Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

1Sabermula maka pada harij 'itu djuga kaluwarlah Xisaj deri dalam rumah, lalu dudokhlah desisij tasik.

2Maka berhimponlah banjakh raxijet datang kapadanja, sahingga 'ija najik kaparahu, lalu dudokh, dan samowa raxijet 'itu berdirilah pada pantej 'itu.

3Maka dekatakannjalah pada marika 'itu banjakh perkara dengan bawa bagej 2 per`upama`an, 'udjarnja: bahuwa sasonggohnja kaluwarlah sa`awrang penabor hendakh menabor bidji 2 an.

4Maka tatkala detabornja bidji 2 an, satengahnja pawn djatoh desisij djalan, maka datanglah burong 2, lalu makanlah dija 'itu habis.

5Dan satengahnja jang lajin djatoh pada tampat 2 berbatu, dimana bukan 'adalah padanja banjakh tanah, maka sabantar djuga bertombohlah 'itu, 'awleh karana sebab bukan 'adalah padanja kadalaman tanah.

6Tetapi satelah sudah terbit mataharij, kalajoranlah 'itu, dan 'awleh karana sebab bukan 'adalah padanja barang 'akar, kakeringanlah 'itu sakali 2.

7Dan satengahnja jang lajin djatoh di`antara durij 2: maka bertombohlah durij 2 'itu, lalu melemaskanlah dija 'itu.

8Dan satengahnja jang lajin djatoh pada tanah jang bajik, dan memberij bowah, 'ada jang saratus, 'ada jang 'anam puloh, 'ada jang tiga puloh banjakhnja.

9Sijapa jang bertelinga 2 'akan menengar, hendakhlah 'ija menengar.

10Maka berdatanglah murid 2, sambil sombah padanja; karana 'apa 'angkaw berkata pada marika 'itu dengan bawa per`upama`an 2?

11Maka sahutlah 'ija, dan sabdalah pada marika 'itu: 'awleh karana telah dekarunjakan pada kamu meng`atahuwij segala rahasija karadja`an sawrga, hanja pada marika 'itu sudah tijada 'itu dekarunjakan.

12Karana barang sijapa jang mempunja`ij sasawatu, lagi 'akan deberij padanja, maka 'ija 'akan ber`awleh limpahnja: tetapi barang sijapa jang tijada mempunja`ij sasawatu, lagi 'itu jang 'ada padanja 'akan de`ambil deri padanja.

13'Awleh karana 'itu 'aku berkata 2 pada marika 'itu dengan bawa per`upama`an 2. Sebab sedang 'ija melihat tijada 'ija melihat, dan sedang 'ija menengar tijada 'ija menengar dan tijada meng`arti.

14Maka ganaplah didalam marika 'itu nubuwet Jesjaxja, jang meng`atakan: dengar penengar kamu 'akan menengar, tetapi sakali 2 tijada meng`arti, dan dengan panglihat kamu 'akan melihat, tetapi sakali 2 tijada meng`atahuwij.

15Karana bergumokhlah hati khawm 'ini, dan dengan telinga 2 nja sukarlah 'ija menengar: dan mata 2 nja 'ija sudah meng`atop, 'agar djangan penah 'ija melihat dengan mata 2 nja, dan menengar dengan telinga 2 nja, dan meng`arti dengan hatinja, lalu membawa tawbat, sahingga 'aku sombohkan dija 'itu.

16Tetapi berbahagijalah mata 2 kamu, sebab 'ija melihat, dan telinga 2 kamu, sebab 'ija menengar.

17Karana 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa banjakh Nabij dan 'awrang xadil sudah rinduw dendam melihat barang jang kamu melihat, maka sudah tijada 'ija melihat: dan menengar barang jang kamu menengar, maka sudah tijada 'ija menengar.

18Sebab 'itu hendakhlah kamu 'ini menengar per`upama`an 'awrang penabor bidji 2 an.

19Mana barang sa`awrang menengar perkata`an karadja`an, dan tijada meng`arti 'itu, maka datang jang chabitz, dan rampas barang jang telah tertabor didalam hatinja: 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang sudah tertaborij desisij djalan.

20Tetapi jang sudah tertaborij pada tampat 2 berbatu, 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang menengar perkata`an, dan segarah menjambot 'itu dengan kasuka`annja.

21Tetapi tijada 'ija ber`akar didalam sendirinja, hanja sakotika djuga lama 'adanja: dan 'apabila datang kasukaran 'ataw perhambatan, 'awleh karana sebab perkata`an itu, maka segarah 'ija kena sjak.

22Maka jang sudah tertaborij 'antara durij 2, 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang menengar perkata`an, maka pertjinta`an xalam 'ini, dan persasatan kakaja`an melemaskan perkata`an 'itu, dan djadi 'itu tijada berbowah.

23'Adapawn jang sudah tertaborij pada tanah jang bajik, 'ija 'ini 'ada 'awrang 'itu jang menengar perkata`an dan meng`arti 'itu, jang lagi berbowah dan memberij bowah, 'ada jang saratus, 'ada jang 'anam puloh, 'ada jang tiga puloh banjakhnja.

24Sawatu per`upama`an lajin telah detarohnja pada marika 'itu, sabdanja: karadja`an sawrga de`upamakan dengan sa`awrang manusija jang menabor beneh jang bajik pada bendangnja.

25Maka sedang tidor manusija 2, datanglah satarunja, dan menaborlah rompot 2 an ditengah 2 gendom, lalu pergilah berdjalan.

26'Adapawn manakala 'itu sudah bertomboh mendjadi dawon, dan memberij bowah, mana tatkala 'itu kalihatanlah lagi rompot 2 an.

27Maka berdatanglah hamba 2 Tuwan jang 'ampunja rumah, meng`atakan padanja: ja Tuwan, bukankah 'angkaw sudah menabor beneh jang bajik pada bendangmu: deri mana kalakh 'ada rompot 2 an 'itu?

28Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: sataruw sa`awrang sudah berbowat 'ini. Maka sombahlah hamba 2 'itu padanja: mawukah kalakh kamij pergi memungut dija 'itu?

29Tetapi bersabdalah 'ija, bukan, sopaja mudah 2 an manakala kamu memungut rompot 2 an 'itu, djangan kamu mentjabot gendom sama 2 dengan dija 'itu.

30Bejarlah kaduwanja 'itu bertomboh sama 2 sampej kapada peng`ataman, maka pada wakhtu peng`ataman 'aku 'akan bersabda pada 'awrang peng`atam 2, dan 'ikatlah 'itu mendjadi berkas 2, 'akan menunukan dija 'itu habis: tetapi gendom 'itu kompolkanlah kamu masokh kadalam djulapangku.

31Sawatu per`upama`an lajin telah detarohnja pada marika 'itu, sabdanja: karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan sawatu bidji sasawij, jang sa`awrang manusija sudah meng`ambil dan menanam 'itu, pada bendangnja:

32Jang songgohpawn 'ada terkitjil 'antara sakalijen beneh: tetapi manakala 'itu sudah bertomboh, 'itu djuga 'ada terbesar 'antara segala sajor 2 an: dan djadi sawatu pohon sahingga datang burong 2 dilangit bersarang dalam tzabang 2 nja.

33Sawatu per`upama`an lajin telah dekatakannja pada marika 'itu, sabdanja: karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan chamir, jang sa`awrang parampuwan sudah meng`ambil dan membuboh 'itu didalam tiga sukatan tepong, hhataj maka saganap 'itu dechamirkan.

34Sakalijen perkara 'ini telah dekatakan Xisaj dengan bawa per`upama`an 2 pada segala raxijet, dan lajin deri pada per`upama`an tijada dekatakannja padanja.

35Sopaja ganaplah barang jang telah dekatakan 'awleh Nabij, 'udjarnja: 'aku 'akan membuka mulutku meng`utjap matzal 2: 'aku 'akan mementjarkan babarapa perkara jang tersembunji deri pada hhad 'asa dunja.

36'Adapawn satelah sudah Xisaj meninggalkan segala raxijet 'itu, pergilah 'ija masokh rumah. Maka berdatanglah murid 2 nja kapadanja, sombahnja: 'artikanlah pada kamij per`upama`an rompot 2 an bendang 'itu.

37Maka sahutlah 'ija, lalu sabdalah pada marika 'itu, 'awrang jang menabor beneh jang bajik itu, 'ada 'ija 'Anakh 'Insan 'itu.

38Dan bendang 'itu 'ada dunja: dan beneh jang bajik, 'ija 'ini 'ada 'anakh 2 karadja`an 'itu, dan rompot 2 an 'itu 'ada 'anakh 2 'awrang chabitz 'itu.

39Maka sataruw jang sudah menabor dija 'itu, 'ada 'ija 'Iblis: dan peng`ataman 'itu kaputusan xalam: dan 'awrang peng`atam 'itu Mela`ikat 'adanja.

40Sebab 'itu seperti rompot 2 an depungut dan detunu habis dengan 'apij, bagitu 'akan djadi pada kaputusan xalam 'ini.

41'Anakh 'Insan 'akan menjuroh segala Mela`ikatnja, maka marika 'itu 'akan memungut deri pada karadja`annja 'itu sakalijen 'awrang jang memberij sjak, dan jang berbowat thoghjan:

42Dan 'ija 'akan membowang segala 'awrang 'itu kadalam tanur 'apij: disana 'akan 'ada tangisan dan karatan gigij 2.

43Tatkala 'itu segala 'awrang xadil 'akan gomirlap seperti mataharij didalam karadja`an bapanja: sijap jang bertelinga 2 'akan menengar, hendakhlah 'ija menengar.

44Pula karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan sawatu mata benda jang tersembunji dalam bendang, jang sa`awrang manusija sudah mendapat dan sembunjikan dija, maka deri karana suka tjitanja 'akan dija 'itu pergi 'ija mendjuwal segala sasawatu jang 'ada padanja, dan membilij bendang 'itu djuga.

45Pula karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan sa`awrang sudagar jang mentjaharij mutijara 2 jang mulija:

46Jang, serta telah dedapatnja sabidji mutijara jang 'amat besar harganja, sudah pergi mendjuwal segala sasawatu jang 'ada padanja, dan membilij dija 'itu.

47Pula karadja`an sawrga 'ada sa`upama dengan sawatu pukat jang terlabohkan kadalam lawut, dan jang meng`ompolkan 'ikan deri pada sakalijen djenis 'ikan:

48Jang manakala sudah 'itu punoh, 'awrang hejlakan dija najik kapantej, dan demi dudokhnja 'ija memungut segala jang bajik 'itu taroh didalam bakas 2 nja, tetapi segala jang djahat 'itu debowangkannja kaluwar.

49Bagitu 'akan djadi pada kaputusan xalam: segala Mela`ikat 'akan kaluwar, dan mentjerejkan segala 'awrang fasikh deri tengah 2 'awrang xadil:

50Dan 'ija 'akan membowang dija 'itu kadalam tanur 'apij: disana 'akan 'ada tangisan, dan karatan gigij 2.

51Bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: sudahkah kamu meng`arti samowa perkara 'ini? maka sombahlah marika 'itu padanja: behkan, ja Tuhan.

52Maka bersabdalah 'ija padanja: tagal 'itu sasa`awrang Katib, jang mutaxalam pada hhal karadja`an sawrga 'itu, 'ada sa`upama dengan sa`awrang Tuwan, jang 'ampunja rumah, jang meng`aluwarkan deri dalam perbendahara`annja barang 2 jang baharu dan jang lama.

53Bermula djadi tatkala Xisaj sudahlah putus segala per`upama`an 'ini, bahuwa berpindahlah 'ija deri sana.

54Dan satelah sudah 'ija datang masokh negerij 'atsalnja, maka de`adjarkannja marika 'itu didalam Kanifahnja, sahingga marika 'itu hhejranlah tertjangang, dan katalah: deri mana garang hhikmet 'ini, dan segala khowat 'itu 'ada padanja?

55Bukankah 'ija 'ini 'ada 'anakh tukang kajuw 'itu? bukankah 'ibunja dinama`ij Marjam, dan sudara 2 nja laki 2 'itu Jaxkhub, dan Jusa, dan SJimawn, dan Jehuda?

56Dan sudara 2 nja parampuwan, bukankah sakalijennja 'itu 'ada sama 2 dengan kamij? deri mana kalakh 'ada samowa perkara 'ini padanja?

57Maka marika 'itu kenalah sjak padanja. Tetapi bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: bukan 'ada sa`awrang Nabij tijada berhhormat, melajinkan dalam negerij 'atsalnja, dan dalam rumahnja.

58Maka sudah tijada debowatnja disana banjakh khowat, 'awleh karana kurang 'imannja. <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran