Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 14 >> 

1SAbermula maka bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

2'Inilah tidak 'akan 'awrang kusta pada harij thaharatnja: bahuwa hendakh 'ija dibawa kapada 'Imam.

3Maka 'Imam 'itu 'akan pergi kaluwar tampat tantara: manakala 'Imam melihat, bahuwa sasonggohnja bela kusta 'itu sudah somboh pada 'awrang kusta,

4Maka 'Imam 'akan pasan, sopaja 'awrang 'ambil 'akan dija 'itu, jang hendakh dithahirkan, duwa 'ejkor burong pipit jang hidop dan thahir: dan lagi kajuw 'araz, dan khirmizij, dan zufa.

5Lagipawn 'Imam 'akan pasan, sopaja 'awrang bantej sa`ejkor burong pipit dalam badjan tanah di`atas 'ajer jang hilir.

6Burong pipit jang hidop 'itu 'ija 'akan meng`ambil serta dengan kajuw 'araz, dan khirmizij, dan zufa 'itu: maka sakalijen 'itu serta dengan burong pipit jang hidop lagi 'ija 'akan tjelop dalam darah burong pipit jang terbantej 'itu di`atas 'ajer jang hilir.

7Dan 'ija 'akan memertjik tudjoh kali ka`atas 'awrang jang hendakh dithahirkan deri pada kustanja 'itu: komedijen 'ija 'akan baperthahirkan 'awrang 'itu, dan lepaskan burong pipit jang hidop 'itu berij dija terbang kasabelah padang.

8'Adapawn 'awrang, jang hendakh dithahirkan 'itu, 'akan membasoh pakajin-pakajinnja, dan mentjukor samowa rambotnja, dan memandikan dirinja dalam 'ajer, maka 'ija 'akan 'ada thahir; komedijen 'ija 'akan masokh tampat tantara: hanja 'ija 'akan tinggal diluwar pondokhnja tudjoh harij lamanja.

9Maka djadi pada harij jang katudjoh 'ija 'akan mentjukor segala rambot bulunja, jasznij kapalanja, djanggotnja, dan kening mata-matanja; songgohpawn hendakh 'ija tjukor segala rambot bulunja, dan basoh pakajinnja, dam mandikan kulit dagingnja: maka 'ija 'akan 'ada thahir.

10Dan pada harij jang kadawlapan 'ija 'akan meng`ambil duwa 'ejkor domba djantan muda jang semporna, dan sa`ejkor domba betina satahon szumornja jang semporna; dan lagi tiga, perpulohan tepong halus jang tertjampor dengan minjakh, 'akan persombahan santap-santapan, dan sawatu takar minjakh.

11'Adapawn 'Imam jang; menthahirkan, 'itu 'akan berdirikan 'awrang jang hendakh dithahirkan 'itu, serta dengan segala perkara 'itu, dihadapan hadlret Huwa, pada pintu taratakh himpon-himponan.

12Maka 'Imam 'akan meng`ambil sa`ejkor domba 'itu, dan persombahkan dija 'itu dengan takar minjakh 'itu, 'akan persombahan hutang-hutangan dan 'ija 'akan gontjang samowanja 'itu mendjadi persombahan gontjang-gontjangan dihadapan hadiret Huwa.

13Komedijen 'ija 'akan membantej domba muda 'itu pada tampat, dimana 'awrang bejasa membantej persombahan dawsa-dawsaan, dan persombahan tunu-tunuan, 'ija 'itu dalam tampat khudus djuga; karana persombahan hutang-hutangan, seperti persombahan dawsa-dawsaan, 'itulah 'Imam punja; bahuwa 'itu 'ada kasutji`an segala kasutji`an.

14Maka 'imam 'akan meng`ambil barang 'apa deri pada darah persombahan hutang-hutangan, lalu 'Imam 'akan membuboh 'itu 'atas tjuping telinga kanan 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan; dan 'atas 'ibuw tangannja kanan 'itu, dan 'atas 'ibuw kakinja kanan 'itu.

15Lagipawn 'Imam 'akan meng`ambil barang 'apa deri dalam takar minjakh, dan tuwang 'itu 'atas tapakh tangan kirij 'Imam 'itu.

16Komedijen 'Imam 'akan mentjelop djarinja kanan dalam minjakh 'itu, jang 'ada pada tapakh tangannja kirij: dan dengan djarinja hendakhlah 'ija memertjik minjakh 'itu tudjoh kali kahadapan hadlret Huwa.

17dan deri pada sisa minjakh 'itu djuga, jang 'ada pada tapakh tangannja, maka 'Imam 'akan membuboh 'atas tjuping telinga kanan 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan, dan 'atas 'ibuw tangannja kanan 'itu, dan 'atas 'ibuw kakinja kanan 'itu: di`atas pada darah persombahan hutang-hutangan.

18Dan sisa deri pada minjakh, jang pada tapakh tangan 'Imam, hendakh 'ija buboh 'itu di`atas kapala 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan: maka 'Imam 'akan meng`adakan ghafirat 'atasnja dihadapan hadlret Huwa.

19Lagipawn 'Imam 'akan melangkap persombahan dawsa-dawsaan, dan meng`adakan ghafirat 'atas 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan deri pada nedjisnja: maka komedijen 'ija 'akan membantej persombahan tunu-tunuan.

20Dan 'Imam 'akan persombahkan persombahan tunu-tunuan 'itu, dan persombahan santap-santapan 'itu di`atas medzbeh: maka 'Imam 'akan meng`adakan ghafirat 'atasnja; dan 'awrang 'itu 'akan 'ada thahir.

21Tetapi djikalaw 'awrang 'itu 'ada papa, dan tangannja tijada 'ada sampej pada sakalijen 'itu, hendakhlah de`ambilnja domba muda sa`ejkor, 'akan persombahan hutang-hutangan mendjadi gontjangan, sopaja de`adakannja ghafirat 'atas 'awrang 'itu; tambahan saperpulohan tepong halus jang tertjampor dengan minjakh, 'akan persombahan santap-santapan, dan sawatu takar minjakh:

22Lagipawn duwa 'ejkor takukor, 'ataw duwa 'ejkor 'anakh merpatij, jang kapadanja 'akan sampej tangannja: maka sa`ejkor deri padanja hendakh 'ada 'akan persombahan dawsa-dawsaan, dan sa`ejkor 'akan persombahan tunu-tunuan.

23Maka pada harij jang kadawlapan 'ija 'akan membawa sakalijen 'itu 'akan thaharatnja kapada 'Imam: pada pintu taratakh himpon-himponan dihadapan hadlret Huwa.

24Maka 'Imam 'akan meng`ambil domba muda persombahan hutang-hutangan 'itu, dan sawatu takar minjakh 'itu: dan 'Imam 'itu 'akan menggontjang dija 'itu mendjadi persombahan gontjang-gontjangan kahadapan hadlret Huwa.

25Komedijen 'ija 'akan membantej domba muda persombahan hutang-hutangan 'itu; maka 'Imam 'akan meng`ambil sasawatu deri pada darah persombahan hutang-hutangan 'itu, dan buboh 'itu 'atas tjuping telinga kanan 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan, dan 'atas 'ibuw tangannja kanan, lagi 'atas 'ibuw kakinja kanan.

26Lagipawn 'Imam 'akan tuwang sasawatu deri pada minjakh 'itu 'atas tapakh tangan kirij 'Imam 'itu.

27Komedijen 'Imam 'akan memertjikh sasawatu deri pada minjakh 'itu, jang pada tapakh tangannja kirij, dengan djarinja kanan; tudjoh kali kahadapan hadlret Huwa.

28Lagipawn 'Imam 'akan membuboh barang 'apa deri pada minjakh 'itu, jang pada tapakh tangannja, 'atas tjuping telinga kanan 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan, dan 'atas 'ibuw tangannja kanan 'itu, dan 'atas 'ibuw kakinja kanan 'itu, pada tampat darah persombahan hutang-hutangan 'itu.

29Dan 'ija 'akan membuboh sisa minjakh, jang 'ada pada tapakh tangan 'Imam 'itu, di`atas kapala 'awrang 'itu jang hendakh dithahirkan; 'akan meng`adakan ghafirat 'atasnja, dihadapan hadlret Huwa.

30Komedijen 'ija 'akan melangkap sa`ejkor deri pada burong-burong takukor, 'ataw sa`ejkor deri pada 'anakh-anakh merpatij 'itu, jang kapadanja telah sampej tjukop tangannja.

31Deri pada barang 'itu, jang kapadanja sudah sampej tjukop tangannja, sa`ejkor 'akan persombahan dawsa-dawsaan, dan sa`ejkor 'akan persombahan tunu-tunuan, di`atas pada persombahan santap-santapan: maka 'Imam 'akan meng`adakan ghafirat 'atas 'awrang 'itu, jang hendakh dithahirkan dihadapan hadlret Huwa.

32'Inilah titah 'akan 'awrang jang kena bela kusta, jang tangannja tijada sampej tjukopnja 'akan barang jang haros pada thaharatnja.

33Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj, dan kapada Harun, sabdanja.

34Tatkala kamu sudah habis masokh tanah Kanszan, jang 'aku 'akan karunjakan pada kamu 'akan kapunja`an: dan tatkala 'aku 'akan mendatangkan bela kusta pada barang sarumah ditanah peganganmu;

35Maka hendakhlah 'awrang jang 'ampunja rumah 'itu datang dan berchabarkan pada 'Imam, katanja: njata padaku, sa`awleh-awleh rumah 'itu kena barang bela.

36Maka 'Imam 'akan pasan, sopaja 'awrang menghampakan rumah 'itu dihulu deri pada 'Imam 'itu datang 'akan melihatkan bela 'itu, sopaja djangan djadi nedjis barang sakalijen, jang 'ada dalam rumah 'itu: komedijen kalakh datang 'Imam 'akan melihatkan rumah 'itu.

37Manakala depandangnja bela, bahuwa sasonggohnja bela 'itu pada dinding-dinding rumah 'itu 'ada barang-barang lubang hidjaw-hidjaw 'ataw mejrah-mejrah, dan pang`alihatnja 'ada rindah deri pada dinding;

38Maka 'Imam 'akan kaluwar deri dalam rumah kamuka pintu rumah 'itu; dan suroh tutop rumah 'itu sampej tudjoh harij lamanja.

39Komedijen pada harij jang katudjoh 'Imam 'itu 'akan datang kombali: djikalaw delihatnja, bahuwa sasonggohnja bela 'itu sudah terkambang pada dinding-dinding rumah 'itu;

40Maka 'Imam 'akan berpasan, sopaja 'awrang menggarokh batu-batu jang kena bela 'itu; dan membowang dija 'itu sampej kaluwar negerij kapada sawatu tampat nedjis.

41Lagipawn 'ija 'akan suroh kikis saganap rumah 'itu deri dalam berkuliling, maka galoh, jang telah dekajisnja 'itu, hendakh 'awrang ruwakan sampej kaluwar negerij, kapada sawatu tampat nedjis.

42Komedijen hendakh 'awrang 'ambilkan batu-batu lajin, masokhkan bagantij batu-batu jang tergarokh 'itu: lagipawn hendakh 'awrang 'ambilkan galoh lajin, dan berlaborkan rumah 'itu.

43'Adapawn djikalaw bela 'itu datang kombali, dan berbunga dalam rumah 'itu, komedijen deri pada 'awrang sudah menggarokh batu-batu; dan komedijen deri pada rumah 'itu sudah dikajiskan, lalu dilaborkan pula,

44Maka 'Imam 'itu 'akan datang; 'apabila 'ija kalakh melihat, bahuwa sasonggohnja bela 'itu sudah terkambang pada rumah 'itu: nistjaja kusta rusakh 'ada dalam rumah 'itu; bahuwa 'itu nedjis 'adanja.

45Sebab 'itu hendakh 'awrang rombakh rumah 'itu, batu-batunja, dan kajuw-kajuwnja sama rata, baserta dengan segala galoh rumah 'itu djuga: dan hendakh 'awrang tjampakhkan samowanja sampej kaluwar negerij kapada tampat nedjis.

46Maka sijapa jang masokh rumah 'itu pada segala harij, jang padanja 'awrang sudah suroh tutop 'itu nistjaja 'ija 'akan 'ada nedjis sampej kapetang harij.

47Lagipawn sijapa jang tidor dalam rumah 'itu, hendakh 'ija basoh pakajinnja; sabagej lagi sijapa jang makan dalam rumah 'itu, hendakh 'ija pawn basoh pakajinnja.

48Hanja djika 'Imam sudah masokh pula, dan melihat bahuwa sasonggohnja bela 'itu tijada terkambang pada rumah 'itu, komedijen deri pada rumah 'itu sudah habis terlaborkan: maka hendakhlah 'Imam baperthahirkan rumah 'itu, sedang bela 'itu sudah depersombah.

49Komedijen 'akan menthahirkan rumah 'itu hendakhlah 'ija meng`ambil duwa 'ejkor burong pipit: baserta dengan kajuw 'araz, dan khirmizij, dan zufa.

50Maka hendakh 'ija membantej sa`ejkor burong pipit dalam badjan tanah di`atas 'ajer jang hilir.

51Satelah 'itu maka 'ija 'akan meng`ambil kajuw 'araz 'itu, dan zufa 'itu, dan khirmizij 'itu, dan burong pipit jang hidop 'itu, lalu sakalijen 'itu 'ija 'akan tjelop dalam darah burong pipit jang terbantej 'itu, dan dalam 'ajer jang hilir 'itu; maka 'ija 'akan bapertjikhkan rumah 'itu tudjoh kali.

52Demikijenlah 'ija 'akan menthahirkan rumah 'itu dengan darah burong pipit, dan dengan 'ajer jang hilir; lagi dengan burong pipit jang hidop, dan dengan kajuw 'araz, dan dengan zufa, dan dengan khirmizij 'itu.

53'Adapawn burong pipit, jang hidop 'itu hendakh 'ija lepaskan berij terbang sampej kaluwar negerij kasabelah padang; demikijenlah 'ija 'akan meng`adakan ghafirat 'atas rumah 'itu, maka 'itu 'akan 'ada thahir.

54'Inilah titah 'akan segala bela kusta, dan kudis.

55Lagipawn 'akan segala kusta pakajin, dan kusta rumah.

56Demikijen lagi 'akan segala bara, dan puruw, dan panuw.

57'Akan meng`adjar pada harij jang mana barang 'ada nedjis, dan pada harij jang mana barang 'ada thahir; bahuwa 'inilah titah 'akan kusta 'itu. <<  Imamat 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran