Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1Satelah itoe maka datanglah segala orang pemoengoet tjoekai dan orang berdosa pon hampir kapada Isa, hendak menengar perkataannja.

2Maka segala katib dan orang Parisi pon bersoengoet-soengoetlah, katanja: Bahwa orang ini menjamboet orang berdosa dan makan dengan mareka-itoe!

3Laloe dikatakan Isa kapada mareka-itoe peroepamaan ini,

4Katanja: Siapa daripada kamoe, jang ada menaroh kambing saratoes ekoer, djikalau ija kahilangan sa'ekoer, tidak ditinggalkannja sambilan-poeloeh sambilan ekoer itoe dipadang, laloe pergi mentjehari jang hilang itoe sampai dapat.

5Satelah didapatnja ditanggoengnja di-atas bahoenja dengan soeka-tjita hatinja.

6Dan satelah sampai ija karoemahnja dipanggilnja segala sahabatnja dan orang sakampoengnja berhimpoen, laloe katanja kapada mareka-itoe: Hendaklah kamoe bersoeka-soekaan dengan akoe, karena telah koedapat poela kambingkoe jang hilang itoe.

7Bahwa katakoe kapadamoe: Demikian akan ada kasoekaan dalam sorga karena sebab sa'orang orang-berdosa jang bertobat lebih dari karena sebab sambilan-poeloeh sambilan orang benar, jang tabergoena tobat kapadanja.

8Ataw perempoewan mana, jang padanja ada dinar sapoeloeh keping, djikalau ija kahilangan sakeping, tidak dipasangnja dian dan disapoenja roemah dan ditjeharinja dengan radjin sampai dapat?

9Maka apabila didapatnja dipanggilnja segala sahabatnja dan orang sakampoengnja jang perempoewan berhimpoen, laloe katanja: Hendaklah kamoe bersoeka-soekaan dengan akoe, karena telah koedapat dinarkoe sakeping jang hilang itoe.

10Maka katakoe kapadamoe: Bahwa demikian adalah kasoekaan di-antara segala malaikat Allah karena sebab sa'orang orang-berdosa jang bertobat.

11Maka kata Isa: Bahwa pada sa'orang anoe adalah doewa orang anaknja laki-laki.

12Maka kata jang moeda kapada bapanja: Ja bapa, berikanlah kapada sehaja behagian harta jang patoet kapada sehaja. Maka dibehagikannjalah hartanja kapadanja.

13Tidak beberapa hari kemoedian maka anak jang moeda itoe berkemas-kemaskan samoewanja, laloe berdjalanlah ija kapada saboewah negari jang djaoeh, maka disana diboroskannja hartanja sebab hidoepnja dengan kamewahan.

14Hata satelah soedah dihabiskannja samoewanja bangkitlah dalam negari itoe soeatoe bela kalaparan jang besar, maka ijapon moelai kakoerangan.

15Laloe pergilah ija masoek kerdja kapada sa'orang orang negari itoe, maka disoeroehkan orang itoe akandia kaladangnja menggombalakan babinja.

16Maka inginlah ija hendak mengennjangkan peroetnja dengan hampas, jang dimakan olih babi itoe, tetapi sa'orang pon tiada jang memberikan dia kapadanja.

17Kemoedian sedarlah ija akan dirinja, katanja: Beberapa-berapa orang opahan bapakoe mendapat makan dengan lempahnja, maka binasalah akoe ini dengan laparkoe.

18Bahwa akoe hendak bangkit pergi mendapatkan bapakoe dan akoe hendak berkata demikian: Ja bapa, sehaja berdosa kapada Allah dan kapada bapa pon;

19Tidak lagi sehaja patoet dipanggil anakmoe; samakanlah sehaja dengan sa'orang orang opahan bapa.

20Hata maka bangkitlah ija berdiri laloe pergi mendapatkan bapanja. Maka sedang ija lagi djaoeh terlihatlah bapanja akandia, maka tergeraklah hatinja olih kasihan, laloe berlarilah bapanja mendapatkan dia, dipeloeknja dan ditjioemnja.

21Maka kata anak itoe kapadanja: Ja bapa, sehaja berdosa kapada Allah dan kapada bapa pon, maka tidak lagi sehaja patoet dipanggil anakmoe.

22Tetapi kata bapa itoe kapada segala hambanja: Dengan sigera bawalah akan pakaijan jang terbaik, pakaikanlah kapadanja dan kenakanlah sabentoek tjintjin pada tangannja dan kasoet pada kakinja;

23Dan bawalah kamari akan anak-lemboe jang tamboen itoe, sembelehkanlah; hendaklah kita makan dan bersoeka-soekaan;

24Karena anakkoe ini mati, maka hidoep poela; ija hilang, maka terdapat poela. Hata maka mareka-itoepon moelai bersoeka-soekaan.

25Adapon anaknja jang toewa itoe adalah ija diladang; maka semantara poelang, hampir dekat karoemah, didengarnja segala boenji-boenjian dan orang beramai-ramaijan.

26Laloe dipanggilnja sa'orang hamba, ditanjainja: Apa garangan ini?

27Maka sahoet hamba itoe: Adik toewan soedah poelang, maka olih bapa toewan disembelehkan anak lemboe jang tamboen itoe, sebab didapatnja akandia kembali dengan salamat.

28Hata maka marahlah anak jang toewa itoe, tamaoe masoek ija; sebab itoe kaloewarlah bapanja laloe memboedjoek-boedjoek akandia.

29Tetapi sahoetnja kapada bapanja: Timbangkanlah; sakian banjak tahoen lamanja sehaja berboewat djasa kapada bapa, belom pernah sehaja melaloei perentah bapa, maka belom pernah djoega bapa memberikan kapada sehaja sa'ekoer anak kambing, soepaja bolih sehaja bersoeka-soekaan dengan segala taulan sehaja;

30Tetapi beharoe datang anak bapa ini, jang telah memboroskan harta bapa dengan perempoewan soendal, maka bapa menjembeleh akandia anak lemboe jang tamboen itoe!

31Maka kata bapanja: Hai anakkoe, engkau ini selaloe dengan akoe dan segala sasoeatoe jang padakoe itoepon engkau poenja.

32Maka patoetlah kita bersoeka-soekaan dan beramai-ramaijan, karena adikmoe ini mati, maka hidoep poela, ija hilang, maka terdapat kembali. <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran