Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LAMPUNG]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 : 23 >> 

Lampung: Rik waktu Barnabas sampai di dudi, rik ngeliak injuk repa Allah ngeberkati jelma-jelma udi, ia riang nihan. Raduni ia ngilu in tian temon-temon setia jama Tuhan jama sepenuh hati.


AYT: Ketika Barnabas tiba dan melihat kasih karunia Allah, ia bersukacita dan menasihati mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang teguh.

TB: Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan,

TL: Apabila ia sudah tiba, serta nampak anugerah Allah, maka sukacitalah ia, lalu dinasehatkannyalah sekalian orang itu, supaya tetap niat hati mereka itu berpaut kepada Tuhan.

MILT: yang ketika datang dan melihat anugerah Allah (Elohim - 2316), ia bersukacita dan menasihati dengan maksud agar hati mereka semua tetap melekat pada Tuhan,

Shellabear 2010: Setelah sampai di sana dan melihat kebaikan Allah atas orang-orang di tempat itu, bergembiralah Barnabas. Ia mendorong mereka semua supaya tetap setia kepada Junjungan Yang Ilahi dengan sepenuh hati.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah sampai di sana dan melihat kebaikan Allah atas orang-orang di tempat itu, bergembiralah Barnabas. Ia mendorong mereka semua supaya tetap setia kepada Junjungan Yang Ilahi dengan sepenuh hati.

Shellabear 2000: Setelah sampai di sana dan melihat kebaikan Allah kepada orang-orang di tempat itu, maka bergembiralah Barnabas. Lalu ia mendorong mereka semua supaya tetap setia kepada Junjungan Yang Ilahi dengan sepenuh hati.

KSZI: Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan azam untuk tetap setia kepada Tuhan.

KSKK: Setelah tiba di situ dan melihat rahmat Allah, Barnabas bergembira dan mengajak orang-orang itu supaya mereka dengan teguh hati tetap setia kepada Tuhan.

WBTC Draft: Ketika ia tiba di sana dan melihat bagaimana kemurahan Tuhan bekerja, ia sangat gembira. Ia menasihati setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas.

VMD: Ketika ia tiba di sana dan melihat bagaimana kemurahan Tuhan bekerja, ia sangat gembira. Ia menasihati setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas.

AMD: Ketika Barnabas tiba di sana dan melihat anugerah Allah, ia sangat bersukacita. Ia juga mendorong mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan dengan segenap hati mereka.

TSI: Barnabas orang yang sangat baik— penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai keyakinan yang kuat. Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata Tuhan sedang menunjukkan kebaikan hati-Nya di sana, dia sangat gembira. Lalu semua orang percaya yang di sana diajaknya supaya dengan segenap hati terus setia kepada Tuhan. Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Tuhan karena pelayanan Barnabas.

BIS: Dan ketika Barnabas sampai di sana, dan melihat bagaimana Allah memberkati orang-orang itu, ia gembira sekali. Lalu ia minta supaya mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati.

TMV: Apabila dia tiba di Antiokhia dan melihat Allah memberkati orang di situ, dia bersukacita. Lalu dia menggalakkan mereka semua supaya tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati.

BSD: Ketika sampai di sana, ia melihat bagaimana orang-orang di situ diberkati Allah. Maka ia sangat gembira dan minta supaya mereka semua sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati.

FAYH: Ketika ia sampai di sana dan melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan, apa pun akibatnya.

ENDE: Setelah tiba disitu, dan serta melihat rahmat Allah itu, iapun bergembira dan mengadjak orang-orang itu, supaja mereka dengan teguh hati tetap setia kepada Tuhan.

Shellabear 1912: setelah sampailah ia, serta dilihatnya anugerah Allah itu, maka sukacitalah ia; lalu diingatkannya segala orang itu akan bertetap didalam hatinya hendak berdamping dengan Tuhan:

Klinkert 1879: Satelah sampai disana dan dilihatnja karoenia Allah itoe, bersoeka-tjitalah hatinja, diberinja nasihat kapada segala orang itoe, soepaja dengan soenggoeh-soenggoeh hatinja mareka-itoe berpaoet pada Toehan.

Klinkert 1863: Kapan dia soedah sampe disana, dan melihat itoe anoegrah Allah, dia djadi soeka-hati, serta {Kis 13:43; 14:22} kasih inget sama segala orang itoe, sopaja dia-orang tinggal deket sama Toehan dengan soenggoeh-soenggoeh hatinja.

Melayu Baba: bila dia sampai, dan sudah tengok anugrah yang Allah sudah bri, dia suka hati; dan nasihatkan dia-orang smoa, spaya dngan ttap hati dia-orang boleh tinggal kata sama Tuhan:

Ambon Draft: Dan dija itu, manakala ija sudahlah sampe di sana, dan melihatlah nimet Allah, bersuka-sukalah ija, dan ber-natsihetlah dija awrang, akan tinggal bagantong dengan ha-ti togoh kapada maha Tuhan.

Keasberry 1853: Maka apabila sampielah iya kasana, maka dilihatnya anugrah Allah itu, lalu sukachitalah iya, sambil dibrinya nasihat kapada sagala orang, supaya bursunggoh sunggoh hatinya lukat pada Tuhan.

Keasberry 1866: Maka apabila sampielah iya kŭsana, sŭrta mŭlihat anugrah Allah itu, lalu suka chitalah iya, sambil dibrinya nasihat kapada sagala orang, supaya bŭrsungguh sungguh hatinya lŭkat pada Tuhan.

Leydekker Draft: Jang, satelah habis 'ija datang kasana, dan melihat nixmet 'Allah, suka tjitalah dan berilah natsihhat pada sakalijen 'awrang 'itu, sopaja dengan nijat hatinja 'ija lekat pada maha Tuhan.

AVB: Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan azam untuk tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati.

Iban: Lebuh iya datai di Antiok, lalu meda berekat Allah Taala, iya gaga amat ati, lalu iya meransang semua sida meruan tetap ati ngagai Tuhan enggau pengabis ati sida,


TB ITL: Setelah Barnabas datang <3854> dan <2532> melihat <1492> kasih karunia <5485> Allah <2316>, bersukacitalah ia <5463>. Ia menasihati <3870> mereka, supaya mereka semua <3956> tetap setia <4357> kepada <1722> Tuhan <2962>, [<3739> <2532> <4286> <2588>]


Jawa: Bareng wis tekan ing kono lan nyumurupi sih-rahmating Allah, Barnabas bungah sarta mituturi marang wong-wong mau, supaya padha tetep setya marang Gusti,

Jawa 2006: Bareng wis rawuh ing kono lan pirsa sih-rahmating Allah, Barnabas bingah. Sarta paring pitutur marang wong-wong mau, supaya padha tetep setya marang Gusti,

Jawa 1994: Satekané ing kono, Barnabas weruh wong-wong precaya ing kono padha kaberkahan déning Gusti Allah. Barnabas bungah banget lan ngatag para sedulur-sedulur sing precaya mau, supaya klawan mantep padha tetepa setya lan tulusa precayané marang Gusti Yésus.

Jawa-Suriname: Sak tekané nang kono Barnabas weruh wong-wong pretyaya sing nang kono pada diberkahi karo Gusti Allah. Barnabas bungah banget lan nyuwun marang sedulur-sedulur mau, supaya pada mantep lan temen terus nurut Gusti sak atiné.

Sunda: Barnabas kacida bingaheunana ningali maranehanana sakitu diberkahanana ku Gusti. Maranehna ku anjeunna dipeupeujeuhan supaya enya-enya satia satuhu ka Gusti.

Sunda Formal: Barnabas kacida bungaheunana, sanggeus anjeunna ningal bukti buah-buahna rahmat Pangeran di eta tempat. Anjeunna nganasehatan, supaya maranehna tetep tuhu ka Gusti.

Madura: Sanapa’na Barnabas ka jadhiya, ban nangale’e baramma Allah aberkadi reng-oreng e jadhiya, atena ce’ peragga. Reng-oreng jareya laju ebalai sopaja esto onggu ka Allah.

Bauzi: Ame da Barnabas gi im neà bakta meedam dàt moz. Alam Aha Nutabe Neànat aba modi vizi teudi meedam dàt moz. Labi aho Yesus bake tu vuzehe bak lam abo ba beena tuhu vaba abo gi teudi tu vuzehi meedam bak. Lahamda labe Antiokia laba fusi aaha ame Yahudi damat modem vab dam dua totbaho labe Yesus bake tu vuzehi meedam bak ab aaham. Aame ozo, “Alat abo Yahudi damat modem vab dam nim moho vaba gi ozahit deeli im neà bak meedam Alat mode?” lahame àvodi bisi duana ab deeleham. Deeli ame dam laba vabededam labe im nehasu vameada. “Uho Boehàda Yesus bake tu vuzehi meedam bak lam mahate abo iademe ahu vàmadi meedale,” lahame ab vi vameadaham. Labihadam di labe Antiokia azim dam dua totbaho labe laha ba neo Yesus im Boehàda laba ab vi tau tu vuzehedaham.

Bali: Sasampune Dane Barnabas rauh irika, dane liang pisan manggihin sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, katiba ring pasamuane irika. Dane raris mituturin pasamuane mangda pageh tur satia tuu ring Ida Sang Panembahan.

Ngaju: Tuntang katika Barnabas sampai intu hete, tuntang mite kilen ampie Hatalla mamberkat kare oloh te, ie hanjak toto. Palus ie balaku mangat ewen toto-toto baketep dengan Tuhan hapan salepah atei.

Sasak: Dait sewaktu Barnabas dateng lẽq derike, dait serioq rahmat Allah tipaq dengan-dengan nike, ie gembire gati. Beterus ie tunas adẽq ie pade pacu-pacu setie lẽq Junjungan Saq Mulie siq sepenoq angenne.

Bugis: Na wettunna Barnabas lettu kuwaro, sibawa naitana pékkugi Allataala pura barakkakiwi sining tauwéro, marennu senna’ni. Nanaéllauni kuwammengngi nattonget-tongeng matinulu lao ri Puwangngé sibawa sukku atinna.

Makasar: Na ri wattunna battu Barnabas mange anjoreng, nacini’mi antekamma bateNa Allata’ala ambarakkaki ngasengi anjo taua. Sanna’mi rannuna Barnabas. Na napakainga’mo ke’nanga sollanna jarre’ tojeng-tojeng tappa’na ke’nanga ri Batara.

Toraja: Iatonna rampomo, natiroi tu pa’kamaseanNa Puang Matua, parannumi, anna pakilalai tu tau mintu’, kumua anna tontong maruru’ lako Puang susitu diongnamo penaanna.

Duri: Na ia tonna ratumo lako, gaja sannangngi ngkitai, sanga nabarakka'i Puang Allataala to tau jio. Namangngajahhi nakua anna tatta' nturu' Puang.

Gorontalo: Tou te Barnabas ledungga mota wawu lo'onto mao rahmati lo Allahuta'ala to olimongoliyo, tiyo ma yilengahu wawu lonasehati mao nga'amila ta ma paracaya boyito, alihu tatapu ta'ati ode oli Isa Eya.

Gorontalo 2006: Wau tou̒ tei Barnabas leidungga mola odito, wau loo̒onto woloolo mola Allahu Taa̒ala lobalakati tau-tauwala boito, tio leengahe daa̒. Lapatao̒ pilohilelio alihu timongolio tio̒otutua tatapu wau molotolo hilao modungohe to Eeya wolo lealeaatu lohilaa limongolio.

Balantak: Ka' sarataa i Barnabas notaka na Antiokhia ka' nimiile' se' koi upa a barakaatna Alaata'ala na mian biai' iya'a, ia nobelesmo tuu'. Kasi ia nama'ase' kada' i raaya'a sida malolo' na Tumpu tia noa men tuutuu'.

Bambam: Indo Barnabas mesa tau mapia anna to matappa' si'da-si'da naponnoi Penaba Maseho. Iya sulena lako, tappa tilalla' muita ingganna to matappa' dio natamba' ponno duka' Puang Allataala. Iya napakahi'di asammi naua: "La tontä liukoa' manontom lako Debata sola sakalebu penabammu." Napolalam tuttuam buda tau mentuhu' lako Puang Yesus.

Kaili Da'a: Sangga narata i Barnabas ri setu pade nikitana iwenu Alatala nombawai rasi ka ira etu, nadamba mpu'u rarana. Jadi niulina ka ira, "Komi kana maroo mantuki i Pue Yesus ante mpu'u-mpu'u rara!"

Mongondow: Naonda in no'iyaput kon tua ing ki Barnabas, bo noko'ontong kon naíonda ing Allah nomarakat ko'i monia, nopia totok ing ginanya. Bo sia nopo'igum domandon kom baí mosia totu-totu'udon mopirisaya bo motoindudui ko'i Tuhan.

Aralle: Inde Barnabas mesa tau mapia anna to mampetahpa' si'da-si'da anna napunnoi Inaha Masero. Lambi'na pano, tahpa mahasang inahanna aka' ungngita ingkänna to mampetahpa' di hao nabehe Puang Alataala. Ya' napahenta asammi naoaintee, "Patontong loloia' inahammu dai' di Dehata." Lambi' tuhtuang mai'di tau mentindo' di Puang Yesus.

Napu: Baranaba iti, hadua tauna au maroa laluna. Ia nakuasai Inao Malelaha hai maroho pepoinalaina. Kahawena Baranaba i Antiokia, matana mpuu laluna, lawi naita kamahilena pewatina Pue Ala irihira au mepoinalai i Yesu. Mewali, Baranaba mopakaroho lalunda, hai nauliangaahe bona mampeulai liliuhe Pue Yesu hangko i lalunda mpuu. Ido hai bosa wori to Antiokia mepoinalai i Pue Yesu.

Sangir: Kụ sarạeng i Barnabas nahumpạ sene, ringangu nakasilo kereapa Mawu Ruata e něngal᷊amatẹ̌ si sire ene, i sie měngkate apa nikahaluaseng. Bọu ene i sie nẹ̌dorong tadeạu i sire kahěnga-hěngang masatia ringangu kạguwạ u naung su Mawu.

Taa: Ojo karata i Barnabas nja’u Antiokhia, ia masanang kojo mangkita kanoto i mPue Allah resi tau etu. Ia mampakaroso raya nsira pasi manganto’oka sira, “Nempo kesaa to mawali resi komi, ne’e rapandooka yau mangaluluka i Pue.”

Rote: Ma lelek Barnabas losa naa de nita Manetualain ba'e-pala tao hataholi sila la tao leo beek, boema namahoko nanseli. Boema nokes fo ela te'e-te'e ala lilineka neu Lamatua ka no dale katematuak.

Galela: (11:22)

Yali, Angguruk: Monde fibagma Barnabas libareg kim isarukmen Allahn it Indi enesug lit unubam tibag ane yet hibareg ahiyeg hibag. Ahiyeg haruk lit Ninikni Allah wene hininggik ine roho ki reg lamuhup ulug komo enepfag.

Tabaru: Kadau wa'adonuku, de wamake kokia ma Jo'oungu ma Dutu wakisiba-barakati go'ona, de womorene 'ifoloi. Ge'enaka de waga'asoko la yosigou-gounguku yomoteke ma Jouka.

Karo: Kenca seh Barnabas i Antiokia, meriah kal ukurna ngidah lias ate Dibata si nggo seh man kalak e. Iajukna perpulungen e gelah tetap erkiniteken man Tuhan.

Simalungun: Das ma ia hujai, ididah ma idop ni uhur ni Tuhan in, gabe malas ma uhurni; iojur ma sidea haganup, ase poltik uhur ni sidea marsijoloman bani Tuhan in,

Toba: Tolhas ma ibana tusi, jadi diida ma asi ni roha ni Debata, gabe las ma rohana; laos diapoi ma sasude, asa marsihohot rohanasida mian di Tuhan i.

Dairi: Soh kessa mo si Barnabas gabè idah mo sibasa-basa Dèbata taba kalak si nisidi, lolo kalohoon mo atèna. Nai ipeddahi mo kalak i karina, asa tettap ukur kalak i menguèi taba Tuhan i.

Minangkabau: Kutiko si Barnabas tibo disinan, lah nyo caliak sandiri, Allah iyo sabana mambarakaik-i urang-urang tu, gadang bana atinyo. Inyo mintak kabake urang-urang tu, supayo sabana-bana satiya kapado Tuhan sapanuah ati.

Nias: Me irugi da'õ Baranaba, ba i'ila hewisa wamahowu'õ Lowalangi niha andrõ, omuso sibai dõdõnia. I'andrõ ena'õ sindruhundruhu lõ farõi ira, la'osambua'õ dõdõra khõ Zo'aya.

Mentawai: Kelé aisegé sedda, si Barabas samba kelé aiitsó panunukanina sia Taikamanua, mangkánangan leú et bagania simakopé. Oto tiddounangan ka tubudda, bulé bulat ramariu-riu ka tubut Tuhan bulat tubut sibara ka miuinet paatuatda.

Aceh: Dan watée Barnabas ka trok keudeh, dan jikalon pakriban Allah geubri beureukat ateueh ureuëng-ureuëng nyan, gobnyan galak that-that. Laju jilakée mangat awaknyan biet-biet patuh ubak Tuhan deungon sipeunoh até.

Mamasa: Inde Barnabas-e mesa to malolo anna to nakuasai Penawa Masero anna to lantuk mangngorean. Saei lako dore'mi ummita tamba'na Puang Allata'alla lako to dio Antiokhia. Napakari'di'mi kenamala tontong liu mentoe manda' mengnganti matoto' illalan kapangngoreananna lako Puang Yesus. Tuttuan budami tau mangngorean langngan Puang Yesus.

Berik: Barnabas jame aa galap forotnaram kota Antyokya je, jepga aa anggana Uwa Sanbagiri Jei waakena Jelemanaiserem mes golmini jebe, jepga ini Barnabasmana saaser-saasersusmer folbana. Jei enggam ga balbabili, "Aamei angtane Tuhan ga waakenfer isa tebana ini imna seyafter gemerserem jeme, ane aamei ijama tikweyan Tuhan jam onsobalawer."

Manggarai: Du cain hi Barnabas agu ita widang de Mori Keraéng latangt isé, nisang kéta nain. Hia toing isé, kudut sanggéd isé mai wa mai nain junggu oné Mori Keraéng,

Sabu: Ta dhai Barnabas la ni, jhe ngadde ri no mina mii Deo ne ddhei nga ddau-ddau he, dhai mengallu dhara no. Moko ta ami ke ri no ta petarra ne halla-anni pa Muri nga hewue nge danni-ade.

Kupang: (11:22)

Abun: Barnabas mu kom motu sa, an me sukndo gato Yefun Allah dakai ben su yewis yi gato onyar kem mo Yefun Yesus mone. An me do, Yefun Allah ós yé ne ben suk tepsu Yefun Allah mit. Barnabas mit iwa suk gato an me ne. Barnabas ki do, "Nin mit dik wa Yefun Yesus sor, nin brek kadit Yefun Yesus bi os gato ndo ne nde."

Meyah: Gij mona ongga Barnabas ensaga jah suma fob, beda ofa odou efaga ouka eteb rot jeska ofa ek oida Allah eita oufamofa eteb gu rusnok ongga ruroru Yesus gij kota insa koma fob. Beda ofa oftuftu rua rot ahais jeskaseda rua ruroru Yesus rot tenten ojgomuja.

Uma: Karata-na Barnabas hi ria, goe' lia-mi nono-na, apa' nahilo kabohe pegane' Alata'ala mpogane' tauna to mepangala' hi Yesus toera. Jadi', Barnabas mporohoi nono-ra pai' na'uli'-raka bona tida-ra mpotuku' Pue' Yesus hante nono mpu'u.

Yawa: Arono Barnabas umaso nanto Antiokia rai, po Amisye apa kove raen manakoe no irati vatano nanawije mansai. Weti anayanambe rave muno po manyao indamu manuga ntenami una tawan irati Amisye ai.


NETBible: When he came and saw the grace of God, he rejoiced and encouraged them all to remain true to the Lord with devoted hearts,

NASB: Then when he arrived and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord;

HCSB: When he arrived and saw the grace of God, he was glad, and he encouraged all of them to remain true to the Lord with a firm resolve of the heart--

LEB: who, [when he] arrived and saw the grace of God, rejoiced and encouraged [them] all to remain true to the Lord with _devoted hearts_,

NIV: When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts.

ESV: When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose,

NRSV: When he came and saw the grace of God, he rejoiced, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast devotion;

REB: When he arrived and saw the divine grace at work, he rejoiced and encouraged them all to hold fast to the Lord with resolute hearts,

NKJV: When he came and had seen the grace of God, he was glad, and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord.

KJV: Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.

AMP: When he arrived and saw what grace (favor) God was bestowing upon them, he was full of joy; and he continuously exhorted (warned, urged, and encouraged) them all to cleave unto {and} remain faithful to {and} devoted to the Lord with [resolute and steady] purpose of heart.

NLT: When he arrived and saw this proof of God’s favor, he was filled with joy, and he encouraged the believers to stay true to the Lord.

GNB: When he arrived and saw how God had blessed the people, he was glad and urged them all to be faithful and true to the Lord with all their hearts.

ERV: Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and faith. When he went to Antioch and saw how God had blessed the believers there, he was very happy. He encouraged them all, saying, “Always be faithful to the Lord. Serve him with all your heart.” Many more people became followers of the Lord.

EVD: Barnabas was a good man. He was full of the Holy Spirit and full of faith. When Barnabas went to Antioch, he saw that God had blessed those people very much. This made Barnabas very happy. He encouraged all the believers in Antioch. He told them, “Never lose your faith. Always obey the Lord with all your hearts.” Many, many people became followers of the Lord {Jesus}.

BBE: Who, when he came and saw the grace of God, was glad; and he made clear to them the need of keeping near the Lord with all the strength of their hearts:

MSG: As soon as he arrived, he saw that God was behind and in it all. He threw himself in with them, got behind them, urging them to stay with it the rest of their lives.

Phillips NT: When he arrived and saw this working of God's grace, he was delighted. He urged them all to be resolute in their faithfulness to the Lord,

DEIBLER: When he got there, he realized that God had acted kindly toward the believers. So he was very happy, and he continually encouraged all of the believers to continue to trust completely in the Lord Jesus.

GULLAH: Wen Barnabas git ta Antioch an see how God da bless de people dey, e been heppy fa true. E courage um all fa keep on da bleebe pon de Lawd wid all dey haat an waak fa true wid um.

CEV: When Barnabas got there and saw what God had been kind enough to do for them, he was very glad. So he begged them to remain faithful to the Lord with all their hearts.

CEVUK: When Barnabas got there and saw what God had been kind enough to do for them, he was very glad. So he begged them to remain faithful to the Lord with all their hearts.

GWV: When he arrived there, he was pleased to see what God had done for them out of kindness. So he encouraged all the people to remain solidly committed to the Lord.


NET [draft] ITL: When <3854> he came <3854> and <2532> saw <1492> the grace <5485> of God <2316>, he rejoiced <5463> and <2532> encouraged <3870> them all <3956> to remain true <4357> to <1722> the Lord <2962> with devoted <4286> hearts <2588>, <<  Kisah Para Rasul 11 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran