Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 : 5 >> 

Klinkert 1879: Tetapi berbangkitlah beberapa orang daripada medzhab orang Parisi jang pertjaja, katanja bahwa saharosnja mareka-itoe disoeroeh bersoenat dan menoeroet torat Moesa.


AYT: Namun, beberapa orang dari golongan Farisi yang sudah percaya berdiri dan berkata, “Penting untuk menyunat mereka dan untuk memerintahkan mereka agar mematuhi Hukum Musa!”

TB: Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa."

TL: Tetapi bangkitlah beberapa orang daripada mazhab orang Parisi yang sudah percaya, sambil katanya, "Wajiblah menyunatkan orang-orang itu, dan memesankan mereka itu menurut Taurat Musa."

MILT: Namun, beberapa orang dari sekte orang-orang Farisi yang telah percaya, bangkit sambil berkata, "Seharusnyalah menyunat mereka dan memerintahkan untuk memelihara torat Musa."

Shellabear 2010: Beberapa orang Israil dari mazhab Farisi, yaitu yang telah menjadi percaya, berdiri dan berkata, "Orang-orang yang sudah percaya itu, yang tidak termasuk bani Israil, harus dikhitan dan diwajibkan menuruti hukum Musa."

KS (Revisi Shellabear 2011): Beberapa orang Israil dari mazhab Farisi, yaitu yang telah menjadi percaya, berdiri dan berkata, "Orang-orang yang sudah percaya itu, yang tidak termasuk bani Israil, harus dikhitan dan diwajibkan menuruti hukum Musa."

Shellabear 2000: Beberapa orang Israil dari mazhab Farisi, yang sudah percaya berdiri dan berkata, “Suku-suku bangsa yang sudah percaya itu, yaitu suku-suku bangsa yang tidak termasuk bani Israil, harus dikhitan dan diwajibkan menuruti hukum dalam Kitab Suci Taurat yang disampaikan melalui Nabi Musa.”

KSZI: Akan tetapi beberapa orang daripada mazhab Farisi yang telah mempercayai Isa bangkit lalu berkata, &lsquo;Orang bangsa asing itu haruslah disunat dan wajib menurut Taurat Musa.&rsquo;

KSKK: Tetapi beberapa saudara dari golongan Farisi membantah, kata mereka, "Tetapi mereka itu harus disunat dan harus menaati hukum Musa."

WBTC Draft: Beberapa orang percaya dari kalangan Farisi di Yerusalem berdiri dan mengatakan, "Orang percaya yang bukan Yahudi harus disunat. Kita harus mengatakan kepada mereka supaya mematuhi hukum Taurat Musa."

VMD: Beberapa orang percaya dari kalangan Farisi di Yerusalem berdiri dan berkata, “Orang percaya yang bukan Yahudi harus disunat. Kita harus mengatakan kepada mereka supaya mematuhi hukum Taurat Musa.”

AMD: Tetapi, beberapa orang percaya di kota Yerusalem, yang dulunya berasal dari golongan Farisi, berdiri dan berkata, "Orang-orang percaya yang bukan Yahudi perlu disunat dan mereka harus diajarkan untuk menaati Hukum Taurat Musa!"

TSI: Tetapi beberapa saudara seiman yang sebelumnya termasuk anggota kelompok agama Farisi berdiri dan berkata, “Orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi harus disunat, dan kita perlu menyuruh mereka untuk menaati semua Hukum Musa.”

BIS: Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang sudah percaya, berdiri dan berkata, "Orang-orang bangsa lain yang sudah percaya itu harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum Musa."

TMV: Tetapi beberapa orang Farisi yang percaya kepada Yesus, berdiri dan berkata, "Orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus harus disunat dan diwajibkan menurut Taurat Musa."

BSD: Di antara orang-orang Kristen di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang sebelum itu menjadi pemimpin di dalam agama Yahudi. Ketika mereka mendengar cerita tentang orang-orang Antiokhia, mereka berkata, “Orang-orang dari bangsa lain yang sudah percaya kepada Yesus harus disunat juga. Mereka wajib mengikuti Hukum Musa.”

FAYH: Tetapi beberapa orang yang sebelum bertobat termasuk golongan Farisi, berdiri serta menyatakan bahwa semua orang bukan-Yahudi yang bertobat harus dikhitan dan diwajibkan menjalankan semua adat istiadat dan upacara Yahudi.

ENDE: Akan tetapi beberapa saudara dari golongan parisi membantah, katanja: Mereka itu wadjib disunatkan dan mentaati hukum Moses.

Shellabear 1912: Tetapi berdirilah beberapa orang dari pada mazhab orang Parisi yang sudah percaya, maka katanya, Haruslah menyunatkan orang bangsa asing itu, dan menyuruh dia menurut taurit Musa."

Klinkert 1863: Maka bangoenlah bebrapa orang dari madzhab orang Farisi, jang soedah pertjaja, katanja: haros dia-orang disoenatken serta disoeroh menoeroet toret nabi Moesa.

Melayu Baba: Dan ada orang deri-pada orang Farisi punya kampongan yang sudah perchaya, dia-orang berdiri dan kata, "Patut sunatkan orang bangsa-asing, dan suroh turut hukum-taurit Musa."

Ambon Draft: Tetapi jang barang aw-rang deri pada bahagian aw-rang Farisi, jang pertjaja, su-dahlah bangun, katu: Saha-rosnja, jang marika itu dapat depersunatkan dan jang deti-tahkan pada marika itu, akan berpegang Tawrat Musa.

Keasberry 1853: Hata maka burbangkitlah bubrapa orang orang deripada mazhab orang Faresia yang tulah purchaya, katanya, Bahwa sa'harusnyalah marika itu disunatkan surta disurohkan dia munurut tauret Musa.

Keasberry 1866: Hata maka bŭrbangkitlah bŭbrapa orang orang deripada mazhab orang Farisia yang tŭlah pŭrchaya, katanya, Bahwa saharusnyalah marika itu disunatkan, sŭrta disurohkan dia mŭnurot tauret Musa.

Leydekker Draft: Tetapi bahuwa sudah berdirij barang 'awrang deri pada bidxat 'awrang Farisij, jang sudah membawa 'iman, 'udjarnja: bahuwa saharosnja 'awrang chatankan marika 'itu, sambil menjuroh dija memaliharakan Tawrat Musaj.

AVB: Akan tetapi, beberapa orang daripada mazhab Farisi yang telah mempercayai Yesus bangkit lalu berkata, “Orang bangsa asing itu haruslah disunatkan dan wajib menurut Taurat Musa.”

Iban: Tang sekeda orang ke arap, ke ari raban orang Parisi, bediri lalu bejaku, "Orang bansa bukai enda tau enda ditutus, lalu diasuh nitihka Adat Moses."


TB ITL: Tetapi <1161> beberapa orang <5100> dari <575> golongan <139> Farisi <5330>, yang telah menjadi percaya <4100>, datang dan berkata <3004>: "Orang-orang bukan Yahudi <846> harus <1163> disunat <4059> dan diwajibkan <3853> untuk menuruti <5083> hukum <3551> Musa <3475>." [<1817> <3754> <5037>]


Jawa: Nanging nuli ana wong sawatara kang kalebu golonganing wong Farisi, kang wis manjing pracaya, kang padha ngadeg lan matur: “Ingkang sanes tiyang Yahudi kedah dipun tetaki saha dipun wajibaken netepi angger-anggeripun Nabi Musa.”

Jawa 2006: Nanging nuli ana wong sawatara kang kalebu golonganing wong Farisi, kang wis manjing pracaya, kang padha ngadeg lan matur, "Ingkang sanès tiyang Yahudi kedah dipun tetaki saha dipun wajibaken netepi angger-anggeripun Musa."

Jawa 1994: Wong Farisi sawetara, sing wis dadi muridé Gusti Yésus, nuli ngadeg lan kandha: "Tiyang-tiyang sanès Yahudi, ingkang dados Kristen, menika kedah dipun tetaki, sarta wajib manut dhateng Torètipun Nabi Musa."

Jawa-Suriname: Nanging ènèng sedulur Kristen siji-loro sangka golongané para Farisi ngadek lan ngomong: “Wong sing dudu Ju sing dadi wong Kristen kuwi kudu nglakoni sunat lan netepi wèt-wèté nabi Moses!”

Sunda: Tapi aya anggota jamaah ti golongan urang Parisi, ngaromong kieu, "Jalmi-jalmi bangsa sanes anu parantos palercaya teh kedah disarunatan, sareng perlu diwartosan kedah tarunduk ka Hukum Musa."

Sunda Formal: Tapi cek anggota-anggota anu asal ti golongan Parisi mah, anggota-anggota anu lain Yahudi teh wajib disarunat heula pikeun nyumponan hukum Musa.

Madura: Tape badha pan-barampan oreng Farisi se la parcaja, manjeng laju ngoca’, "Reng-oreng bangsa laen se banne Yahudi ganeka kodu esonnat sareng kodu ewajibbagi noro’ hokomma Mosa."

Bauzi: Labi vameadume modeha ame Yahudi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam zi labe im dam totbaho Farisi dam laba tau na ibi iho ozomdata meedam dam totbaho labe usai duzu im ab vameadamam. “Yahudi damat modem vab dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe im Yahudi dam nibe ibi iho modem baket im laso aubehà sokba ukbom bak lam laha tau modem bak. Gi labihasu laso aubehà sokba ukbom vabna modem biem bak. Labi laha im tai ahamda Musat toedume fi hasi esuhu im fi hamda ziti im fi ham vabda ziti laham Im Feàna lam ahebu laha aime uledi meedam labe neàdem bak,” lahame ab vameadaham.

Bali: Nanging wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, rauh tur mabaos sapuniki: “Sawatek anake sane boya Yahudi, ipun patut kasunat, tur ipun patut satinut ring pituduh Pidabdab Torat Nabi Musane.”

Ngaju: Tapi pire-pire oloh bara golongan Parisi je jari percaya, mendeng tuntang hamauh, "Kare oloh bangsa beken je jari percaya te musti inyunat tuntang inyoho manumon hukum Moses."

Sasak: Laguq pire dengan lẽman golongan Parisi saq sampun percaye, nganjeng dait bebase, "Dengan bangse-bangse lain saq sampun percaye nike harus tesunat dait tewajibang turut aturan hukum Musa."

Bugis: Iyakiya siyagangngaré tau polé ri golongang Farisié iya mateppe’énnaro tettongngi sibawa makkeda, "Sining bangsa laingngé iya mateppe’énnaro harusu’i risunna sibawa riwajibkang maccowériwi parénta-paréntana Allataala iya napalettu’é Musa."

Makasar: Mingka nia’mo siapa are tu Farisi tappakamo, ammenteng angkana, "Musti nisunnaki anjo bansa-bansa maraenga, siagang musti naturuki apa-apa napassuroanga Allata’ala, le’baka napabattu Musa."

Toraja: Apa ke’de ba’tu pira-pira to lu dio mai kasiturusan to Farisi, tu ma’patongannamo, sia nakua: Sipatu la disunna’ tu mati’ tau sia dipepasanan lako anna turu’i tu sukaran alukna Musa.

Duri: Apa den to-Farisi to memmatappa'mo mengke'deh nakua, "Ia to tau jio mai bangsa laen to matappa'mo parallu disunna', nadisua nturu' atoranna Nabi Musa."

Gorontalo: Bo woluwo ngololota tawu ta o pahamu Parisi, ta ma lowali paracaya ode oli Isa, tilimihula mola wawu loloiya odiye, ”Tawu-tawuwala ta dila Yahudi boyito musi tunalo wawu popowajibuwola moturuti mao hukum li nabi Musa.”

Gorontalo 2006: Bo dengolo lota talonto kaumu lo Parisi tamaa pilalacaya, tilimihula mola wau loloi̒ya, "Tau-tauwala bangusa wewo tamaa pilaracaya boito wajibu tunaalo wau wajibu olo modudua̒ butoe̒e Musa."

Balantak: Kasee toro pii mian Farisi men noparasayamo, norumingkat ka' norobu taena, “Mian men taasi' Yahudi men noparasayamo tio sunaton ka' tio mongololo' ukum Torat Musa.”

Bambam: Iya sulem sanaka-naka to illaam kakalebuanna Parisi to matappa'um naua: "Ingganna tau taianna to Yahudi pahallu ia duka' la disunna' anna disuai untuhu'i Pepaondonganna Musa anna mala salama'."

Kaili Da'a: Tapi naria bara sakuya mba'a tau to Parisi to nomparasaya i Pue Yesus nekanggore pade notesa, "Tau-tau da'a to Yahudi to nomparasaya etu kana rasuna pade ira kana rapakau mantuki Atura-atura agama to nipapola i Musa ka kita."

Mongondow: Ta'e tongonumai intau im Parisi inta ain nopirisaya ko'i Yesus namangoi bo noguman, "Intau mita inta de'eman Yahudi mustibií sunaton bo pokiaíidan onu inta pinarentah i Musa."

Aralle: Ya' suleng sangngaka-sangngaka to Farisi ang mampetahpa'mi naoatee, "Ingkänna ang tadia to Yahudi pahallu la ditille toe' anna disuoi untuhu'i pepakuhunna Musa anna malai salama'."

Napu: Agayana ara worihe bahangkia topepoinalai i Yesu au moula paturonda to Parisi. Meangkamohe tauna iti, rauli: "Tauna au barahe to Yahudi au mepoinalai i Yesu, batenda hangangaa ratile hai ratudu mampeulai Aturana Musa!"

Sangir: Arawe pirang katau wọu komol᷊angu tau Farisi kụ seng mạngimang, dimarisị kụ nẹ̌bera, "I sire wọu kawanua wal᷊ine kụ seng němpangimang e hinong i sunatẹ̌ dingangu mambeng harusẹ̌ tumol᷊e torat'i Musa."

Taa: Pei tempo etu re’e sangga’a tau to mangaya etu to aliran Parisi. Wali sira makore pei manganto’o, “Tau to si’a to Yahudi etu, nempo mangaya pei tiroo taa maya taa sira rasui pasi rapotundeka see mangalulu kojo porenta i Musa.”

Rote: Tehu hataholi Farisi kamahehelek basak de'ubee fo'a lapadeik de ala kokolak lae, "Hataholi leoina fe'ek fo kamahele basak sila la muse suna tasa, ma muse ala tunga Musa hoholo-lalanen."

Galela: Duma kanaga o nyawa ipipiricaya o Yesuska o bolu moi o Farisika ma nyawa, de ona yamuruo naga imaoko de itemo, "He! Bilasu o Yahudika ma nyawa yasowo de o Yesus iwipipiricayaka, ona magena lo imasuna kasi de bilasu pasulo yamote o bobita o Musa wosilelefoka."

Yali, Angguruk: Hiyag isibagma Farisi inap famen wene holfag inap arimano in atfareg enele uruk lit, "Yahudi inap fuhon famen enemu inap werehon arimano oho ambilahap pal enebuhupmu Musan haharoho imbibahon arimano obog toho iren oho turuk lamuhuben hiyag isaruk lamuhup," ibag.

Tabaru: Duga 'o Farisioka yamuruo naga yongaku-ngakuokau gee yaie yoma'oko de kayongosekau, "Ko 'o Yahudiokawa gee yongaku-ngakuokau go'ona salingou yomasuna, de salingou yamoteke 'o Musa wi do-dotoko."

Karo: Tapi tedis piga-piga kalak i bas kalak Parisi si nggo tek jenari nina, "Si labo kalak Jahudi e arus isunatken lebe, jenari ikutkenna Undang-undang Musa."

Simalungun: Tapi jongjong ma deba humbani Golongan Parisei, na dob gabe porsaya, ihatahon maningon sunaton do sidea anjaha ojuron mandalankon titah ni si Musa.

Toba: Dung i hehe ma na deba sian rongkanan ni halak Parise, angka naung gabe porsea, mandok: Ingkon sunaton do nasida jala apoan, mangaradoti patik ni si Musa.

Dairi: Tapi kèkè mo dèba kalak Parisè sienggo gabè percaya i, "Kennah itakkil ngo janah kennah peddahen ngo kalak i asa iulaken pati-patiin Dèbata nipessohna merkitè si Musa."

Minangkabau: Tapi ado babarapo urang dari golongan Farisi, nan lah ba iman, inyo tagak sambia bakato, "Urang-urang banso lain nan lah ba iman tu, inyo musti disunaikkan, inyo musti diwajibkan ma ikuik-i paratuaran Nabi Musa."

Nias: Ba so õsa zamati ba gotalua ndra Farizai'o, si zizio sanguma'õ, "Niha soi bõ'õ si no faduhu tõdõ andrõ lõ tola lõ'õ laboto ira ba la'o'õ goroisa Zo'aya nifa'ema Moze."

Mentawai: Iageti puriórangan leú et piga pá ka saladdou Parise simatonem baga, pelé nga-nganda, "Buítá tusunat lé sia ka sia sabangsa bagei simatonem baga, samba buítá ratut leú et surukat Mose."

Lampung: Kidang pira-pira jelma jak golongan Farisi sai radu percaya, cecok rik cawa, "Ulun-ulun jak bangsa bareh sai radu percaya udi harus disunat rik diwajibko nutuk hukum Musa."

Aceh: Teuma na meupadub droe nibak golongan Farisi nyang ka meuiman, jidong laju jipeugah, "Ureuëng-ureuëng bansa laén nyang ka meuiman nyan museuti meusunat dan teupeuwajéb jipeubuet huköm Nabi Musa."

Mamasa: Sapo' sae pira-pira to Farisi to mangngoreammo nakua: “Angganna tau senga' salianna to Yahudi to mangngoreammo lako Puang Yesus manggi' disunna' anna disua unturu' angganna pepa'guruanna Musa.”

Berik: Angtane safna Farisimana afweraiserem Yesus aa jei ne tebanaram, jei ga aa ge irwebili, ga aa ge gubili, "Angtane Yahudimanyan jei jam sene sunattababili, ane Hukumu Nabi Musa aa jes tulistababilim jam sene onsobili."

Manggarai: Maik pisa taus isét redu-sina Parisi ata poli imbi hesés agu mai taéd: “Sanggéd ata toé Yahudi paka olong sunats agu paka luts lisé Wintuk di Musa.”

Sabu: Tapulara do parri ddau ngati kejie do Farisi do alla pepeparahajha he, ta titu ke jhe lii, "Ddau-ddau do wala rai do alla peparahajha he do jhamma ta dara ngutu jhe lii pa ro ta pedute ne lii do dare ri Musa ne."

Kupang: Itu orang yang iko dengar sang Paulus dong pung carita, ada barapa orang Yahudi Kristen dari partei Farisi. Dong bangun badiri, ais dong omong karás-karás bilang, “Dengar bae-bae, é! Kalo ada orang bukan Yahudi mana sa, yang mau iko sang Yesus, dong musti iko kotong pung adat sunat deng kotong pung atoran adat laen, yang Tuhan Allah sandiri su kasi turun lewat baꞌi Musa.”

Abun: Sarewo mone ye Farisi ge bok yo gato onyar kem mo Yefun Yesus, án ti, án ki do, "Yewis yi gato onyar kem mo Yefun Yesus ne, men syogat ye bisunat án sor. Men kiwa án benbot Musa bi sukduno-i mwa ne sino sor."

Meyah: Erek koma tina rineya ongga Yahudi jeska ebic Farisi ongga ruroru Yesus fob rut noba ragot oida, "Rua ongga erek Yahudi guru ongga ruroru Yesus fob bera rucosu rot riris rerin rufom mareij ofos jeska tein. Beda rua ruroru hukum Musa nomnaga tein ojgomu!"

Uma: Aga ria wo'o ba hangkuja dua to Parisi to mepangala'-mi hi Pue' Yesus. Pokore-rami to Parisi toera, ra'uli': "Tauna to bela-ra to Yahudi tetura, uma hono' ane mepangala'-ra hi Yesus-wadi. Kana ratini' wo'o-ra pai' rahubui mpotuku' Atura Musa."

Yawa: Umba vatano Parisi nanawirati wanave Yesus ai inta usea usayai, wo raura ware, “Reamare wamo vatano Yahudi jewen nanawirati wanave Yesus aije mantitidi indamu utavondi sunat rai. Muno reamare utataopon irati Ananyao Musa rai inda wo rarijat tenambe.”


NETBible: But some from the religious party of the Pharisees who had believed stood up and said, “It is necessary to circumcise the Gentiles and to order them to observe the law of Moses.”

NASB: But some of the sect of the Pharisees who had believed stood up, saying, "It is necessary to circumcise them and to direct them to observe the Law of Moses."

HCSB: But some of the believers from the party of the Pharisees stood up and said, "It is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses!"

LEB: But some of those who had believed from the party of the Pharisees stood up, saying, "It is necessary to circumcise them and to command [them] to observe the law of Moses!

NIV: Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses."

ESV: But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, "It is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses."

NRSV: But some believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and said, "It is necessary for them to be circumcised and ordered to keep the law of Moses."

REB: But some of the Pharisaic party who had become believers came forward and declared, “Those Gentiles must be circumcised and told to keep the law of Moses.”

NKJV: But some of the sect of the Pharisees who believed rose up, saying, "It is necessary to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses."

KJV: But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command [them] to keep the law of Moses.

AMP: But some who believed [who acknowledged Jesus as their Savior and devoted themselves to Him] belonged to the sect of the Pharisees, and they rose up and said, It is necessary to circumcise [the Gentile converts] and to charge them to obey the Law of Moses.

NLT: But then some of the men who had been Pharisees before their conversion stood up and declared that all Gentile converts must be circumcised and be required to follow the law of Moses.

GNB: But some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, “The Gentiles must be circumcised and told to obey the Law of Moses.”

ERV: Some of the believers in Jerusalem had belonged to the Pharisees. They stood up and said, “The non-Jewish believers must be circumcised. We must tell them to obey the Law of Moses!”

EVD: Some of the believers {in Jerusalem} had belonged to the Pharisees. They stood up and said, “The non-Jewish believers must be circumcised. We must tell them to obey the law of Moses!”

BBE: But some of the Pharisees, who were of the faith, got up and said, It is necessary for these to have circumcision and to keep the law of Moses.

MSG: Some Pharisees stood up to say their piece. They had become believers, but continued to hold to the hard party line of the Pharisees. "You have to circumcise the pagan converts," they said. "You must make them keep the Law of Moses."

Phillips NT: But some members of the Pharisees' party who had become believers stood up and declared that it was essential that these men be circumcised and told to observe the Law of Moses.

DEIBLER: But some of the Jewish believers who belonged to the Pharisee sect stood up among the other believers and said to them, “The non-Jews who have believed in Jesus must be circumcised, and they must be told to obey the laws that God gave to Moses.”

GULLAH: Den some dem bredren dat blongst ta de Pharisee group say, “De people wa ain Jew haffa git circumcise an we haffa chaage um fa do dem ting dat Moses Law say dey haffa do.”

CEV: But some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, "Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the Law of Moses."

CEVUK: But some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, “Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the Law of Moses.”

GWV: But some believers from the party of the Pharisees stood up and said, "People who are not Jewish must be circumcised and ordered to follow Moses’ Teachings."


NET [draft] ITL: But <1161> some <5100> from <575> the religious party <139> of the Pharisees <5330> who had believed <4100> stood up <1817> and said <3004>, “It is necessary <1163> to circumcise <4059> the Gentiles and <5037> to order <3853> them <846> to observe <5083> the law <3551> of Moses <3475>.” <<  Kisah Para Rasul 15 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran