Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Sabermula SJa`ul jang lagi menghambuskan 'amang dan 'amokh 'atas murid 2 maha Tuhan, dan pergi kapada 'Imam besar.

2Mintalah deri padanja barang surat 2 ka-Damesekh kapada Kanisah 2, sopaja djikalaw dedapatnja barang 'awrang, jang 'ada deri pada madzhhab 'itu, mawu laki 2, mawu parampuwan, 'ija membawa marika 'itu ter`ikat kapada Jerusjalejm.

3'Adapawn sedang 'ija berdjalan djadi 'ija menghampir kapada Damesekh, maka sakunjong 2 bergomirlapanlah kuliling dija sawatu tjahaja deri dalam langit.

4Dan satelah sudah 'ija djatoh terdjurumis kabumi, maka dengarnja sawatu sawara meng`atakan padanja: hej SJa`ul, SJa`ul, meng`apa 'angkaw menghambat 'aku?

5Maka sombahlah 'ija: sijapakah 'adamu, ja Tuhan? maka sabdalah maha Tuhan: 'aku 'ini 'ada Xisaj jang 'angkaw menghambat; sukarlah padamu tandang dengan tumitmu kapada tjatjakh 2.

6Maka dengan gomitar dan gantar sombahlah 'ija: ja maha Tuhan, 'apatah 'angkaw kahendakij patek berbowat? maka sabdalah maha Tuhan kapadanja: bangonlah dan masokhlah kadalam negerij, maka disana 'akan dekatakan padamu 'apa haros 'angkaw berbowat.

7Maka segala laki 2 jang berdjalan sertanja 'itu berdirilah termanguw 2, karana songgoh pawn dedengarnja sawara 'itu, tetapi barang sa`awrang pawn tijada delihatnja.

8Maka bangonlah SJa`ul deri pada bumi: dan tatkala debukanja kaduwa matanja, maka barang sa`awrang pawn tijada delihatnja. Maka marika 'itu berpimpinlah tangannja menghentar dija masokh Damesekh.

9Maka tiga harij lamanja 'adalah 'ija tijada melihat: dan tijadalah 'ija makan, dan tijadalah 'ija minom.

10Bermula di-Damesekh 'adalah sa`awrang murid HHananja namanja: maka bafermanlah maha Tuhan kapadanja dalam sawatu pang`alihatan; ja HHananja. Maka sombahlah 'ija; 'ada patek 'ini, ja maha Tuhan.

11Maka bersabdalah maha Tuhan kapadanja: bangonlah lalu pergi kapada kampong 'itu jang bernama Mustakhim, dan tjaharilah dalam rumah Jehuda 'akan sa`awrang SJa`ul namanja, Tarsjisj negerinja: karana bahuwa sasonggohnja 'ija bersombahjang.

12Maka 'ija pawn melihatlah dalam sawatu pang`alihatan sa`awrang laki 2 HHananja namanja 'itu masokh dan membunoh tangan 'atasnja, sopaja 'ija ber`awleh panglihat pula.

13Maka sahutlah HHananja: ja maha Tuhan, patek sudah dengar deri pada banjakh 'awrang 'akan perij laki 2 'ini, barapa 2 djahat 'ija sudah meng`adakan pada segala walimu di-Jerusjalejm.

14Maka desini lagi 'ija ber`awleh kawasa deri pada kapala 2 'Imam, 'akan meng`ikat sakalijen 'awrang jang menjebutkan namamu.

15Tetapi bafermanlah maha Tuhan kapadanja: pergilah 'angkaw berdjalan; karana 'ija 'ini 'ada bagiku sawatu pagawej jang terpuleh 'akan membawa namaku kahadapan chalajikh, dan Radja 2, dan benij Jisra`ejl.

16Karana 'aku 'ini 'akan menondjokh padanja, barapa 2 kharos 'ija mendirita 'awleh karana namaku.

17Maka pergilah HHananja, dan masokhlah kadalam rumah 'itu: dan satelah sudah debunohnja tangan 2 nja ka`atasnja, maka berkatalah 'ija: hej sudara tangan SJa`ul, maha Tuhan sudah menjuroh bejta, (jaxnij, Xisaj jang sudah kalihatan padamu pada djalan sapandjang jang mana 'angkaw datang) sopaja 'angkaw 'ada melihat pula, dan depunohij dengan Rohhu-'lkhudus.

18Maka segarah djatohlah deri pada mata 2 nja barang jang sarupa dengan sisikh 2, maka sabantar djuga melihatlah 'ija pula: maka bangonlah 'ija, dan depermandikanlah.

19Dan satelah habis 'ija santap rezikhij, maka 'ija ber`awleh khowat. Maka tinggallah SJa`ul serta dengan segala murid 2 di-Damesekh 'itu babarapa harij lamanja.

20Maka segarah 'ija berchotbatkanlah 'Elmesehh didalam Kanisah 2, bahuwa 'ija 'ini 'ada 'Anakh 'Allah.

21Maka dahsjatlah sakalijen 'awrang jang menengar 'itu, dan katalah bukankah 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang merusakh di-Jerusjalejm segala 'awrang jang menjebutkan nama 'ini, dan jang sudah datang kamarij dengan khetsed 'ini, sopaja 'ija membawa marika 'itu ter`ikat kapada kapala 2 'Imam.

22Maka SJa`ul pawn makin lama makin lebeh ber`awleh khowat, dan tampelekh segala 'awrang Jehudij, jang dudokh di-Damesekh, sambil mendalilkan bahuwa 'ija 'ini 'ada 'Elmesehh.

23'Adapawn satelah sudah lalu babarapa harij, maka musjawaretlah 'awrang Jehudij 'akan membunoh dija.

24Tetapi katahuwanlah motslehhat marika 'itu pada SJa`ul: maka detongguwinja segala pintu gerbang, mawu pada sijang, mawu pada malam, sopaja debunohnja dija.

25Tetapi murid 2 'ambillah dija pada malam, dan turonkanlah dija deri 'atas dejwala melabohkan dija didalam sawatu patul.

26'Adapawn satelah sudah datang SJa`ul ka-Jerusjalejm, maka tjawbalah 'ija bertamanan dengan murid 2: tetapi sakalijennja takotlah deri padanja, dan tijadalah pertjaja bahuwa 'ija 'adalah sa`awrang murid.

27Tetapi Barnaba 'ambillah dija sertanja, dan hentarlah dija kapada segala Rasul, dan tutorlah pada marika 'itu bagimana pada djalan 'ija sudah baferman kapadanja, dan bagimana di-Damesekh dengan kaluwasan 'ija sudah meng`utjap dengan nama Xisaj.

28Maka 'adalah 'ija serta marika 'itu masokh dan kaluwar di-Jerusjalejm:

29Dan dengan kaluwasan meng`utjap dengan nama maha Tuhan Xisaj, karana meng`utjaplah 'ija dan berbantah 2 anlah dengan 'awrang Junanij: hanja marika 'itu sukalah membunoh dija.

30Tetapi segala sudara laki 2 tahu hhal 'ini, maka dehentarkannja dija kapada KHajtsarija, dan desurohnja dija pergi ka-Tarsjisj.

31'Arkijen maka segala djamaxet pawn pada saluroh tanah Jehuda, dan DJalila, dan SJawmerawn ber`awleh santawsa, sambil deperbajikij: maka taperbanjakhlah marika 'itu, sedang 'ija berdjalan dengan katakotan maha besar Tuhan, dan dengan panghiboran Rohhu-'lkhudus.

32Sabermula djadi sedang Petrus melintas pada saganap tampat, bahuwa hilirlah 'ija lagi kapada segala walij jang mendudokij Luda.

33Maka disana mendapatlah 'ija sa`awrang manusija 'Anija namanja, jang dawlapan tahon lamanja sudahlah baring 2 terhentar di`atas sawatu tilam, jang 'adalah tejpokh lasa.

34Maka berkatalah Petrus padanja: hej 'Anija, Xisaj 'Elmesehh sombohkan dikaw: bangonlah dan hamparlah bagi dirimu. Maka sabantar djuga bangonlah dija.

35Maka sakalijen jang mendudokij Luda dan SJarawn, segala jang tawbat kapada maha besar Tuhan 'itu melihatlah dija.

36Sabermula maka di-Jafaw 'adalah sa`awrang murid parampuwan THabita namanja, jang djikalaw tersalin 'artinja 'ada, Dorka. Parampuwan 'ini 'adalah limpah perbowatan 2 nja jang bajik, dan tsedekhah 2 nja, jang deberinja.

37Maka djadi pada harij 2 'itu djuga, bahuwa parampuwan 'itu kenalah sakit pajah, dan matilah: dan satelah sudah demandikannja dija, maka delatakhkannja dija didalam 'andjong.

38Dan sedang Luda 'adalah dekat pada Jafaw, demi segala murid menengar, bahuwa Petrus, 'adalah disana, maka desurohnja barang duwa laki 2 pergi kapadanja, sambil minta djangan 'ija berlambatan datangnja sampej kapada marika 'itu.

39Maka bangonlah Petrus, dan pergilah serta marika 'itu: jang satelah sudah datang, 'awrang sudah menghentar dija kadalam 'andjong 'itu: maka sertanja berdirilah sakalijen djanda parampuwan 'itu menangis, dan menondjokh segala badju dan kajin jang Dorka sudahlah kardjakan, sedang 'adalah 'ija 'antara marika 'itu.

40Tetapi satelah sudah Petrus meng`aluwarkan samowa 'awrang, maka berteludlah 'ija terlipat lutut 2 nja, dan memohonkanlah: maka 'ija pawn berpalinglah dirinja kapada badan 'itu, dan bersabdalah: hej THabita, bangonlah. Maka parampuwan 'itu bukalah mata 2 nja, dan serta delihatnja Petrus dudokhlah 'ija.

41Maka 'ija pawn berilah tangannja pada parampuwan 'itu, dan berdirikanlah dija: dan satelah sudah dipanggilnja segala 'awrang walij, dan segala parampuwan djanda, maka dehadapkannja parampuwan 'itu hidop pada marika 'itu.

42Maka hhal 'ini djadilah katahuwan pada 'isij saganap Jafaw, dan banjakh 'awrang pertjajalah 'akan maha Tuhan.

43Maka djadi, bahuwa tinggal 'ija babarapa harij lamanja di-Jafaw, dudokh serta dengan sa`awrang penjamakh namanja SJimawn. <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran