Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1HATA maka pada sakali peristewa, satelah masoek Isa kadalam roemah sa'orang penghoeloe orang Parisi hendak makan roti pada hari sabat, di-adang-adang mareka-itoe akandia.

2Maka sasoenggoehnja adalah disana dihadapannja sa'orang anoe jang sakit boesoeng.

3Maka Isa pon bertanjalah akan segala pandita torat dan orang Parisi itoe, katanja: Adakah patoet disemboehkan orang pada hari sabat?

4Maka mareka-itoepon diamlah. Laloe di-ambil Isa akan orang itoe, disemboehkannja dan disoeroehnja pergi.

5Maka sahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Daripada kamoe siapa garangan, jang menaroh sa'ekoer kaldai ataw lemboe, maka pada hari sabat djatohlah ija-itoe kadalam parit, tidak ditariknja kaloewar akandia dengan sigeranja?

6Maka tidak tersahoet olih mareka-itoe akandia poela atas perkara ini.

7Maka olih Isa dikatakan soeatoe peroepamaan kapada segala orang djempoetan, tatkala diperhatikannja bagaimana mareka-itoe memilih tempat jang moelia-moelia; katanja kapada mareka-itoe:

8Apabila kamoe didjempoet orang kapada perdjamoewan kawin, djangan kamoe doedoek pada tempat jang moelia-moelia; kalau-kalau ada orang didjempoet olihnja, jang lebih patoet dari kamoe.

9Maka orang jang telah mendjempoet engkau dan orang itoepon datang, seraja katanja kapadamoe: Berikanlah tempat itoe kapada orang ini; maka engkau dengan maloemoe moelai mengambil tempat jang dibawah sakali.

10Melainkan apabila engkau didjempoet orang, hendaklah engkau doedoek ditempat jang dibawah sakali, soepaja apabila datang jang mendjempoet engkau, ija berkata kapadamoe demikian: Hai sohbatkoe, doedoeklah ditempat jang lebih baik. Maka pada koetika itoe kahormatanlah engkau dihadapan segala orang, jang ada doedoek makan serta dengan dikau.

11Karena barang-siapa jang meninggikan dirinja, ija-itoe akan direndahkan, dan orang jang merendahkan dirinja itoe akan ditinggikan.

12Danlagi poela kata Isa kapada orang, jang telah mendjempoet dia: Djikalau engkau memboewat soeatoe perdjamoewan, entah pada tengah hari ataw pada malam, djanganlah engkau mendjempoet segala sahabat ataw kakak-adik ataw kaum-koelawarga ataw orang sakampoengmoe jang kaja-kaja, soepaja mareka-itoe mendjempoet engkau poela dan membalas akandikau.

13Melainkan apabila engkau memboewat soeatoe perdjamoean, djempoetlah orang miskin dan orang boeroek dan jang timpang dan boeta;

14Maka engkau akan salamat, karena tadapat mareka-itoe membalas akan dikau melainkan dibalas akan dikau kelak pada hari dibangkitkan segala orang jang benar.

15Hata satelah perkataan ini didengar olih sa'orang di-antara mareka-itoe sakalian, jang doedoek makan dengan Isa, maka sahoetnja: Berbehagialah kiranja orang jang didjamoei dalam karadjaan Allah!

16Tetapi kata Isa kapada orang itoe: Bahwa olih sa'orang anoe telah diboewat soeatoe perdjamoewan jang besar dan didjempoetnja banjak orang.

17Maka pada koetika orang hendak makan disoeroehkannja hambanja mengatakan kapada orang djempoetan itoe: Marilah, karena segala sasoeatoe soedah sadia.

18Maka dengan sahati djoega mareka-itoe sakalian moelai berdalih-dalih. Kata sa'orang: bahwa koebeli soeatoe bendang, patoet akoe pergi melihati dia, sebab itoelah maka akoe minta tabik.

19Maka kata jang lain poela: Bahwa koebeli lemboe lima pasang, akoe hendak pergi mentjoba dia, sebab itoe maka akoepon minta tabik.

20Maka kata jang lain poela: Beharoe ini akoe berbini, maka sebab itoe tabolih datang akoe.

21Maka dalam hal jang demikian poelanglah hamba itoe memberi tahoe kapada toewannja segala perkara ini. Hata maka marahlah toewan jang empoenja roemah itoe, laloe katanja kapada hambanja: Pergilah djoega engkau dengan sigera kapada segala loeroeng dan kampoeng negari, bawalah kamari akan segala orang miskin dan orang boeroek dan jang timpang dan boeta.

22Maka sahoet hamba itoe: Ja toewan, telah djadi saperti pesan toewan, tetapi ada lagi tempat jang hempa.

23Maka kata toewan itoe kapada hambanja: Pergilah engkau kadjalan-raja dan kasimpang-simpangan, paksai mareka-itoe masoek, soepaja penoehlah roemahkoe ini;

24Karena katakoe kapadamoe bahwa daripada segala orang jang didjempoet itoe sa'orang pon tidak akan mengetjap barang soeatoe daripada perdjamoewankoe ini.

25ARAKIAN maka adalah banjak orang mengiringkan Isa, laloe berpalinglah ija seraja katanja kapada mareka-itoe:

26Barang-siapa jang datang kapadakoe dan tidak bentji ija akan iboe-bapanja dan anak-bininja dan saoedaranja laki-laki dan perempoewan, behkan, lagi akan djiwanja sendiri, orang itoe tabolih mendjadi moeridkoe.

27Dan barang-siapa jang tidak mengangkat palangnja sambil mengikoet akoe, ija-itoe tabolih mendjadi moeridkoe.

28Karena siapa garangan di-antara kamoe, djikalau hendak membangoenkan saboewah menarah, tidak doedoek dehoeloe ija mengira-ngirakan belandjanja kalau ada tjoekoep akan menghabiskan pekerdjaan itoe?

29Soepaja djangan, satelah soedah diboeboehnja alas, tadapat dihabiskannja pekerdjaan itoe dan segala orang jang melihatnja itoe moelai mengolok-olokkan dia,

30Katanja: Bahwa orang ini soedah moelai membangoenkan roemah, maka tidak dapat menghabiskan pekerdjaannja!

31Ataw radja mana garangan, jang hendak berperang dengan radja lain, tidak doedoek dehoeloe berbitjara kalau dengan sapoeloeh riboe orang dapat ija melawan moesoeh, jang mendatangi dia dengan doewa-poeloeh riboe orang banjaknja.

32Kalau tadapat, maka disoeroehkannja oetoesan akan menjorong damai semantara moesoeh lagi djaoeh.

33Demikian djoega kamoe, barang-siapa jang tidak meninggalkan segala sasoeatoe jang padanja, ija-itoe tabolih mendjadi moeridkoe.

34Adapon garam itoe soeatoe benda jang baik, tetapi djikalau garam itoe telah hilang asinnja, dengan apa garangan dapat dipoelangkan rasanja?

35Ija-itoe tidak bergoena kapada tanah ataw akan diboewat badja pon, melainkan akan diboewang orang. Barang-siapa jang bertelinga akan menengar, hendaklah ija menengar. <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran