabas dohot si Silas, angka sintua di tongatonga ni donganna.

Dairi: Nai iputusken apostèl-apostèl dekket pengituai-pengituai bak kuria i mo barang piga kalak bai kalak i nai mahan utusen mi Antiokhia rebbak dekket si Paulus bak si Barnabas. Nai ipilih kalak i mo si Silas bak si Judas sinigeraren ma si Barsabas. Duana kalak èn imo kalak siterkemuka bai kalak sipercaya i Jerusalem.

Minangkabau: Rasul-rasul sarato jo pamimpin-pamimpin, basamo-samo jo kasadonyo anggota jamaat tu, lah mamutuihkan untuak mamiliah babarapo urang dari urang-urang tu, untuak nan ka di utuih ka Antiokhia, samo-samo jo si Paulus, jo si Barnabas. Mako dipiliahlah dek urang-urang tu si Silas jo si Yudas nan banamo pulo si Barsabas. Urang nan baduwo ko, adolah urang-urang nan takamuko di antaro urang-urang ba iman di Yerusalem.

Nias: Lahalõ gangetula ira sinenge ba satua wamili õsa ba gotaluara nifatenge ba Gandriokhia awõ ndra Faulo ba Yohane. Lafili Zila ba Yuda, nifotõi gõi Barasaba. No sondrõnia'õ zi darua andrõ ba gotalua zamati ba Yeruzalema.

Mentawai: Akutakkíaké kai ka patiboatmai tai apostel, tai bajá sambat sangamberi tatogat paamian, iaté masipiliy piga pá ka talagadda koiniakenen ka laggai Antiokia sambadda tai Paulus sambat tai Barnabas. Iageti piliyrangan si Silas sambat si Judas sipuoni leú si Barsabas. Karuadda néné te oniakenen simaerú galai tubu ka talagadda simatonem baga ka Jerusalem.

Lampung: Rasul-rasul rik jelma-jelma sai mimpin, jejama seluruh anggota jemaah udi memutusko untuk milih pira-pira jelma jak tian sai haga diutus mik Antiokhia jejama Paulus rik Barnabas. Maka tian milih Silas rik Yudas sai disebut juga Barsabas. Kerua jelma inji yakdo jelma-jelma sai terkemuka di hantara ulun-ulun percaya di Yerusalem.

Aceh: Rasui-rasui dan peumimpén-peumimpén, meusajan-sajan ngon mandum anggota jeumaáh nyan jicok keuputosan keu jipiléh meu padub droe nibak awaknyan keu teu utus u Antiokhia meusajan-sajan ngon Paulus dan Barnabas. Teuma awaknyan laju jipiléh Silas dan Yudas nyang teuhôi cit ngon nan Barsabas. Mandua droe awaknyoe na kheueh ureuëng-ureuëng nyang meusyeuhu nibak ureuëng-ureuëng meuiman di Yerusalem.

Mamasa: Ummalami kada situru' angganna rasul sola perepi' anna angganna to mangngorean dio Yerusalem la umpile pira-pira tau illalan mai kombonganna to mangngorean la nasolaan Paulus anna Barnabas ma'pasule lako Antiokhia. Umpilemi Yudas sidisangai Barsabas anna Silas, bassi to diangga' illalan alla'-alla'na to mangngorean.

Berik: Angtane Yesus aa jes baftabilirim rasulf gwefe, ane angtane sanbak-sanbaka jemata aa jei ne taabilirim, ane angtane seyafter jemata jei ga aa ge betwebili. Jei enggalf ge betwebili, angtane afwer jemniwer gam ne destamif, gane bafsof kota Antyokyawer gam ge sofobife Pauluso Barnabas jebaner. Jes jepserem Yudas, jemna bosna afwer Barsabas, ane Silas ga jes ne destamini. Jemat enggam ne gitmini, angtane jeiserem jei waakensusu.

Manggarai: Poli hitu rasul-rasul agu sanggéd taung ata tu’a laing agu sanggéd weki serani, wérét kudut pilé oné mai isé pisa taun ata kudut jera ngo oné Antiokhia cama laing agu hi Paulus agu hi Barnabas, isé situ hi Yudas ata caron hi Barsabas agu hi Silas.

Sabu: Moko ri rasul-rasul he nga ri kattu-kattu he, hela'u-la'u nga hari-hari do herani he ta aggu ke lihappo ta pidhi do parri ddau ngati telora ro ta pepu la Antiokhia hela'u-la'u nga Paulus nga Barnabas. Moko ta pidhi ke ri ro Silas nga Yudas do pedoe lema ya Barsabas. Do dhue ddau do na hedhe ke, ne ddau-ddau do takka pekerihi pa telora ddau-ddau do parahajha pa Yerusalem.

Kupang: Ais itu, Tuhan pung utusan deng tua-tua yang laen dong, baꞌakór deng samua orang sarani di Yerusalem ko mau kirim orang ko pi kasi tau dong pung putusan sang orang sarani di mana-mana. Ju dong cari orang yang jamaꞌat dong hormat, yang cocok deng itu tugas. Ais dong pili ame dua orang. Satu pung nama Silas, deng yang satu lai, nama Yudas (yang dong ju pange bilang, Barsabas). Tarús dong suru ko dong dua pi sama-sama deng Paulus deng Barnabas.

Abun: Yakobus ki bi sukdu-i, orete yerasul si yekwesu mo nu ari si yé mwa gato onyar kem mo Yefun Yesus ne sino syogat yetu ge bok yo simo Paulus si Barnabas mu mo kota Antiokhia subere án ki sukdu ne nai ye Kristen mone jam. Sane, ye bes Silas si Yudas (gato ye kendo do Barsabas). Ye we ne yekwesu mo yé gato onyar kem mo Yefun Yesus.

Meyah: Jefeda Yesus efen ruforoker jera ebirfager Mod Ari jera rusnok nomnaga ongga ruroru Yesus gij kota Yerusalem rudou egens rot mar ongga Yakobus anggot gu rua fob. Beda rua rucunc rusnok rineya jeska rifekesa jeskaseda rija jah kota Antiokhia morototuma jera Paulus gonu Barnabas. Rua rucunc Silas jera Yudas ongga rijeka ofoka Barsabas tein. Goga gerek gebirfaga Mod Ari ongga geita mar ongga oufamofa ojgomu.

Uma: Kahudu-na pololita Yakobus toe, suro–suro Pue' Yesus pai' totu'a ntani'-na hante hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus to morumpu toera mpokahibaliai kabotu'-ra, ra'uli': "Agina tapelihi ba hangkuja dua doo-ta, tasuro-ra hilou hi Antiokhia dohe Paulus pai' Barnabas, mpokeni kabotu' lolita-ta." Jadi', rapelihi mpu'u-mi rodua tauna. Hanga'-na to hadua, Silas. Pai' hanga'-na to hadua, Yudas, to rahanga' wo'o Barsabas. To rodua toera, tauna to rabila' hawe'ea ompi' hampepangalaa'.

Yawa: Umba Yesus apa arakovo po matutire nawe, akari wo anugano Amisye maugave nawe, maijaro anugano Amisye matavon tenambe, ubeker ware wo vatane inta yatayao indamu itavondi jirati Paulus muno Barnabas yai arono yare yakata no munijo Antiokia. Weti wo Silas muno Yudas, awain tavonamo Barsabas, yatayao, wenayamo vatano ibe akarive tavon irati arakovo wanave Yesus aije mai no Yerusalem.


NETBible: Then the apostles and elders, with the whole church, decided to send men chosen from among them, Judas called Barsabbas and Silas, leaders among the brothers, to Antioch with Paul and Barnabas.

NASB: Then it seemed good to the apostles and the elders, with the whole church, to choose men from among them to send to Antioch with Paul and Barnabas—Judas called Barsabbas, and Silas, leading men among the brethren,

HCSB: Then the apostles and the elders, with the whole church, decided to select men from among them and to send them to Antioch with Paul and Barnabas: Judas, called Barsabbas, and Silas, both leading men among the brothers.

LEB: Then it seemed best to the apostles and the elders, together with the whole church, to send men chosen from among them to Antioch with Paul and Barnabas—Judas who was called Barsabbas and Silas, men [who were] leaders among the brothers—

NIV: Then the apostles and elders, with the whole church, decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas (called Barsabbas) and Silas, two men who were leaders among the brothers.

ESV: Then it seemed good to the apostles and the elders, with the whole church, to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabbas, and Silas, leading men among the brothers,

NRSV: Then the apostles and the elders, with the consent of the whole church, decided to choose men from among their members and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers,

REB: Then, with the agreement of the whole church, the apostles and elders resolved to choose representatives and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose two leading men in the community, Judas Barsabbas and Silas,

NKJV: Then it pleased the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely , Judas who was also named Barsabas, and Silas, leading men among the brethren.

KJV: Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; [namely], Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

AMP: Then the apostles and the elders, together with the whole church, resolved to select men from among their number and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas called Barsabbas, and Silas, [both] leading men among the brethren, {and} sent them.

NLT: Then the apostles and elders and the whole church in Jerusalem chose delegates, and they sent them to Antioch of Syria with Paul and Barnabas to report on this decision. The men chosen were two of the church leaders ––Judas (also called Barsabbas) and Silas.

GNB: Then the apostles and the elders, together with the whole church, decided to choose some men from the group and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose two men who were highly respected by the believers, Judas, called Barsabbas, and Silas,

ERV: The apostles, the elders, and the whole church wanted to send some men with Paul and Barnabas to Antioch. The group decided to choose some of their own men. They chose Judas (also called Barsabbas) and Silas, men who were respected by the believers.

EVD: The apostles, the elders, and the whole church (group of believers) wanted to send some men with Paul and Barnabas to Antioch. The group decided to choose some of their own men. They chose Judas (also called Barsabbas) and Silas. These men were respected by the brothers {in Jerusalem}.

BBE: Then it seemed good to the Apostles and the rulers and all the church, to send men from among them to Antioch with Paul and Barnabas; Judas, named Barsabbas, and Silas, chief men among the brothers:

MSG: Everyone agreed: apostles, leaders, all the people. They picked Judas (nicknamed Barsabbas) and Silas--they both carried considerable weight in the church--and sent them to Antioch with Paul and Barnabas

Phillips NT: Then the apostles, the elders and the whole Church agreed to choose representatives and send them to Antioch with Paul and Barnabas. Their names were Judas, surnamed Barsabas, and Silas, both leading men of the brotherhood.

DEIBLER: The apostles and the other elders, along with all the other members of the congregation, accepted what James had said. Then they decided that they should choose men from among themselves and that they should send them, along with Paul and Barnabas, to Antioch, to let the believers there know what the leaders at Jerusalem had decided. So they chose Judas, who was also called Barsabbas, and Silas, who were leaders among the believers at Jerusalem.

GULLAH: De postle dem an de choch elda dem an all de choch people cide fa pick some dey own man fom de choch an sen um wid Paul an Barnabas ta de Antioch choch. Dey pick Judas, wa dey call Barsabbas, an Silas fa sen. Dem two man been leada mongst de Christian bredren.

CEV: The apostles, the leaders, and all the church members decided to send some men to Antioch along with Paul and Barnabas. They chose Silas and Judas Barsabbas, who were two leaders of the Lord's followers.

CEVUK: The apostles, the leaders, and all the church members decided to send some men to Antioch along with Paul and Barnabas. They chose Silas and Judas Barsabbas, who were two leaders of the Lord's followers.

GWV: Then the apostles, the spiritual leaders, and the whole church decided to choose some of their men to send with Paul and Barnabas to the city of Antioch. They chose Judas (called Barsabbas) and Silas, who were leaders among the believers.


NET [draft] ITL: Then <5119> the apostles <652> and <2532> elders <4245>, with <4862> the whole <3650> church <1577>, decided <1380> to send <3992> men <435> chosen <1586> from among <1537> them <846>, Judas <2455> called <2564> Barsabbas <923> and <2532> Silas <4609>, leaders <2233> among <1722> the brothers <80>, to <1519> Antioch <490> with <4862> Paul <3972> and <2532> Barnabas <921>. <<  Kisah Para Rasul 15 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran