Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

1Maka pada sakali peristewa pada soeatoe hari tengah Isa mengadjar segala orang itoe dalam roemah Allah dan mengchabarkan indjil, datanglah segala kapala imam dan katib serta segala toewa-toewa pon mendapatkan dia,

2Seraja kata mareka-itoe kapadanja: Katakanlah kapada kami dengan koewasa apa engkau memboewat segala perkara ini, ataw siapa garangan jang telah memberi koewasa ini kapadamoe?

3Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Bahwa akoepon hendak bertanjakan satoe pasal akan kamoe. Katakanlah kapadakoe:

4Adapon pembaptisan Jahja itoe dari sorgakah ataw dari manoesiakah?

5Maka berbitjaralah mareka-itoe sama sendirinja, katanja: Djikalau kata kita dari sorga, nistjaja akan katanja: Mengapa kamoe tapertjaja akandia?

6Tetapi djikalau kata kita dari manoesia, nistjaja orang banjak kelak meloetari kita dengan batoe, karena pertjaja mareka-itoe sakalian bahwa Jahja itoe nabi adanja.

7Maka sahoet mareka-itoe: Tatahoe kami dari mana.

8Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sebab itoe akoepon tidak mengatakan kapadamoe dengan koewasa siapa koeboewat segala perkara ini.

9Satelah itoe maka dimoelainja mengatakan peroepamaan ini kapada orang banjak: Bahwa sa'orang anoe memboewat soeatoe kebon anggoer, disewakannja kapada orang kebon, laloe pergilah ija kanegari jang lain hendak lama disana.

10Maka pada moesimnja disoeroehkannja sa'orang hambanja pergi mendapatkan orang-orang kebon itoe, soepaja mareka-ini memberikan hasil kebon anggoer itoe kapadanja, tetapi olih orang-orang kebon itoe dipaloe dan dihalau akandia dengan hempanja.

11Kemoedian disoeroehkannja poela sa'orang hambanja jang lain, maka inipon dipaloenja dan dinistakannja, laloe dihalaukannja dengan hempanja.

12Kemoedian poela disoeroehkannja jang katiga, maka inipon diloekakannja dan diboewangnja kaloewar.

13Satelah itoe maka kata toewan jang empoenja kebon-anggoer itoe: Apakan dajakoe? Bahwa akoe hendak menjoeroehkan anakkoe jang kekasih, entah barangkali dihormatinja apabila mareka-itoe melihat dia.

14Tetapi demi terlihat orang kebon itoe akandia, berbitjaralah mareka-itoe sama sendirinja, katanja: Bahwa inilah jang warits; mari, kita memboenoeh dia, soepaja poesakanja mendjadi kita poenja.

15Maka diboewangnja kaloewar dari dalam kebon-anggoer laloe diboenoehnja. Sebab itoe apakah jang patoet diboewat olih toewan jang empoenja kebon-anggoer akan mareka-itoe?

16Bahwa ija akan datang kelak membinasakan segala orang kebon itoe dan kebon-anggoer itoe akan diberikannja kapada orang lain. Hata satelah mareka-itoe menengar perkataan ini maka katanja: Ija-itoe didjaoehkan Allah kiranja.

17Tetapi dipandang olih Isa kapada mareka-itoe, seraja katanja: Maka apakah ini jang tersoerat: "Adapon batoe, jang diboewang olih segala toekang, ija-itoe telah mendjadi kapala pendjoeroe."

18Barang-siapa jang djatoh kapada batoe itoe, nistjaja remoeklah orang itoe, dan barang-siapa jang ditimpa olih batoe itoe, ijapon dihantjoer-loeloehkan olihnja.

19Maka pada koetika itoe djoega ditjehari djalan olih segala kapala imam dan katib, hendak mendatangkan tangannja kapada Isa, karena tahoelah mareka-itoe peroepamaan ini dikatakannja akan hal mareka-itoe, tetapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjak.

20Maka di-adang-adanglah olih mareka-itoe akandia, laloe disoeroehkannja beberapa orang penghintai jang memboewat dirinja saperti orang benar, soepaja bolih mareka-itoe menangkap perkataannja, hendak menjerahkan dia kapada koewasa dan perentah wali.

21Maka ditanja olih mareka-itoe akandia, katanja: Ja goeroe, bahwa ketahoeilah kami akan perkataan dan pengadjaran toewan itoe betoel dan tidak toewan memandang orang, melainkan toewan mengadjarkan djalan Allah dengan sabenarnja.

22Adakah patoet kami mempersembahkan oepeti kapada kaisar ataw tidak?

23Tetapi diketahoei olih Isa akan semoedaja mareka-itoe, sebab itoe katanja: Mengapa kamoe mentjobai akoe?

24Toendjoeklah kapadakoe dinar sakeping. Siapa poenja gambar dan toelisan jang padanja? Maka sahoet mareka-itoe: Kaisar poenja.

25Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sebab itoe persembahkanlah kapada kaisar barang jang kaisar poenja dan kapada Allah barang jang Allah poenja.

26Maka tadapat mareka-itoe menangkap perkataannja dihadapan orang banjak, lagi berdiamlah mareka-itoe dengan hairan akan djawabnja.

27Satelah itoe maka datanglah kapadanja beberapa orang Sadoeki, jang mengatakan tiadalah kiamat, laloe bertanja akan dia demikian:

28Ja goeroe, bahwa disoeratkan Moesa bagai kami: Djikalau mati barang sa'orang poenja saoedara jang berbini, tetapi ija mati itoe dengan tiada beranak, hendaklah saoedaranja mengambil bininja dan menimboelkan benih bagai saoedaranja.

29Maka sakali peristewa adalah toedjoeh orang bersaoedara, maka jang pertama mengambil sa'orang bini laloe mati dengan tidak beranak.

30Maka jang kadoewa poela berbinikan perempoewan itoe, kemoedian mati dengan tidak beranak.

31Laloe jang katiga poela mengambil dia, maka dengan hal jang demikian sampai jang katoedjoeh pon mati, tidak ditinggalkannja anak.

32Kemoedian daripada sakaliannja perempoewan itoepon matilah.

33Sebab itoe pada hari kiamat daripada mareka-itoe sakalian jang mana garangan mempoenjai dia akan bininja, karena katoedjoeh orang itoepon telah berbinikan dia?

34Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa anak-anak doenia ini kawin dan dikawinkan.

35Tetapi orang jang dibilang patoet akan mendapat acherat dan kabangkitan dari antara orang mati, ija-itoe kawin pon tidak dan dikawinkan pon tidak.

36Bahwa mareka-itoe tabolih mati lagi, karena saperti malaikat dan anak-anak Allah adanja, sebab mareka-itoe anak-anak kabangkitan.

37Danlagi adapon perkara orang mati dibangoenkan itoe ditoendjoek olih Moesa pon dalam beloekar doeri, tatkala diseboetnja akan Toehan: "Allah Iberahim dan Allah Ishak dan Allah Jakoeb."

38Karena Allah itoe boekan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidoep, karena bagainja djoega hidoeplah sakaliannja.

39Laloe sahoetlah beberapa orang katib, katanja: Ja goeroe, perkataan toewan ini betoel.

40Kemoedian daripada itoe taberani lagi mareka-itoe bertanjakan barang sasoeatoe akandia.

41Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bagaimana ini bahwa Almasih dikatakannja poetera Da'oed?

42Maka dalam kitab Zaboer Da'oed sendiri pon berkata demikian: "Telah Toehan bersabda kapada Toehankoe: doedoeklah engkau pada sabelah kanankoe,

43"Sahingga soedah koetaroh segala seteroemoe itoe akan alas kakimoe."

44Tegal dipanggil Da'oed akandia Toehan, bagaimana ijalah anaknja?

45Maka dihadapan penengaran orang banjak sakalian kata Isa kapada moerid-moeridnja:

46Peliharakanlah dirimoe daripada segala katib, jang soeka berdjalan dengan memakai djoebah dan soeka bersalam-salaman dipasar dan doedoek ditempat kahormatan dalam masdjid dan ditempat jang moelia-moelia dalam perdjamoewan,

47Dan jang makan habis akan roemah perempoewan djanda dan melandjoetkan sembahjangnja dengan poera-poera; maka orang itoe akan kena lanat jang terlebih besar adanja. <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran