Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LAMPUNG]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 : 4 >> 

Lampung: Ulihni seno Petrus nerangko jama tian sunyinni sai radu tejadi, mulai jak mula-mula. Petrus cawa,


AYT: Akan tetapi, Petrus mulai menjelaskannya secara urut kepada mereka, katanya,

TB: Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya:

TL: Tetapi mulailah Petrus menyatakan hal itu kepada mereka itu dengan tertibnya, serta berkata,

MILT: Maka mulailah Petrus menjelaskan kepada mereka secara terinci sambil berkata,

Shellabear 2010: Tetapi Petrus menceritakan semuanya dengan seksama, mulai dari awalnya. Petrus berkata,

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi Petrus menceritakan semuanya dengan seksama, mulai dari awalnya. Petrus berkata,

Shellabear 2000: Tetapi Petrus menceritakan semuanya dengan saksama, mulai dari awalnya. Petrus berkata,

KSZI: Oleh yang demikian, Petrus menerangkan segala yang telah berlaku, satu persatu:

KSKK: Lalu mulailah Petrus menerangkan segala kejadian berturut-turut, katanya,

WBTC Draft: Maka Petrus mulai menjelaskan yang telah terjadi.

VMD: Petrus mulai menjelaskan yang telah terjadi.

AMD: Maka, Petrus menjelaskan secara urut seluruh apa yang terjadi kepada mereka.

TSI: Karena itu Petrus menjelaskan semua yang sudah terjadi mulai dari awal kejadiannya.

BIS: Oleh sebab itu Petrus menerangkan kepada mereka semuanya yang telah terjadi, mulai dari permulaan. Petrus berkata,

TMV: Oleh itu Petrus memberikan laporan lengkap tentang apa yang sudah berlaku. Dia melaporkan hal itu mulai dari permulaan,

BSD: Karena mereka berkata begitu, maka Petrus menjelaskan kepada mereka semua yang telah terjadi. Ia menceritakan hal itu mulai dari permulaan. Ia berkata,

FAYH: Kemudian Petrus menceritakan duduk perkaranya.

ENDE: Lalu mulailah Petrus menerangkan segala kedjadian satu demi satu, katanja:

Shellabear 1912: Tetapi Peterus mulai menceritakan hal itu kepadanya dengan peraturannya, serta berkata,

Klinkert 1879: Tetapi dimoelai Peteroes mentjeriterakan kapadanja segala peri halnja bertoeroet-toeroet, katanja:

Klinkert 1863: Tetapi Petroes moelai menjataken itoe perkara sama dia orang bertoeroet-toeroet, katanja:

Melayu Baba: Ttapi Petrus mula'i trangkan itu hal sama dia-orang dngan aturan, dan kata,

Ambon Draft: Tetapi mula; ilah Petrus kasi mengarti itu pada dija awrang dengan atoran, kata-nja:

Keasberry 1853: Maka Petros munchurtrakanlah sagala hal awalnya deripada purmulaannya, surta munyatakan dia burturut turut pada marika itu, katanya,

Keasberry 1866: Maka Petros mŭnchŭtrakanlah sagala hal ahwalnya deripada pŭrmulaannya, sŭrta mŭnyatakan dia bŭrturot turot pada marika itu, katanya,

Leydekker Draft: Tetapi Petrus pawn mula`ilah menutor pada marika 'itu berturut 2, 'udjarnja:

AVB: Oleh yang demikian, Petrus menerangkan segala yang telah berlaku, satu persatu:

Iban: Peter lalu nerangka ngagai sida, berengkah ari pun. Ku iya,


TB ITL: Tetapi <1161> Petrus <4074> menjelaskan <1620> segala sesuatu <756> berturut-turut <2517>, katanya <3004>: [<846>]


Jawa: Nanging Rasul Petrus banjur nerangake samubarang kabeh kanthi urut, pangandikane:

Jawa 2006: Nanging Pétrus banjur nerangaké samubarang kabèh kanthi runtut, pangandikané,

Jawa 1994: Mulané Rasul Pétrus nuli mènèhi lapuran jangkep prekara-prekara sing wis kelakon kabèh, wiwit saka wiwitan mengkéné:

Jawa-Suriname: Mulané rasul Pétrus terus ngekèki laporan bab prekara-prekara sing wis klakon kabèh.

Sunda: Ku Petrus dicarioskeun hal ihwalna, ditetek ti barang mimiti, saurna,

Sunda Formal: Tuluy, hal ihwalna teh, ku Petrus dijentrekeun parele; saurna,

Madura: Daddi Petrus laju nerrangngagi sakabbiyanna kadaddiyan rowa ka reng-oreng buru, emolae dhari dha’-adha’na. Dhabuna Petrus,

Bauzi: Lahame labi gagoha Petrusat fa aho iuba le modehe bak labe debu faasi iademe ab vameadamam.

Bali: Duaning asapunika, Dane Petrus raris nartayang saurah-arih indike punika saking pangawit, sapuniki:

Ngaju: Tagal te Petrus manarang akan ewen taloh handiai je jari manjadi, nampara bara tamparae. Petrus hamauh,

Sasak: Keranaq nike Petrus jelasang lẽq ie pade selapuq saq telaksane lẽman penembẽqne. Petrus bebase,

Bugis: Rimakkuwannanaro napakatajanni Pétrus lao ri iya maneng mennang iya puraé kajajiyang, mappammulai pammulanna. Makkedai Pétrus,

Makasar: Jari napakasingara’mi Petrus mae ri ke’nanga ngaseng, sikamma apa le’baka kajariang, appakkaramula battu ri pakkaramulanna. Nakana Petrus,

Toraja: Apa naparanduk Petrus urrundunan mana’pai tu iannato, sia nakua:

Duri: Iamo joo napamanassan ngasanni Petrus lako, apa to mangka jaji jio mai pamulanna nakua,

Gorontalo: Bo te Petrus lotombangao wolo umotoyunuto unga'amila boyito odiye,

Gorontalo 2006: Sababu uito tei Petrus lotombangao̒ olimongolio ngoa̒amilalo u malotoduo, tumulalo mai monto bohulio. Tei Petrus loloi̒ya mao̒,

Balantak: Ya'a mbali' i Petrus nuntundunkonmo na ko'ona i raaya'a giigii' kakalianganna upa men nosida tumbenapo. Taeni Petrus,

Bambam: Nasuhum napahandu' pole' Petrus ma'tula' napomakalesoam indo puha dadi mengkalao dio pa'pahandusanna naua:

Kaili Da'a: Nangepe tesa etu, notesamo i Petrus ka ira pura-pura anu najadi nompamula nggari pamulana. Niulina, Tempo aku nosambaya ri ngata Yope, aku nanggita saongu panggita. Riara panggitaku etu nikitaku sangaya ewa sabala kae tarapaal nabini niulunjaka nggari langi natiloe ri siduna patanjidu nitu'u ri ngayoku.

Mongondow: Tuamai ininsilangan i Petus ko'i monia onu inta ain nobalií tatua. Kai-nia:

Aralle: Dianto anna napahandu'mi pole' Petrus napamalesoing yato ang puha dahi mengkalao di pampahandu'anna naoatee,

Napu: Ido hai natuntuahe Peturu ope-ope au mewali mepongka hangko i nguru-nguruna, nauli:

Sangir: Ual᷊ingu ene i Petrus něnualagẹ̌ si sire, kěbịewe apan seng nariadi si sire, nanětạ bọu panẹ̌takenge. I Petrus nẹ̌bera,

Taa: Wali i Petrus mangansaritaka sira, mampakanasaka kojo sira mangkonong samparia anu to nawali yako ri pamulanya seore, ia manganto’o,

Rote: Hu ndia de Petrus tui mangalele'dos basa hata fo ana da'di, mulai neme makasososa na mai. Petrus nafa'das nae,

Galela: Ma sababu magegena o Petrus gila-gila wasingangasu de wadedemo onaka o moi-moi ma ngale o Yahudika ma nyawa yasowo, ona magena lo o Gurumi Qatetebi wowosa de manga sininga waparetaka. Magena ma solano de lo ma sihino so o Petrus wodedemo onaka,

Yali, Angguruk: Pet tibagma Petrus inowen mun ane man ane eke hag eke hag turukmu yet harikik ulug hiyag isaruk lit,

Tabaru: So ma rai 'okia naga 'idadi-dadiokau 'o Yopeka gee, 'iodumu wakidongose ma gurueka de wosikaino. Kawongosekau 'onaka,

Karo: Emaka ituriken Petrus kerina si nggo jadi, i bas pemenana nari nina,

Simalungun: Jadi jojor ma humbani mulani ipatorang si Petrus na masa ai, nini ma,

Toba: Alai jojor sian mulana ma dipatorang si Petrus na masa i, ninna ma:

Dairi: Nai tembir mo isukutken si Petrus taba kalak i karinana sienggo masa i, nina mo,

Minangkabau: Dek karano itu, mako ditarangkanlah kasadonyo dek si Petrus kabake urang-urang tu, apo nan lah tajadi sajak dari mulo-mulo. Si Petrus mangatokan,

Nias: Bõrõ da'õ itutunõ khõra Fetero hadia zalua andrõ fefu, i'otarai wamõbõrõ. Imane Fetero,

Mentawai: Kalulut néné, kolouakénangan nia si Petrus sangamberinia sipuaaili barania ka panandaatnia. Pelé ngangania ka matadda,

Aceh: Ngon sabab nyan Petrus geupeu trang bak awaknyan mandum nyang ka teujadi, phon nibak awai, Petrus geupeugah,

Mamasa: Naparanduk pole' Petrus ummulelean aka mangka dadi mengkalao dio pa'parandukanna, nakua:

Berik: Jei Petrus aa jewer ne tenebanaram, Petrus ga seyafter aa je etamwenantam jemnibe jeiserem ga aa nasipmini.

Manggarai: Maik hi Pétrus tombo si’ang kéta sanggéd cao-ca, pir ca-cas, mai taén:

Sabu: Rowi do mina harre ke ta peteleo ke ri Petrus,

Kupang: Ais Petrus carita ame samua-samua yang su jadi bilang,

Abun: Sane, Petrus nuk subot suk gato ben to an ku yewis yi ete si yewis yi git sugit sino ne. Petrus nuk sukdu ne rer nai yé mone jam kadit ketke sor kom mo pe gato or mó.

Meyah: Erek koma jefeda Petrus efesij gu rua rot koisoisa osok gij mar nomnaga ongga rua rinjeka gu ofa rot.

Uma: Ngkai ree, Petrus mpotutura-raka hawe'ea to jadi' ngkai lomo'-na, na'uli':

Yawa: Weti Petrus po ana rarorono ai no munijo Yope rarijato mansai tenambe pare,


NETBible: But Peter began and explained it to them point by point, saying,

NASB: But Peter began speaking and proceeded to explain to them in orderly sequence, saying,

HCSB: Peter began to explain to them in an orderly sequence, saying:

LEB: But Peter began [and] explained [it] to them in an orderly sequence, saying,

NIV: Peter began and explained everything to them precisely as it had happened:

ESV: But Peter began and explained it to them in order:

NRSV: Then Peter began to explain it to them, step by step, saying,

REB: Peter began by laying before them the facts as they had happened.

NKJV: But Peter explained it to them in order from the beginning, saying:

KJV: But Peter rehearsed [the matter] from the beginning, and expounded [it] by order unto them, saying,

AMP: But Peter began [at the beginning] and narrated {and} explained to them step by step [the whole list of events]. He said:

NLT: Then Peter told them exactly what had happened.

GNB: So Peter gave them a complete account of what had happened from the very beginning:

ERV: So Peter explained the whole story to them.

EVD: So Peter explained the whole story to them.

BBE: But Peter gave them an account of it all in order, saying to them,

MSG: So Peter, starting from the beginning, laid it out for them step-by-step:

Phillips NT: But Peter began to explain how the situation had actually arisen.

DEIBLER: So Peter began to explain exactly what had happened concerning Cornelius.

GULLAH: So den, Peter tell um all dat done happen fom fus ta las. E say,

CEV: Then Peter told them exactly what had happened:

CEVUK: Then Peter told them exactly what had happened:

GWV: Then Peter began to explain to them point by point what had happened. He said,


NET [draft] ITL: But <1161> Peter <4074> began <756> and explained <1620> it to them <846> point by point <2517>, saying <3004>, <<  Kisah Para Rasul 11 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran