Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Sabermula maka di-`Anthakhija dalam djamaxat jang 'ada disana, 'adalah barang 'awrang Nabij 2, dan Pandita 2, 'ija 'itu Barnaba, SJimxawn jang tersebut Nidjer, dan Lukhijus sa`awrang KHejrewanij, dan Menahhejm, jang sudara susuwan Hejrawdejs 'Amiru-'lrubux. lagi SJa`ul.

2'Adapawn samantara marika 'itu meng`ardjakan djawatan maha besar Tuhan, dan berpowasa, maka bafermanlah Rohhu-'lkhudus: sakukanlah bagiku Barnaba dan SJa`ul kapada pakardja`an 'itu, 'akan jang mana 'aku sudah memanggil marika 'itu.

3Tatkala 'itu berpowasalah dan bersombahjanglah marika 'itu, dan satelah habis 'ija membuboh tangan 2 ka`atas kaduwa 'awrang 'itu, maka delepaskannja dija pergi.

4'Arkijen maka marika 'ini, jang ter`utus 'awleh Rohhu-'lkhudus, 'itu turonlah kapada Selewkija, maka deri sana berlajerlah marika 'itu kapada KHibris.

5Dan satelah sudah marika 'itu sampej ka-Salamis, maka deberitakannja kalam 'Allah didalam Kanisah 2 'awrang Jehudij: maka serta marika 'itu 'adalah lagi Jahhja 'akan chadim.

6'Adapawn satelah sudah marika 'itu melintas pulaw sampej ka-Pafus, maka dedapatnja sa`awrang hubatan, jang Nabij dusta, 'awrang Jehudij bangsanja, jang namanja Bar Jesjux,

7Jang 'adalah serta dengan Manterij mandalika Serdjijus Pawlus, sa`awrang laki 2 jang budiman. 'Ija 'ini panggillah Barnaba dan SJa`ul berdatang, dan sukalah sangat menengar kalam 'Allah.

8Tetapi Xalima 'awrang hubatan, (karana demikijen 'ini tersalin namanja) 'itu membantahilah marika 'itu, hendakh memalingkan Manterij mandalika 'itu deri pada 'iman.

9Tetapi SJa`ul, jang lagi disebut Pawlus, jang punoh dengan Rohhu-'lkhudus, dan memata 2 ij 'akan dija, 'itu berkatalah:

10Hej 'anakh 'Iblis, jang sarat dengan segala djenis bohong dan segala djenis bohong dan segala djenis makar, sataruw tijap 2 sasawatu xadalet, tijadakah 'angkaw 'akan berhenti deri pada putar balikkan segala djalan maha besar Tuhan jang betul 'itu?

11Sakarang pawn katahuwilah 'awlehmu, tangan maha besar Tuhan 'ada lawan dikaw: maka 'angkaw djadi buta, dan tijada melihat mataharij barang kotika lamanja. Maka sabantar djuga berlakulah di`atasnja kagalapan dan kakalaman: maka 'idar 2 lah 'ija mentjaharij 'awrang jang memimpin tangannja.

12Tatkala Manterij mandalika melihat barang jang telah djadi, maka pertjajalah 'ija, sambil hhejran tertjangan deri karana pang`adjaran maha Tuhan.

13Maka Pawlus dan segala 'awrang jang sertanja 'itu berlajerlah deri pada Pafus, dan sampejlah ka-Perdjej negerij Pamfulija: tetapi bertjerejlah Jahhja deri pada marika 'itu, lalu pulanglah kapada Jerusjalejm.

14Maka deri pada Perdjej marika 'itu melintaslah tanah, dan sampejlah kapada 'Anthakhija negerij Pisidija: maka habis 'ija masokh kadalam Kanisah pada harij sabtu, dudokhlah 'ija desitu.

15Maka komedijen deri pada batja`an Tawrat dan surat Nabij 2, Panghulu 2 Kanisah surohlah 'awrang pergi kapada marika 'itu, meng`atakan: hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, djikalaw pada kamu 'ada barang perkata`an panghiboran kapada khawm, hendakhlah kamu meng`utjap.

16Maka berdirilah Pawlus, dan kamitlah dengan tangannja, dan katalah: hej kamu laki 2 'awrang Jisra`ejlij, dan kamu jang takot 'akan 'Allah, hendakhlah menengar.

17'Allah Tuhan khawm Jisra`ejl 'ini sudah memileh nejnekh mawjang kamij, dan sudah meninggikan khawm 'itu, pada masa per`asingannja ditanah Mitsir, dan sudah meng`aluwarkan marika 'itu deri dalamnja dengan langan jang tinggij.

18Maka sakira 2 'ampat puloh tahon lamanja 'ija sudah tsabar 'atas segala kalakuwannja didalam padang Tijah.

19Dan satelah sudah detompasnja tudjoh chalajikh didalam tanah Kanxan, maka dengan 'ondej 2 'ija sudah meng`ontongkan padanja tanah marika 'itu.

20Maka komedijen deri pada demikijen 'itu, sakira 2 'ampat ratus dan lima puloh tahon, 'ija sudah karunnjakan padanja babarapa hhakim 2 sampej kapada SJemu`ejl Nabij 'itu.

21Maka deri pada tatkala 'itu marika 'itu sudah menontutij sa`awrang Radja, maka 'Allah sudah memberij padanja SJa`ul 'anakh KHisj, sa`awrang laki 2 deri pada hulubangsa Benjamin, 'ampat puloh tahon lamanja.

22Dan satelah habis depitjahkannja dija, maka 'ija meng`angkatlah Da`ud 'akan Radja baginja: 'akan sijapa lagi 'ija sudah memberij sjaksi dan baferman; 'aku sudah mendapat Da`ud 'anakh laki 2 Jisjaj, sa`awrang laki 2 jang berkenan pada hatiku, jang 'akan melakukan saganap kahendakhku.

23Deri pada benehnja 'ini 'Allah turut djandjinja sudah membangonkan bagi 'awrang Jisra`ejl Xisaj Muchalits 'itu:

24Satelah sudah terdihulu Jahhja berchothbat permandijan tawbat pada saganap khawm Jisra`ejl, dihulu deri pada njata hhadleretnja.

25Tetapi tatkala Jahhja mengganapij masxatnja, maka berkatalah 'ija: sijapakah kamu sangka 'aku 'ini 'ada? 'aku 'ini bukan 'ada dija 'itu, hanja bahuwa sasonggohnja 'ija datang dibalakangku jang tijada bejta mustahhakh meng`awrej tarompa kaki 2 nja.

26Hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, 'anakh 2 deri pada 'atsal 'Ibrahim, dan barang sijapa di`antara kamu jang takot 'akan 'Allah, kapada kamu sudah terkirim perkata`an chalats 'ini.

27Karana 'awrang jang dudokh di-Jerusjalejm, dan segala Panghulunja sudah tijada meng`enal dija, dan sudah menghhukumkan dija 'akan debunoh, sambil mengganapij segala sawara Nabij 2, jang debatja pada tijap 2 sabtu.

28Dan walakin tijada dedapatnja barang salah kamatijan, maka marika 'itu sudah minta deri pada Pilatus sopaja 'ija debunoh.

29Dan satelah sudah marika 'itu putus segala sasawatu jang tersurat 'akan dija, maka deturonkannja dija deri pada kajuw, dan detarohkannja dija didalam karamet.

30Tetapi 'Allah sudah membangkitkan dija deri 'antara 'awrang mati 2.

31Jang sudah kalihatan babarapa harij lamanja pada segala 'awrang jang sudah mudikh sertanja deri pada DJalila datang kapada Jerusjalejm, jang 'ada sjaksi 2 nja di`antara khawm.

32maka kamij 'ini memberita pada kamu djandji`an 'itu, jang telah desampejkan kapada segala nejnekh mawjang, bahuwa 'Allah sudah mengganapij dija 'ini pada kamij jang 'anakh 2 nja, sedang 'ija sudah membangkitkan Xisaj:

33Seperti lagi sudah tersurat didalam Mazmur jang kaduwa: 'angkaw 'ini 'ada 'Anakhku laki 2, harini 'aku djuga sudah per`anakhkan 'angkaw.

34Dan bahuwa 'ija sudah membangkitkan dija deri 'antara 'awrang mati 2, hhataj maka tijada 'ija lagi pulang kapada fasad, 'ija sudah baferman demikijen: bahuwa 'aku 'akan karunjakan pada kamu segala kabidjikan Da`ud jang songgoh 2 'itu.

35Sebab 'apa lagi 'ija baferman dalam Mazmur jang lajin: tijada 'angkaw 'akan memberij tsalehhmu melihat fasad.

36Karana songgohpawn Da`ud, satelah pada masa xumor dirinja habis 'ija melakukan khadla 'Allah, 'itu sudah mangkat ber`aduw, dan sudah tertanam dengan bapa 2 nja, dan sudah melihat fasad:

37Tetapi 'ija 'ini, jang 'Allah sudah membangkitkan dija, 'itu sudah tijada melihat fasad.

38Sebab 'itu hendakhlah kiranja 'ada katahuwan pada kamu, hej laki 2 'awrang sudara 2, bahuwa 'awlehnja djuga ka`amponan dawsa 2 deberita pada kamu:

39Dan deri pada segala sasawatu, deri pada jang mana sudah tijada kamu sampat deluputkan 'awleh Tawrat Musaj, bahuwa 'awleh dija 'ini sasa`awrang jang ber`iman 'itu ber`awleh xadalet.

40Sebab 'itu hendakhlah kamu 'ingat, sopaja djangan berlaku ka`atasmu barang jang telah dekatakan didalam Surat Nabij 2:

41Lihatlah kamu, hej 'awrang 2 penjindir, dan hhejranlah, dan tertjanganglah: karana 'aku 'ini meng`ardjakan sawatu kardja pada harij 2 mu, sawatu kardja, jang tijada kamu 'akan pertjaja, manakala sa`awrang 'akan membilang 'itu pada kamu.

42Dan satelah habis 'awrang Jehudij kaluwar deri dalam Kanisah, maka mintalah CHalajikh, sopaja pada selangnja sabtu segala perkata`an 'itu djuga de`utjapkan pada marika 'itu.

43'Adapawn satelah sudah 'awrang di-Kanisah 'itu turon, maka banjakh 'awrang Jehudij, dan 'awrang dachil jang xabid 'itu meng`ikotlah Pawlus dan Barnaba: jang menjapalah marika 'itu, dan memberilah natsihhet padanja 'akan berkandjang pada nixmet 'Allah.

44Maka pada sabtu jang datang berhimponlah khadar samowa 'isij negerij hendakh menengar kalam 'Allah.

45Tetapi demi 'awrang Jehudij melihat segala raxijet, maka terpunohilah 'ija dengan dangkej, dan membantahilah barang jang dekatakan 'awleh Pawlus, makin 'ija membantahij, makin 'ija menghodjat.

46Tetapi Pawlus dan Barnaba jang membarani 2 kan dirinja 'itu katalah: bahuwa 'adalah wadjib kalam 'Allah de`utjap dihulu kapada kamu: tetapi sedang kamu membowang 'itu, dan tijada kamu kira 2 kan sendirimu mustahhakh pada kahidopan kakal, bahuwa sasonggohnja kamij palingkan dirij kamij kapada CHalajikh.

47Karana demikijen 'ini maha besar Tuhan sudah berpasan pada kamij: 'aku sudah meng`angkat 'angkaw mendjadi suloh CHalajikh, sopaja 'angkaw 'ada 'akan chalats sampej kahudjong bumi.

48'Adapawn demi CHalajikh dengar 'itu, maka suka tjitalah 'ija, dan pudjilah kalam maha Tuhan: dan pertjajalah barapa 2 'awrang 'adalah tertantu 'akan ber`awleh kahidopan kakal.

49Maka masjhurlah kalam maha Tuhan salalu saluroh benowa 'itu.

50Tetapi 'awrang Jehudij meng`asonglah segala parampuwan jang xabid dan jang berhhormat, lagi segala 'awrang mulija dinegerij, maka marika 'itu meng`upajakanlah perhambatan lawan Pawlus dan Barnaba, dan membowangkanlah 'awrang 'itu deri dalam tepij tanahnja.

51Tetapi 'awrang 'itu kibaskanlah duli kaki 2 nja 'akan membangkilkan 'atas marika 'itu, lalu datanglah ka-KHunija.

52Maka segala murid 'itu depunohilah dengan kasuka`an dan Rohhu-'lkhudus. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran